Papyri.info

sign in

Trismegistos 59519 = LDAB 620DCLP transcription: 59519 [xml]

POxy4314

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[γεγενη]μένον, [οὐχὶ παρ’ αὑ-]
[τοῦ. ὧν ο]ὖ̣ν ἐκ̣ε̣[ῖνος μὲν ὀφεί-]
[λει τοῖς] ὑ̣πὲρ αὐ[τοῦ πεπο-]
[λιτευμέ]ν̣οις χά[ριν, ὑμῖν]
fragment 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ](*)
[1 line missing]
3[Ἀθηναῖ]ο̣ι̣, δ̣ε̣ί̣ξ̣ε̣ι̣[ν οὐκ εἰς]
[μακράν,] ἂ̣ν οἵ τε θ̣ε̣[οὶ θέ-]
5[λωσι κα]ὶ̣ ὑμεῖς β̣ο̣ύ̣λ̣η[σθε. ὥσ-]
[περ γὰ]ρ̣ ἐν̣ το̣[ῖς σώμασι,]
[τέως μ]ὲ̣ν [ἂν ἐρρωμένος]
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ας πλεί]ω̣ δ’ ἢ χίλια κ[αὶ πεντα-]
[κόσια
τ]ά̣λαντα ἀν̣[ηλώκα-]
[μεν εἰς ο]ὐ̣δὲν δέο̣[ν, οὓς δ’ ἐν]
[τῶι πολ]έ̣μωι συμ̣[μάχους]
fragment 4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[καὶ Μεθώνη]ν καὶ πά̣[ντα τὸν]
[τόπον τοῦ]τον οἰκε̣[ῖον κύκλωι,]
[καὶ πολλὰ] τ̣ῶ̣ν̣ μετ’ ἐ̣κ̣είνου
[νῦν ὄντων ἐθνῶ]ν̣ αὐτονο-
5[μούμενα] κ̣α̣[ὶ] ἐλεύθερα ὑπῆ̣ρ̣-
[χε, καὶ μ]ᾶ̣λλον ἡμῖν̣ ἐβού-
[λετ’ ἔχειν] οἰκείως ἢ̣ ἐκε̣ί̣νωι.
[εἰ τοίνυν] ὁ Φίλιππος τότε
[ἔσχε ταύτ]η̣ν γ̣νώ[μην, ὡ]ς
10[χαλεπὸν] πολε̣μ̣ε̣ῖ̣[ν ἐστιν Ἀ-]
[θηναίοις] ἔ̣χουσι τοσαῦ[τ’ ἐπι]
fragment 5

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[χρήσιμον τῆι πόλει, πᾶσα]ν̣
[ἀφεὶς τὴν εἰρωνείαν ἕτ]ο̣ι-
[μος πράτ]τ[ε]ι̣ν ὑπ̣[άρ]ξηι, ὁ μ̣ὲν
[χρήμ]α̣τ’ ἔ̣χ̣ων ε̣[ἰσφ]έ̣ρειν, ὁ
5[δ’ ἐν] ἡλικίαι στ̣ρ̣[ατ]ε̣[ύε]σθαι,
[συ]νελόντ̣[ι δ’ ἁπλῶς] ἂ̣ν
[ὑμ]ῶν αὐτ[ῶν ἐθελήση]τε
[γεν]έσθαι̣, κ̣α̣[ὶ παύσησθε αὐ-]
[τὸς] μὲν οὐδὲν [ἕκαστος ποιή-]
10[σει]ν̣ ἐλπίζω̣[ν, τὸν δὲ πλη-]
[σίο]ν̣ πάνθ̣’ ὑ[πὲρ αὐτοῦ] π̣ρ̣[ά-]
[ξει]ν̣, καὶ τὰ ὑ[μέτερ’ αὐ]τῶν̣
[κομι]εῖσθε, ἂν [θεὸς θέλ]ῃ, καὶ
[τὰ κα]τερ̣ρ̣ᾳθυ̣[μημέν]α̣ πά-
15[λιν ἀναλήψεσθε, κἀκ]ε̣ῖνον
[τιμωρήσεσθε. μὴ γὰρ ὡ]ς̣ θ̣ε-
[ῶι νομίζετ’ ἐκείνωι τ]ὰ̣ πα-
[ρόντα πεπηγέναι πράγ]μα-
[τ’ ἀθάνατα, ἀλλὰ καὶ μισ]ε̣ῖ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.4 -]  ̣  ̣  ̣[ca -ca.?- ]
[  ̣]π̣αντα̣(*) [ταῦτα νῦν, οὐκ ἔχον-]
[τ’] ἀ̣ποστ̣ρ̣[οφὴν διὰ τὴν ὑμετέ-]
ρα̣ν βραδ[υτῆτα καὶ ῥᾳθυμί-]
5αν· ἣ̣ν̣ ἀ̣π̣[οθέσθαι φημὶ δεῖν]
ἤδη. ὁρ̣ᾶ̣τ̣[ε γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθη-]
ναῖοι, τὸ [πρᾶγμα, οἷ προελή-]
λυθεν [ἀσελγείας ἅνθρωπος,]
ὃς οὐδ’ [αἵρεσιν ὑμῖν δίδωσι]
10τ[οῦ πράττειν ἢ ἄγειν ἡσυχί-]
αν̣, [ἀλλ’ ἀπειλεῖ καὶ λόγους ὑ-]
π̣[ερηφάνους, ὥς φασι, λέγει,]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[πῶς] ο̣ὖ̣ν̣ τ̣[αῦτα παύσε-]
[ται; ὅ]ταν [ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες]
[Ἀθη]ναῖο̣[ι, ἀποδείξητε]
[τοὺς] α̣ὐτο̣[ὺς στρατιω]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οαν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καικ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ηλ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
POxy4764

fragment 1
ο̣ὐχὶ ταὐτ̣[ὰ παρίσταταί μοι γι-]
γ̣νώ[σ]κ̣ειν̣, [ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖ-]
ο̣ι̣, ὅ̣ταν τε̣ [εἰς τὰ πράγματ’ ἀ-]
ποβλέ̣[ψω καὶ ὅταν πρὸς τοὺς]
5λόγου̣[ς οὓς ἀκούω· τοὺς μὲν]
[γ]ὰ̣ρ̣ λό[γους περὶ τοῦ τιμωρη]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[θ]ω̣ν χρή̣[σησθε, ἴσως ἄν, ἴσως,]
ὦ̣ ἄνδρε[ς Ἀθηναῖοι, τέλειόν]
[τι] κ̣α̣ὶ̣ μ̣έ[γα κτήσαισθε ἀγαθὸν]
[κα]ὶ̣ τ̣ῶ̣ν [τοιούτων]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[τερον, καὶ ἕ]κ̣α̣στο̣[ς ὑμῶν, οὗ]
[δεῖ καὶ δύ]ναιτ’ ἂν π̣[αρασχεῖν]
[αὑτὸν χ]ρήσιμο̣ν [τῇ πόλει,]
[πᾶσαν] ἀ̣φεὶς τὴν [εἰρωνείαν]
5[ἕτοι]μος π̣[ράττειν ὑπάρξῃ,]
[ὁ μὲν] χρή[ματ’ ἔχων εἰσφέρειν,]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 4
[πόθεν διαμε]ῖ̣ν̣α̣ι δ[υνήσεται,]
[ἕως ἂν ἢ] δ[ι]α̣λ̣υ̣σώ̣[μεθα πει-]
[σθέντε]ς̣ τὸ̣ν πόλεμον ἢ π̣ε̣ρ̣[ι-]
[γενώμ]ε̣θα̣ τῶν ἐχθρῶν· οὕ-
5[τω γὰρ οὐ]κ̣έτι τοῦ λοιποῦ πά-
[σχοιμε]ν̣ ἂν κακῶς. οἶμαι τοί-
[νυν ἐγὼ] ταῦτα λέγειν ἔχειν,
[μὴ κατα]λ̣ύων εἴ τις ἄλλος̣ ἐ̣ ―?-
[παγγέλλεταί τι. ἡ] μ̣ὲν οὖν ὑ(*)-
10[πόσχεσις οὕτω] μ̣εγάλη, τὸ δὲ̣
[πρᾶγμα ἤδη τὸ]ν̣ ἔλεγχον δώ-
[σει· κριταὶ δ’ ὑμεῖς] ἔσεσθε. πρῶ-
[τον μὲν τοίνυ]ν̣, ὦ ἄ̣νδρε[ς]
[Ἀθηναῖοι, τριήρε]ι̣ς̣ π̣[εν]τ̣[ή-]
15[κοντα
παρασκευ]ά̣σ̣[ασθαι]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣(*)[  ̣  ̣]
[- ca.9 - ταχειῶ]ν̣ τρι[ή]ρ̣[ων]
[ἡμῖν, ὅπως ἀσφαλῶ]ς ἡ δύναμ[ις]
[πλέῃ. πόθεν δὴ τού]τοις ἡ τ̣[ρο]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6
ω  ̣[ -ca.?- ]
σ  ̣(*)[ -ca.?- ]
τα  ̣(*)[ -ca.?- ]
[  ̣]ασ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ POxy4314.2.1. or [ -ca.?- ἐξετα]σ̣θ̣[ήσεται -ca.?- ]
^ POxy4314.5.ii.2. or [ἅ]π̣αντα̣, or [  ̣] π̣άντα̣
^ POxy4764.4.9. ϋ papyrus
^ POxy4764.5.1. or υ, or ε
^ POxy4764.6.2. or λ, or μ
^ POxy4764.6.3. or σ, or ω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.