Papyri.info

sign in

Trismegistos 62354 = LDAB 3519DCLP transcription: 62354 [xml]

column i
[ -ca.?- ]  ̣ π̣αρέξω
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ν̣οησαι
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ διδάξω
[ -ca.?- ]  ̣σα̣  ̣
5[ -ca.?- ]  ̣ρ̣ωμ  ̣(*)
[ -ca.?- Ἀν]τινόοι̣ο̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣πυκασ̣σ̣ας
[ -ca.?- ]υδα̣ρ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ο  ̣ρ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
10Ἀδρια̣ν̣ὸ̣ς̣ καὶ δ̣[ -ca.?- ]
μυθ̣η̣σ̣  ̣  ̣  ̣μα[ -ca.?- ]
ὃς δ ἱ(*)δρῶτα̣ κ̣[ -ca.?- ]
πῶς ἦν τ̣ις̣ κα̣[ -ca.?- ]
ὃς δ ἵππον θαρσ̣[ -ca.?- ]
15ἄλλος ⟦δ⟧ ἐπιστάμ̣[ενος]
αὐ̣χένα̣ς ἐστ̣εφ[ -ca.?- ]
κάλλος(*) ὅπως καὶ δ̣[ -ca.?- ]
Ἀντίν̣ο̣ος χλαιν̣  ̣[ -ca.?- ]
ποσσὶ π̣έ̣διλα   ̣[ -ca.?- ]
20δ̣ε̣ι̣ρετ̣  ̣  ̣α̣υ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣εικ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ i.5. or Ῥώμη(?)
^ ii.12. δ’ papyrus
^ ii.12. ϊδρωτα̣ papyrus
^ ii.14. δ’ papyrus
^ ii.17. or κἄλλος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 8.

    υδω̣ρ unlikely