Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1056, 1420 = Trismegistos 59754 = LDAB 858DCLP transcription: 59754 [xml]

fragment 1P.Herc. 1420 corn. 1 pz. 2
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Vincenzo Orsini

[  ̣  ̣  ̣]  ̣εια λ̣ύ̣ει τὸ πᾶν ἄθροι-
[σμα. τ]άσδε δὴ καὶ παρεσ-
[π]αρμένας ἔν τισιν μέρε̣-
[σι]ν̣ ἀπὸ τοῦ τῆς ψυχῆς
5[πά]θ̣ους καθ' ἃς καὶ τὸ κα[τὰ]
[τὸ συ]μβεβηκὸς καὶ̣ η̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣ε]ἱ̣μ̣αρμ̣έ̣ν̣η̣ς̣  ̣[  ̣]υ̣δ̣[ -ca.?- ]
fragment 2
[ -ca.?- ]η
[ -ca.?- ε]ὐθὺς
[ -ca.?- ]αι συ̣-
[ -ca.?- ]τ̣ο̣ν
5[ -ca.?- ]οτ̣ο̣υ
fragment 3
κῶν κρ̣ι̣[ -ca.?- ]
μενα δ[ -ca.?- ]
χὴν πη̣[ -ca.?- ]
λ̣αμ̣βαν̣[ -ca.?- ]
5αθροι̣σ̣μ̣[ -ca.?- ]
fragment 4P.Herc. 1420 corn. 1 pz. 4 z. 1
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Vincenzo Orsini

[ -6-7- ]ην τοῦ θυμοῦ κα-
[ -6-7- ]ους τὸ προορώμε-
[νον τοια]ῦ̣τα πάσχει. vac. 2 ἐπὶ
[γὰρ τῆς] ἐπιθυμίας οὐ πᾶν
5[κατὰ τὴν] π̣ροόρασιν τὸ σύμ
[βαῖνον,  ̣]ρ̣  ̣  ̣τε̣ τούτων
[ -8-9- ]εἰς τ̣ὸν [ -3-4- ]σ
[ -6-7- ]νοι[  ̣]ο̣ι̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣[ -ca.?- ]
[ -4-5- ]τως λ̣[ -4-5- ]ο̣ν̣[ -ca.?- ]
10[ -4-5- ]μ̣ε[ -ca.?- ]
[ -4-5- ]ητι̣[ -ca.?- ]
[ -6-7- ]α̣φ[ -ca.?- ]
fragment 5
μα[ -ca.?- ]
ση̣ν̣[ -ca.?- ]
ρων̣[ -ca.?- ]
ἑ̣ωρακ[ -ca.?- ]
5[  ̣]η̣σ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7τ̣[ -ca.?- ]
——
δε[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
fragment 6
[4 lines missing]
5[ -ca.?- ]παρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣οποιο̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
8[ -ca.?- ]ερ[ -ca.?- ]
fragment 7P.Herc. 1420 corn. 1 pz. 5 z. 1
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

ως̣ δ' ἐκεῖ ἐκκεισό̣[ -ca.?- κἂν]
——
γὰρ μὴ εὑρίσκη[ι, τις]
τόδε τὸ σ̣ύ̣μ̣π[τωμα πῶς ἁ-]
[π]οτελεῖται, ὁμῶ̣[ς]
5π̣ειν τε͂ι ψυχε͂ι ἐξ̣[ -ca.?- ]
μ̣ων λεγομένη̣ι συν̣[ -ca.?- ]
[  ̣]ηκένα̣ι vac. 2 ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ μὲν
γ̣ὰρ̣ ὁ̣ λογι̣κ̣[ὸς] τ̣ρ̣ό̣πος πε-
ρ̣αίνηται   ̣α̣  ̣  ̣ λ̣ογι-
10κ̣ος̣ α̣πελυτ  ̣ητ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ρ  ̣
κατὰ τοῦ[το ἐ]π̣ιλ̣[ε]λ[ογι]
[σ]μέ̣ν̣[ -5-6- ]τ̣ι̣κ̣ο̣[ -ca.?- ]
[ -9-11- ]ν̣[ -ca.?- ]
[ -9-11- ]κ̣[ -ca.?- ]
fragment 8
[7 lines missing]
8[  ̣]ε[ -ca.?- ]
π[ -ca.?- ]
——
10συ̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
13[  ̣]ι[ -ca.?- ]
fragment 9P.Herc. 1420 corn. 1 pz. 5 z. 2
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Domenico Casanova

[ -ca.?- ]σ̣ιν τὰ ὁμ̣[ο]ι̣ολ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ις προο̣[ρω]μέν̣[οις]
[ -ca.?- ]ω̣ν προ̣[ -3-4- ]υ̣σ̣ο
[ -ca.?- κ]ι̣νήσεων τοίων
5[ -ca.?- ]ν ἐγκαταλειπο
[ -ca.?- ]ἐπιβλήτων̣ λ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἔ]ξωθεν κατὰ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αυταις̣ τα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣ένων κα[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]νε\υ/πα⟦υ⟧\θ̣/  ̣σ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣υν̣[ά]μ̣εων κ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρε[ -6-7- ]υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι[ -1-2- ]ιν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣[ -0-1- ]ν̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
fragment 10
[ -ca.?- ]ν
[ -ca.?- ]  ̣ο
[ -ca.?- ]η̣ι·ε  ̣γ̣
[ -ca.?- ]φ̣υ-
5[ -ca.?- ]σπ̣αρ
[ -ca.?- ]ἄ̣λ̣λ̣ω̣ν
[ -ca.?- ]  ̣α̣
[ -ca.?- ]οσ̣
[ -ca.?- ]νε̣υ̣τ
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣ι  ̣
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]ν̣ον
[ -ca.?- ]λλα
[ -ca.?- ]α
15[ -ca.?- ]  ̣
[1 line missing]
17[ -ca.?- ]α̣
fragment 11P.Herc. 1420 corn. 2 z. 2
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Carlo Orazi

ἧττον, τοῖς δ' ὅλως ἐπὶ βρα[χύ]
τι καὶ οὐκ̣ ἐντυπῶν πάλιν
τινων καὶ πρὸς τὴν διανο-
ητικὴν σύνκρισιν (ὁμοιοσχη-
5μόνων τοῖς πρὸς τάδε τὰ αἰσ-
θητήρια) παρεμπιπτόν
των ἐκ τοῦ ἐκεῖθεν προοδο
ποι⟦η⟧ηθῆναι τά γε δὴ πολ
λὰ ἐχ̣ούσης μὲν καὶ αὐ
10τῆς̣ τῆς συστάσεως τῆς
διὰ τῶν στοιχείων αἰ
τίας παρὰ τὴν τῶν
ἀτ[ό]μων διαφορὰν
καὶ τῶν προυπαρχόν-
15των πόρων, vac. 2 οὐ μὴν
——
[ἀ]λ̣λ̣[ὰ] κα̣ὶ τοῦ ἀπογ̣εγ̣εν̣[νη]
[μέ]ν̣[ο]υ ν̣ο̣η̣θέντ̣ο̣[ς] τ̣[ -ca.?- ]
[ -5-6- ]υ  ̣συ[  ̣]οιου  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -5-6- ]  ̣  ̣[ -4-5- ]υ[ -ca.?- ]
fragment 12P.Herc. 1420 corn. 2 zona 3
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Francesco Biondi

ἅμα ποιοῦντες πάντ' ἀ-
[πὸ] τῆς προτέρας κ̣ινήσε̣-
[ω]ς τὴν αἰτίαν ἔχειν καὶ
π̣ε̣ρικάτω τρέ̣ποντες
5τὸν λόγον vac. 3 (διὸ δ̣ὴ̣
καὶ κ̣ατ' εὐ̣[ήθ]ε̣ια\<ν>/ ⟦τ⟧ εἰς τοῦ
τ̣' [ἐ]τ̣ελέσα[τ]ε̣ ἀφυείας) αὐ
τ̣ῶ̣ν̣ τῶν̣ [ἀ]π̣[ο]γεγεν
νημένων [ῥη]τ̣έ̣ο̣<ν̣> τὰς
10μ̣νήμ̣α̣ς̣ γ̣[ίνε]σ̣θ̣α̣ι̣ ἢ̣ τ̣ὰ
τ̣α̣ῖς μνή[μαι]ς̣ ἀ̣ν̣άλο
γ̣α̣ πά[θη ἃ συν]η̣κολού̣
θ̣η̣[σ]ε̣ τ̣[  ̣]ς̣ [ -4-5- ]π̣α̣[ -ca.?- ]
[ -2-3- ]α̣[ -ca.?- ]
15[ -2-3- ]ια̣σ̣[ -6-7- ]υστωι
[ -10-12- ]  ̣τισ̣
[ -10-12- ]  ̣
fragment 13P.Herc. 1420 corn. 2 zona 4
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Salvatore Ventrella

δ' ἐφ' ὧν καὶ ἰδί\αν/ ἑκατέρου.
οὐ γὰρ αἱ ἄ\τομ̣ο̣ι/ [ -2-3- ]νοντι πράτ-
τουσιν τὸ ἀ̣πογεγεν-
νημένον οὐθὲν, \ἀλλὰ/, καίπερ μι-
5ᾶς οὔσης ἐπ' ἐνίων κατὰ τὴν
σ̣[υ]μπλοκὴν τῆς πρ̣[ά]ξ̣ε̣ω[ς]
ε[ -2-3- ]τισκαι διαλη[ -1-2- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τερ[  ̣]ν̣ εἰς τὸ αὐτὸ ἔργο̣ν̣
σ̣υνάπτουσα πολλὰ, κ̣α̣[ὶ] δὲ̣
10κα̣[ὶ] εἰ̣ς ἕτ̣ε̣ρον̣ ἐ̣π' ἐνί̣ων.
——
ἦν δὲ τὸ τ̣ῆ̣ς μνή̣[μη]ς̣[ -ca.?- ]
δ[ -3-4- ]λην κασ̣[ -2-3- ]ο̣ν[ -ca.?- ]
ἀ[πὸ] τ̣ῶ̣ν̣ ἀ[ρ]χῶν κ̣α̣ι̣[  ̣]  ̣ν[ -ca.?- ]
  ̣[ -6-7- ]  ̣τοιχω[ -ca.?- ]
15  ̣[ -5-6- ]κ̣ὸν τρόπ̣[ον -ca.?- ]
ε[ -6-7- ]τ̣ο  ̣  ̣κατ̣α[ -ca.?- ]
[ -10-12- ἐ]π̣α̣ι̣σ̣[θ -ca.?- ]
υ̣σ̣[ -ca.?- ]
π  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 14
ἄ̣θ̣ρ̣ο̣ι̣σ̣μ̣α̣ κ̣α̣ὶ δὴ̣ καὶ τ̣[ῶν]
κινή̣σεω̣ν̣ [ἀ]π̣ὸ τῆς γ̣[ενομέ-]
ν[η]ς̣ π̣λ̣[η]γ̣ῆς κατ̣ὰ τ̣[ὴν]
διανοητ[ι]κὴν σ̣ύ\γ/κ̣ρ̣ι̣[σιν οὐ-]
5κ ε̣ὐ[θ]ὺ̣ς̣ ἐ̣γ\λει/πο̣υ̣[σῶ]ν̣ ἀ̣[λλὰ]
κατ̣ὰ̣ τ̣ὸ̣ν̣ [ἀπολ]υ̣ό̣μεν[ον τὸ]
πα̣θ̣η̣τ̣ὸν [τ]ρό[πο]ν̣, τὴ̣ν̣ [ -ca.?- ]
ἀπὸ τῆς ἀπ̣ο̣μ̣ά̣ξ̣ε̣ω̣ς   ̣[ -ca.?- ]
τ̣ο̣ῦ ε̣ἰδώ̣λ̣ου̣ κα̣τ̣ὰ τὸ̣⟦υ̣⟧[ -ca.?- ]
10ἐναρμότ̣τ̣ο̣[ν  ̣]σ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ξ̣  ̣ε̣[ -ca.?- ]
τι[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ιδω̣[ -ca.?- ]
[  ̣]ν̣[ -2-3- ]π̣[ -3-4- ]τ[ -ca.?- ]
σ̣αν̣[  ̣  ̣]πα̣[ -3-4- ]ν̣[ -ca.?- ]
15[ -4-5- ]α̣ι[  ̣  ̣]ε̣λ[ -ca.?- ]
[ -3-4- ]αρ̣χω̣[  ̣  ̣]τ[ -ca.?- ]
fragment 15
[ -ca.?- ]α  ̣νε  ̣[  ̣]νκ̣α̣ι̣
[ -ca.?- ἄλ]λων τ̣ο̣ῦ̣ πρά-
[γματος] ο̣ὗτο̣ς̣ μέλλει
[μνήμ]ω̣ν ἔ̣[σ]εσθαι
fragment 16
[5 lines missing] -
——
ουμην[ -ca.?- ]
κ̣ατ̣α̣λ[ -ca.?- ]
[ -3-4- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ε[ -ca.?- ]
[1 line missing]
10[ -7-8- ]η[ -ca.?- ]
[ -7-8- ]κα[ -ca.?- ]
[ -7-8- ]  ̣[ -ca.?- ]
fragment 17
[4 lines missing]
5[ -8-10- ]ετα\ι/μ[ -ca.?- ]
χρον[ -5-6- ]οιε̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]-
8[ -8-10- ]π[ -ca.?- ]
[ -8-10- ]ω̣πο[ -ca.?- ]
10[ -5-6- ]ι̣ν̣τ̣  ̣ατ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 18

fragment 18a
lost,4lin
5[ -ca.?- ]κ[ -2-3- ]η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣[ -ca.?- ]
fragment 18b
[6 lines missing]
7[ -ca.?- ]τ̣ο[ -ca.?- ]
fragment 18c
[7 lines missing]
8[ -ca.?- ]οτ[ -ca.?- ]
fragment 18d
[11 lines missing]
12[ -ca.?- ]ο̣ια[ -ca.?- ]
fragment 19P.Herc. 1056 fr. 1.2.1
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

[ -ca.?- ]ερον καὶ πλει-
[ -ca.?- ]μετ̣[ -2-3- ]  ̣  ̣σ̣ι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ον αφειληφος̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο[ -ca.?- ]
fragment 20
[4 lines missing]
5[ -ca.?- ]ν̣
[ -ca.?- ]  ̣
[1 line missing]
8[ -ca.?- ]λ̣
fragment 21
[2 lines missing]
3[ -8-10- ]ην̣[ -ca.?- ]
[ -7-8- ]τη[ -ca.?- ]
5[ -3-4- ]οι̣κα̣τ̣α̣[ -ca.?- ]
τ[ -3-4- ]ν̣[ -ca.?- ]
π[ -ca.?- ]
——
fragment 22
\[πρ]ο/ειρημ[εν -ca.?- ] fragment 23
[5 lines missing]
6[ -ca.?- ]π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ιστο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α̣ρ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 24
[ -5-6- ]  ̣ε  ̣ω vac. 1 [ -4-5- ]  ̣ονα
[ -5-6- ]τ̣ὴ̣ν καθ' ἡμ̣[ᾶς] \μ̣ὲ/ν̣ αἰ-
[τίαν οἶ]δ̣εν ἢ \καὶ/ δι' ἁπ[άν]τ̣ων
[τῶν ὑφ' ἡ]μῶν πρατ̣τ̣ομέ
5- [νων -2-3- ]ν̣ [σ]υ̣νφ[ερό]ν̣τω̣ν̣
[ -6-7- ]υ̣φ  ̣[ -4-5- ] vac. 1 κ̣α̣ὶ̣
[ -ca.?- ]ο̣λ̣λ̣[ -4-5- ]ν̣ν  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ε̣γ̣  ̣ν̣ν̣  ̣[ -3-4- ]κ̣α̣
[ -ca.?- ]  ̣ε[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
fragment 25P.Herc. 1056 fr. 1.3.2
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

τῶν και̣[  ̣]ω̣ν οὐ δυνα-
μένης̣ [δι]ανοίας σημ⟦η⟧\ει/-
οῦσθ[αι διὰ] τὸ ποικίλον,
ἐξ ὧν ἔδει τόδε ὁρί\ζε̣ιν̣/ ⟦[  ̣]το⟧
——
5\ΕΚ ΤΟ/   ̣  ̣  ̣τ̣ελεῖσθαι τ[ὸ] μὲν
ἐπ̣[ὶ] π̣λ̣[έο]ν καὶ ἧττον
π̣[αραλλα]γ̣ὴν λ[αμ]βα-
ν̣[. 6-7]νκαιεντ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 26P.Herc. 1056 fr. 1.3.3
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

[  ̣]εναι κοινοῦ̣ τ̣ινος ἐ-
[πιστ]ῆμαι ἐν̣ πλείοσι
κα[ὶ δ]ιαφόροις ὑπάρχου-
σιν̣. τ̣ὰ γὰρ δὴ πρῶτα
5μν̣[ημ]ο̣νευόμενα
καὶ τ̣[ὰς ἐ]π̣ι̣στήμας
[ -ca.?- ]δ̣ι[ -ca.?- ]λ̣' οὐχ ὁμ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λλοις δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εχοντ[ -ca.?- ]
10τ[ -ca.?- ]ικαι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αυ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η[ -ca.?- ]
fragment 27P.Herc. 1056 fr. 2.1
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

τῶν [σ]υμβε<βη>κότω[ν δυ-]
να[μέν]ης τῆς δ̣[ιανοί-]
ας κινεῖσθαι {\γ̣[  ̣]ω̣ναιαι/} (ἃ πρὸς τῶν
ἀτόμω̣[ν οὐ]κ̣ ἂν εἴπαι-
5μεν ἀ[μφισβη]τ̣οῦν̣τες)
ἐ̣κ τῶν̣ π̣ρώτων πολυ-
τροπωτέρ[ως κι]νουμέ-
νων κ̣[αὶ π]ο[ικιλωτ]έ̣ρως
τὰς  ̣  ̣[ -6-7- ]ς ἁφὰς
10[ἰ]δ̣ία[ς -4-5- ]η̣τ̣ασ
[ -12-15- ]αι
[ -12-15- ]αι
[1 line missing]
14[ -12-15- ]  ̣
15[ -12-15- ]υ̣σ̣
[ -12-15- ]ε̣
fragment 28P.Herc. 1056 fr. 2.2
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

[νο]ν ἧ\ι/ ἄθροι̣σμα τόδε τ̣[ι]
[ἂ]ν̣ προσαγορ̣εύσαιμ[ε]ν̣
ἀλλὰ καὶ ᾗ ἀτόμους καὶ
5ᾗ ἄθροισμα καὶ μὴ{ι} μό-
νον αὐτὸ τὸ κα[τα]κινεῖσ-
θαι λέγοντ̣αι. [ vac. 1π]ο̣ι̣κίλην
——
γ̣ὰ̣ρ τῶν συμβ[ -6-7- ]ο[  ̣]
[  ̣]ον πᾶσι τ̣α̣[ -6-7- ]ο[  ̣]
10[ -1-2- ]ατα συμβ[ -ca.?- ]
με̣νοις ε̣[ἶ]ν̣αι η̣[ -6-7- ]σ̣
[ -7-8- ]ν̣α̣[ -ca.?- ]
[ -7-8- ]\θοτ/[ -ca.?- ]
fragment 29P.Herc. 1056 fr. 2.3
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

⟦μηχαν⟧η ἀνο̣[ -ca.?- ]
νη⟦ι⟧ \π̣ε/ποιημ̣[έ]ν̣ω̣[ν -ca.?- ]
τῶν ὁμοιοτή[των καὶ ἀνομοιο-]
τήτων \ἐ̣/[ν] πλε[ίοσι καὶ δια-]
5φόροις. ― [ -ca.?- ]
καὶ [ἐ]πὶ τοῦ πα[ντὸς ἡ] ἐ̣π̣[ι-]
λόγ[ισ]ις ⟦ου̣⟧ ε[  ̣]  ̣⟧\ε/[ -ca.?- ]χ̣η[ -ca.?- ]
τοι[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
11υ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 30P.Herc. 1056 fr. 3.1
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

τὰ πολλὰ τῶν κοινῶν κα-
ταλειπόντ̣ω[ν σ]ὺν τ̣οῖς ὑ-
ποκειμένοι\ς/ ὅθ̣ε̣ν ἕτερα \προσ/
δοξαζόντων τὰ μὲ̣ν
5κατ' εἰδώλων ἐμ[πτώ-]
σεις τι̣ν̣ας ὅσ' ἀπερι[λή-]
πτως̣ [<προσ>δο]ξάζουσι[ν ἢ]
καὶ ἀνα̣λ[ό]γ̣ω\ς/ ἀπερι̣λ̣[ή-]
πτοι[ς] π̣ρ̣ο̣[σδο]ξ̣α[ζ -ca.?- ]
10ασ[ -8-10- ]κινη[ -ca.?- ]
[  ̣]εν[ -6-7- ]μ̣μαρ[ -ca.?- ]
ρ[ -8-10- ]υτοι[ -ca.?- ]
π̣[ -7-9- συ]λλογ[ι -ca.?- ]
[  ̣]σ̣[ -6-7- ]υτ̣οσ̣[ -ca.?- ]
fragment 31P.Herc. 1056 fr. 3.2
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

ἐξ ὄγκων ⟦ων⟧ εἶναι σω-
ματικῶν πεποιημέ-
νον, εἶτα τὸ κοινὸν ἑαυ-
τῆς ἐπεθεώρ̣ησε ⟦ν⟧ πά-
5θος ὡς οὐδὲ διανοηθῆ-
ναι ἄλ̣λ̣α δύναται πα-
ρὲ[κ] τού[τ]ω̣ν, ἄν τε σώ-
ματα [ -3-4- ]  ̣ν ἄν τε κα[ὶ]
τὸν τό̣[π]ο̣ν πρὸς ἀνα-
10λογία̣[ν  ̣  ̣] καὶ γ̣ὰ[ρ]
τ̣ο̣ι̣\ς/[  ̣]  ̣[ -6-7- ]υμ̣[ -ca.?- ]
π̣[ -12-14- ]  ̣[ -ca.?- ]
⟦ν̣[  ̣][ -8-10- ]ο̣υν̣[ -ca.?- ]
[ -10-12- ]ι̣θ̣ε̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]πο[ -ca.?- ]
fragment 32P.Herc. 1056 fr. 3.3
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

[ἑ]αυτῶι κατὰ τὸ ὅμοιον
κ̣αὶ ἀδιάφορον ἑαυτὸν
ῥ̣ηθήσεται διανοεῖσθαι
οἷον ἑνός τινος ταύτηι
5τοῦ νοο̣υμένο⟦ν⟧υ ὄντος
ἀλλὰ καὶ ἐφ' ἑαυτ[ὸ]ν ἑ-
αυτῶι ἐ̣ν̣[τὸς] ἄλλων. κα-
θότι δ' ἐν [πά]θ̣ει τινι ἑαυ-
τὸν λέ̣[γεται διαν]οε̣[ῖσ-]
10[θ]α̣ι ηδ[ -5-6- ]ερ̣εωστ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]σ  ̣  ̣[ -7-8- ]δ̣[  ̣]ο̣  ̣[ -ca.?- ]
η κα̣[ -ca.?- ]
μ̣ν̣[  ̣]σ̣[ -7-8- ]ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣ι̣ο̣ν̣[ -ca.?- ]
fragment 33P.Herc. 1056 fr. 4.1
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

[ῥη]θήσεται δ[ιανοε]ῖσθα[ι]
[ἀ]λλ' ἧ\ι/ ἐξεῖπο[ν τό]τ̣ε̣, κα[ὶ]
ἑαυτῶι \ἑ/αυτὸ λέγεσθαι
διανοεῖσθαι. πάντα γὰρ
5οὕτω γ' ἂ̣ν̣ ἑαυτῶν κα-
τὰ πάν̣τα τρόπον ἀναισ-
θητοῦντα ἐτύγχανε̣ν
κ̣α̣\ὶ/ ⟦τα⟧ το̣ύτων ἐπιλογισμὸν
[  ̣] ⟦ικε⟧ ἐ̣π̣[ίπ]ονο̣ν̣ λαβεῖν̣,
10οὐχ ὥ[σ]π̣ε̣ρ̣ [σ]ὺν ἐπαισθ̣ήσ̣[ε]σ̣[ι]ν̣
σημειο[ῦ]ν̣[  ̣  ̣, ἀ]λλὰ δὴ τ[οῦ-]
——
τον τὸν [τρόπο]ν̣ φημ̣[ι καθ']
ὃν [ -8-10- ]η̣σ̣αι ετ[ -ca.?- ]
το[ -8-10- ]  ̣[  ̣]αλ[ -ca.?- ]
15γ̣ι[ -9-11- ]  ̣μβ̣υ̣..[ -ca.?- ]
fragment 34P.Herc. 1056 fr. 4.2
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

δ̣' [ἀ]π̣[οτ]ε̣λεῖται τὰ μὲν κα-
τ̣' ἐπείσοδόν τι⟦τ⟧\ν/ων ἀ-
πο{γε}γεννώμενα ⟦ων⟧
⟦α⟧ τὰ δὲ καθ' ὁμούρησιν
——
5(καί που καὶ τὸ μὴ αἰωρού-
μενον τῆς φύσεως ἀλ-
λὰ τοῦ ἐν [ἑ]α̣υ̣τ̣ῶι τ[έ-]
λους̣ [μ]ν̣ήμην καὶ [ἐπι-]
λογ[ισ]μ̣ὸν λαμβά[νον]
10κατὰ̣ [π]λέ̣[ο]ν̣ ἢ ἔλατ̣[τον,)]
ἔτι δε  ̣[ -4-5- ]οντ[ -ca.?- ]
τι[  ̣]  ̣[ -5-6- ]ι[ -ca.?- ]
τ̣α̣ι̣[ -ca.?- ]
πε̣ρ[. 4-5]  ̣τ  ̣τ[ -ca.?- ]
15εν[. 7-8]κ[ -ca.?- ]
fragment 35P.Herc. 1056 fr. 4.3
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

ἐμέμνητο καὶ λ̣αμ̣[βά-]
[νον τ]ῆι μνήμηι̣ [π]α̣[ρ-]
εῖχε τῶι φυσικῶι τ̣έλει
τὸ χαρτὸν ἢ τὸ λυπ̣[ηρὸν,]
5[ὡς π]ά[ν]υ προκατ[έγρα-]
φον, ἐν δόξαις \ἢ/ ἄλλ[ως]
ποσὸν [δ]ὲ δὴ μ\εμ/[ -ca.?- ]
\νου/ ⟦τονου⟧ κ̣εινωμε[ -ca.?- ]
οτηδ[  ̣  ̣]υτωσευξ̣[ -ca.?- ]
10νονε̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
fragment 36P.Herc. 1056 fr. 4.4
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

ποτε ἀπεμν̣[ημόν]ευεν ἢ
ἀνάλογον τε̣͂[ι ἀπομ]νημον[εύ-]
σει πάθος ἴσχα[νεν]
καὶ ἐνδιέτριβε̣ν̣ ὅθε[ν ἡ-]
5συχίει τε καὶ τῶν μ̣[ -ca.?- ]
καὶ̣ μ̣εγίστους φόβους[ -ca.?- ]
αξ̣[ό]ν̣των ἐπισκεψε̣[ -ca.?- ]
ρ[  ̣]σ[ -2-3- ]πιπτον[  ̣  ̣]ε̣τ̣ο̣α̣  ̣[ -ca.?- ]
γε[ -3-4- μά]λιστα τ[ -ca.?- ]
10φυσ̣[ικοῦ] πάθους φοβ[ -2-3- ] κατ̣[ὰ]
τ̣[οὺς ἀνθ]ρώπους̣ καὶ κα[τ]ὰ τὰ̣
ὑπ[ὲρ ἄ]ν̣θρωπον [. 5-6]ηθ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]μ̣[ -4-5- ]ωρισ  ̣[ -5-6- ]ιζ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ε̣χουσι[ -ca.?- ]
15κα̣[ὶ] τ̣ο̣ῦ ἀφανοῦ̣[ς -ca.?- ]σεπιμ[ -ca.?- ]
φ[ -5-6- ]νφαν̣[ -ca.?- ]καιπο̣[ -ca.?- ]
[ -6-7- ]ιθαυμ̣[ -ca.?- ]υοκαι[ -ca.?- ]
[ -6-7- ]ως γε[ -ca.?- ]
[ -5-6- δ]οξ̣α[ -ca.?- ]
20[6-7]καθα̣[ -ca.?- ]
[ -6-7- ]εον[ -ca.?- ]
fragment 37P.Herc. 1056 fr. 5.1
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

θος ἀνάλογον ὧν ἔδει μ̣ᾶλλον
ἐνεγείνετο πρὸς τὸ ὡρισμ̣ένον
καὶ τὰ πάντα ἐξελέγχον τῆς
ἀναφορᾶς γινομένης κα̣ὶ οὐ
5πρὸς ἀόριστα καὶ κρίσεως προσ
δεόμενα. vac. 1 αὕτη δ' αὖ πάλιν ἡ
——
τούτου μνήμ̣η̣ ἢ ἀνάλογος μνή-
μηι κίνησις τὰ μὲν συνεγεγέν-
[νη]το εὐθὺς, τὰ δ' ηὔξητο τὴν
10[ἀρχὴ]ν ἔχουσα καὶ τὴν αἰτίαν
῟̣ε̣ [ι μ]ὲ̣ν τε͂ι πρώτει συστάσει
τ̣[ῶ]ν τε ἀτόμων ἅμα καὶ τοῦ
ἀ̣π̣ογεννηθέντ[ος], ⟦῟̣ε̣ [ι]⟧ \ἧι/ δὲ τε͂ι ἐ-
[παυ]ξομένει, ῟̣ε̣[ι π]άντα δρῶ-
15[με]ν̣, τ̣[ῶ]ν ἀ̣τ̣όμω̣[ν ἅμ]α καὶ αὐ-
[τοῦ τοῦ ἀ]π̣ογε[γεν]νημένου
ἐ̣[ξ] ἀ̣[νά]γ̣κ[ης ἀ]ν̣τίξουν ἐπ' ἐ-
[νίω]ν [τοῖς] ἀπ̣[ογ]ε̣ν̣νήσ̣ασιν
[ -6-7- ]ι̣[ -8-10- ]ν̣[  ̣]ε̣
20[ -6-7- ]ν[ -8-10- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -6-7- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -5-6- ]  ̣[ -9-11- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -7-8- ]ο[ -8-10- ]ε[ -ca.?- ]
[ -6-7- ]α̣ι  ̣  ̣[ -7-8- ]ν̣[ -ca.?- ]
fragment 38P.Herc. 1056 fr. 5.2
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

νεσθαι κατὰ τὸν π[ρ]οειρημέ-
νον τρόπον καὶ τῶν [α]ὐτῶν
ἀπεργαστικὰ εἶναι. vac. 1 πολλὰ δὲ
καὶ τῶνδε καὶ τῶν[δε φ]ύσιν ἔ-
5χοντα ἀπεργαστικὰ [γί]νεσθαι
δι' ἑαυτὰ οὐ γίνεται ἀ[πε]ργασ-
τικὰ (οὐ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτία[ν]
τῶν τε ἀτόμων καὶ ἑαυτῶν), οἷς
δὴ καὶ μάλιστα μαχόμεθα καὶ
10ἐπιτιμῶμεν   ̣[  ̣]  ̣οῦντες κατὰ
τὴν ἐξ ἀρχῆς̣ [τ]α̣ραχώ[δ]η̣ φύ-
σιν ἔχοντα, κα[θά]περ ἐπὶ τῶν πάν̣
των ζώιων. [ vac. 1οὐ]θὲν γὰρ αὐτ[ο]ῖ[ς]
——
[συν]ήργηκεν [εἰς ἔ]νια ἔργα τε κ̣α̣[ὶ]
15μεγέθη ἔργω[ν] καὶ διαθέσεων
[ἡ] τῶν ἀτόμ[ων φ]ύσις ἀλλ' αὐτὰ
τ̣ὰ̣ ἀ̣πογεγε[νν]η̣μ̣ένα τὴν [πᾶ-]
[σαν ἢ] τὴν πλε̣[ίσ]τ[ην] κέ[κτηται]
[αἰ]τ̣[ί]<α>ν τῶνδέ [τινων], ἐκ δ' ἐκ[εί-]
20ν̣η̣[ς ἔν]ιαι τ[ῶν ἀτόμ]ων κιν[ή-]
σε̣ις̣ [τα]ραχώ̣[δεις κιν]ο̣ῦνται̣,
ο[ὐ]χ̣[ί] δ̣ι̣ὰ̣ τ̣α̣τ̣[ -3-4- πά]ντως [ -ca.?- ]
[διὰ δὲ τῶ]ν̣ [παρεμ]π̣[ί]π̣τόν[των]
[κατ' ἀνάγκην ἐκ τοῦ περι]έ̣χοντος [ -ca.?- ]
fragment 39P.Herc. 1056 fr. 5.3
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

τί[ον] ἐστιν οὕτως ἐπειδὰν
ἀπο[γ]εννηθῆ̣ τὸ λανβάνον
τινὰ τρόπον διαληπτικὸν, οὐ
τὸν ὡς ἀφ' ἑτέρου δ[ι]α\σ/τήματος,
5ἰσχάνε[ι τ]ὴν ἐξ̣ [ἑ]αυ[τοῦ] αἰτί-
αν, εἶτα ἀν̣α̣δίδω̣[σιν] εὐθὺς μέ̣-
χρι τῶν̣ [π]ρ̣ώτω[ν] φύσεω̣ν καὶ
——
μ̣[ί]αν π̣ω̣[ς] ἅ̣π̣ασαν αὐτὴ̣[ν] π̣οι-
εῖ. vac. 1 ὅθεν̣ δ̣[ὴ] κ̣αὶ οἱ μὴ δυν̣άμε-
10νοι κατ[ὰ τρόπο]ν τ̣ὰ το[ιαῦτ]α δι-
αιρεῖν χ̣ε̣[ιμάζ]ου̣[σι]ν αὑτοὺ[ς π]ε-
ρ̣[ὶ] τ̣ὴ̣ν̣ [τ]ῶν̣ [αἰτ]ιῶν ἀπ̣ό̣φασιν
κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο̣[ύτων ἐπ' αὐ]τῶν̣ [τοῖς μ]ὲ̣ν
——
μᾶλλ̣ο̣[ν, τοῖς δ' ἧ]ττον μαχ̣[όμε-]
15θ̣α καὶ ἐ̣[π]ι[τιμ]ῶ̣μεν κα̣[ -ca.?- ]-
μ̣εν ν  ̣[ -5-6- ]  ̣[ -1-2- ]  ̣λ̣α[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣]ε̣[ -7-8- ]  ̣  ̣  ̣[ -1-2- ]ε̣υ̣τ̣υ̣[ -ca.?- ]
——
γὰρ ε  ̣[  ̣]α̣[ -2-3- οὐ δι]ὰ τ[ὴν ἐξ]
α̣ὑ̣<τ>ῶ̣ν̣, [αἰτίαν, ἀ]λ̣[λ]ὰ̣ τ̣[ὴν τῶν]
20[β]ε̣λτ[ίστων ἔργων καὶ δια-]
ν̣ο̣η̣[μάτων]
fragment 40P.Herc. 1056 fr. 5.4
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

αυν[ -6-7- ]ς οὐ μαχόμεθα τοῖς
ε̣[ -3-4- ] κα[ὶ] οὐ τὴν ἀτον̣[ί]αν ἔχου-
σ[ιν ἀλλ'] οὐ̣[δ]ὲ̣ παρακαλεῖν ἐπιχει-
ρ̣οῦμεν καὶ παροξύνειν ἐπὶ τὰ
5κ[αιριώτατα], ὡς ἤδη πέ̣π̣ηγεν̣
ἀ[πὸ τῆς φ]ύ̣σεως τῆς αὐτῆς κακη̣-
θρ̣[οισμέ]ν̣η̣ς οὐχ ἑτέρως τινι τὴ[ν]
[αἰτίαν] ἀναψο̣ύ[σης], τ̣ὴ̣ν πῆξ̣[ιν]
τ[ὴν ὁ]μ̣οίαν τ[ῆ]ι̣ κ̣[  ̣]  ̣α̣ν̣η̣[ι] καὶ
10μ̣[  ̣  ̣]α̣τωντο̣ι̣α̣β̣[ -ca.?- τὴν]
α[ἰτίαν π]ρο̣σ̣φ̣έ̣[ροντες] οὐ̣[δ'] ὅσοι[ς]
[προσφ]έρομε[ν -10-12- ]α̣πε[ -ca.?- ]
  ̣[ -8-10- ]  ̣  ̣[ -5-6- ]υφη̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -8-10- ]α[ -8-10- ]υ̣ατα̣[ -ca.?- ]
15σα  ̣[ -17-20- ]  ̣υ  ̣[ -ca.?- ]
π[ -12-14- ]ου[  ̣]  ̣σα̣[ -ca.?- ]
νο̣[ -7-9- ]  ̣μ[ -6-8- ]π̣ε̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -7-9- ]  ̣ε[ -10-12- ]υν̣[ -ca.?- ]
μ[ -8-10- ]ι[ -8-10- ]κ̣α[ -ca.?- ]
20τ̣[ -5-6- ]  ̣[  ̣]σ[ -8-10- ]ην[ -ca.?- ]
α[ -6-7- ]ιπ[ -6-8- ]ο[  ̣  ̣]  ̣ιρ̣[  ̣  ̣  ̣ -ca.?- ]
[ -6-8- ]  ̣α̣δο[ -10-12- ]τα̣[  ̣  ̣ -ca.?- ]
[ -6-8- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -6-8- ]κ̣ι  ̣[ -ca.?- ]
fragment 41P.Herc. 1056 fr. 6.1
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

κατηγορουμένης φ̣ύ̣σεως καὶ
οὐ κατ' αὐτὸ ἢ κα̣ὶ αὐτὸ̣ς̣ προσαγο-
ρευ[ο]μένης. vac. 1 κἂν κατὰ διάνοιαν
δέ [τ]ι̣ ἐκβιάζηται ἡ πρώτη σύ-
5στασις τοῦ ἀπογε<γε>ννημένου, μὴ
ἐξ ἀνάγκης μέχρι τωνδί τινων
τοιοῦ̣δε ἀπογεννωμέν̣ο̣υ̣ ἀ̣λ̣-
λὰ μέχρι μὲν τοῦ ψυχὴν γενέσ-
θαι ἢ καὶ τοσαυ̣τηνὶ διάθεσιν
10καὶ κίνησιν ἔχουσαν ψυ̣χὴν ἐ-
ξ ἀνάγκης̣ [τοιοῦ]δ̣ε ἀπογ̣εν̣[νω-]
μένου ἐκ [τῶν το]ι̣ουτ[ωνί, μ]έ̣χρι
δὲ τ[ο]ῦ τοιαν[δὶ ψ]υχὴν̣ [ἢ τοι]α̣ν-
[δὶ ο]ὐκ̣ ἐξ [ἀνάγκ]η̣ς τοι̣ο̣ῦ̣[δ]ε ἀ̣-
15[πογ]ε̣[ν]ν̣ωμ[ένου ἢ οὐ]κ ἐπει̣δ̣[ὰν]
[πρ]οβ̣ῆι γε τ[ῆι ἡλικία]ι̣ το[ιοῦδε] ἀ-
[πογεννωμένου κα]τ̣' [ἀνάγκην]
[ἀλλ' ἐξ ἑαυτοῦ δυνα]μέ̣[νου]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
20[ -3-4- ]  ̣δ[ -8-10- ]α̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -3-4- ]α̣[ -7-9- ]ἐ̣κβ̣[ιά]ζ̣η̣τ̣[αι]
[ -3-4- ]ω̣[ -6-8- ]τ̣η̣λ  ̣[ -ca.?- ]
[ -3-4- ]  ̣  ̣[ -6-8- ]π̣ε[ -ca.?- ]
fragment 42P.Herc. 1056 fr. 6.2
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

τι πράττε[ι], ἀλλὰ τὰ αὐτὰ πάν-
τ' ἔχον οὐκ̣ [ἐξ]α̣[ι]ρ̣ούμεθα τῆς
αἰτίας τὸ ἀπ̣[ογεγ]εννημένον
ἀλλ' ἕν τι ποιοῦν[τες] αὐ[τ]ὸ καὶ
5τὴν σύστασιν [ὁμοίως κα]θαίρο-
μεν τὸ δ' οὐ νο[υθε]τ̣οῦ̣μέν γε,
πολλὰ δὲ οὐδὲ κατά τινας ἐθισ̣-
μ[ο]ὺ̣[ς] ἄνευ νοῦ λέξ̣εω̣ς μετα-
κ[ο]σ[μ]οῦμεν. [ vac. 1τὸ γ]ὰρ ἐξαιρού
——
10μεν̣[ο]ν̣ τῆς αἰτ̣[ίας] κατ' ἀνάγκ̣[ην]
  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ν δεῖ ὑπ̣[  ̣  ̣τῆ]ς ἐξ ἀρχῆς
σ[υσ]τ̣[άσ]εως ἐξαι̣ρ̣[εῖ]σθαι, οὐ τὴν̣
αὐτ[ὴ]ν̣ ἐκείνη\ι/ περαῖνον. vac. 1 ἂν δ̣[ὲ]
κ[αὶ βα]δ̣ίζη̣ δι[ὰ τὴν] \ἐ̣ξ/ [ἑ]α̣υτοῦ ἤ̣-
15δη [α]ἰ̣τ̣[ί]α̣ν̣ εἰς [τὸ ὅ]μ[ο]ι̣[ον] τε̣͂[ι ἐ-]
[ξ] ἀ̣ρ̣[χ]ῆ̣ς [συ]σ̣τ̣ά̣[σει] φ̣α̣ύ̣λ̣ε̣ι̣ [ο]ὔ̣σ̣[ει,]
[ἔτι μᾶλλ]ο̣ν̣ ἐ̣[νίο]τ̣ε̣ κ̣[ακίζομεν,]
[ἐν νουθετ]η̣τ̣ι̣κ̣ῶ̣ι μ̣[έ]ν̣το[ι μ]ᾶ̣[λ-]
λ̣ο̣[ν τρόπωι καὶ οὐχ ὥσπε]ρ̣ τ̣[ὰ ἄ-]
20γ̣[ρια τῶν ζ]ώι[ων καθαίρο]μ̣ε̣[ν]
[μὲν ὁμοίω]ς̣ α̣ὐ̣[τ]ὰ̣ [τὰ ἀ]π̣[ο]γ̣ε̣[γεν-]
ν̣[ημένα κ]α̣ὶ τὴ̣[ν σύστασιν εἰς]
ἕ[ν τι συμπ]λ̣έκ̣ο̣ν̣[τες]
fragment 43P.Herc. 1056 fr. 6.3
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

ἀπ[ὸ τῆς πρ]ώτ̣ης ἀρχῆς σπέρμ̣[α-]
[τα ἡμῖν ἀγ]ωγά, τὰ μὲν εἰς ταδ̣[εί,]
τὰ δ' εἰς τα̣δεί, τὰ δ' εἰς ἄ̣μφ[ω ταῦ-]
τά [ἐ]στιν ἀεὶ [κα]ὶ̣ πράξ̣ε̣ων κ̣[αὶ]
5διανοήσεων καὶ διαθ̣[έσε]ω̣ν κ̣αὶ
π̣λεί[ω καὶ ἐ]λάττωι. vac. 1 ὥ̣σ̣τε̣ π̣αρ' ἡ-
μ̣ᾶς π[οθ'] ἁπλῶς τὸ ἀπογεγεν-
νημ̣έ̣ν̣ο̣ν̣ [ἤ]δη̣ γ̣[είνεσ]θαι [τοῖα]
ἢ τοῖα̣ [καὶ] τ[ὰ ἐ]κ τοῦ̣ [πε]ρ̣[ι]έχον[τος]
10κ[α]τ̣' ἀ̣ν̣[άγ]κ̣[η]ν̣ δι̣ὰ̣ τ̣[οὺς] π̣[όρο]υ̣ς
[εἰσ]ρ̣[έ]οντα̣ [παρ'] ἡ̣μ̣[ᾶς ποτε] γ̣ε̣ί-
ν̣ε̣σ̣θ̣[αι] ἢ̣ π̣[α]ρ̣ὰ̣ τ̣ὰ̣ς̣ [ἡμε]τ̣έ̣ρ̣α̣[ς ἐ-]
ξ ἡ[μῶ]ν̣ [αὐ]τ̣ῶ̣ν̣ δ̣[όξας. vac. 1] κα[ὶ] ε̣ἰ
παρὰ [τὴν] φύ̣[σιν]   ̣ηι [ -5-6- ]ιν̣οτ̣[ -ca.?- ]
15  ̣αν[ -6-7- ]  ̣[ -8-10- ]σκα[ -ca.?- ]
τ̣α̣τ̣ι[ -6-7- ]\σ/ν̣[ -ca.?- ]
[  ̣]το̣μ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]ιν[ -ca.?- ]ν̣[ -ca.?- ]
π̣ει  ̣[ -4-5- ]ν̣τ̣[ -ca.?- ]
20ν̣κ[ -ca.?- ]αι[ -ca.?- ]
[  ̣]α  ̣[ -ca.?- ]κ[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]ο̣π̣[ -ca.?- ]
fragment 44P.Herc. 1056 fr. 7.1
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

εστήκει ων οὐ [ -2-3- ἀ]π̣ολείπ̣ει
τὰ πάθη τοῦ γίνε[σθαι -3-4- ]ν̣ουθε-
[τ]εῖν τε ἀ[λλ]ή̣[λους καὶ] μ̣άχε[σ-]
θαι καὶ μεταρυθ̣μ̣[ίζ]ειν ὡς ἔ-
5χοντας καὶ ἐν ἑαυ̣τ̣ο̣ῖς τὴν αἰ-
τ̣[ί]αν καὶ οὐχὶ ἐν τῆι ἐξ ἀρχῆς <μόνον>
σ̣υ̣[σ]τάσει καὶ ἐν τῆι το[ῦ π]εριέχον-
τος καὶ̣ ἐ̣πεισιόντος κ[ατ]ὰ τὸ αὐ-
τόματ̣ον ἀνά̣γκ̣[ηι]. εἰ γ̣ὰ̣[ρ] τις
10καὶ τῶι̣ νουθετε[ῖν] καὶ τῶ\ι/ νου-
θετε̣ῖσθαι τὴν κατὰ τὸ α[ὐτό]ματον
ἀνάγκην προστ̣ι[θεί]η κ̣αὶ ἀ̣εὶ τοῦ
[ὐ]π̣άρχο̣[ντος] τῆι̣ [ -3-4- ]η̣ ου
[ -10-12- ]ο̣σ  ̣  ̣[ -5-6- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]α̣ν̣ [μεμφό]μ̣[ενος ἢ ἐ]π̣α̣[ι]
[νῶν, ἀλλ' εἰ μὲ]ν [τοῦτο π]ρ̣άτ-
[τοι, τὸ μὲν ἔργον ἂ]ν εἴ[η κατ]α̣λε̣[ί-]
[πων ὃ ἐφ' ἡμῶν] α̣[ὐτῶν κατ]ὰ̣
[τὴν τῆς αἰτίας πρόληψιν ἐν]ν̣ο-
20[οῦμεν, -ca.?- ]π̣ι̣π̣
[ -20-24- ]α̣ι
fragment 45P.Herc. 1056 fr. 7.2
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

το[σ]α[ύ]της πλάνης. vac. 1 περικά[τω]
γὰρ̣ ὁ τ̣ο̣ιοῦτος λόγος τρέπετα̣[ι]
καὶ οὐδέποτε δύναται βεβαι-
ῶσαι ὡς ἔστι τοιαῦτα πάντα
5οἷα τὰ κατ' ἀνάγκην καλοῦμεν,
ἀλλὰ μάχετ̣αί τινι περ̣[ὶ] αὐτ[ο]ῦ
τούτου ὡς δ[ι'] ἑ̣αυτὸν ἀβ̣ελτ̣[ε]ρευ-
ομ̣ένωι. κἂν εἰς ἄπειρ̣ο̣ν̣ φ̣ῆ̣ πά -
——
λιν κατ' ἀ[νά]γκην τοῦτο πράτ-
10τειν ἀπὸ λόγων ἀεί, οὐ[κ ἐ]πιλο-
γίζεται ἐ̣ν̣ τῶι εἰς ἑαυτ̣ὸ̣ν τὴν
αἰτίαν̣ [ἀνάπ]τ̣ειν vac. 1 τ̣[ο]ῦ κ̣[ατὰ τρ]ό̣ -
——
πον λ̣ε̣[λο]γ̣ί̣[σ]θ̣α̣ι̣, εἰς δ̣ὲ [τὸ]ν̣ ἀ̣μ-
φ̣[ισ]β̣ητ̣[ο]ῦ̣ν[τ]α̣ το̣ῦ μ̣ὴ̣ κ̣[ατ]ὰ̣ τ[ρ]ό-
15[πον. vac. 1] εἰ̣ δ̣ὲ μ̣ὴ̣ ⟦ἃ̣ π̣ο̣ι̣[εῖ]⟧ [ἀπο]λήγοι
——
[εἰς] ἑ̣αυ̣τ̣[ὸν, ἀλλ' εἰ]ς τ̣[ὴν ἀ]ν̣ά̣γ-
[κην] τ̣[ιθείη -12-15- ]ι[ -ca.?- ]
[ -3-4- ]η[ -13-16- ]ν̣[ -ca.?- ]
fragment 46P.Herc. 1056 fr. 7.3
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

γενέσθαι αλ[ -4-5- ]ν̣ον [ -3-4- ]το
δι' ἀνάγκην καλε̣[ῖ]ν̣ πρ[ὸς] ὧ̣ν̣
φατε. vac. 1 ἂν δὲ μή̣ τις̣ [τ]οῦτ[ο ἀ]π[ο-]
δείξει μηδ' ἔχ̣ει ἡμῶν [τ]ι̣ συν-
5εργὸν μηδ' ὅρμημα ἀπο[τ]ρέ-
πειν ὧν καλοῦντες δι' ἡμῶν
αὐτῶν τὴν αἰτίαν συντελοῦ-
μεν ἀ[λλ]ὰ π̣[ά]νθ' ὅσα̣ νῦν δι' ἡ-
μῶν α[ὐτῶν ὀνο]μάζοντες τὴν
10αἰτία[ν πως προ]θ̣[υ]μ̣ούμεθα
πράττε[ιν κ]α̣τ̣[ὰ χ]ώ̣ρ̣α̣ν̣ ἀνάγ-
κην [πρ]ο̣[σα]γ̣ορ̣ε̣[ύ]ω̣[ν ὄνο]μ̣α μ̣ό̣-
νον ἀ̣μ̣[ε]ί̣[ψει], ἔργ̣ο̣[ν δ'] ἡ̣μ̣ῶ̣[ν]
[οὐθὲν μετ]α̣κ̣[ο]σ̣μ̣[ήσει, ὥσ]πε̣ρ̣ ἐ̣-
15π̣' ἐ̣[ν]ί̣ω̣[ν -2-3- ὁ] σ̣υ̣ν̣ο̣ρ̣[ῶ]ν̣ τ̣ὰ̣ π̣ο[ῖ]α̣
[κατ' ἀνάγκη]ν̣ ἐ[στιν ἀποτρέ-]
[πειν εἴωθε] τ̣[οὺς] π̣ρ̣[οθυ]μ̣ου̣-
[μένους πα]ρὰ̣ [βίαν τι] πρ̣[άττειν.]
[ζητήσει δ'] ἡ̣ δ̣[ιάνοι]α̣ εὑρ̣[εῖν τὸ]
20[ποῖον οὖν τι δεῖ νομί]ζ̣ει[ν τὸ]
[ἐξ ἡμῶν αὐτῶν πως] π̣ρ̣ατ̣[τόμενον]
fragment 47P.Herc. 1056 fr. 7.4
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

γ̣[ε ἢ ὃ εἰσ]φ̣[έ]ρ̣ε̣[ι π]ρ̣ᾶ̣γμ̣[α] ἐ̣κ̣τ̣[ι]θ̣ε̣͂[ι]
φωνε͂ι μόνον ἀ̣μ̣ε[ί]β̣[ε]ται κ̣αθ̣ά-
π̣ερ πάλ̣[αι] θρυλ[ῶ. οἱ] δ' αἰτιολο̣-
γήσαντες ἐξ ἀ̣ρχῆς ἱκανῶς
5καὶ ο[ὐ] μό̣ν̣[ο]ν̣ τ̣ῶν πρὸ [α]ὑτῶ[ν]
πολὺ διενέγκαντες ἀλλὰ καὶ τῶν
ὕστερον πολλαπλ[α]σίω̣ς̣ ἔλαθο̣ν
ἑαυτοῖς, καίπερ ἐν πολλο̣[ῖς] με-
γάλ̣α κουφίσαντες εντο τ[ὴ]ν ἀ-
10νάγκην καὶ ταυτομεγ[  ̣]ν πάν-
τα α̣[ἰτιᾶσ]θαι. [ vac. 1ὁ δὴ] λ̣όγος̣ αὐ̣τὸς ὁ
——
τοῦ[το] διδάσκ[ω]ν [  ̣  ̣  ̣] κ[ατε]ά̣γ̣νυ̣-
το καὶ̣ [ἐ]λάνθ̣α[ν]ε̣ν [  ̣] τὸν [ἄ]νδρα
το̣[ῖς ἔργο]ις π̣[ρὸ]ς τὴν δ̣ό̣ξ̣[α]ν συν-
15κρού[οντ]α κ[αὶ εἰ μὴ λήθ]η̣ τ̣ι̣ς̣ [ἐπὶ]
τ̣ῶ̣[ν] ἔρ̣γ̣ω̣ν̣ [τῆς] δ̣όξ̣[ης] ἐ̣ν̣[ε]γ̣ε̣[ί-]
ν[ετο, συνεχ]ῶ̣[ς ἂν ἑαυ]τ̣ὸ̣[ν τ]α̣-
ρ̣ά̣τ̣τ̣[ο]ν̣τ̣[α, ἧ]ι [  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] τ[ῆ]ς̣ δ̣ό̣-
ξ̣[ης, κἂν τοῖς ἐσχάτοις] π̣[ερ]ιπί-
20π̣[τοντα, ἧι δὲ μὴ ἐκρά]τ̣ε̣[ι], σ̣τ̣ά̣σ̣ε̣
fragment 48P.Herc. 1056 fr. 8.1
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

ν̣ο̣[ν] π̣ο̣λ̣[λ]ά̣κις̣ δὲ κα[ὶ τ]ὴν α[ὐτὴ]ν
ἀμ̣φότερα κέκτητ̣[αι μ]ὲν αἰτί-
αν καὶ μὴ συνεπεσπασμένα
τὰ ἕτερα ὑπὸ τῶν ἑτέρων μη̣-
5δὲ συνεπισπώμενα καὶ βιαζό-
μενα παρά τε χρόνους πολλὰ
τῶν τοιούτων συνπ̣ίπτειν
καὶ ἡκλικίας καὶ ἄλλας αἰτίας. ὅθεν
——
κ̣[αὶ τὸ] τ̣[οῦ τέλους] αὐτοῦ ἐπιλόγ̣[ις-]
10μα̣ εἶχ̣ε̣ μ̣[ὲ]ν̣ καὶ ἡ ἀρχὴ τὴν αἰ-
τ̣ί̣α̣ν̣, ε̣[ἴ]χο̣[με]ν̣ δὲ̣ κ̣α̣ὶ [ἡμεῖς]. ἦ̣ν̣
——
δ̣ὲ τὸ ἐξ ἡμῶ̣ν̣ ⟦α⟧ ἐ̣π[α]ί̣σθ̣η̣[σις]
τ[ο]ῦ ε̣ἰ̣ μ̣ὴ λ[ηψόμε]θα̣ [τίς ὁ] κα[ν]ὼν
κα̣ὶ̣ τ̣[ὸ] ἐ̣π̣[ι]κ̣[ρε]ῖν̣[ον π]ά̣[ν]τ̣[α τὰ δι-]
15ὰ̣ τ̣ῶ[ν] δ̣[ο]ξ̣ῶ̣ν π̣ε̣ρ̣[αινόμεν]α̣ [ἀ]λ̣-
λ' ἀκ̣ο[λ]ο̣υ̣θ̣[ή]σ̣ομ̣[εν ἀλό]γ̣[ω]ς̣ τα̣ῖ̣ς
τ̣ῶν̣ π̣ολ̣[λῶ]ν̣ [φορ]α̣[ῖς, οἰχή]σ̣ε-
τα̣ι π̣ά̣[ν]τ̣α̣ κ[α]θ̣' ἃ̣ [διε]ρ̣ε[υνώμεθά]
τ̣ι̣ κ[α]ὶ̣ [ὑπεροχῆ  ̣]  ̣  ̣υ̣ο̣υ̣  ̣[ -ca.?- ]ο̣.
20τ̣ὸ̣ δ' [α]ὐ̣[τὸ καὶ ἀΐδ]ι[ον ἐγ]ε̣[ν-]
[νή]θη̣ [καὶ σπέρμα ἦν τι], ὥ̣[σπε]ρ̣
[ληρῶ, ἐ]ξ̣ [ἀρχῆς πρὸς ἕτερον ἀγωγόν]
fragment 49P.Herc. 1056 fr. 8.2
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

τ̣ω̣ν̣[  ̣  ̣]ν̣[  ̣  ̣]ε καὶ υπ̣[  ̣  ̣]ησ  ̣ ψ̣όφων̣
τ̣ε̣ κ̣α̣[ὶ νο]ήσεων κα[ὶ ἐ]πινο̣ημ[ά-]
των καὶ φαντασμάτων καὶ τῆς
αἰωνίας κ[ατ]ὰ̣ ψ̣υ̣χὴν ὀχλή̣[σ]ε̣ως
5ἢ εὐδαιμονίας ἢ μ[ὴ] αἰωνίας τὴν
α[ἰτ]ίαν τοῦ θηρεύειν τὴν ἀρχὴν
κ[α]ὶ κανόνα καὶ κριτήριον ⟦καὶ⟧ κα-
τ[ὰ] μικρόν. ταῦτά τε γὰρ εἰς τὸν
ἐπιλογισμὸν τοῦ κριτηρίου ἦγεν
10κα[ὶ ἐκ το]ῦ κριτηρίου αὐτ  ̣  ̣ ἐπ̣αισ-
θα[ -5-6- ἐ]πιλογ̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣ κ̣αὶ̣ π̣ρ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]μεν[  ̣] εἰς τὴ[ν κατὰ μικρὸν]
ὥνπερ [ἔ]νπρο[σθ]εν εἶπ̣[α δ]ι̣ερε̣ύ̣-
ν[ησι]ν̣. ἀ̣λ̣λ̣ή̣λ̣ο̣ι̣ς γὰρ̣ [τα]ῦ̣τ̣α [τὴ]ν
15[αἰτίαν κ]αὶ̣ χρε̣[ί]α̣ν παρ[είχ]ε̣τ̣ο̣ κ̣α̣[ὶ]
ἐ[ναλλὰ]ξ̣ ἑκάτ̣ε̣ρ̣ο[ν παρε]ν̣π̣ῖ̣[π]τ̣ο̣ν
ἐ̣π̣[εσπάσα]το εὐθὺς̣ τ̣ὸ̣ ἕ̣[τερον ἐπι-]
[νόη]μ̣α κ̣α̣τὰ μ[ι]κ̣ρὸν [πρῶ]τ̣[ον ἐγ-]
γ̣ε̣ι̣[νόμ]ε̣[νον] καὶ τ̣αχ̣έ̣ω̣[ς ἐκ]ρ̣έ̣ο̣ν̣,
20ε̣ἶ̣τ̣[α μᾶλλ]ο[ν] κ̣[α]ταν[ο]ο[ύ]μ̣ε̣ν̣[ον]
τ[ὰ μὲν] δ̣ι̣ὰ̣ τ̣ὴ̣ν̣ [φυ]σ̣ικ̣ὴ̣[ν] α̣ἰ̣[τ]ί[αν]
[τῆς ἐπαυξήσεω]ς̣ κ̣[αὶ τῆς ἀπαλλά]
fragment 50P.Herc. 1056 fr. 8.3
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

[ἐ]κ̣ [δὲ τ]ούτω̣ν̣ [τ]ῶ̣ν̣ αἰτιῶν̣ ε̣[ -ca.?- ]
τάνουσαι καὶ κ̣[ι]ν̣ήσεων [τ]ῶν
τε δι' ἡμᾶς [κ]α[ὶ τῶν δ]ιὰ τὴν
φύσ[ι]ν̣ κα[ὶ] τ̣[ὸ] π̣ε̣[ρι]έ̣χ̣ο̣ν̣. [ὥσ]τε
——
5ἀπ̣οδέδοτ̣α[ι κα]ὶ ὁ παθολ[ο]γι-
κὸς τρόπος καὶ ὁ αἰτιολογικός,
ὧν̣ ἐξ ἀρχῆ̣[ς] προεθέμεθα. κα-
τ̣έχε̣τ̣α̣[ι γὰρ ἤ]δη ταῦτα ὅσα πο-
τε̣ κατ̣έ̣χ̣[ε]τα[ι τῶ]ν̣ κατὰ̣ τ̣[ὰ]ς̣ ἐ̣-
10π[ισ]τ̣[ήμ]α̣ς̣. κ̣αὶ̣ [ -8-10- ]  ̣
σ̣η̣[ -1-2- ]ο̣ὕ̣τ̣ω̣ φ̣α̣τ̣ε̣   ̣[ -4-5- ]π[ -ca.?- ]
τ̣[οῦ] π̣ερι̣ε̣χ̣ο̣ν̣ [ -4-5- ]  ̣[  ̣]  ̣[ -3-4- ]  ̣
[  ̣  ̣]ω̣[ -4-5- ]μ̣ν̣[ -4-5- ]α̣π̣[  ̣]η̣[ -3-4- ]  ̣
α̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣α̣μ̣α̣τ̣ω̣ν̣[ -3-4- ]ξ̣η̣  ̣[ -3-4- ]  ̣
15τ̣[ -2-3- ]κα̣[ -7-8- ]ξ  ̣  ̣[  ̣  ̣ -2-3- ]α̣ι
  ̣[ -2-3- ]ισχ̣[ -ca.?- ]α̣[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]τ̣ο[ -ca.?- ]
  ̣ε̣[ -4-5- ]σ̣ι̣[ -ca.?- ]ν̣[ -ca.?- ]ν̣ι̣[ -ca.?- ]
[ -3-4- ]  ̣δι̣α̣[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]κ̣τ̣[ -ca.?- ]
α̣[ -3-4- ]α̣[  ̣  ̣]  ̣[ -8-10- ]η̣σ[ε]ω̣ν
20α̣[ -3-4- ]κ̣α̣σ̣τ̣ο̣[ -ca.?- ]
[ -4-5- ]  ̣χ  ̣[ -ca.?- ]
subscriptio 51P.Herc. 1056 Subscriptio
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

Ἐπ̣ι̣κ̣ο̣ύ̣ρου
π̣ε̣ρ̣ὶ
φ̣[ύ]σ̣ε̣ω̣ς
κ̣[ε]
fragment 1
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κασται ἁσδήποτε
  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν λοιπῶν τῆς
[ψυχῆς] μορίων ἄτομοι
[γιγνό]μεναι λαμβάνου-
5[σιν τ]ὴ̣ν παραπλησί-
[αν   ̣  ̣  ̣]υσαν καὶ αἱ τ[ῆς ψυ-]
[χῆς ἄτ]ομοι εἶχο̣ν γ  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆς αἰτίας
fragment 3
ὅθεν ταῖς μὲν βελόνα[ις(?)]
πιτομενοικαταμιι  ̣  ̣  ̣
τῶν ζώων πολλοῖς καί π[ως]
παρ' ἄλληλα κειμένοις   ̣  ̣  ̣
5[σ]ώμασιν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.