Papyri.info

sign in

529 P. Ryl. Gr. 3 = Trismegistos 59970 = LDAB 1082Introduction

Medical treatise on dislocation of the shoulder. The papyrus (15 x 26 cm.), part of a leaf of a codex, is written both on the recto along the fibres and on the verso across the fibres and preserves two columns of approximately 50 lines each. The average length of a line is 6 cm., which contains about twenty letters. The lower margin, the only one survived, is 4 cm. deep and a page of text measures 13 x 21 cm. There are some corrections and additions, made by the original hand; a diaeresis is legible at l. 119, col. II v. The content deals with the instructions as to the method of treating a particular injury to the shoulder, a compound fracture with dislocation and separation of the acromion bone. In the first column on the recto the author suggests a non-invasive treatment for the shoulder in case of wound before a resection; in the second one he gives the instructions for setting when possible or cutting off the bones; then he discusses different positions for reducing the dislocation. In the first column on the verso a reduction technique by scapular manipulation is explained; in the second one the author criticizes the dislocation of the acromion bone made by some mechanical instruments. The author refers to himself in first person (δεδήλωκα, ll. 58-9 col. II r.; ἡμεῖς, l. 69 col. II r.) and alludes to another of this works (ἐν τῷ Τεχνικῷ λόγῳ, l. 59 col. II r.); the text is attributed uncertainly to Heliodorus. The hand is a small, angular and slanting book-hand and can be dated to the middle and later third century AD.

(This papyrus has been digitally edited by Francesca Bertonazzi as part of the Project "DIGMEDTEXT - Online Humanities Scholarship: A Digital Medical Library based on Ancient Texts" (ERC-AdG-2013, Grant Agreement no. 339828) funded by the European Research Council at the University of Parma (Principal Investigator: Prof. Isabella Andorlini). The digital edition is mostly based on the previous editions (ed.pr. = C.H. Roberts, P. Ryl. III 529; ed.alt. = M.-H. Marganne, "Chirurgie", no. 7).)

DCLP transcription: 59970 [xml]

r

column I
[ ̣ ̣] τῷδε καὶ ῥεῖν ν̣ε̣ [  ̣]   ̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ε̣ πρὸς τὴν τῶν ὀξειδ[ί-]
[ων](*) ορ̣π̣η̣  ̣σιν. σὺν δὲ το̣[ύ-]
τοις ἤτο̣ι σ[  ̣]λ̣ε̣ο̣ς̣ καὶ ὁ κ̣εφα-
5λικὸς σ  ̣[  ̣]   ̣ πρὸς ἔνια γὰρ τῶ̣[ν]
ὀστῶν ν̣  ̣α  ̣  ̣ε̣θ̣ε̣ [  ̣]ν ἀπ[ο-]
πρ̣ί̣ε̣ιν οὐκ ἔστιν ἐπιτήδε̣ι̣α
ἔ̣χ̣[ο]ν̣τ̣ο̣ς̣ ἐκκοπὴν προε-
με̣ῖ̣ν̣. τὰ ἔργα ὀφείλει ταῦ-
10τα ἑτοιμάζεσθαι. π̣ρὸς δὲ
τ̣ῆ̣ς̣ ἀρ̣χ̣ῆς ἐπιμέλειαν
θερμὰ(*) ἔστω ἐν ἑτοίμῳ{ν̣}
χαιμαφάρι̣ο̣ν μ̣[ε]\λ̣[ί]/φυ̣λ̣λ̣[ο]ν,
ὄξος, οἶνος, ἔλαιον, μελίκρα-
15τ̣ο̣ν̣, πάντα τούτοις ἀνάλογα
κ̣αὶ(*) ἀναλογίαν τῶν συν   ̣  ̣  ̣  ̣-
με̣[ν]ων(*), καὶ τῆς περὶ τὰ γό-
ν̣α̣τα διαθέσεως ἡ ἀνάλο-
[γος] θ̣[ε]ρ̣απεία δοκιμάϲθῃ
20αὐτάρκως κ[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ τῶν ἐπὶ
ν̣ι̣ω̣   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐντ]ειλάμενο̣[ι]
ἤδη βα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν περὶ τῶν
μ̣ατ   ̣  ̣χ [ -ca.?- ] (*)
[6 lines missing]
30[ -ca.?- ] (*) ης
[ -ca.?- ] (*) νεμο
[ -ca.?- ] (*) ω̣νετα
[ -ca.?- ] (*)   ̣ νγὰρ
[ -ca.?- ] (*) ς ὅτι τὸ
35[ -ca.?- ] (*) π̣ο̣τὸνε
[ -ca.?- ] (*) ν συνεχῶσε(*)
[ -ca.?- ] (*) ἀπεξαρθρεῖ
[- ca.9 - σπ]ανίως δὲ εἰς
[- ca.3 -](*) [τ]ὴ̣[ν μασ]χάλην. ἡ δὲ αἰτία
40[ἐσ]τὶν αὕτη· \τ/ὸ τραῦμα αἰεὶ γί-
νεται ἢ ὑπ’ αὐτοῦ \τοῦ/ ὀστέου ἔν-
δ̣ο̣θ̣ε̣ν̣ ἐρεισ̣[θέ]ν̣τος καὶ ἀ
π̣ο̣γ̣ι̣γ̣ν̣ο̣μ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ ἄσκεπον(*)
τ̣[  ̣]  ̣χ̣[  ̣] αυ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣τινω̣   ̣  ̣
45ξα̣ι̣ε̣ν αἰτίου. κατὰ ἀμ-
φότερα δὲ̣ εὔλογόν ἐστι[ν]
τὴν ἔξω διαφορὰν συνεχῶ̣ς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ε̣σ̣θ̣αι(*), σπανίω̣ς̣ δὲ
[τὴν εἰ]ς̣ τ̣ὴ̣ν μασχάλην. τὰ
50γὰρ ἔξω σώματα περιτενῆ
column II
[13 lines missing]
51  ̣ [ -ca.?- ] (*)
χε̣ [ -ca.?- ] (*)
τω̣  ̣ [ -ca.?- ] (*)
τραῦμα ε̣υ̣  ̣υ̣ [ -ca.?- ] (*)
55[  ̣]ι καταλαμβάνεσθαι τί-
να τούτων ἀπαγόρευσιν
δεῖ καὶ τίνα κατάρτ̣[ισιν]
καὶ τίνα πρίζην(*), δεδήλω-
κα ἐν τῷ Τεχνικῷ λόγῳ. ὧν
60προεγνωσμένων καιρὸς
ἤδη διδάξαι πῶς ὀφείλει
καταρτίζεσθαι τὰ πρὸς κα-
ταρτισμὸν ἐπιτηδείως [ἔχον-]
τα καὶ πῶς πρίζεσθα̣[ι τὰ]
65πρὸς πρῖσιν ἐπὶ τῶν `πρὸς´ κα̣[ταρ-]
τισμὸν <μὴ> οἰκείως ἐ̣[χόντων. οἱ]
μὲν ἄλλοι καθ̣έ̣[δριον](*) [  ̣  ̣  ̣]
ωσαν τὸν κάμ̣[νοντα] σ̣χ̣η̣-
ματίζειν.ἡμεῖ[ς δὲ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
70κεκλιμένο\ν/(*)· τὸ Ἀ̣λ̣[εξάν]
δριον σχῆμά ἐστιν δυ[σαλ-]
γέστατον, τὸ δὲ κεκλ[ιμέ-]
νον ἀσφαλέστερον. ἀ[σφα-]
λέ̣στερον δὲ ὁτὲ μὲ[ν ὕπτι-]
75ον σχηματίζειν τὸν [πάσ-]
χοντα, ὁτὲ δὲ πρηνῇ. ὕ̣[πτι-]
ον μὲν ἐπὶ τῆς ἐξωτ[έρω]
μασχάλης [  ̣] η   ̣ [- ca.9 -]
διαφορᾶς· πρην̣[ῆ δ’ἐπὶ τῆς](*)
80ὀπίσω καὶ μετὰ τ̣[ὸν καταρ-]
τισμὸν πρὸς τὸ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [- ca.9 -]
[5 lines missing]
v

column I
[14 lines missing]
83[ -ca.?- ] (*) α̣κ̣α̣
[ -ca.?- ] (*)   ̣  ̣
85[ -ca.?- ] (*)   ̣ κ̣ [  ̣  ̣  ̣]α̣τ̣ε̣
[ -ca.?- ] (*) τ̣ι̣ τ̣ρ̣αύματα̣   ̣  ̣
[  ̣  ̣]  ̣ η̣ματων εἰρημέναι. μᾶλ-
λ̣ο̣ν̣ δὲ νῦν εὐθετεῖ τὸ̣ κατὰ
κράτη[σι]ν̣ καὶ̣ κατάτασιν ἐ-
90νέργημα. μετὰ δὲ τὴν αὐ-
τάρκη τάσιν οἱ δάκτυλοι κα-
θιέσθωσαν ἐπὶ τὸ τραῦμα
καὶ δι’ αὐτῶν ἐκ τοῦ παρὰ
[φύ]σιν τόπου εἰς τὸ κατὰ φύ-
95[σιν] μεταγέσθω τὸ κῶλον α-
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ κατὰ μέρη τὰ πρὸς τὸ α̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]ντιμεταγόμενον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]πιτήδειο̣ς̣   ̣  ̣ ε̣π̣ι̣α
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] βιβάζει τὸ τοῖς
100[  ̣  ̣  ̣  ̣] τυ̣ [  ̣  ̣  ̣] ε̣ὐτονώτερα ον-
[  ̣  ̣] ο̣ [  ̣  ̣  ̣] αδ̣[  ̣  ̣  ̣] ω̣μενα ἐνερ-
[γήμ]α̣τ̣α̣ ἐπὶ τῶν χωρὶς τραυ-
[μάτω]ν̣ [ὀλισθ]η[μά]των(*) παρα
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ [  ̣] ν [  ̣]  ̣ ν̣ δὲ καὶ μᾶλλον
105[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ε̣ἰ̣ς τὴν μασχάλην
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ας. κέκρυπται γὰρ ε̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣α̣ι̣ α̣ὐ̣χ̣έ̣ν̣α̣ διὰ τῶν
[- ca.9 -](*)   ̣  ̣[  ̣] α̣γ̣ωγη̣ τοῦ
[ - ca.10 -] οὐ γὰρ συναι-
110[νεῖν τ]ο̣[ῖ]ς ὀργανικοῖς χρὴ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] υ  ̣[  ̣] ισ̣  ̣τ̣ωτε̣ι̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ε̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣[  ̣] λ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣ -ca.?- ]
[3 lines missing]
116[ -ca.?- ] (*) θ̣ο̣ν̣
column II
[  ̣ π]ρ̣ὸς τὴς καμπῆς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ̣ὴ̣ς̣ [κε]φαλῆς τ̣ο̣ῦ β̣ρα̣[χίονο]ς̣
τ̣ά[σ]σων,ἵ(*)να γ[ὰρ] ἐκ τὴς [ἐπε-]
120ρείσεως βίᾳ κατάγῃ θ̣ε̣ι̣ [  ̣  ̣]   ̣ε
κ̣ον, ἕτερον δὲ ἄτοπον ἐ̣κ̣ τοῦ
ἐνεργήματος τούτου ἀ̣να-
δ̣ι̣δ̣ό̣ν̣α̣ι̣(*) τὸ τοῦ ἀκρωμίου ἀπὸ-
στημα. χρὴ τοιγαροῦν τὴ̣ν̣
125μὲν διὰ τῶν μοχλῶν ἐνέρ-
γ̣ε̣ιαν παραπέμπει, τὰ δὲ
εἰρημένα ἔργα πρὸς τὴν
τοῦ ἐκπάλου ὀστέου κατατα-
γὴ̣ν̣ α̣ἱρεῖθ̣σ̣αι. διδάξας πῶς
130δ̣εῖ καταρτίζειν τ̣ὸ̣{ν̣} α̣ὐ̣[τ]ὸ̣{ν}
σὺν τραύματι ὀλίσ̣θη̣μ̣[α] {\[τ]ων/}, [ἑ]π̣ο-
μένως ὑποδείξαντα ε̣   ̣  ̣ [  ̣ -ca.?- ]
[  ̣] α̣ [  ̣] τ̣ὸ̣ν̣ τῆς πρίσε̣ω̣ς τρό̣πον̣
  ̣[  ̣  ̣] των πρὸς πρ[ῖ]σιν ἐπιτη-
135[δείως ἐ]χόντων ὀστῶν π̣ρὸ
τ̣ῆ̣ς̣ πρ̣[ίσ]εως̣ ἐξετάζειν δεῖ
[  ̣  ̣  ̣] εχι [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣[  ̣]   ̣[  ̣  ̣]   ̣[  ̣  ̣  ̣] ο
[  ̣]  ̣ η̣ [- ca.9 -]  ̣ ιο̣λον δια
[ -ca.?- ] (*)   ̣[  ̣  ̣]  ̣ θ̣η̣κος
140[ -ca.?- ] (*)   ̣ [  ̣  ̣]
[5 lines missing]
146α̣ιρη̣   ̣[ -ca.?- ] (*)
νητα̣ις   ̣[ -ca.?- ] (*)
δεῖ επ[  ̣]   ̣[ -ca.?- ] (*)
τραῦμα̣ [ -ca.?- ] (*)
150λημ  ̣\α̣/  ̣υ̣ [ -ca.?- ] (*)
παρ̣   ̣[  ̣  ̣  ̣]   ̣[ -ca.?- ] (*)
  ̣ ε̣ινανα [ -ca.?- ] (*)
ὅτε ὑπέ̣ρ̣ου [ -ca.?- ] (*)
σφίγγεται τὸ πρ̣[ιζόμενον -ca.?- ]
155ὀστέον χαλάσ̣α̣[ι] τ̣ [  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
μένου τοῖς δακ[τ]ύλ[ο]ις ἐ̣ξελ̣-
κέσθω τὸ μέλλο[ν] π̣ρ̣ί̣ζ̣ε̣σ̣θαι
ὀστέον ἐς τ̣ὰ τότε̣   ̣  ̣τ̣  ̣ν̣ω̣
ἀνὰ τὴν ἐσθῆ̣τ̣α   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣
160  ̣[  ̣] σ̣  ̣  ̣ατ̣οιη  ̣  ̣υπ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] εν̣αφεν̣ ἀρχῆς ἔκπρι̣[σ-]
[μα] μ̣ᾶλλ[ο]ν̣ γείνεσθαι. δεῖ δὲ
ἀγ̣γί̣ου(*) εν  ̣[  ̣] ειν̣ε̣ν̣ [  ̣  ̣] θ̣  ̣  ̣ε̣τ̣ε̣
τ̣αιν[ί]ᾳ καθ̣ελε̣[ῖ]ν̣ ε[  ̣  ̣] \  ̣/ν̣ δε̣ι̣ η τη

Apparatus


^ r.I.2-3. l. ὀξιδ[ί]|[ων]
^ r.I.12. θερμια prev. ed.
^ r.I.16. l. κατʼ (corr)
^ r.I.16-17. συν   ̣  ̣  ̣ ῃ|με̣[ν]ων prev. ed. : συν[ειθισ]|μέ̣[ν]ων Clarysse ap. Marganne
^ r.I.23. [- ca.14 -] prev. ed.
^ r.I.30. [- ca.18 -] prev. ed.
^ r.I.31. [- ca.16 -] prev. ed.
^ r.I.32. [- ca.15 -] prev. ed.
^ r.I.33. [- ca.14 -] prev. ed.
^ r.I.34. [- ca.14 -] prev. ed.
^ r.I.35. [- ca.14 -] prev. ed.
^ r.I.36. [- ca.11 -] prev. ed.
^ r.I.36. συνεχως ε prev. ed.
^ r.I.37. [- ca.11 -] prev. ed.
^ r.I.38-39. εἴσ|[ω] prev. ed.
^ r.I.43. l. ἀσκέπου
^ r.I.48. or [καταρτίζ]ε̣σ̣θ̣αι
^ r.II.51. [- ca.19 -] prev. ed.
^ r.II.52. [- ca.18 -] prev. ed.
^ r.II.53. [- ca.17 -] prev. ed.
^ r.II.54. [- ca.10 -] prev. ed.
^ r.II.58. l. πρῖσιν
^ r.II.67. κατ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ r.II.70. corr. ex κεκλιμένο⟦  ̣
^ r.II.79. πρην̣[η δε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ v.I.83. [- ca.19 -] prev. ed.
^ v.I.84. [- ca.20 -] prev. ed.
^ v.I.85. [- ca.14 -] prev. ed.
^ v.I.86. [- ca.10 -] prev. ed.
^ v.I.103. [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣η[  ̣  ̣]ντων prev. ed.
^ v.I.107-108. or διὰ τῶν | [χειρῶν  ̣  ̣  ̣]
^ v.I.116. [- ca.17 -] prev. ed.
^ v.II.119. ϊνα papyrus
^ v.II.122-123. α̣να|δ̣ι̣  ̣[  ̣]ι̣[  ̣] prev. ed.
^ v.II.139. [- ca.11 -] prev. ed.
^ v.II.140. [- ca.15 -] prev. ed.
^ v.II.146. [- ca.15 -] prev. ed.
^ v.II.147. [- ca.13 -] prev. ed.
^ v.II.148. [- ca.13 -] prev. ed.
^ v.II.149. [- ca.14 -] prev. ed.
^ v.II.150. [- ca.14 -] prev. ed.
^ v.II.151. [- ca.12 -] prev. ed.
^ v.II.152. [- ca.13 -] prev. ed.
^ v.II.153. [- ca.11 -] prev. ed.
^ v.II.163. l. ἀγγείου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

 • r.I.13.

  According to Körte and Marganne, χαιμαφάριον is an hapax.

 • r.I.37.

  According to Marganne, ἀπεξαρθέω, reinforced form of ἐξαρθρέω, is an hapax.

 • r.I.48.

  [καταρτίζ]ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ could be supplemented based on a parallel with l. 62.

 • r.II.76-80.

  The content could be supplemented by comparison with Heliod. ap. Orib. Coll.med. 49.29.1 [CMG 6.2.2, 44.22-3 Raed.].

 • v.I.103.

  For [ὀλισθ]η[μά]των see l. 131

 • v.II.118.

  For the supplement of τ̣ὴ̣ς̣ [κε]φαλῆς τ̣ο̣ῦ β̣ρα̣[χίονο]ς see Ruf. Anat. 70 [142.8-9 D-R].

 • v.II.119-20.

  For [ἐπε]ρείσεως see Heliod. ap. Orib. Coll.med. 10.37.7 [CMG 6.2.2, 76.7-8 Raed.].

 • v.II.128.

  ἐκπάλου could be an erroneous form for ἐκπαλοῦ⟨ς⟩ (Roberts) or the genitive case of the hapax ἔκπαλος (the attested form of the adjective is ἐκπαλής).

 • v.II.161-162.

  ἔκπρισμα is supplemented based on Arist. GC 316 a 34-316 b 1 Bekker.