Papyri.info

sign in

Trismegistos 60155 = LDAB 1270DCLP transcription: 60155 [xml]

folio 5

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111[οἳ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσα]ν ὅτ' οὐ[ρανῷ ἐμβασίλευεν]
[ὥστε θεοὶ δ' ἔζωον] ἀκηδέα [θυμὸν ἔχοντες]
[νόσφιν ἄτερ τε πόνο]υ ὀϊ[ζύος οὐδέ τι δειλὸν]
[γῆρας ἐπῆν αἰεὶ δὲ π]όδας κ[αὶ χεῖρας ὁμοῖοι]
115[τέρποντ' ἐν θαλίῃσι] κακῶν [ἔκτοσθεν ἁπάντων]
[θνῇσκον δ' ὥσθ᾽ ὕπνῳ] δεδμ[ημένοι ἐσθλὰ δὲ πάντα]
[τοῖσιν ἔην καρπὸν δ' ἔ]φερεν [ζείδωρος ἄρουρα]
[αὐτομάτη πολλόν τε] καὶ ἄ[φθονον οἳ δ' ἐθελημοὶ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
folio 6

v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153[βῆσαν ἐς εὐρώεντ]α δόμ[ον κρυεροῦ Αΐδαο]
[νώνυμνοι θάνατος] δὲ καὶ ἐ[κπάγλους περ ἐόντας]
155[εἷλε μέλας λαμπρ]ὸν δ' ἔλι[πον φάος ἠελίοιο]
[αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦ]το γένος [κατὰ γαῖα κάλυψεν]
[1 line missing]
158[Ζεὺς Κρονίδης ποίη]σε, δικ[αιότερον καὶ ἄρειον]
[ἀνδρῶν ἡρώων θ]εῖον γέν[ος οἳ καλέονται]
160[ἡμίθεοι προτέρη γ]ενεὴ κ[ατ' ἀπείρονα γαῖαν]
[καὶ τοὺς μὲν πόλεμό]ς τε κ[ακὸς καὶ φύλοπις αἰνή]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
folio 7

r
173b[ -ca.?- ]ιν ἔλυσε πατ[ -ca.?- ]
173c[ -ca.?- ]  ̣ετα τοισι τιμὴ [ -ca.?- ]
173d[ -ca.?- ]λλο γένος θηκ[ -ca.?- ]
173e[ -ca.?- ]  ̣ γεγάασιν ἐπὶ [ -ca.?- ]
[μηκέτ ἔ]πειτ' ὤφελλον ἐγὼ πέ[μπτοισι μετεῖναι]
175[ἀν]δράσιν ἀλλ' ἢ πρόσθε θανεῖν [ἢ ἔπειτα γενέσθαι]
[ν]ῦν γὰρ δὴ γένος ἐστὶ σιδήρεον [οὐδέ ποτ᾽ ἦμαρ]
[π]αύονται καμάτου καὶ ὀϊζύο[ς οὐδέ τι νύκτωρ]
[τ]ειρόμενοι χαλεπὰς δὲ θεοὶ δ[ώσουσι μερίμνας]
ἀλλ' ἔμπης καὶ τοῖσι μεμίξετ[αι ἐσθλὰ κακοῖσιν]
180Ζεὺς δ' ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος [μερόπων ἀνθρώπων]
εὖτ' ἂ[ν] γεινόμενοι πολιοκρότ[αφοι τελέθωσιν]
[οὐδὲ πα]τὴρ παίδε[σσιν ὁμοίιος οὐδέ τι παῖδες]
[16 lines missing]
199ἀθ[αν]ά[των μετὰ φῦλον ἴτον προλιπόντ' ἀνθρώπους]
200Αἰδὼς καὶ Νέμ[εσις τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ]
θνητοῖς ἀνθρ[ώποισι κακοῦ δ' οὐκ ἔσσεται ἀλκή]
νῦν δ' αἶνον β[ασιλεὺς ἐρέω φρονέουσι καὶ αὐτοῖς]
ὧδ' ἴρηξ προ[σέειπεν ἀηδόνα ποικιλόδειρον]
ὕψι [μά]λ' ἐν [νεφέεσσι φέρων ὀνύχεσσι μεμαρπώς]
[5 lines missing]
folio 8

v
210[ἄφρων δ' ὅς κ' ἐθέλῃ πρὸς κ]ρεί[σ]σονας ἀντιφ[ερίζειν]
[νίκης τε στέρεται πρός τ' αἴσ]χεσιν ἄλγεα [πάσχει]
[ὡς ἔφατ' ὠκυπέτης ἴρηξ τ]ανυσίπτερος ὄρ[νις]
[ὦ Πέρση σὺ δ' ἄκουε Δίκ]ης μηδ' ὕβριν ὄφελ[λε]
[ὕβρις γάρ τε κακὴ δειλ]ῷ βροτῷ, οὐδὲ μὲν ἐσθ[λὸς]
215[ῥηιδίως φερέμεν δύν]αται βαρύθει δέ τ' ὑπ' αὐτοῦ
[ἐγκύρσας Ἄτῃσιν ὁδὸς] δ' ἑτέρηφι παρελθεῖν
[κρείσσων ἐς τὰ δίκαια] δίκη δ' ὑπὲρ ὕβριος ἴσχει
[ἐς τέλος ἐξελθοῦσα π]αθὼν δέ τε νήπιος ἔγνω
[αὐτίκα γὰρ τρέχει Ὅρκο]ς ἅμα σκολιῇσι δίκῃσιν
220[τῆς δὲ Δίκης ῥόθος ἑλ]κομένης, ᾗ κ' ἄνδρες ἄγωσι
[δωροφάγοι σκολιῆς] δὲ δίκης κρίνωσι θέμιστας
[ἣ δ' ἕπεται κλαίουσα πόλ]ι[ν] κ[αὶ ἤθ]εα λα[ῶν]
[18 lines missing]
241[ὅστις ἀλιτραίνει καὶ ἀτάσθαλα μη]χανάατ[α]ι.
[τοῖσιν δ οὐρανόθεν μέγ ἐπήγαγε πῆ]μα Κρονίων
[λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμόν ἀποφθινύθ]ουσι δὲ λαοί
[οὐδὲ γυναῖκες τίκτουσιν μινύθου]σι δὲ οἶκοι
245[Ζηνὸς φραδμοσύνησιν Ὀλυμπίου ἄ]λλοτε δ' αὖτε
[ἢ τῶν γε στρατὸν εὐρὺν ἀπώλεσεν ἢ ὅ] γε τεῖχος
[5 lines missing]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.