Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1020 = Trismegistos 59452 = LDAB 551Introduction

This papyrus has been digitally edited by Konstantin Heil and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59452 [xml]

column 104P.Herc. 1020 fr. 1
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1831-1864 by Francesco Biondi

πρό[τερον] τοὺ[ς τ]οιού{α}-
τους̣ [οὐ]δέν [ἐ]στι πρὸς
[τὸ] μὴ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ιτους(*) εἶνα[ι]
α[  ̣  ̣]ς(*) [ἐναρέ]τους, άδυνά{δ}-
5του [μή, ὡς] οιμ[  ̣]τ(*), ὄ[ν-]
τος̣ ατ[  ̣  ̣]υ(*), δυσκαταπο-
νήτου α(*) [ἄκρ]ως καθάπερ
κα[ὶ] ε̣[ὐαπο]σείστου. οὕ-
τως [δ'   ̣  ̣  ̣  ̣]ωι(*) ὅτι ' τῆς [δ' ἀ]
10[ρετῆς ἱδρῶ]τ[α θ]ε[οὶ]
πρ[οπά]ρο[ιθ]εν [ἔθ]ηκαν '.
τ̣ῶ̣[ι] δὲ μὴ [  ̣]οξαζ  ̣[  ̣]ι(*)
το̣[  ̣](*) [  ̣  ̣]φοι(*) [πλείω] ακο-
λο[  ̣  ̣  ̣]υν(*) [  ̣  ̣  ̣]σον(*) τ̣οι-
15αῦτ̣[α· πρ]ῶ[το]ν μὲν τὸ
μὴ δοκεῖ[ν] αὐ[τ]ῷ μη-
δέν· ἡ γὰρ δόκη[σί]ς ἐσ-
[τιν   ̣  ̣]ξ  ̣(*) [  ̣]κατάλα-
τι[  ̣  ̣  ̣](*)· τεν̣[  ̣]ληδ(*) οἴεσ-
20θαι α̣ι̣τον(*) μηδέν· καὶ
γὰ[ρ ἡ] ωιποις(*) ἐστιν αιτη(*)
[δ]όξα ἀδία[  ̣]  ̣τος(*), μαλ-
κον(*) [δ]όκησις μι[  ̣]κα[  ̣  ̣  ̣]ος(*)·
λέγεται δέ τ[οι   ̣]κα[ -3-4- ]-
25αι[  ̣  ̣]  ̣(*) καὶ [  ̣  ̣]ιο[ -1-2- ]μαδ(*) [  ̣]-
ν̣δισ[  ̣]ν[  ̣]ιδ(*) ο[ -7-8- ]
τον[- ca.15 -] [ca.10 lines missing]
column 105P.Herc. 1020 fr. 2
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1831-1864 by Vincenzo Orsini

[ἐ]ξ[ε]λ̣έγχεσθα[ι μήτε]
δια̣[φ]ωνεῖν α̣[ὑτῶι μή-]
τε μ̣εταπε[ισθῆναι. καὶ]
κατὰ̣ ταῦτα δι  ̣(*) τ[ὸ μὴ]
5ἐ̣[ξ]α[λ]λάττειν α[ὐ]τ[ὸ]ν
ουδεκ(*) οὔτε   ̣ια  ̣ακουσε-
ται(*) οὔτε παρανο[ήσει]· δε[ῖ]
[  ̣]α̣ι(*) μὴ παραδ[έχεσθαι αὐ-]
[τὸ]ν ψευδῆ [φ]α̣ν[τασίαν]
10[ἢ] τα[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ν(*). ἔτ[ι δὲ καὶ ἀ-]
11κολούθως τουτε[  ̣  ̣](*) [  ̣  ̣]π̣λυτος(*) παρα[ -2-3- ]θη̣[  ̣  ̣  ̣](*)
13ο  ̣[  ̣](*) ὑπ' ἄλλ[ω]ν̣ παρ[  ̣]ηιθμειται(*) καὶ πρὸ̣ς τοντοις(*) οὔτε παρορᾶι οὔτε̣
[πα]ρακούει οὔτ̣ε [κατ' ἄλ-]
λο   ̣ον  ̣σ  ̣[  ̣]τηρ[  ̣  ̣  ̣](*)
[  ̣]ε  ̣ατ[  ̣  ̣  ̣]υσ[  ̣]τα[  ̣](*) [τινος·]
19δ<ε>ῖ ταρ(*) τὸν τιαρορο  ̣[  ̣]τα(*) [κα]τὰ τὴν ὄψιν [λαμ] 21.-β[άν]οντα φα̣ντα[σίαν]
22  ̣ευδ̣η(*) ταύτην πα[  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣]εσυ[ -1-2- ](*)· κ[αὶ ὁ σ]ο[φὸς]
σι[  ̣  ̣  ̣]α̣ικαρε  ̣ατ(*), [ὤν ἀνε-]
25ξαπάτητο[ς] οὐδενὸς
ὄ̣ν[το]ς [ -4-5- ]ον κ[  ̣  ̣  ̣] [ca.11 lines missing]
column 106P.Herc. 1020 fr. 3
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1831-1864 by Vincenzo Orsini

τα[ξ]ιν [μηδὲ   ̣]αι[  ̣]ινε-
σιν(*) [παραδέχοντα]ι· δ̣εῖ
γὰρ [μὴ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θει(*)
4αὐτοῖς κατὰ τὰ πλσσ(*) [  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣]εις(*). κα[ὶ] πολλὰς [τῶ]ν
τεχνῶ̣ν συχ(*) ἕξουσιν
καὶ εἰσαχθήσονται εἰς
ταύτας· παρορᾶν δι(*) αὐ-
τοὺς ἢ ἀ̣τέχνους εἶναι
10οὐ [ῥ]ητέον α[  ̣  ̣](*) τὰς εἰ-
ρη[μέ]νας οιτασσ[ -1-2- ](*) τὸ
τα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εχ̣ειν̣ [  ̣  ̣]
οὐ[  ̣  ̣]ν[ -4-5- α]λλαιν[  ̣  ̣  ̣]
να[ -2-3- ]τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ηο  ̣ο[  ̣  ̣]αι
15προσυσι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουη[ -1-2- ]τ[ -0-1- ] [2 lines missing]
18[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νι[ -10-11- ]
α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ουσ[  ̣  ̣  ̣]δι[  ̣]σ[  ̣]
20ν[ -1-2- ]ους αυτ[ -2-3- ]τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
μὲ̣ν γὰ̣ρ μ̣[ -7-8- ἐσ-]
τιν δό̣ξ[α -9-10- ]
τικαι[ -2-3- ]ο[- ca.9 -]
αδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουδε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
25  ̣υ[ -6-7- ]δοσ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣τ[ -14-15- ]
[  ̣  ̣]ψ[ -13-14- ] [ca.10 lines missing]
column 107P.Herc. 1020 Oxf. Ld
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

δὲ [πάλι]ν̣ [ἀ]κολο̣[υθ]ε̣ῖ μη-
δὲν ἀγνο̣εῖν τὸ̣ν σο-
φόν, ασ(*) ὧ̣ν καὶ [  ̣]  ̣ω̣τα(*)
παραπα  ̣[  ̣]ια̣(*) ἔσται· με-
5τὰ δὲ τη̣[  ̣](*) [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ρ̣η̣  ̣μι(*)νων τὰ μ̣έ̣[ν], ὄντα φαῦ-
λα, οὐκ ἔ[σ]τα[ι] περὶ τὸν φρό̣-
νιμον, τὰ̣ δὲ ἀναμέσον,
διὰ τὸ μὴ γίνε[σ]θαι ταῦ-
10τα έν τοῖς λογικοῖς ἄ-
νευ α̣μ  ̣οτ̣η̣μ̣α̣τω̣ν(*), <ἴσως>.
ἡ μ[ὲ]ν γὰρ ὑπ̣όνοια̣ καὶ
ηκαιει[  ̣  ̣](*) καὶ ἀ̣π̣ισ̣τία
καὶ τὰ παραπ̣[λ]ή̣σ̣ια φαῦ-
15[λ]ά ιστι[  ̣](*), [ἡ] δ' [ἀ]τ̣ε̣χ̣νία
16[καὶ ἡ] παρθ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣(*) καὶ παγαριθ̣[ -2-3- ]σι[  ̣](*) [τ]ῶ̣[ν] ἀνα-
[μέσον·   ̣  ̣]α[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -1-2- ]αι
[ -2-3- ]εια παραρειθμε̣[ῖ] καὶ
20[ -2-3- ]εχ[ -1-2- ]αιτ[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -0-1- ] παρ̣ο-
[ρᾶι -1-2- ]ε[  ̣  ̣]ι[ -2-3- ]σ[  ̣]  ̣α  ̣[ -0-1- ]  ̣
[ -1-2- ]α[  ̣]  ̣ωσθ[  ̣  ̣]α  ̣ το̣ῦ ψευ-
[δοῦς   ̣  ̣  ̣]α[  ̣]σιο  ̣[  ̣  ̣]αι
κα̣[ὶ πα]ντὸς φ[αύ]λου, διὰ
25τὸ καὶ   ̣ε[ -1-2- ]πα  ̣  ̣  ̣ατοις
τε  ̣ου τ̣[ο]ῖς σ[οφ]ω̣τάτοις
[ -6-7- ]ον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οις  ̣[ -0-1- ]
[ -4-5- τοι]αῦ[ται] διαφοραί [ca.9 lines missing]
column 108P.Herc. 1020 col. 2
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1831-1864 by Raffaele Biondi
Engraved 1831-1864 by Raffaele Biondi

να. τούτοις δὲ πά̣λιν
ἀκολ[ο]υθεῖ καὶ τὸ τοὺς
ω  ̣φο̣[  ̣]ς̣(*) ἀνεξαπατή-
τους εἶναι καὶ ἀναμαρ-
5τήτο̣υς καιδιξ[  ̣](*) τε ζῆν
καὶ πάντα πράτ̣τειν
7εὖ· διὸ καὶ περὶ [τὰς]   ̣υν̣[  ̣  ̣]τα̣θ̣ε̣σ̣ε̣ι̣ς̣(*), ὅπ̣ως γίν{ο}<ω>ν-
ται μὴ ἄλλως, ἀλ{α}<λ>ὰ με-
10τὰ καταλήψεως, πλεί-
ω<ν> γέγονεν ἐ[π]ιστ̣ρο-
φή. πρῶτον μὲν γάρ ἐσ-
τιν ἡ φιλοσ̣οφία εἴτ' ἐπ̣ι̣-
τήδε̣υσις λόγου ὀρ[θ]ό-
15τητο̣ς̣   ̣[ -0-1- ]τ(*) ἐπιστήμ̣η
ἡ ἐ̣ν̣ ἰ̣δίᾳ περὶ λόγον
π[ρ]α̣γμ̣ατείαι· κα[ὶ δὴ]
ἐντὸς {ε}<ὄ>ντες τ̣ῶν̣ τ̣ο[ῦ]
λόγου μορίων καὶ τῆς
20συν[τ]ά̣ξε[ως] α̣[ὐ]τῶν χρη̣-
σόμ̣εθα ἐμπ[ε]ίρως̣ αὐ̣-
τῶι· λόγο̣ν δὲ λ̣έ̣γω τὸν
κα[τὰ] φύ̣σ̣ιν π̣[ᾶσ]ι̣ τ̣[οῖς]
λογικοῖς ὑπάρχοντα.
25εἰ̣ [δ'] ἡ δ̣ια̣λεκ̣τι̣κ̣[ή] ἐσ[τιν]
ἐπιστή̣μ[η] τοῦ ὀρ̣θῶ[ς]
[δι]αλέγεσ[θ]αι, καθ' η̣υ(*) [ -1-2- ]κα[ -0-1- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -1-2- ]ω  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -1-2- ]  ̣[ -0-1- ]
[ -8-9- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] [ca.8 lines missing]
column 109P.Herc. 1020 col. 2 n – Oxf. Mb
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ἀποκρίσει [πι]θα̣νὸ̣ν
τοῦτον δεινὸν εἶναι
καὶ τὸν ἐν ἐρωτ[ή]σει
καὶ ἀποκρίσει δεινὸν
5μήτε {προ} <περι>γίνεσθαι
δυνατὸν εἶναι μήτε
διαφεύγειν. τὸν δ' ο̣ἷον
ὄντα ἐξαπατᾶσθαι
καὶ περιγενέσθαι [ἔ]σται
10καὶ διαφεύγειν· δ̣ι̣[ὸ] ἱκα-
νὸν μὲν δεῖ αὐτὸν
εἶναι ἐν τῶι διαλέ-
γεσθαι. τὸν δ' ἱκανὸν
ἐν τῷ διαλέγεσθαι
15ἐπ' ἄκρ̣ο̣ν εἶναι [κ]α̣ὶ
εὐερωτητικὸν καὶ [εὐ-]
αποκρ̣[ι]τικόν, οὐδὲ
τούτων ἐσομένων
κατὰ τὸν ε  ̣[  ̣]  ̣ατο-
20μον̣ο̣ν(*) οὐ[δὲ] τ̣ο̣[ῦ] σ̣[οφ]οῦ
ψευδ{ο}<έ>σι καὶ προ[πε-]
[τέσι] λ̣ό̣γ[οις ἀποκρι-]
νομένου, εἴ τινα τρι-
βὴν μὲν ἐν λόγωι <ἔχειν>
25προσῆκεν αὐτῶ̣ι̣, ε̣ἰ̣
μ̣ὴ ἕως τῶν ἐλαχίσ-
των θεωρητικῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω [ca.9 lines missing]
column 110P.Herc. 1020 col. 3
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1831-1864 by Raffaele Biondi

κατὰ τὸν ἐξαπ̣[α-]
τώμενον, οὔτ' ε  ̣λου(*)
ἂν τόνδε, ἱκανὸν [ὄντα]
ἐν τῶι διαλογοσοα̣[  ̣](*), [ἀν-]
5τιλέγοντος δυ[ν]ατοῦ
ὄντος περιγει[ -2-3- ]θαι(*)
οὔτε τη̣ρῆσαι α̣  ̣  ̣ον(*)
ἀπεριγένητον· καὶ
γὰρ ἀληθὲς λεγ<όντ>ων
10αὐτῶν ἀντερεῖ καὶ
ψευδὲς̣ λέγουσιν αὑ-
τοῖς επιτ̣ε̣σιησ̣ονται(*).
[τ]υγχάνουσι δὲ καὶ
ἀνεξέ[λ]ε<γ>κτοι ὄντες
15οἱ ἀγαθοὶ καὶ καταλη-
πτικοὶ ὄντες ἀξ[ι]ω-
μάτων αὐτά[ρκ]ως,
προσελέγχο̣[ντες] τὸν
ἀφαιρούμενον λό-
20γον καὶ ἰσχύον[τε]ς
π̣[ρ]ὸς τοὺς [ἐ]ν[αντί]ους·
δεῖ γὰρ αὐτοὺς καὶ ἀ-
23κινήτους εἶναι [ὑ]π' ελενγχε[  ̣](*) καὶ συνκ  ̣ι(*)
25συνκα̣τατίθεσθαι
πεφραγμένως πρὸς
τοὺς ἐ[ναντί]ους [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] [ca.9 lines missing]
column 112P.Herc. 1020 col. 4 n – Oxf. Nd
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ὅ[τ]ι τὴν <ἀ>προπτωσί[α]ν̣
τιμῶμ[ε]ν̣ καὶ τὴν <ἀν>ε̣[ι-]
καιότη̣τα, πρὸς δὲ
τὰς ἐναντία̣ς δια̣βε-
5βλήμεθα ὀρθῶ[ς]. ἐσ-
τὶ δ' ἡ μὲν ἀπροπτω-
σία διάθε<σ>ις ἀσυνκα-
τάθετος πρὸ καταλή-
ψεως, συνκαταθετι-
10κὴ {ν} <δὲ> κατ' ἄνειρξε̣ιν̣
φαντασίαι καταλή-
πτωι ἰσχυούσαι ἐν
φαντασίαις κα̣ὶ ἄνει-
κτον παρεχομ̣έν[η]
15ταῖς μὴ καταλη-
πτικαῖς· δεῖ γὰρ
τὸν ἀπρόπτωτον
ἀ[ν]έλκυστόν τε εἶ-
ναι ὑπὸ φαντασίας
20ἀκαταλήπτου καὶ
ἰσχύειν ἐν ταῖς φαν-
τασίαις, ὥστε μὴ ἕλ-
κεσθαι ἀπὸ φαντα-
σιῶ̣ν̣ ἀκαταλήπτων
25καὶ κρατεῖν τῶν
συνκαταθέσεων, ὥσ-
τε μὴ ἕλκεσθα̣ι ἢ μὴ
ἀ[κ]ο̣λ̣ουθε̣[ῖν] φαντα̣-
[σίαις μὴ κατα]λ̣η̣π̣[τι-]
30[καῖς - ca.11 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 104.3. l. [ὑπαρ]κτοὺς
^ 104.4. l. τ[οὺ]ς
^ 104.5. l. οἶμ[α]ι
^ 104.6. l. αὐ[το]ῦ
^ 104.7. l. δ'
^ 104.9. l. [εἴρη]ται
^ 104.12. l. [δ]οξάζ[ει]ν
^ 104.13. l. τὸ[ν]
^ 104.13. l. [σο]φὸν
^ 104.13-14. l. ἀκολο[υθε]ῖν
^ 104.14. l. [φαμ]εν
^ 104.18. l. [δό]ξα
^ 104.18-19. l. [ἀ]κατάληπ[τος]
^ 104.19. l. τό τ[ε] μηδ'
^ 104.20. l. αὐτὸν
^ 104.21. l. οἴησίς
^ 104.21. l. αὐτὴ
^ 104.22. l. ἀδίδ[α]κ̣τος
^ 104.22-23. l. μᾶλλον
^ 104.23. l. ἀπ[α]ί[ευτ]ος
^ 104.24-25. l. [ἀ]πα[ιδευ]σί[α τ]ε
^ 104.25. l. [ἄγ]νο[ια] καὶ
^ 104.25-26. l. [ἀ]ναισ[θ]η[σ]ία
^ 105.4. l. διὰ
^ 105.6. l. οὐδὲν
^ 105.6-7. l. παρ̣ακούσεται
^ 105.8. l. [γ]ὰρ
^ 105.10. l. ὑπ[ό]λ̣η̣[ψ]ιν
^ 105.11. l. τούτο[ις]
^ 105.11-12. l. [οὔ]|τ' αὐτὸς
^ 105.12. l. παρα[ρει]θμ[εῖ]
^ 105.13. l. οὔ[θ]'
^ 105.13-14. l. παρ[α]ρει|θμεῖται
^ 105.14-15. l. τού|τοις
^ 105.17. l. τ̣ῶν αἰσθ̣[η]τηρ[ίων]
^ 105.18. l. [π]αραι[σθά]νε{[  ̣]}τα[ί]
^ 105.19. l. γὰρ
^ 105.19-20. l. παρορῶ[ν]|τα
^ 105.22. l. ψευδῆ
^ 105.22-23. l. πα[ρεκ]|δ[έχ]εσθ[αι]
^ 105.24. l. οὐ[κ ἐξ]απατᾶτ̣αι
^ 106.1-2. l. [π]αρ[α]ίνε|σιν
^ 106.3. l. [ἐγγίνεσ]θαι
^ 106.4. l. πάθη
^ 106.4-5. l. [κ]ι|[νήσ]εις
^ 106.6. l. οὐχ
^ 106.8. l. δὲ
^ 106.10. l. δ[ιὰ]
^ 106.11. l. αἰτ<ί>ας· κ[αὶ]
^ 107.3. l. ἀφ'
^ 107.3. l. [τ]ο̣[ι]αῦτα
^ 107.4. l. παραπλή̣[σ]ια
^ 107.5. l. τῶ[ν]
^ 107.5-6. l. [προ]ε̣ι̣ρημέ|νων
^ 107.11. l. ἁμαρτημάτων
^ 107.13. l. εἰκαιότ[ης]
^ 107.15. l. ἐστι[ν]
^ 107.16. l. παρό[ρα]σ̣ι̣ς̣
^ 107.16-17. l. πα|ραρίθ[μη]σι[ς]
^ 108.3. l. σο̣φο[ὺ]ς
^ 108.5. l. καλῶ[ς]
^ 108.7-8. l. συγ|[κα]ταθέσεις
^ 108.15. l. ε[ἴ]τ'
^ 108.27. l. ἥν
^ 109.19-20. l. ἐξ̣[α]π̣ατώμενον
^ 110.2. l. ἄλλου
^ 110.4. l. διαλέγεσθα[ι]
^ 110.6. l. περιγεν[έσ]θαι
^ 110.7. l. αὑτ̣ὸν
^ 110.12. l. ἐπιτεθήσονται
^ 110.23-24. l. ἐ|λέγχο[υ]
^ 110.24. l. {συνκα̣τ}

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.