Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1038 = Trismegistos 59446 = LDAB 545Introduction

This papyrus has been digitally edited by Christian Sailer and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59446 [xml]

column 1P.Herc. 1038 col. 1
Engraved 1809-1815 by Francesco Casanova

ὅ̣μ̣οια τὸ̣ν οι̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λ̣  ̣γ̣ο̣ν̣  ̣κ̣ατ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
γοντι vac. 1 τ̣- ca.9 -
ἐν τῶι̣  ̣ο̣σ̣- ca.9 -
5κ̣α̣τ̣' ἐπακ̣ολ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣-
μ̣α̣ι γίνεσθαι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μ̣είζονα ὄντ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ασ̣θ̣ιο̣τε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ο̣νλογο- ca.9 -
10  ̣  ̣  ̣  ̣οικαι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣κ  ̣  ̣  ̣ρα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣των  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ε̣ια̣  ̣κα̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣τον  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣ιοδ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ιν̣οι  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣
column 2P.Herc. 1038 col. 2
Engraved 1809-1815 by Francesco Casanova

χθεν- ca.9 -
καὶ τ̣ῶι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ωνδ- ca.11 -
κ̣α  ̣τοπ̣[ -ca.?- ]
5ρια̣σι[ -ca.?- ]
[2 lines missing -ca.?- ]
τ̣ων[ -ca.?- ]
π̣α̣σ̣ι̣ν̣η̣[ -ca.?- ]
10σ̣θα̣ιδ̣ει̣[ -ca.?- ]
  ̣λ̣λα̣δ̣η̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ι̣ν̣τ̣[ -ca.?- ]
  ̣ο̣νι  ̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
column 3P.Herc. 1038 col. 3
Engraved 1809-1815 by Francesco Casanova

ἡμῖν κα̣ὶ τὰς ι[ -ca.?- ]
θιας̣ ταύτας̣ π[ -ca.?- ]
π̣ιτηδεστ  ̣ρ̣[ -ca.?- ]
  ̣ω̣ντ̣η̣σ̣[ -ca.?- ]
5φ̣η̣  ̣ιν.ο̣π̣[ -ca.?- ]
κ̣α̣ι̣ρ̣[ -ca.?- ]
ν̣α̣ι̣  ̣  ̣τι  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ο̣ι̣μ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ριη[ -ca.?- ]
10  ̣  ̣  ̣τη̣νδ̣[ -ca.?- ]
αιρη̣ιδη̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣νεισ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ιτο̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣η̣ν[ -ca.?- ]
15  ̣  ̣  ̣σ̣ο̣[ -ca.?- ]
column 4P.Herc. 1038 col. 4
Engraved 1809-1815 by Francesco Casanova

ων τὴ̣ν δι' αὐτοῦ γενε-
σ̣  ̣  ̣αυ̣  ̣  ̣ν̣ ἀπο̣σημαι-
ν̣ον̣τ̣  ̣  ̣  ̣ενκαταλ
  ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣  ̣ν̣ωσ̣α̣νε  ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ατα̣σωρ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣α̣  ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.11 -η̣ν̣  ̣  ̣  ̣
- ca.9 -ηραε̣ινα  ̣
- ca.9 -κ̣αιξεν  ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣π̣ολ̣  ̣  ̣  ̣ κα̣ὶ̣ ἄλλως̣
- ca.13 -σ̣θ̣η̣  ̣  ̣  ̣
- ca.13 -υ̣θωσ̣
- ca.11 -τ̣οι  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ο  ̣οι  ̣  ̣  ̣
column 5P.Herc. 1038 col. 5
Engraved 1809-1815 by Francesco Casanova

τ' αὐτοῦ κατ̣α̣παύω̣ν τὸν
λόγ̣ον vac. 1 δε  ̣ γ̣ὰ̣ρ διειλη - ((diple)) -
——
φέναι πρῶ̣τον μ̣ὲ̣ν ει
  ̣υκ̣ε̣νδ̣εχ  ̣τ̣α̣ι φ̣ύ̣σ̣ι̣ν α̣λ
5  ̣  ̣  ̣ει  ̣  ̣ι κ̣αὶ ἄλ̣λο̣υ̣   ̣
  ̣  ̣σ̣μ̣ο̣υσ̣  ̣  ̣  ̣ ὅ̣τι οὗτ̣ο̣ς̣
column 6P.Herc. 1038 col. 6
Engraved 1809-1815 by Francesco Casanova

μὲν καθ' ὅλου̣ δ̣ε̣κ̣τ̣ι̣κ̣ῶ̣  ̣
ὄντων ἀρε̣τῆς̣, οὐ κα-
κίας, τ̣ῶν δ' ε̣ὐαναλ  ̣
π̣τω̣σ̣π̣  ̣  ̣  ̣α̣υ̣τ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5των  ̣  ̣  ̣μ̣η̣τ̣υχ  ̣  ̣  ̣  ̣
η̣δ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣τε̣σ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σεων̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ τ̣α̣ῦτα̣ δ̣ιειληφ̣ε̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣η̣κε̣  ̣ vac. 1 οτ̣ιτ  ̣τ̣ω̣ν
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τα  ̣  ̣  ̣ω̣νεπα̣ ((filler))
  ̣  ̣  ̣  ̣απ̣  ̣τ̣ε̣λ̣ε̣σ̣τικαι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣κα  ̣  ̣
column 7P.Herc. 1038 col. 7
Engraved 1809-1815 by Francesco Casanova

  ̣  ̣  ̣ν̣εαν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ια  ̣  ̣  ̣
γ̣έ̣νηται π̣  ̣ο̣  ̣  ̣ια  ̣  ̣  ̣
δ  ̣  ̣σπρ  ̣νο̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣
  ̣  ̣ω̣κ̣ε̣ι̣σ̣θα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5θει̣ν̣ ἀρχομένου̣ς̣ α̣  ̣ο̣
τω̣ν̣ ψ̣υ̣χῶν κα̣  ̣  ̣  ̣  ̣
φύ̣σε̣ω̣ν κ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣α̣ρ-
χόμ̣ε̣νος ε̣ἶ̣πα ῥηθήσ̣ε̣-
τα  ̣δ̣  ̣τ̣ι π̣ε̣ρὶ τούτ̣ων̣
10καὶ ἐν̣ τοῖς̣ ἐ̣χομε̣ν  ̣  ̣  ̣
τ̣όπον̣ δ' αὐ̣το̣ῦ̣ κατα̣
column 8P.Herc. 1038 fr.
Engraved 1809-1815 by Francesco Casanova

Χρ̣υ̣σίπ̣π̣ο̣υ
π̣[ -ca.?- ]ν̣ο̣ιας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.