Papyri.info

sign in

1372 = Trismegistos 59286 = LDAB 383 = princeton.apis.p14DCLP transcription: 59286 [xml]

fragment 1

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ὦ δαιμόνιε πρόσελθε· δέομαι γάρ τί] σου·
[ἀλλ’ οὐχ οἷός τ’ εἴμ’ ἀποσοβ]ῆ̣σ̣αι τὸν γέ̣λ̣[ων,]
[ὁρῶν λεοντῆν ἐπὶ κροκω]τῶ(*)ι κειμ[ένην.]
[τίς ὁ νοῦς τί κόθορνος καὶ] ῥό(*)παλον [ξυνηλθέτην;]
5[ποῖ γῆς ἀπεδήμεις; ἐπε]βάτευον Κλεισ[θένει.]
[κἀναυμάχησας καὶ κα]τεδύσ[α]μέν γε [ναῦς]
[τῶν πολεμίων ἢ δώδε]κ̣' ἢ(*) [τρι]σ̣καί(*)δ[εκα]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ποῖ γῆ]ς̣ ὁ̣ τ̣λ̣ή̣μ̣[ων ἐς μακάρων εὐωχίαν.]
[ὁ δὲ Ξε]νοκλέης [ἐξόλοιτο νὴ Δία.]
[Πυθάγ] ((diastole)) γελος δέ; π̣[ερὶ ἐμοῦ δ’ οὐδεὶς λόγος]
[ἐπιτρ]ιβομένου τ̣[ὸν ὦμον οὑτωσὶ σφόδρα.]
5[οὔκο]υν ἕτερ' ἔστ’ ἐν[ταῦθα μειρακύλλια]
[τραγ]ῳ̣δί(*)ας ποιοῦ(*)ν[τα πλεῖν ἢ μύρια,]
[Εὐριπί]δ̣ο̣υ̣ [π]λ̣ε̣ῖ̣ν̣ ἢ̣ [σταδίῳ λαλίστερα;]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2-4

v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[σὺ δή με ταῦτ’ ὦ στρωμυλιοσυλλεκτά]δη(*)
[καὶ πτωχοποιὲ καὶ ῥακιοσυρραπτά]δη
[ἀλλ’ οὔ τι χαίρων αὔτ’ ἐρεῖς παῦ’ Αἰσ]χύλε
5[καὶ μὴ πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα θερμήνης κότ]ῳ̣.
[1 line missing]
7[τὸν χωλοποιὸν οἷος ὢν θρασύνετ]αι̣
[ἄρν’ ἄρνα μέλανα] π̣α̣ῖ̣[δε]ς̣, ἐ̣[ξενέγκατ]ε·
[τυφὼς γὰρ ἐκβαί]νειν π̣α̣[ρασκευάζετ]α̣ι̣
10[ὦ Κρητικὰς μὲν σ]υλλέγων μονῳδίας,
[γάμους δ’ ἀνοσίους] εἰσφέρων εἰς τὴν τέχνη[ν]
[ἐπίσχες οὗτος, ὦ πολυ]τίμη[τ]' Αἰ[σχ]ύλε. ((low-punctus))
[ἀπὸ τῶν χαλαζῶν δ’] ὦ̣ πόνηρ’ Εὐριπίδη
ἄναγ[ε σεαυτὸν ἐκπο]δών, εἰ σωφρονεῖς,
15(*)να μ[ὴ κεφαλαίῳ τ]ὸν κρόταφόν σου ῥήματι
θενὼ̣[ν ὑπ’ ὀργῆς ἐκχέῃ τὸ]ν̣ Τ̣ή̣λεφον(*) ((high-punctus))
[σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργήν Αἰσχύλ’, ἀλλὰ] πραόνως
[ἔλεγχ’, ἐλέγχου· λ]ο̣ιδορεῖσθαι [δ’ οὐ πρέ]π̣ε̣ι
[ἄνδρας ποιητὰς] ὥσπερ ἀρτοπώλιδας ((high-punctus))
20[σὺ δ’ εὐθὺς ὥσπερ πρῖ]νος ἐμ[π]ρη̣[σ]θ̣ε̣ὶς β[ο]ᾶις.
[1 line missing]
22[δάκνειν, δάκνεσθαι πρότερος, εἰ τούτ]ω̣ι̣ δοκεῖ ((low-punctus))
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r
ἔλθετ’ ἐπη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δύναμιν]
δεινοτάτο̣[ιν στομάτοιν πορίσασθαι]
ῥήματα κα[ὶ παραπρίσματ’ ἐπῶν.]
νῦν γ[ὰρ ἀγὼν σοφίας ὁ μέγας]
[1 line missing]
6[εὔχεσθε δ]ὴ καὶ [σφώ τι πρὶν τἄπη λέγειν]
[Δήμ]ητερ ἡ θρ[έψασα τὴν ἐμὴν φρένα,]
[εἶνα]ί με τῶν [σῶν ἄξιον] μ̣αρτηρ̣ί̣[ων](*)
ἐπίθες καὶ σὺ δὴ λιβαν[ωτὸ]ν λαβώ[ν](*) [καλῶς].
10[ἕτεροι] γάρ εἰσιν οἷσιν εὔχομα[ι θεοῖς]
[ἴδιοί τι]νές οι(*) κόμμα κ[α]ινόν; κ̣[αὶ μάλα.]
[ἴθι] δὴ προσεύχου τ̣[  ̣]  ̣ τ̣ο̣ῖσιν ἰ̣(*)[διώταις θεοῖς.]
[  ̣]  ̣[  ̣  ̣] α̣ἰ̣θὴρ ἐμὸν(*) βόσκημα, κ̣[αὶ γλώσσης στρόφιγξ,]
καὶ ξύνεσι καὶ μυκτῆρες ὀσφρ[αντήριοι,]
15ὀρθῶς μ’ ἐλέγχειν ὧν ἂν ἅπτ[ωμαι λόγων.]
καὶ μὴν ἡ[μεῖς ἐπιθυμοῦμεν]
παρὰ σοφ[οῖν ἀνδροῖν ἀκοῦσαι τίνα λόγων,]
ἐμμ[ε]λ̣[είαν] ἔ̣πιε(*) δα̣ΐ̣[α]ν̣ [ὁδόν.]
γλῶσσα μὲν γὰρ ἠγρίωται,
20 λῆμα δ’ οὐκ ἄτολμον ἀμφ[οῖν οὐδ’ ἀκίνητοι φρένες.]
προσ[δοκᾶν οὖν ε]ἰκός ἐ[στι]
τὸν μ̣[ὲν ἀστεῖόν τι λέξειν καὶ κατερρινημένον]
τὸν̣ [δ’ ἀνασπῶντ’ αὐτοπρέμνοις]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.r.3. ῶι papyrus
^ 1.r.4. ρόπαλον papyrus
^ 1.r.7. ’ papyrus
^ 1.r.7. ἠ papyrus
^ 1.r.7. [τρι]σ̣καίδ[εκα] papyrus
^ v.5. ἕτερ’ papyrus
^ v.6. ίασ papyrus
^ v.6. ποιοῦν[τα] papyrus
^ 2-4.v.2. or [στωμυλιοσυλλεκτά]δη
^ 2-4.v.12. ’ papyrus
^ 2-4.v.13. πόνηρ’ papyrus
^ 2-4.v.15. ϊνα papyrus
^ 2-4.v.16. Τ̣ή̣λεφον ((high-punctus)) τ̣η̣λεφον corr. ex τ̣η̣λεφων
^ 2-4.r.8. l. μυστηρί[ων] (corr)
^ 2-4.r.9. P.Oxy. 11.1372 : λαβὼν δὴ καὶ σὺ λιβανωτόν VAKL : καὶ δὴ σὺ λιβανωτὸν λαβών R : λιβανωτὸν καὶ σὺ δὴ λαβών Md1, post corr.
^ 2-4.r.11. l. σοι, P.Oxy 11.1372 : σου R : σοι cett.
^ 2-4.r.12. ϊ[διωταισ] papyrus
^ 2-4.r.13. corr. ex αιμον
^ 2-4.r.18. l. ἔπιτε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 16.

    A correction in line 855 is by a different hand which used black ink.