Papyri.info

sign in

1240 P. Oxy. 10 = Trismegistos 59785 = LDAB 889 = oxford-ipap.apis.1786