Papyri.info

sign in

P. Oxy. 76 5077 = Trismegistos 140281 = LDAB 140281Introduction

This papyrus has been digitally edited by Vincenzo Damiani and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 140281 [xml]

fragment 1

column 1
[- ca.4 -]  ̣α[- ca.13 -] -
——
σθε, ἀποστεί̣[λα]τε καὶ πρὸς̣
Λεοντέα ἵνα κ̣[ἀ]κεῖνος
ἀπογράψηται̣. καὶ τὸ ἀν-
5τίγραφον κέλευε σώζε̣ι(ν)
ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ ἔχωμε(ν)
χρῆσθαι· ἔτι δὲ γίνωσκε
——
ὅτι τοῦ Ἐλαφηβολιώνος
ἀροῦμεν διὰ νήσων· ὥσ̣τ’
10ἀπαντᾶν ἐπὶ Σάμου κα-
λῶς καὶ ἡδέως καὶ μακα-
ρίως ὑπάρχει σοι καὶ παν-
τὶ τῶ̣ι̣ ε̣ὐ̣κ̣α̣ι̣ροῦντι τῶ̣ν̣
τ̣ἀ̣μ̣[ὰ δε]χ̣ο̣μένων ἅμα
15διαθ̣[εω]ρ̣[οῦ]ντ̣α̣ [ἕ]καστα
ὧν [ἐγὼ ἀ]π̣α̣γγέλ̣λ̣ω καὶ̣
α̣ὐτ̣[οῖς ἄ]δ̣ηλον ὡς συλ̣-
λογ̣[ίζετ]α̣ι̣. ἃ̣ς̣ [δ’] ἐπιστο
——
λὰς̣ [ἐλάβ]ε̣τε πρόσ[θε]\ς/, [τὴν]
20τε ἀ̣[πεστ]αλμένη̣[ν παρὰ]
ἐ̣μ̣[οῦ π]ρὸς Μ[ιθρῆν, ἵν’ἴ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
22δω[σιν] κ̣α̣ὶ̣ ἐ[πὶ τὰς αἰ-]
τίας ἃ[σ κα]ὶ πρὸς [ -ca.?- ]
γράψω̣ [το]ῖς φίλοις̣ [ἕτε-]
25ρον \σ/οι   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣απω[ -ca.?- ]
——
τὸ̣ β̣ι̣β̣[λίον   ̣]  ̣[  ̣]  ̣ιν  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27[ -ca.?- ]ναιδοσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ε τουτ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣και[ -ca.?- ]
30[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
ω̣τ̣ασ[ -ca.?- ]
κασ̣ε[ -ca.?- ]
[  ̣]ρ̣ομ  ̣[ -ca.?- ]
35[  ̣  ̣]  ̣α̣ι̣[ -ca.?- ]
column 2
σκ  ̣[ -ca.?- ]
Μίθ[ρ -ca.?- ]
——
ὁδ  ̣[ -ca.?- ]
πο[ -ca.?- ]
5μο[ -ca.?- ]
εστ  ̣[ -ca.?- ]
υπα[ -ca.?- ]
αλλ  ̣[ -ca.?- ]
επ[ -ca.?- ]
10[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2

column 1
[- ca.11 - ἑ]καστο  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.11 -]να ἀκούω
[- ca.12 -ἀ]ρ̣ετὴν
[- ca.8 -]σ̣ γαρ  ̣[  ̣]ει̣δε̣
5[- ca.10 -]δενι ε̣λ̣[ -ca.?- ]
[- ca.11 -]ν̣αναιμα
[- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ου
[- ca.4 -]προ̣[  ̣  ̣]καιη  ̣  ̣εις
[- ca.4 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]
10[- ca.2 -ἀγ]νοοῦντ̣[ες κ]αὶ μω-
[ροὶ- ca.11 -]οποτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 2
περχ[- ca.14 -]
νατο  ̣[- ca.13 -]
δικαιοσύνη[- ca.9 -]
το ἐπὶ τῶν σχ̣[ημάτων ἐνάρ-]
5γ̣ημ̣α̣, ὥσπε[ρ ἐπὶ τοῦ τε-]
[τραγώ]νου σχή[ματος]
[ἐσ]τι, καὶ ἡ τοῦ̣ [δι]κ̣[αίου]
καὶ ἄλλ[α] ἔ̣στι σχήμ̣ατα τ̣[ῆι]
αὐτῆ̣ι [μ]ωροσο̣φία<ι>, πό[τε-]
10ρον κατὰ συνήθειαν τ[ῆς]
φωνῆς̣ αὐτῆς̣. ἂν μὲν ε̣ἴ̣-
πη<ι> τις τὸ τετ̣ρ̣[άγωνον σχῆ-]
μα ἢ σῶμ̣α̣  ̣  ̣[- ca.9 -]
  ̣  ̣[- ca.2 -]  ̣[  ̣]  ̣[- ca.11 -]
15τ[  ̣  ̣ἄ]λλο[υ σχήμ]α̣τος τ̣[ε-]
[τραγ]γώ[νου- ca.2 -]δε λευκο  ̣
[- ca.4 -]ρ̣  ̣[- ca.6 -] δ̣’ε̣ἴπωμε(ν)
[- ca.10 -σ]χήματι̣
[- ca.17 -]το
20μ[- ca.7 -]α[- ca.8 -]  ̣υ
το[- ca.3 -]  ̣το[- ca.4 -λε]υκὸς   ̣
π[- ca.3 -]δ̣α ἀλ̣λ[- ca.7 -]το   ̣
δι̣[- ca.3 -]τ̣ου ἄλ̣λο νομιζο-
μ[- ca.5 -ο]ὕ̣τω λέγοντ̣ο̣[ς]
——
25τω[- ca.5 -] λευκὸν ἀλλα
συν[- ca.5 -]  ̣  ̣  ̣ο λ[έ]γειν αλ-
γου[- ca.2 -]της τῆς διαλέκτου
[- ca.12 -] ἀκολου-
θ[- ca.10 -] τετράγω
30[ν]ο̣ν [- ca.8 -] σχήματ̣ι
[  ̣]ω[- ca.7 -λέ]γ̣οντες
[  ̣]  ̣[- ca.10 -]εν καὶ τὸ
[- ca.12 -]α εἶναι
[- ca.11 -σχή]μ̣ατι
35[- ca.16 -]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]και
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[.]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[.]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ν  ̣[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣η[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ο  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣μ  ̣[ -ca.?- ]
δο̣ρ̣[ -ca.?- ]
10  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
κα[ -ca.?- ]ο[ vac. 1]κ[ -ca.?- ]
ὅτε ἐγρ[αψ]
vac. 1 line
Ἐπίκο[υ]ρ̣[ος]
15χαίρ̣[ειν]
τογ  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.