Papyri.info

sign in

BKT 10 2 = Trismegistos 154389 = LDAB 154389DCLP transcription: 154389 [xml]

column 1Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ὄψιμον ὀ]ψ[ιτέλεστον ὅο κλέος οὔ ποτ᾽ ὀλεῖται]
[ὡς οὗτος] κατ[ὰ τέκν᾽ ἐφάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν]
[ὀκτώ, ἀτὰρ μ]ήτη[ρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα]
[ὣς ἡμεῖς τ]οσσαῦτ᾽ ἔ[τεα πτολεμίξομεν αὖθι]
5[τῷ δεκάτ]ῳ̣ δὲ πόλ̣[ιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν]
[κεῖνος τὼ]ς ἀ̣γ̣[όρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται]
[ἀλλ᾽ ἄγε μί]μ̣νετ̣[ε πάντες ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ]
[αὐτοῦ εἰς ὅ] κεν [ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν].
[ὣς ἔφατ᾽, Ἀρ]γεῖοι [δὲ μέγ᾽ ἴαχον ἀμφὶ δὲ νῆες]
10[σ]μερ̣[δαλέ]ον κ̣ο̣[νάβησαν ἀϋσάντων ὑπ᾽ Ἀχαιῶν]
[μῦ]θ̣ο̣[ν ἐπαιν]ή[σαντες Ὀδυσσῆος θείοιο]
[τοῖσ]ι̣ δ̣[ὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ]
'[ὦ π]ό̣ποι̣ [ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε]
[νη]π̣ιάχ[οις οἷς οὔ τι μέλει πολεμήϊα ἔργα]'
column 2Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

15'[πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν]
[ἐν πυρὶ] δ̣[ὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ᾽ ἀνδρῶν]
[σπον]δ̣αί̣ τ̣᾽ ἄ̣[κρητοι καὶ δεξιαί ᾗς ἐπέπιθμεν]
[αὔτως] γ̣ὰ̣ρ̣ [ἐπέεσσ᾽ ἐριδαίνομεν οὐδέ τι μῆχος]
[εὑρέμ]ε̣ν̣α̣[ι δυνάμεσθα πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐόντες]
20[Ἀτρεΐδη] σὺ̣ [δ᾽ ἔθ᾽ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν]
[ἄρχευ᾽] Ἀργ̣[είοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας]
[τούσδ]ε̣ δ̣᾽ ἔ̣α̣ φ[θινύθειν ἕνα καὶ δύο τοί κεν Ἀχαιῶν]
[νόσφι]ν β̣[ο]υλ[εύωσ᾽ ἄνυσις δ᾽ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν]
[πρὶν Ἄ]ρ̣γοσδ̣᾽ ἰ̣[έναι πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο]
25[γνώ]μ̣ε̣ν̣[α]ι̣ ε[ἴτε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴτε καὶ οὐκί]
[φημὶ] γὰρ̣ ο̣ὖ̣ν̣ [κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα]
[ἤματ]ι̣ τῷ ὅτε ν̣[ηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον]
[Ἀργεῖ]ο̣ι̣ Τ̣ρ̣ώεσσ̣[ι φόνον καὶ κῆρα φέροντες]
[ἀστρ]ά̣π̣τ̣ω̣ν̣ [ἐπι δέξι᾽ ἐναίσιμα σήματα φαίνων]
30[τὼ μή] τις πρὶ̣[ν ἐπειγέσθω οἶκονδὲ νέεσθαι]
[πρίν τι]ν̣α πὰρ̣ [Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι]
[τείσασ]θαι δ᾽ Ἑλέ̣[νης ὁρμήματά τε στοναχάς τε]
[εἰ δέ τις] ἐκπά[γλως ἐθέλει οἶκονδὲ νέεσθαι]
[ἁπτέσ]θ̣ω̣ ἧς [νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης]
35[ὄφρα πρ]ό̣σ̣θ̣᾽ ἄ̣[λλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ]
[ἀλλὰ ἄν]α̣ξ̣ [αὐτός τ᾽ εὖ μήδεο πείθεό τ᾽ ἄλλῳ]
[οὔ τοι ἀ]πό[βλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω]
[κρῖν᾽ ἄν]δρ̣[ας κατὰ φῦλα κατὰ φρήτρας Ἀγάμεμνον]
[ὡς φρήτ]ρ̣η̣ [φρήτρηφιν ἀρήγῃ φῦλα δὲ φύλοις]
40ε̣[ἰ δέ κεν ὣς ἕρξῃς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί],
[γ]ν̣ώ[σῃ ἔπειθ᾽ ὅς θ᾽ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν]
ἠ̣δ̣᾽ ὅ̣[ς κ᾽ ἐσθλὸς ἔῃσι κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται]
γνώ̣[σεαι δ᾽ εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις]
ἦ̣ ἀν̣[δρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο]'
45'τὸν [δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων]
‘ἦ μ[ὰν αὖτ᾽ ἀγορῇ νικᾷς γέρον υἷας Ἀχαιῶν]
[α]ἲ̣ γ̣ὰρ [Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον]
τ̣οιο[ῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν Ἀχαιῶν]
τώ κ[ε τάχ᾽ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος]
50χερσὶ[ν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε]
ἀ̣λλά [μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκεν]
[ὅ]ς̣ με̣ μ̣[ετ᾽ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει]
[κ]α̣ὶ̣ [γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεθ᾽ εἴνεκα κούρης]'

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.