Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1479, 1479/1417 = Trismegistos 59760 = LDAB 864Introduction

This papyrus has been digitally edited by Annemarie Frank and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59760 [xml]

fragment 1

column 1
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἅ̣μα καὶ ὅτι πᾶν
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣το]ῦτ[ο ε]ἰ μηδ’ οὕτως
[εἴη τις ἐ]ν̣νοῶν, ὡς ἔ̣[σ]τι τό τε
[σ]ω̣μα̣τικὸν καὶ τὸ κενὸν ε-
[- ca.9 -] μηθ̣’ ο̣ὑτως, ὡς ὁ
fragment D

column 1c
[  ̣  ̣  ̣  ̣ἔλ]α̣βες ἤδ[η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ἐστιν ἧι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὅτι οὐ πε̣ριλη[πτικὴ]
ἡ τῶν ἀτόμων γνῶ[σίς ἐστι]
fragment 3

column 5b
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το δὴ ε[ἴ] τις θαυ̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣β]ουλόμε[θά σ]οι λε-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] προϊο̣ύσης τῆς
[- ca.10 -]τες ἐν τοῖς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ὁμοιότηιτά τι-
10[να   ̣  ̣  ̣  ̣ ἕτ]ε̣ρά τινα ὡμιλη-
[μένα, ἔν τ]έ τισι φθόγγοις
[- ca.16 -]μα[  ̣  ̣]
fragment 4

column 4
[  ̣  ̣πρ]οσηγορευμένον [[ο]] \ὧι ἕτερόν το ὡμιλημένον ὄ/<νο>μα
[- ca.9 -]. εύειν . τότε
——
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴ]ν ταραχὴν
[- ca.10 -]ιν[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἅμα
5[- ca.15 -]ιατ[  ̣  ̣]
fragment Ε

column 1
τ̣ι [  ̣  ̣  ̣  ̣]νοντα̣ ἰσχ̣[υρῶς ἢ]
ο̣ὐκ ἰσχυρῶς δεδ̣[ίχαμεν]
τὴμ παραλλαγ̣[ὴν καθ’ ἣν]
5τοῖσ[δε ἐ]χρώ̣μεθα [τοῖς   ̣  ̣  ̣]
σιν· ὅθεν δὲ τὸ καν̣[ονικὸμ]
βελτίον ἢ χῖρον ἀν̣[ελελογί-]
σμε̣θα, πολλαχοῦ [ε]ἴρητα̣ι.
fragment F

column 1
5[- ca.9 -]οντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ας ἄξιό[ν τι]νος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣αι ταύτ̣η̣ν τὴν
[αἰ]τίαν ἐπιλέγομεν . πάν
——
[τε]ς̣ [γ]ὰ̣ρ οἱ τρόπ̣οι τῶν αἰ-
fragment H

column 1a
[  ̣]α̣σιν ο[- ca.14 -]
τ̣ὰ̣ προειλ[ημμένα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
π[ο]τε κατὰ τ[- ca.10 -]
γ[  ̣]ν ἄλλου[- ca.12 -]
5ἐπιμαρτ[υ]ρήσει[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τυγχάνε[ι] ὧγ γ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κατη-]
γο̣ρ̣ο̣ῦμεμ προ[- ca.9 -]
δε̣[  ̣] ποτε̣ [- ca.11 -ἀν-]
τικειμένον [- ca.10 -]
column 1c
5νον του̣τὶ κατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ὡ-]
μιλημένο̣[ν - ca.11 -]
[  ̣]ην εἰκ[- ca.14 -]
τ̣ον .ε[- ca.15 -]
column 2a
[  ̣  ̣]οι· τὸ γὰρ ὅτ[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ττουσα τό̣δ[ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5σομεν ἐπ̣[  ̣  ̣  ̣]δε [  ̣  ̣]ο ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ο[ὔ]τ’ ἀδιάλυτον· εἰ δὲ μὴ [πάν-]
τες κατὰ τούτο ταύτ[ην]
τὴν ἰδέαν ἔλαβον, ἀλλ[ά τι-]
νες κα̣ὶ κατὰ τούτου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 2b
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η ἀνα[- ca.9 -]
[- ca.10 -]υ[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὡμιλη[μένον   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ὰ̣ς ὁμοιότ[ηιτας]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἔτι τὸ α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣[  ̣]ι̣εν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 5

column 1P.Herc. 1479 Fr. 5 col. 1
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

φανταστικῶς ἐπεὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μεν̣ οὐδ’ ὑπάρχον̣τος [  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τικῶς νοήσηι [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣ ἐ]π’ ἐνίων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ος . ἴ[σ]ως οὖν ἤ̣δη
——
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δι]αφορὰν ἀπὸ
[ταὐτης τῆς ο]ὕτως οὐ φαν-
10[ταστικῆς] δόξης̣ οὐ φαν-
[ταστικῶ]ς ἂν κατὰ τούτω[ν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[ἰ]πεῖν κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ[  ̣]
column 3a
χουσι τοῦτο ἐπι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀλλὰ λαμβά̣[νουσι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ς θεώρημ̣[α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἐμ περι-]
[λ]η̣πτικῶ̣[ι] τ̣[ρόπωι τὴν φαν-]
5τασίαν α[- ca.13 -]
α̣νηπ̣[- ca.16 -]
νον ει.[- ca.14 -]
δέ̣ τιν[- ca.15 -]
πο[  ̣] δ’ οὐκ [- ca.14 -]
10τοῦτο [- ca.15 -]
[  ̣  ̣]τον̣[- ca.15 -]
column 2P.Herc. 1479 Fr. 5 col. 2
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

[- ca.15 -]ισμὸν
[- ca.11 -]ο̣ς̣ τ̣ε̣ δόξαν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ἀτό[μ]ω[ν   ̣  ̣  ̣] περὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ροῦμεν̣ [  ̣  ̣  ̣] φαν-
5[ταστικ]οῖς ἐγγενό[σ]ι εἰ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον οὐκ ἐλαμβα-
- ca.10 -]ην κατὰ το̣ῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐκ ἐ[λ]ά̣μβανον̣ [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ ἀλ]λ̣’ ἔ̣[σ]τιν τ̣οιοῦτο ἐπ[  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι π[άν]των τῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣ φ]υ̣σικὸγ χαρ̣α̣κτῆρα
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ον τῶν ἐμ περ[ι]λη[π-]
[τικῶι] τ̣ρ̣ό̣[π]ωι διανο̣[ήσ]εων
[- ca.11 -]α̣υτα[  ̣  ̣]βα\ν/
15[- ca.11 -]εκ.[  ̣  ̣  ̣  ̣]κα
[- ca.18 -]ως
column 3b
τες αιπ[- ca.14 -]
τινι ὕστ[ερον - ca.9 -]
δόγμα μ[- ca.13 -]
ἕτερον κατ[- ca.11 -]
5[  ̣  ̣  ̣]ι̣[  ̣]ασ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].ι ..[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]α ἣμ πλὴν
[- ca.12 -]ρ̣[  ̣  ̣] φαντα-
[- ca.13 -]ερ ἂγ γι-
[- ca.14 -]ο̣ ἐκ τοῦ
10[- ca.13 -]υ[  ̣]α̣[  ̣]οιο
[- ca.14 -]γ̣μα . ἀ̣λ̣ -
——
λὰ [- ca.13 -] χρωμε-
[- ca.16 -] ἑρμη-
νίαι [- ca.15 -]ς
column 4P.Herc. 1479 Fr. 5 col. 4
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

ὕστ[ερον - ca.13 -]
τοῖ[ς ἀν]τικειμέν[οις   ̣  ̣  ̣]
5σαμεν̣ [  ̣  ̣] ἀλλὰ κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τι τῆς α[ἰ]σ̣θήσεω[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εἶναι τ̣[  ̣  ̣  ̣] τἀδε αὐ̣[τὰ μηδε-]
πώπο[τε π]ο̣ι̣ηθῆν̣[αι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τὴν αὐτὴμ [φ]ύσιν ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10οις ὕστερον ἐξ [ἄλλ]η̣[ς τινὸς φύ-]
σεως έφἠσαμ̣[εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀμέλει ἐπὶ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀλ-]
λ̣ὰ [πάσ]α̣ς̣ τὰς α.[- ca.10 -]
φ̣ά̣σκειν εἶνα[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
15το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὄνομ̣[α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δοθ̣[έ]ν οὐ φαντ[αστικὸν   ̣  ̣  ̣]
εἶ[ναι] τ̣ῶν εἰτ̣[- ca.10 -]
ὡς [  ̣  ̣  ̣  ̣]υτο π[- ca.10 -]
fragment 6

column 1
νωμ μεθ’ ὑπο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πρα-
γ[μ]άτωμ̣ φ̣[- ca.13 -]
τως̣ ἐμφαιν[ό]ν[τω]ν̣ ἐ̣πὶ τῆ[ς]
ἐμ̣ῆ̣ς περὶ δι̣αθέσεως λ̣ό-
5γ̣[ου]ς γυμνα[σ]ίας· οὕ[τω γ]ὰρ
άνα̣γκαῖον ἦ̣ν τοῦτο {υτο}
ἐνδίκνυ̣[σ]θαι τὸ δ̣ὴ ὅτ̣[ι] βλέ-
ποντες [το]ὺς ὁμοφώνο̣υ̣[ς ἡμῖν]
ὄ̣[ν]τα̣[ς] ἀ̣[ν]τ̣ικειμ[έ]ν̣[ω]ς̣ αἷς ἡ̣-
10με[ῖ]ς φωνα̣ῖς χρ̣[ώμ]ε̣[θα] ψε̣υ-
δέ[ς τι ἄλ]λ̣ο̣ ὑ̣π[οτ]ά̣ττοντα[ς]
[ἀνύπ]ο̣π̣τό[ν τε] ἐ[π]’ ἐκί[ναι]ς τα[ῖς]
ἐ̣[ννο]ία[ι]ς̣, ἀλλ̣ὰ̣ μέ̣νο̣[ν]τ̣[ες   ̣  ̣]
π̣ρ̣ὸ̣[ς α]ὐτοὺς ..εσ[  ̣  ̣ δεδο-]
15ξάσθαι ἢ διὰ τὸ τι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
των κατ[αφα]τικὸν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μᾶ̣[λ]λον ἐ̣πε̣τ[- ca.11 -]
μεθα γὰρ [- ca.13 -]
fragment 8

column 2P.Herc. 1479 Fr. 8 col. 2
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τόδε τι τὸ περι[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εἶναι καὶ μὴ ἓν οἷο̣ν̣
τῶν [τε] εντ̣α̣ῦ̣θ̣α μετ̣[άθε-]
σις κα[ὶ] οὐ δογμάτωμ φαν̣-
5ταστικῶν, τῶμ μέντοι οὐ
φανταστικῶν καὶ δογμά-
τῶν. οὐ μ̣ὴν ἀλλ’ ἕτ̣ε̣ρά γ’ ἄν
——
τινα δηλο̣νότ̣ι εἴηι ἐ̣κίνοι[ς]
εἰ μὴ ἐγὼ προήνεν[κα καὶ]
10ἐπ’ ἄλλ’ ἄτ[τ]α ἃ φαντ[ασιά-]
ζοιεν̣ τὰς ἀ[να]γωγὰς [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ατα[- ca.16 -]
column 3P.Herc. 1479 Fr. 8 col. 3
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

κενὸμ μηδὲν ἧττον εἶναί
γέ τι φήσωμ̣εν κενόν. τοῦ -
——
τ̣[ο οὖ]ν δή φη[μι   ̣  ̣]του ἡμ[ῖ]ν λέ
γ[ουσ]ι̣ν̣ [  ̣]κ̣[  ̣  ̣  ̣] τ̣ο̣ῦθ’ εὑρέθ̣η ο[ὐ]
5τ[οι]οῦτον ὂ[ν οἷ]ον ἐδοξάζο-
μεν ἐν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐ φαντα-
[- ca.12 -]ι ἀλλ’ ἐπ’ αὐ-
τοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατα το.[  ̣  ̣]
γ[- ca.9 -]ος προ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[- ca.10 -]ας πρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]τ̣ε̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -ἐ]ξ ἑτέρας ε-
[- ca.10 -οὕ]τ̣ως τῆς κα-
[- ca.18 -]θι
15[- ca.11 -]η δε̣ο̣μένης
[- ca.13 -]ι̣ τῆς προ-
[- ca.11 -]ι[  ̣]δετ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]γμ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]νθε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 4P.Herc. 1479 Fr. 8 col. 4
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

‎‎‎[..] φύσις ἐνταύθα κατὰ γε
[τὴν] δόξ[αν τ]ὴν [αὐτοῦ] τ̣οῦ πρῶ̣-
[τον οἰομ]ένου καὶ ἅμα καὶ πο-
[τὲ καὶ] ἐνταῦθα τὸ κενόν· οὕ-
5[τως ο]ὖν καὶ τ[ο]ῦτο [ν]ο̣εῖται
[ἐν ἐκ]ίναις τα̣[ῖ]ς λέξ[εσιν] ἃς ἐν
[τῶι] περ̣ὶ [τῶμ] πρῶ[τογ] γ̣ιγνω-
[σκ]όντω[ν αὐ]τοὺς γεγράφα-
[μεν· εἶ]τα δ’ ἀναλαβόντες αὖ-
10[θις τ]ὸ [β]ι̣β̣λίον ἠκριβ[ώσαμεν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣σα̣[  ̣  ̣]εισ[  ̣  ̣  ̣]α̣τε
[  ̣  ̣]με[.] καὶ μακρο[τέρ]ως ἂν
λόγ[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣]ο̣ιμεθα̣ [  ̣  ̣  ̣]ι̣[  ̣  ̣]
παν̣[  ̣  ̣] γ̣ιγ̣ν̣[  ̣  ̣  ̣]σοιμε[  ̣] α̣ὐ̣τὸ
15ἐπι[- ca.12 -]κα̣[  ̣  ̣]ου
[  ̣]φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν
[- ca.18 -]ων
[- ca.17 -]σης̣
column 5P.Herc. 1479 Fr. 8 col. 5
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

0[οὐκ ἔξεστι ποιῆσαι πολλῶν]
κ̣αὶ παντο̣[ί]ω̣[ν] ὀνομάτωμ̣
μεταθ̣[έσ]ε[ις]· ὀλίγα γὰρ ἔξ[ε-]
στιν τῶ[ν σ]ὺ̣ν ταῖς̣ αἰσθήσεσ̣ιν̣
ἃ πρότερον [ο]ὕτως δ̣[ι]ο̣[ρί]ζ̣ον-
5τες κατὰ τὸ̣ν οὐ φα̣ν̣ταστι-
κ[ὸ]ν τρ[όπομ] μετεθ̣έ̣μεθα
συνιδόντες οὐ [τοια]ῦτα ἔκ
τινος ἐπιλ[ογ]ισμ̣[ο]ῦ· τὰ δὲ
πλεῖσ̣τα τῶν̣ ἐ̣[μ πε]ρι[λ]ηπτι-
10κῶι τρόπωι [ἐ]λ[εγχο]μένων ἂν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]μη[  ̣]ν[.  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τινι
ἢ κ[ατ]ακα[λ]ύψει ὀχλ̣[εῖ]ν̣ ἕτε-
ρον ἢ ὄ̣νομ[α .  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α με-
τατ[ιθέ]με[νοι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειν
15οἱ πολλ̣οὶ [- ca.11 -ἐ-]
πιτελ[- ca.15 -]
μένου[- ca.15 -]
——
γὰρ τ[- ca.15 -]
column 6
τα καὶ μη.[- ca.12 -]
φέρειν .[- ca.13 -]
μέρος̣ [  ̣].[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Μητρό-]
δωρε [- ca.13 -] τού-
5των τῶ[ν - ca.12 -πά-]
νυ γὰρ [- ca.15 -]
. οτιπ.[- ca.14 -]
[.]αντα[- ca.14 -]
π[ι]μένειν̣ [- ca.12 -]
fragment 9

column 1a
αὐτοῖς ὀν̣ό̣μασι̣χρώμενο[ι] column 1b
ην̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣τα[- ca.11 -]
5παντ[ο]δαπῶ[ν - ca.9 - ἐ-]
ναντιότηιτα[- ca.9 -] ἀ-
ποβλέποντ̣ες [- ca.10 -]
α[  ̣  ̣  ̣]ως εσ̣[- ca.12 -]
γμ[- ca.18 -]
fragment 10

column 1aP.Herc. 1479 Fr. 10 col. 1a
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τει ὅ̣θ[εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χε[  ̣  ̣]σθαι κατ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ι[  ̣  ̣]παντα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]μ πραγμ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣]να[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὥσπερ̣ [  ̣  ̣]υ̣να
[  ̣  ̣  ̣][  ̣  ̣  ̣  ̣π]ραγματικῶν
[θε]ωρημ̣[άτω]ν ἐνδίξει καὶ
[τ]ὴ̣μ περ̣[ίληψ]ιμ π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τῆς δόξη̣[ς τ]ῆς̣ .[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣]. τοῖς πραγ[- ca.11 -]
[  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣]σε π̣ερ̣[ὶ ταύτ]η̣ς̣ [τε] τὴς
εἰς τοῦτο ἐμ[β]αλ̣λούσης
ὑπολήψεως . ὄντων δ’ ο̣ὖ̣ν
——
τοιούτων οἶον [  ̣  ̣] τούτων
15κατὰ τὴν [αἵρ]εσιμ π[ρατ]τόν-
των εἰκ[  ̣]τ[  ̣  ̣]ευ καὶ ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τῆ̣[ς] ἐπαγωγῆ̣[ς] γ̣ιγν̣[έσ]θ̣ω
τῆς πραγματ[ικ]ῆς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]τει
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ης̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣ι
column 1b
[ὑποτε]ταγ̣μ[ένα]
[ -ca.?- ]ην τῶν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀ]ναφώ[νησιν]
[ -ca.?- ]ημ[ -ca.?- ]
fragment 11

column 1P.Herc. 1479/1417 fr. 11 col. 1
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Salvatore Ventrella

α[ἰσ]θήσεων ὀξυδερκίας η
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].[  ̣]εμ[  ̣  ̣  ̣]ο̣ἵ̣α̣ς̣ ἐν ἀπ[ο-]
[ρ]ήμα̣τ̣ι̣ νε̣ν[όηκε ἢ] κατ[α]κα-
λύψεσι · δο̣ξα[στὸν γὰρ δὴ]
5ἐκ τ[ῶ]μ φαινομένων [ἅπα-]
σιν ἀν[θ]ρώποις τὸ δηλ[ωθησό-]
μενον ἀνα̣λογίσματ[ί] ἐ̣[σ]τιν̣.
ὅθεν κατ̣ὰ̣ τὸν τοιο̣[ῦ]τον τρό-
πον τὰ φαιν[όμενον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10ἐπὶ τῶν αὐ[τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].αι
ἐπὶ τ[- ca.15 -]
τ[- ca.19 -]
δια[- ca.17 -]
column 2P.Herc. 1479 Fr. 11 col. 2
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

ἰδιοτήιτος τῶι σοφῶι καὶ μὴ
σοφῶι διε[φώ]νεις, οὐδὲμ παρε[μ-]
βάλλων [τοῦ π]ερὶ τῶν οὐκ ἐ-
πιμαρτυρ̣ή̣σ̣εων κα[ὶ] ἀντι-
5μαρτυρήσεων . ἐτίθεις δ[έ]
——
τινα τῶν ὀνομάτων εὐ-
θὺς διὰ τῆς αὐτῆς λέξεως,
καὶ τὴν κατ’ αὐτὰς τὰς αἰ-
σθήσεις πλάνην τῶμ πολ
10[λῶ]ν ἀπο[σ]ημαίνων, οὐ μό-
ν[ον] τὴν ἔν[νοιαν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
α τῆς ἐντ[ε]ύ[ξεως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
παρ[- ca.18 -]
column 4P.Herc. 1479 Fr. 11 col. 4
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

συλλογιζόμεθα ουμ[  ̣  ̣]
κεις ἧττον̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣υθο[ί-]
ης αὐτοῦ [τὸ ἤδ]η λεγόμε-
νον . οὐκ ἔχει οὖ̣ν οὐδὲ τοῦ -
——
5το τ[ὸ]γ χα̣ρα[κ]τῆρα κα[ὶ ὡς]
ἄν τις λανθάν[ηι] α̣ὐτοῖ[ς]
τ̣ι̣ ἐ̣ναντι[ο]λογῶν, ὥσπερ
καὶ ἐπὶ τοῦ ἐ̣π[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔ]λεγον ·
ἐκῖνο δὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄ]λ̣λ̣ως οὐ
10βο̣υ̣[λ- ca.15 -]
σθαι τη[- ca.15 -]
λ̣α̣ι ι̣[- ca.15 -]
column 6
σις ἀλλὰ διὰ λό̣γ[ου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
μηδὲ λέξεις ο[- ca.9 -]
fragment Κ

column 1
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λέξ[εις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αλλ[- ca.10 -]
[τοῖ]ς φα[ι]νομένοις σ̣ο̣φ̣ο̣ῦ
καὶ μὴ [σο]φο̣ῦ . ἔμοιγε δὴ
——
5[δοκε]ῖ καὶ πάλαι καὶ νῦν̣ [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ἔ̣χειν ὡ[ς] λέγεις [  ̣]α̣ρου[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ κα]τανοεῖς ὅτι νῦν̣ [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αν ἡμεῖς τ[ὰ]ς̣ λέξ[εις]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[- ca.11 -]
column 2
[- ca.9 -] τ[α]ῦ̣τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[σημ]α̣ίνομεν τῶι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τὰς] αἰσθήσεις καὶ τὴν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ω[  ̣ τῆ]ι διανοίαι ἐπιβλε-
5- ca.11 -]. καὶ οὐ̣ μό -
——
[νον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] διαφο̣ρὰς ο[  ̣  ̣]
fragment 12

column 2
[- ca.15 -] σ̣υ ἔλε-
γες [- ca.11 -]τε[  ̣]την
[- ca.12 -ἐπ]ιβο[λ]ὴν
τ[- ca.9 -]νωι κατὰ τ̣ὴν̣
5διδ[α]σ̣[καλί]αν̣ ὠ̣ιχόμεθα ἐπὶ
τ[οῖς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αἰσθητοῖς ἰδί-
ο[ις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πλάνης δ[ηλ]οῦν-
τ[ες   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ὸ ἀφαν̣ὲς
α[- ca.9 -]ιν ἐπ’ αὐτῆ̣ς
10τ[- ca.9 -]των . οὐ [μ]ὴν
——
ὰλ̣λ’ ἐ̣[τύχομέ]γ̣ γε οὐδὲ̣ [κ]α-
κῶς ἐπ̣[ινενοηκ]ότες τὴ̣ν δι-
δ[ασ]καλ̣[ίαν   ̣  ̣  ̣  ̣]ογ γὰρ ν̣[  ̣  ̣  ̣]ερ
π̣ρ̣[ο]φανοῦσα [- ca.10 -]
15\ημμ/[ -ca.?- ]ι̣οτ[- ca.14 -]
column 3P.Herc. 1479 Fr. 12 col. 3
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

ναι ἐπὶ πλείω συ[ν]οι[κει]οῦν
ὧι αὐτοὶ βουλόμε̣[θα]. εἰ δὲ
——
τότε [τα]ὐτό τι διαν[ο]ούμε-
νοι ἐλέγομεν κατὰ [τ]ὴν [ἐ]κ-
5κειμένην ἑρμηνίαν τῶι
ὅτι πᾶσα ἡ ἁμ[α]ρτία ἐ̣στὶν
τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν ἕτε-
ρον ἔχουσα σχῆμα ἢ τὸ ἐπὶ
τῶμ προ̣λήψεων γιγν̣[ό-]
10μενον καὶ τῶμ φαιν̣[ομ]ένων
διὰ τοὺς π̣ολυτρόπους ἐ̣[θι-]
σμοὺς τῶν λέξεων, καὶ [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ο̣μ̣εν δ[ι]ὰ τ[α]ῦτα̣ ἢ δεδί[χαμεν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πρ̣ολήψε̣σι [  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣] πᾶν ῥήσεις π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει ουδα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ονδε[  ̣  ̣]ασει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δητ[- ca.14 -]
column 5
[οὐ-]
κ ἐ̣πιμαρτυ[ρ]ήσεις γίγ[νον-]
ται πολλαὶ τ̣[- ca.10 -]
α[  ̣  ̣  ̣] ἀλλ’ ἄγουσ̣[ι   ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]δή-
λ̣ο̣υς̣ ἡμᾶς εἶναι [πό]τ̣ερα ὅ-
5λως ἐπελελήσμ[ε]θ̣α ταύτης
τῆς̣ δόξης̣ καὶ τ̣[ὰ ἐν]α̣ντί
α ἡ̣μῖ̣ν̣ αὐτοῖς̣ ἐλ̣[άβ]ομεν,
ὥσπερ [κ]αὶ ἄλλοι π̣[ο]λλοὶ ἐμ
πολλοῖς, ἢ ἐ̣μεμνή̣μεθα
10μ̣έν, οὐ[δὲ]ν̣ δὲ οὐδὲ̣ [τὸ] ἀνα[γ-]
καῖο̣ν̣ [  ̣  ̣]του ἐκ[  ̣  ̣  ̣]εν̣[  ̣  ̣  ̣]
column 6
[  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ίθηι τὸ παραθεῖναι τὸ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]οῦ τρόπ̣ο̣υ̣ τοῦ περὶ
[τὰς οὐκ] ἐπιμαρτυρήσεις
[καὶ ἀντι]μαρτυρήσεις πῶς
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἢ μ̣ανθάνειν σ[  ̣  ̣]υ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐνα]ντίως πε̣ρὶ τοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ προ]σδοξαζον-
[- ca.10 -]τ̣ε καὶ φαίνε-
ται [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων διε̣λ[έ]γου
10[- ca.9 - ἀ]οράτας ἔφερε̣
fragment L

column 5
5[  ̣  ̣]το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κτα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
φεύγεις τὸμ β̣[ίον ὑπὸ] τ[ῶμ]
πολλῶν εἰλη[μμένον   ̣  ̣  ̣  ̣]
δέ τι̣ς̣ τ̣αῦ[τα - ca.11 -]
σοφοῦ [- ca.15 -]
fragment 13

column 2supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 2
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

τω[- ca.12 -]μο[  ̣  ̣  ̣]
ον̣[  ̣]ειν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ψ]ευδεῖ[ς   ̣  ̣]
ἐπεπιπτ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υτος τού-
τοις τι [ὡς] λέγεις, Μητρόδ[ω-]
5ρε . ἀλλὰ μὰ Δία τῶμ μὲν
——
καθ̣’ ἕκα[σ]τα οὐκ ἃμ φήσαι-
μ[ι τ]ό̣τε γε συλλογισμόν, ἐ-
[φ’ ὧι ἐσημ]α̣[ί]ωομέν τι, εἰδέναι
[- ca.10 -ἐ]νόεις τότε
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].σ̣[  ̣].ηθ̣[  ̣  ̣]ς εἶναι
[- ca.13 -]ὡσαύτω[ς]
[- ca.13 -]ων ἀντ[  ̣  ̣]
[- ca.12 -]ο̣ι̣ς̣[  ̣  ̣]οτ̣ι
[- ca.10 -] τὰ[ς] λέξεις̣ τ̣ι
15[- ca.12 -]τ[  ̣]αν χρω-
[- ca.14 -]ω̣μένω[ι]
column 2infP.Herc. 1479/1417 fr. 13 col. 2
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
15[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
10[ - ca.20 -]
[- ca.10 -]ωμεν ταῖς [  ̣  ̣]
[- ca.10 -]μάτων ἁπα̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δὲ κ[αὶ ἄ]νε̣υ τῆς
[τινω]ν ἐσθισμ̣[ῶν συ]ν̣οικεώ-
5[σεως ἐ]πιφέρω̣[ν τότε ἔτ]υχες,
[μὴ] δῆλομ ποιώιης τὸ πάν-
τα φθόγγον ἐπιφέρο̣ντα
δοξάζειν τόδε τι κα̣[ὶ] τὴν
τῶν ὀνομάτ[ω]ν κα[ὶ π]ραγμά-
column 3supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 3
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

τω̣[ν ἀ]δι[αλ]η̣ψία[ν ὁρ]ῶμ
περ[ιν]οώιης. κἀ[γὼ] δ̣’ ἔβλε -
——
πον ὅ[τ]ι̣ οὐ ποιήσας διάφο-
ρα τά[δ]ε ἢ τάδε εἶναι λέγειν
5τάδε [φ]ῆς αἱρεῖσθαι τ[ῶι] δ̣[ὴ]
βελ̣[τίο]ν εἶναι ἢ τάδε· ἄλλ’ ὀ-
ν̣όμασιν οἷς δήποτε χρώ-
με[ν]ον οἷόν τε φ[ή]σας [ε]ἶ̣ναι
[λέγει]ν τὰ πρά̣γ̣ματα, πᾶ-
10[σιν ἐνε]δικνύου ἡμῖν τε τοῖς
[τε σοφίας] μετεσχηκόσιμ
[μόνον ὅτι οἰ]κειότερόν ἐστ[ι]ν̣
γ̣.[- ca.9 -]οι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τι[- ca.16 -]ην
15δε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τόδε τ[ι λ]έγε[ις]
ἀλ[- ca.9 -]α̣το[  ̣  ̣  ̣]τιον̣
κα̣[- ca.10 -]ται̣ ἐ̣ν τού-
column 3inf
[ - ca.20 -]
15[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
10[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[- ca.12 -]ε τὸ σχῆμα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀναλ̣ογισμοῦ τοῦ
[  ̣  ̣]ι̣α[  ̣  ̣]π[  ̣  ̣  ̣]κ̣ας τ’ ἔ̣πρατ-
5[τε]ς τότε, νῦ[ν] συνορῶ τότε
δ’ οὔ· καὶ τοὺς κατὰ μέ̣ρος δὲ
πιεσμοὺς τοῦ ὀρθῶς ἕκαστα
λέγεσθαι περὶ τοῦτο τὸ εἶδος
νῦν συνορῶ τότε δ’ οὔ. καὶ
——
column 4supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 4
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

οὐ σ̣υσταίη̣ι ἄν τι̣ πρὸς αὐτα
ἢ δ̣ιαπορῆσαι ποικίλως νῦν
ἐπιβλέβω, ὡς ἐγὦιμαι. ἐπε[ὶ]
——
καὶ τὸ λεγόμενόμ που, [ὀρθῶς]
5ταῖς αὐταῖς αἱρέσε̣[σι] τ[ῶ]μ φω-
νῶ[ν] κατὰ τὴν διδ[α]σκαλίαν
χρήσαιτό τις ἄν, εἴπ̣ερ ταῦτα
ἡ̣μῖ̣μ βλέπο̣ι ἐκ το[ῦ α]ὐτοῦ γ(*) [ε]
ἰ̣δ̣ί̣ου ε̣[ἴ]δ̣η, μὴ πολὺ παρηλ[λα-]
10γ̣μέναι̣[ς] φύσεσι περι[π]έσοι. [τὸ]
——
δ’ ὅτι οὐ κατὰ τὰ πρ[ά]γματα
[ἠ]λέ̣[γχε]τ̣ο εἰ πολὺ παρηλλα-
[γμέναις φύσεσ]ιν̣ [- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀν[αλόγ]ισμ̣[α γὰ]ρ̣ ἡμεῖς
15[  ̣  ̣  ̣]α κατὰ̣ τοὺ[ς] φ[θό]γγ̣[ους]
[- ca.12 -]υς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 4inf
[- ca.20 -]
15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
σιν[- ca.13 -]ο[  ̣  ̣  ̣]
[.]α.[- ca.9 -] ὑπὸ τε [τοῖς]
αὐ[τ]οῖ[ς] τρ[όποις τῶ]μ π̣ε̣ρ̣ι̣-
5πιπτόντ[ων] το[ύτ]ο̣ις, πέπει-
σμαι διαβλέπ̣ειν̣ ὡς διηροῦ-
μεν, ὡς σ̣ο̣[ὶ ἐνο]ε̣ῖτο, καὶ οὐ κα-
θάπερ τινὲς ἂν ἐγδέξαιν-
το . ἀλλὰ γὰρ ἴσ̣ω̣ς οὐκ εὐκαιρόν
column 5supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 5
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

ἐστ[ι ταῦ]τ[α] προφέροντα μη-
κύνει[ν]· [κ]αὶ μαλ’ ὀρ̣θ̣ῶς [γε, ὦ]
Μητρόδωρε· πάνυ γὰρ οἶμαί
σε πολλὰ ἂν ἔχειμ προε[ν]έγ-
5κασθαι ἃ ἐθεώ̣ρ̣εις γελοίως [π]ώ[ς]
τ̣ι[να]ς̣ ἐγδεξαμένους̣ καὶ π̣[άν-]
τ[α] μᾶλλον ἢ τὸ νοούμενον
κατὰ τὰς λέξεις, οὐκ ἔξω τῶν
ἰθισμένων λέξεων ἡμῶν
10χρω̣μένων οὐδὲ μετατιθέν-
των ὀνόματα ἐπὶ τῶμ φανε-
[ρ]ῶν . καταγέλαστογ γὰρ
——
[δή] τι καὶ τοῦτ’ ἐστιν, ὅταμ
[  ̣  ̣]δ̣[  ̣  ̣] ψε[ῦδος   ̣  ̣]δοπ[  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μενομ μ[ὴ ἕ]τερο[ν   ̣  ̣]
[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]τα.[- ca.12 -]
[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δ[- ca.20 -]
column 5inf
15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[- ca.20 -]
[- ca.15 -]εῖται
το[- ca.12 -]μ[  ̣]τα τυ-
χῶ[σι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εγ[  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣] ἄλ-
λο[υς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] με̣ταφορὰς
5ποι[εῖν φωνῶ]ν ἐπὶ τὰ ἄγνω
[στα] ὑ[πὸ τῶγ γν]ωστῶν, ἀλ-
λ̣ὰ διὰ τ̣ὰς αὑ[τ]ῶμ πλάνας
ἃς λέγ[ο]μεν ἐ̣ν το[ῖ]ς Περὶ ἀμ
[φ]ιβολίας ἡμῖ̣ν ἀναγεγραμ-
column 6supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 6
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

μένοις . ἀλλὰ γὰρ τί τού-
——
των ἡμῖν τῶν ἀν̣θ̣ρώ-
πων; πολλαχοῦ γὰρ διώ-
ρισται μέχρι πόσου φρ̣ον-
5τιστέον αὐτῶν ἅς ποτ’ ἂν
ἔχωσι καθ’ ἡμῶν δόξας, κα̣ὶ̣
μέχρι πόσου τε καὶ ἐμ ποίω̣ι̣
λόγον οὐδένα ἑκτέον. αἰ-
[εὶ] δὲ τῶν εὐπαγῶν ἕνεκα
10πρὸς εὐδαιμονίαν καὶ τῶν
κατασκευ̣αζομένων τοὺς
λόγους π̣[οιη]τ̣έον, ἐπειδὴ-
[π]ε̣ρ φερε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸμ β[ί]ον̣
[- ca.13 -]γιγν[  ̣  ̣  ̣]
15[- ca.14 -]σμ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 6inf
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δόξ̣αις [  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣] καὶ̣ [ἐκῖ-]
νο ἔγωγε πολλάκις ἐνεθυ-
μήθην τὸ ὅτι [εἰ, ἐ]μοῦ προφέ-
ροντος ἀπορήμ[α]τα ἅ τις
ἂμ πρὸς ἡμᾶς ἔ[τρε]π̣εν, ἀπο-
5δι̣δ̣ώιη ὃ ἐκ τῶν [λέ]ξεων συν-
οι̣κ̣ε̣[ιοῦν] ὡ̣ς̣ ταὐτὸ συ̣νέβαινε
μελε̣τ̣[ᾶν] ἐπὶ τῆς γραφῆς,
πολλο[ῖ]ς ἂν ἴσως δόξειε τό-
τε μὲν ἤτοι κατὰ τὸν ἐπι-
column 7supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 7
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved by Carlo Orazi

β̣λ̣ητικὸν τρόπον ἢ περιλη-
πτ̣ικῶ̣ς ἢ φανταστικ[ῶς] ἢ
δ[ι]ὰ λόγου δὴ θεωρητικῶς
ψευδὴς̣ ὑποτετάχθαι ταῖ[ς]
5λέ̣ξ̣εσ̣[ιν] ἐκίναις δόξα, ἤτοι
κατὰ̣ τ̣ὸ̣ν οὐκ ἐπ̣ιβλ[ητ]ικὸμ
μὲν οὐδ̣ὲ κ̣ατὰ̣ μ̣ίαν̣ τῶν ἐκ-
κειμένων ἰδεῶν ἐξ ἑ[α]υ̣τοῦ
δὲ μόνον κινητικόν, νῦν
10δὲ τῆς ἑρμηνία[ς] ἐφαρμ̣οτ-
τούσης καὶ ἐπ’ ἄλλ’ ἄττα ἐπα-
γωγή τις ἐκ τῆς διαστολῆς
γίγνε[σ]θ̣αι εἰς τἀληθές . ἀλ- -
——
λ’ ὅμως οἱ μηδέποτε μὴ
15[συ]μ[πλεκ]έτω μηδέ[ν τ]ις πειρώ-
[μενος ἐ]ξισοῦσθαι σοι ταύ-
15[της] τ̣ῆς ὑποψίας· ἄλλ’ εἰς ὅ[λη]ν
[τὴν] ἐ̣π̣ιλ[ό]γι̣[σ]ι̣ν [  ̣]ντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 7infP.Herc. 1479/1417 fr. 13 col. 7
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.13 - πιθανώτε-]
10[ρ]ογ γίγνεσ[θαι ἂν τὸν τοῦτο]
δὴ φανερὸμ ποιοῦντα [ἡνί-]
κα̣ [ἢ] ἔ̣πρατ\τέ τις τουτὶ ἢ οὐκ̣ [ἔπρ]α̣τ/τεν, ἤπερ ἡνίκα
οὐκ ἦν ἡ διάληψις ἀναλογι-
στ̣[ι]κὴ ὡς τῶιδέ τινι λέγει τοῦ-
5το̣, τὸ ἐναντίον [ἐ]δοξάζετο.
ἐπὶ γὰρ δὴ τῶν τοιούτω[ν] οἶ-
[μ]αι μόνων ἂν ὑποπτεύσαι̣-
[μ]ι̣ τόγ γ’ ἀστῖομ μή ποτε ἐ-
ναντίως ἔμπροσθε ἐδοξάζε-
column 8supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 8
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved by Carlo Orazi

το ἢ ὅλως [σοφώ]τε̣ρον ὑ̣πελάμ
βανέ τ[ι ἐκ τ]ῶν ἀ[ν]τ̣ικειμ̣[έ]ν̣ων,
ἐπεὶ οὐχὶ π̣[αρόν]των ο[ἶδ]α ἐπι-
βλητικὴν ἔ̣χ̣[ει] δό̣ξαν̣ ἐν ὧι
5δήποτε τρόπωι . εἰς τοῦτον
——
[οὖ]ν δή φημι τὸν ὅρον ἀπο-
[β]λ̣ε̣πέ̣[τω πᾶσα] δ̣όξα ἧ<ι> τὸν ἐπι-
λογισμὸν [ἔ]τ̣[ι μ]ὴ προστεθη-
κότες ἦιμεν· οὐ γὰρ πᾶσαν οἶ-
10μαι εὐθὺ[ς] ἔ̣στι δόξαν καὶ εἰς ἐ-
πιλογισμὸν ἄγειν· ἀλλ’ ἱκανόν
ἂν δύναμίν τις ἔχειμ μό-
νον τῆς ἐπ[ι]λογίσεω[ς] φ̣θ̣ήσε-
[τ]α̣ι ὅταν [ὁ] καιρὸ[ς π]αρα[δι]δῶι.
15[ὁ γ]ὰρ ἀν[ε]πιλογίστως [οὕ]τως
π̣ρὸς ταύτην λ̣ία[ν τε] τα[πι]νῶι
τρόπωι [προσέχων ὅμως ἐ-]
πιλογ[ίσασθαι δυνήσεται]
column 8infP.Herc. 1479/1417 fr. 13 col. 8
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[  ̣]ν κέχρη[ται] τ[αύτ]ε[ι] τεῖ κ[ι]νή
[σει]· καὶ οὐδὲν ἧττ<:ον:> ὑπὸ τὴμ
φυγὴν ἢ αἵρεσιν [κα]τ’ αὐτὴν
ἀγόμενος τεύξεται τοῦ ὀρ-
θοῦ. ὅσαι δὲ μὴ περὶ πράξεων
——
5εἰσὶν τῶν δοξ<:ῶ:>ν - λέγω δὲ τῶν
οὐκ ἐπιβλητικῶν ἀλ[λ’ ἐ]κ τοῦ
θεωρετικοῦ μέρους οὖσαι - αὖ-
ται δὲ ἁλώσονται, ἂμ [ψευδεῖς]
ὦσι καὶ ἢ [ἀλόγως ἢ] [ἐ]<:κ:> <:σ:>υ<:λλ:>[ο-]
column 9supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 9
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

γ̣ισμ̣[ο]ῦ̣ ἔχως[ι] τὸ διημαρ-
τημέν[ο]ν̣, ἐν τῶι ἢ ἄλλο
τι κατὰ ταύτας λέγε̣σ̣θαι
τῶν θεωρητικῶν ὃ οὐκ ἀλη-
5θές ἐστιν, ἢ ἧι <ἂν> ἂμ πώρ[ρω]θέμ
ποθεν εἰς πράξεως συνα-
φὴν βαδίζωσιν εἰσάγωσιν
εἰς τὴν [ἀ]ν̣επιτήδιομ πρᾶ-
ξιν. ἂν δὲ μηδὲν τούτων,
10εὐσυνθεώρητον ἔσται ὡς οὔ-
κ [ε]ἰσι ψ[ε]υδεῖς. διὸ καὶ ῥαιδί
——
ως ἅπαντες κ[α]ταγελῶ̣σ̣[ι]ν
ὅταν τις ὁμ[ολ]ογήσ̣αντός
τινος μη̣δ’ ἐνδέχεσθαι ταὐ-
15τὸ ἐπίστασθαί τε̣ καὶ μὴ ἐπί-
στασθαι προφέρ[ηι] τὸν συγκε
καλυμμένομ [πα]τέρα καὶ
τὰ [τοι]αῦτα· [τοῦτ]ο γὰρ οὐ
column 9infP.Herc. 1479/1417 fr. 13 col. 9
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[  ̣  ̣] τῆ[ι ἀγ]νώστει ἐξ [ἀρχῆς]
αὑτοῦ ὁμ[ο]λογίαι ὅμως βλέ-
πων ἐφ’ ὧι ὡμολόγε̣[ι] τοῦτο
γελᾶι ἐπ̣[ὶ] τῶ[ι] σοφίσματι
ὡς οὐ συμπεριλαβὼν ἐν ἐκί-
5νει τεῖ ἀποκρίσει καὶ τὸ οὕτως
ἂν ἐφαρμοσθὲν ἔκ τινος ἐθι-
σμοῦ λέξεως, ὥστε πίπτειν
εἰς τὸ λέγειν ἐνδεχόμενον εἶ-
ναι τὸ αὐτὸν <:ἐ:>[πίσ]τασθαί τε
column 10supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 10
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

καὶ μὴ ἐπίστασθα[ι], οὐδ’ ἀρ̣νη-
θ[ῆναι] τοῦτο, [διὰ] τοῦ τρό-
που ο[ὗ] ὁ σοφιστὴ̣ς προφέρει.
——
διὸ καὶ π̣[άνυ] ἀντικειμένως
5ὁμολογ̣ή̣σας [τ]ις ἐξ ἀρχῆς
καὶ̣ [ο]ὐ̣κ εὐλα[βού]μενος τοῦ-
το ὥσπερ τιν̣[ὲς] τ̣ῶ̣ν σοφι-
στῶν οὐκ οἴετ[αι] πραγμα-
τικὸν ἔλεγχον λαμβάνειν.
——
10καίτο̣[ι] γε οὐκ ἐπελελόγιστο
ὅτι πλὴν τῶν τοιούτων
ὧν ὁ σοφιστὴς π̣ρ̣οφέρει ἀδύ-
νατόν ἐστι τὸ αὐτὸ ἐπίστα-
σθαί τε καὶ ἀγν[οε]ῖ̣ν̣ . ἀλλ’ ὅ-
15μοιόν τι ἂν ἔδο̣ξ̣ε πεπονθέ-
ναι τοῖς μὴ συλλογιζομένοις
τὴν διαφορὰν ὥσπερ ἄν τις
καὶ καθ̣ό̣λου τοῦ[τ]ο̣ ὡμολο-
[γηκέναι] τ̣ὸ̣ [σό]φ̣<:ισ:>μ[α] ἀ̣[ναγκ]ασ-
20[θῆι - ca.17 -]
column 10infP.Herc. 1479/1417 fr. 13 col. 10
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[- ca.20 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καθ’ ἓν ἕκασ[το]ν, ἀλλ’ ἐ-
κίνωι γε τῶι τρόπωι ὧι κα-
θόλου ὁμολογεῖται, οὐκ ἐπι-
βάλλοντος τοῦ ὁμολογοῦν-
5τος ἐφ’ ἓν ἕκαστον τῶμ πρα-
γμάτων, οὐδ’ ἐν τούτωι
τῶι τρόπωι τὸ ἐπὶ πάντων
ὁμολ̣ο̣γήσαντος ἢ ἀρν̣ηθέν-
τος . ἔδοξεν οὖν ἂν δή φη-
column 11supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 11
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

μι τῶι μ̣ὴ [σ]υνορῶντι τὴν
διαφορὰν τούτ̣ω̣[ν] ὅμοιόν
τι ποιεῖν. ἀλλ’ οὐ πο[ιεῖ], μα[ρτυ-]
ρεῖ δ’ αὐτὸς αὑτῶι ὅ[ταν τ]ε
5καθόλου τι ὁμολ[ο]γήσει, [κἂ]μ
μυριάκις μὴ παρ’ ἕκαστ[ο]ν
ἐπιβλητικῶ[ς] ἀρνηθείη ἐ-
πινεύσε̣[ι], καὶ ὅ̣ταμ̣ μή. ἔνθα
μὲγ γὰρ̣ βαδίζει εὐθὺς εἰς
10πρᾶξ̣[ιν] τοιαύτην οἵαν εἰ καὶ
καθ’ ἓ[ν] ἕκαστον ἐπι̣β̣λητι-
κῶς ὡμολογήκει τοιόνδε
τι εἶναι ἢ̣ ἤρνητο, ἄμπερ εἶ
πραγματικὴ ἡ δόξα, ἔν-
15θα δ’ οὐ βαδίζει . ὡσαύτως
——
δὲ καὶ ἐπὶ τῶν θεωρητικῶν,
ἔνθα μέν τι ἀλλοτρίως κα-
τὰ τὸν [ἐ]πιβλητικὸν τρό-
πον τοῦ ἐπιμ[αρ]τ<:υ:>ρ̣ηθησο-
20[μένου εὐθὺς ὡμολόγησε]
column 11infP.Herc. 1479/1417 fr. 13 col. 11
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[- ca.20 -]
το[ῖς κ]αθ[ό]λου ἀκολο[υθο]μ
[βο]υλόμε̣νός τι ποιεῖν̣, καὶ
ἧι ἄμ ποτε πρᾶξίς τις αὐ--
τῶι συνάπτηται, διήμαρ-
5τεν, ἔνθα δ’ οὐδὲν τοιοῦτον
ἐποίησεν. οἷς δὴ δεῖ σημί -
——
οις χρώμενον συνορᾶν τὴν
διαφοράν. κἂν τοῦτο πράτ-
τωμεν ἐπὶ πάντων τῶν
column 12supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 11
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

λόγων, οὐ δυσωπ̣ηθησό[με-]
θα τὸ [μ]έρος ὃ̣ προ[ε]ί̣ρηκα. κ[αὶ]
——
ἧι δ’ [ἂν] οὕτω [ἦι τ]ὸ̣ ἡμαρτημ̣έ̣-
νον, [τὰ γιγνόμενα δεῖ σ]υναι-
5σθάνεσθαι κ[ἀκ] π̣ρ[ώ]του, ὥσπερ
εἴ τινα εἰς ἐν̣[ά]ρ̣γειαν αὐτοῦ
ἐλθεῖν, ἧ̣[ι] κ̣α̣ὶ̣ εὐ̣θ̣ὺ̣ς μὴ ἀθρόαι
τις̣ διισχυρ̣ίσει ἐπ’ αὐτὸ̣ πορεύ-
η[τ]αι, ἀλλ’ εὐλα̣βούμ[ε]νος, καὶ
10ἄλλην καὶ ἄλλην τὸ ψεῦδος
ἐμπε̣ριλαμβά̣νω̣ν [τὰ] καθόλου
δὲ μὴ δοξ[ά]ζων̣ οὕτω, ἀλλά
τιν’ ἔχωμ [πα]ρ’ ἑ̣[α]υ̣τῶι κανό-
να ἐξ οὗ, μέχρ[ι τ]ῆς̣ οἱονὶ ἐνερ-
15γ̣ητ̣ικῆς̣ ἰδέας ἢ ἀναλόγου
ταύτηι κειμένης, οὐ βαδιεῖ-
[τ]αι ἐπὶ τῶμ ψευδῶν . κἂν
——
οὕτως οὖν δ̣ή, φ̣η̣μι ἦι τι δι-
ημαρτημένον, δεῖ συνορᾶν
20κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τειν ειτα[  ̣]ν[  ̣  ̣]
column 12infP.Herc. 1479/1417 fr. 13 col. 12
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[- ca.20 -]
ἧι δ’ ἐτ̣ὶ τοιο̣ῦ[το ἡμ]ῖ̣ν ἐστίν,
οὐκ ὀκνήσ[ω σ]οί τε̣ κα[ὶ] τοῖ̣σδε
πολλάκις προφέ̣ρειν, καὶ τὰ
λοιπὰ̣ δέ, τὰ μὴ ἧι τοιαῦτα, δό-
5ξαντα δ’ ἂν διημαρτῆ[σθ]α̣ι̣.
ἀλλ’ οὐ βούλομαι ἐπὶ τοῦ πα-
ρό̣ντος προφέρεσθαι αὐτά, μὴ
ἀρχὴμ ποιησώμεθα μῆκος
ἐχόντων ἱκανὸν λό̣γ̣ων. [ἱκ]α-
column 13supP.Herc. 1479 Fr. 13 col. 13
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

νῶ[ς] οὖν ἡμῖν ἠδολεσχήσθω
ἐπὶ τοῦ παρόντος. καὶ ὑμεῖς
[μ]υ[ρι]άκι[ς μνημο]νε̣ύε[ι]μ
π̣[ειρᾶ]σθε τὰ ἐμοί τε̣ καὶ Μη-
5τρ[ο]δώρωι τῶιδε ν[εωστὶ εἰ]ρη-
μένα . οἶ̣μα̣ι δ’ ὑμῖν ὄ̣[γδο-]
——
ον καὶ ε̣ἰκοστὸν εἶδος ἀκ[ρο]ά-
σεως τῆ[ς] ἑξῆς περαιν[ο]μέ-
νης τουτὶ ν[ῦ]ν ἠδολε[σ]χῆ-
10σθαι.
title 13sup2P.Herc. 1479/1417 fr. 13 col. 13 sup.
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

Ἐπ̣[ικ]ο̣ύρου
Περὶ φύσεως
κη'
[ἐκ] τ̣ῶν ἀρχαίων̣ [ -ca.?- ]
title 13infP.Herc. 1479/1417 fr. 13 col. 13
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Vincenzo Crispino

ἐγ[ρ]άφη ἐπὶ Νικίου τοῦ μ[ετ]ὰ Ἀν[τι]φάτην̣

Apparatus


^ 13.4sup.8. l. γ (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.