Papyri.info

sign in

420 R P. Oxy. 3 = Trismegistos 59860 = LDAB 966Introduction

This Papyrus has been digitally edited by Massimo Magnani within the joint project "Ekdosis: Digitizing literary and paraliterary papyri, revision by Vincenzo Damiani (Project Anagnosis)

DCLP transcription: 59860 [xml]

- ca.10 -(*) ἄνδρας εἰσάγειν̣ [ἐ-]
κ̣έ̣λ̣[ε]υ̣σ̣ε̣ν πενιχρῶν μὲν ἀλλὰ [ -ca.?- ]
λοτ̣  ̣  ̣ων(*) ξενίων μεθέξοντας̣, [αὐ-]
τὸς δὲ τ̣ὰ πρόσφορα τῆ<ι> σπουδῆ<ι> κο-
5μιῶν ἀ̣π̣ῆ̣λθεν. πυθόμενος δὲ τ[ὴν]
ἀ̣π̣[ορί]α̣ν(*) πρεσβύτης ὁ τὸν Ὀρέστη[ν]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣θ̣ρ̣έψας(*) ἦλθεν Ἠλέκτ̣ρ̣α[ι]
ξέν[ια] φέ̣ρων ἃ τοῖς κατ’ ἀγρὸν με̣[ι-]
σ̣[θωτοῖ]ς̣(*) ἡ χώρα προῖκα δωρεῖται. θε̣-
10α̣σ̣ά̣μ̣ε̣ν̣ο̣ς δὲ τὸ̣ν Ὀρέστην καὶ χρο-
[  ̣  ̣  ̣ σημα]ντῆρας(*) <:ἀνενέγκας ((diastole)) ἀνενέγ'κας:>
διεσά[φηϲε π]ρ̣ὸς(*) τὴν Ἠλέ̣κ[τραν]
τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν(*)· ὁ δὲ οὐκ ἐμέλ̣[λη-]
[σεν ἔτι,](*) [ἀ]λλ’ ὡμολόγησεν  ̣ [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ωνα̣[ -ca.?- ](*)[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣το[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣(*)[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οντ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣υλα̣  ̣[ -ca.?- ](*)
20[ -ca.?- ]ειϲδυ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιν τουτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣εινετ[ -ca.?- ](*)

Apparatus


^ 1. or   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣οὺϲ
^ 2-3. or ἀλλὰ [φι]|λοτ̣ί̣μ̣ων, or ἀλλὰ [φι]|λοτ̣ησί̣ων, or ἀλλ' ἀ̣[λ]|λοτ̣ρ̣ίων, or ἀλλὰ [ὁ]|λοτε̣[λ]ῶν
^ 5-6. or τ[ὸ ἔ]|ρ̣γ̣[ο]ν̣, or τ[ὴν] | [χρεί]αν
^ 7. or [ -ca.?- ] ἐ̣κ̣κ̣λ̣έψας(?), or [ὑπ]ε̣κ̣κ̣λ̣έψας(?)
^ 8-9. l. μι|σθωτοῖς, or μ[ι]|σ̣[θίο]ι̣[ς], or μέ̣|ν̣[ουσι]ν̣
^ 10-11. or χρο|[ὸς σημα]ντῆρας, or χρο|[νίους σημα]ντῆρας
^ 12. or διεσά[φει π]ρ̣ὸς
^ 13. or τ̣[ὴν ἀλήθεια]ν, or [τὸν Ὀρέστη]ν̣, or [τὸν ἀδελφὸ]ν̣
^ 13-14. or ἐμέλ[λησεν] | [ἔτι], or ἔμελ[λεν] | [ἔτι]
^ 15. or []υ̣ϲ̣ α̣ρ̣[ -ca.?- ]ω̣να̣, or [τεκ]ο̣ῦ̣ϲ̣α̣ν̣ ὧν α̣, or [ -ca.?- ]  ̣χ̣ο̣ν̣τ̣ων α̣(?)
^ 17. or ι̣μ̣α̣
^ 19. or []υμα̣[ -ca.?- ]
^ 22. or []γεινετ[αι -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.