Papyri.info

sign in

= P.Herc. 228, 403, 407, 1425, 1581 = Trismegistos 62411 = LDAB 3562DCLP transcription: 62411 [xml]

fragment 1P.Herc. 403 fr. 1
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Giuseppe Casanova

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πιγ  ̣  ̣ω  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπικεφαλαιω
- ca.10 -με
τοῖς τε[χνίταις] πε-
5ρὶ τῶν ὑπονοιῶ[ν πε-]
[πο]ημένα καὶ πρὸς το[ύ-]
τους. ἀμέλει δὲ
τοῦτο πρὸς ἅπαντας
δήλως τοὺς χρωμ[έ-]
10[νο]υς αὐταῖς ἐπιση-
μαντέον ὅτι φόβο[ς]
οὐδείς ἐστιν ἐκ τῶν
ἀνθρώπων τοῖς γνωσ-
θεῖσιν ὡς τὰ κατὰ σο-
15φίαν ἐκφέρουσι· καὶ
[τοῦ]το δι' αὐτῶν ἐπι-
[μεμ]αρτύρηται τῶ[ν]
[καλῶν ποημ]άτων α
fragment 2P.Herc. 403 fr. 2
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Giuseppe Casanova

[ὅτι] ὁ̣ πιστευόμε̣ν̣[ος]
[τοι]οῦτος ἀγαθός ἐσ-
τιν ποητής, δύναται
πραγματικὸν εἶναι,
5τὸ δὲ μὴ θέλειν τὸν ἐν
τῆι μιμήσει τῶν εἰ-
ρημένων κατατυγ-
χάνοντα προσαγορεύ-
ειν ἀγαθὸν ποητήν,
10οὐ δύναται. τὰ δ' ἐπι-
φωνούμενα τοῖς τοι-
ούτοις ὅτι κακῶς ἡ
συνήθεια καλεῖ καὶ
τοὺς φιλοσόφους, οὐ
15δεῖ τὰ τῶν πολλῶν
λ̣έ̣γειν πολλάκις, επι
fragment 3P.Herc. 403 fr. 3
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Giuseppe Casanova

τους κα[θ]ότι μέν[ει]
τὸ ζητούμενον ἐξ ἀρ-
χῆς, ὅπερ ἀεὶ συμβαί-
νει τοῖς εὖ πραγματι-
5κὰς ποιουμένοις τὰς
ἀμφισβητήσεις. δεδο-
μένου γὰρ τούτου κυ-
ρίως, εἰ βούλονται πο-
ητὴν ἀγαθὸν καλού-
10μενον τοῦτον ὑπάρ-
χειν, ὃς ἐκφέρει διὰ μέ-
τρων σοφὰ πράγμα-
τα, καὶ σπουδαῖον πόη-
μα τὸ τοιαῦτα περι-
15ειληφός, ἐπισκεφθή-
σεται τὰ καταχρησ-
[τικά]· εἰ δ[ὲ] θέλου-
[σιν]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὡς καλὰ̣
fragment 4P.Herc. 403 fr. 4
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Luigi Corazza

[τέχνην  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣με-]
λέταις κερ[δ]αινο-
μένην, ἵνα [μ]ή μ[έ] τις
φῆι πάντα συκοφαν-
5τεῖν, ὡς τὰ φ[λο]ι[ώ]δη τὰ
πλείω φανε[ρ]ῶς τ[ε]τυ-
φῶσθαι λέγω, μὴ μό-
νον ἀπαιδεύτους ἐσ-
χάτως εἶναι καὶ παρὰ
10τὸν βίον ζῶντας, εἴ
τινές εἰσι τῶν νεω-
τέρων, ὡς ἐνίους ἤκου-
σα καὶ τῶν πάνυ Στ[ω]ι-
[κ]ῶν, οἳ φήσαντες πό-
15[η]μα καλὸν εἶναι τὸ
[σ]οφὴν διάνοιαν περι-
[έχ]ο[ν] καὶ ποητὴν ἀ-
[γαθὸν τὸν] το[ιο]ύτων
- ca.11 -ο καὶ
fragment 6P.Herc. 403 fr. 6
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ις πρ  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣
[καθάπερ] Ἆγις ἡδ[ύν]εσθαι
[τοὺς δε]δειγμένου[ς α]ὐ[τῶι]
[σίτου]ς παραλελείφθαι καὶ
5[παρέχ]ε[ι]ν οὐδὲ παρ[α]δοθέν-
[τας τι]νὰς οὐκ ἂν ῥηθε[ίη,]
[τοῦτ' οὐ]δ' ἐπὶ τοῦ ποητοῦ
[φήσομεν]· οὔτε γὰρ ἡ πόη[σις]
[κατὰ τὸ]ν Ξενοφῶν[τ]α πα[ρ-]
10[εισῆλ]θεν εἰς ἀνθρώπους
[διὰ τὴν] ζηλοτυπίαν τῶν
[εἰς ἰδέ]ας καινὰς ὠφελί-
[μως γ]νωσταῖς ἑρμη-
[νείαις] κεχρημένων
15[οὔθ' οἱ π]αρέχοντες α[ὐ-]
[τὴν ἔθελ]ον ὡς ἐκεῖ-
[νοι καλ]εῖν σπ[ουδαίαν]
fragment 7P.Herc. 403 fr. 7
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Luigi Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣ἡ]μῖν δεῖν αὐτ[ὰς]
[τὰς ὑ]πονοί[ας] τέξε-
[σθαι], φησὶν δ̣ο̣[κεῖ]ν αἰ[σχ-]
[ρὸ]ν ἢ χεῖρον τὸ [τ]ὸν Δι-
5[ομ]ήδην εἰπεῖν εἰκ[ῆι]
[ἠ τἠ]ν Ἥβην τρωθῆναι,
[καὶ] βουλόμενον τοῦτο
[δη]λοῦν, φῆσαι πληγῆ-
[ναι] τὴν Ἀφροδίτην
10[διὰ τ]ὸ παραιρεθῆναι
[πρ]ὸς τὸν πόλεμον
[εἰς τ]οὺς ἀνθρώπους,
[ἢ πληγ]ῆναι τὸν Ἄρη
[καὶ ἀπο]λέσθαι παρὰ μι-
15[κρόν], τἀναντία μᾶλ-
[λον]   ̣  ̣  ̣  ̣ταναν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 1P.Herc. 1425 col. 1
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΑΙΩΣΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ΤΩΝ ἢ τὸ μοχθη[ρ  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ἀμφότεραι. καὶ π[ολ-]
[λο]ὶ τῶν φιλοσόφων, μά[λισ-]
5[τα] δ' οἱ μέγιστοι, κατὰ [τὸ ἀ-]
[νά]λογον οὐ[κ] ἂν εἴησ[αν]
[παιδ]ευτικοὶ τοιαύταις [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΕΠΑΙΔΕΥ  ̣[  ̣  ̣ οὐδὲ]
[οἱ ῥήτο]ρες οὕτως ἐπα[γγέλ-]
10λουσιν οὐδὲ τῶν ἀ[ναλό-]
[γων οὐδ]εμία παιδειῶ[ν]. [ἂν]
δὲ καθόλου φῆ̣<ι> τοὺς [ποιη-]
[τὰς] μήτ' ἀφ' αὑτῶν μ[ήτ' ἀ-]
[π' ἄλ]λων προσώπω̣[ν ἀπο-]
15[δεί]ξεσιν χρῆσθα[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[κε]λεύσεται [  ̣  ̣]Τ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]Σ οὐδὲ ΣΥΝΚΕΙ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ΓΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΠΕΡ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΑΤΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[φιλο]σόφοις Ι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]τῶν ἑ[τ]έρω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]Ε παιδειῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ ἄ]λλων τῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ ἐ]ν τ[ο]ῖς Ἕλλησι [  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣]Ν φιλοσόφων [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ΟΝ παιδευτι[κοὶ]
[τῶν] λόγων οὐκ ὀλίγοι, κα̣-
[θά]περ ο̣ἱ προτρεπτικοὶ
[καὶ ἐπ]αινετικοὶ καὶ παρα-
30[μυθητ]ικοὶ καὶ νουθετη-
[τικ]οί, τὸ τάγμα τῶν ἰδί-
[ως ἀ]ποδείξεων προσαγο-
[ρευ]ομένων οὐκ ἔχουσ[ιν]
[  ̣  ̣  ̣] δ̣ι̣ότ̣ι̣ Μ[  ̣  ̣  ̣]ΠΑΡΑΣΧΗ
column 2P.Herc. 1425 col. 2
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[ -ca.?- ]ΦΡΟ
[ -ca.?- ]ΗΧΡΗΣ
[ -ca.?- ]ΕΤΕΜ
[ -ca.?- ]πολύ
5[ -ca.?- ]ΗΠΕΡ
[ -ca.?- ]  ̣ΤΟΥ
[1 line missing]
8[ -ca.?- ]πρὸς
[ -ca.?- ]ΕΣΟ
10[ -ca.?- ]  ̣ΣΙΝ
[ -ca.?- ]ΤΙ
[1 line missing]
13[ -ca.?- ]  ̣ΠΑΝ
[ -ca.?- ]ΞΕ
15[ -ca.?- ]  ̣ΑΙ
[ -ca.?- ]ΛΕ
[ -ca.?- ]Μ  ̣
[ -ca.?- ]ΟΝ
[3 lines missing]
22[ -ca.?- ]ΑΙ
[ -ca.?- ]Ι καὶ ΠΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΥΣΑ γὰρ [  ̣  ̣]Σ
25[ -ca.?- Ἐ]μ̣πεδ̣οκ̣[λ]ῆ̣ς
[ -ca.?- ] ἐπόησε [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ΑΡΑΠΑ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ΤΗ πάν-
τα[ -ca.?- ]  ̣  ̣ΑΣ
30ΚΑ [ -ca.?- ]  ̣ΟΥΠΡ  ̣  ̣
ΑΛΛΑ   ̣ ΕΙΣΤΗ  ̣ [ -ca.?- πρᾶ-]
γμα μ[ὴ] διασκοπ[ -ca.?- ]
ΔΕΙΠΑ[  ̣]ΤΕΣ ἐκ τῶν [ἀγα] -
column 3P.Herc. 1425 col. 3
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova

θῶν ποιη[τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρά-]
γματα ΣΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΟΒ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ΧΟΙΣ. ὁ τοί[νυν Ὅμηρος ἐ]πέ-
[γ]νωκε [τὰ πράγμ]ατα, [εἰ] δὲ
5ὡς ΕΠΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν [ζ]ητῶ
διὸ καὶ Π[- ca.11 -]Η
ΚΕΙΝ εἰ [παιδευτι]κὸς Ὅ-
μηρος. [ὁ δὲ καὶ] ἄλλους
δεῖν λέ[γων], [ὡς π]ροείπα-
10μεν, ΥΠ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Κ πλή-
σιου Κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑ]πα-
κούει [καὶ τοὺς] ἄλλους
πορεύ[εσθαι], [μᾶ]λλον
——
δὲ καὶ [τὸν Ἡρακ]λείδην,
15ὡς κα[τενοήσαμεν]. [Ἡρ]α-
κλε[ίδης τοίνυν   ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΝ
[ -ca.?- ]ΒΗΣΟ
[ -ca.?- ]ΤΟΝ
[ -ca.?- ]ΝΙΕ
20τ̣οτε̣ Π[  ̣  ̣]ΕΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΝΟΣ
ἡμῖν προσ[  ̣  ̣  ̣  ̣]μένοι[ς]
ταὐτοῦ Σ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΥΝ
——
ΤΑΘΕ  ̣ΡΩ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λέγ]ων
γὰρ ὅτ[ι - ca.9 -]ΩΝ
25π̣ο̣ητή[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΟΝ
τοὺς ἀκού[οντας], [ὠφε]λεῖν
δὲ τοὺς Ο[- ca.10 -] εἰ
[μ]ὲν ὠφε[λεῖν εἶπε] πρὸς
ἀρετήν, δ̣ῆ̣λον [ἐκ τῶ]ν
30[π]ροειρημ[έ]νω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[π]εριπ̣ι̣π̣[τ  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΙΝ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]Ν. εἰ δ' ἄλ[λω]ς εἶπ̣[ε   ̣  ̣  ̣]
[2-3 lines missing]
column 4P.Herc. 1425 col. 4
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

ΘΑΙ [ἄθ]λιος, ὅτι πολλῶν
οὐ[σ]ῶν ὠφελιῶν οὐ δι-
ώ[ρι]σεν τὴν ποίαν ἀπαι-
τητέον παρ' αὐτοῦ καὶ
5δ[ιό]τι τὸ διὰ τίνων τέρ-
[πει] καὶ τίνα τέρψιν ο[ὐ-]
[κ ἔ]δ[ε]ιξεν, αλλ' ἐν ἀμ-
φ[οῖν] ἀδιόριστον ἀπο-
λέ[λο]ιπε τὴν ἀρετὴν τ[οῦ]
10ποη̣τοῦ, κ[αὶ] διότι τὰ κά[λ-]
λιστ[α] ποιήματα τῶν [δο-]
κιμ[ω]τάτων ποητῶ[ν]
διὰ τὸ̣ μηδ' ἡντινοῦν
ὠφελίαν παρασκευ[ά-]
15ζειν, ἐνίων δὲ καὶ [τὰ]
πλ[εῖ]στα, τινῶν δὲ πά[ν-]
τα [τ]ῆς ἀρετῆς ἐκρ[απί-]
ζει. τί γὰρ δεῖ λέγ[ειν]
τὰ [καὶ] β[λ]άβην κα[ὶ με-]
20γίσ[τη]ν, ὅσον ἐφ' [αὑτοῖς],
πε[ριπ]οιοῦντα, [τί δὲ κα-]
τὰ τ[ὸ]ν λόγον [τὸ μὲν ἐ-]
π' ἄκ[ρ]ον ὠφελω(*)ν [τ]ελει-
ότατ[ο]ν ἔσεσθαι, μηδέ-
25να δὲ [δύ]νασθαι μήτ[ε] δι-
ὰ τῆς ἰατρικῆς μήτ[ε δι-]
ὰ τῆς σοφίας μήτε δ[ιὰ]
πολλῶν ἄλλων ἐπι[σ]τη-
μῶν ἐπ' ἄκρον ἐλαύνον-
30τα μετὰ ποιητικῆς [ἐ-]
ξεργα[σ]ίας; καὶ [δ]ὴ γρά-
φων τὸν τέρποντα μέν,
οὐκ ὠφελοῦντα δέ, ποι-
ητικὸμ μὲν εἶναι, τὰ
column 5P.Herc. 1425 col. 5
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[δὲ π]ράγμ[ατα μὴ εἰδ]έναι,
[φ]αί[ν]εται πᾶσαν ἀπαγ-
[γ]ελίαν πραγμάτων ὑπο-
λ̣αμ[βάνε]ιν ὠφελεῖν,
5[ὃ] φανερῶς ψεῦδό[ς ἐ]στιν·
[ε]ἰ δ' [ἔσ]τιν τις ἀν[ω]φε-
[λ]ής, οὐδὲν κωλ[ύει τ]αῦ-
[τ]α εἰδότα καὶ ποητι-
[κ]ῶς ἀπαγγέλλοντα
10[τ]ὸ[ν ποη]τὴν μηδὲν ὠ-
φελ[εῖν]. ἐπιφορτί[ζει δ]' ἀλ-
λοτρίως τῶι δοκίμωι
ποιητ[ῆι] καὶ τὴν ἀκρι-
βῆ τῶν κατὰ τὰς δι[αλ]έ-
15κτους συνηθειῶν ἐκ-
μάθησιν, ἀπο[χ]ρώσης
τῆ[ς] καθ' ἣν προαιρεῖται
[γράφει]ν. τῶι δὲ μὴ ΜΕ -
——
ΛΕ  ̣[ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ] μ̣[ο]υ̣-
20σικῆς ἐπιστήμην ἔ-
χειν. τ[ῶ]ι δὲ τ̣[ὸ]ν τοι
——
οῦτ[ο]ν  ̣Ο[  ̣  ̣]Ν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο
[  ̣  ̣  ̣]Η[  ̣] πᾶσιν τοῖς τρό-
[ποι]ς. πάσης δ' ὅλως
25[τοῖς] ποητ[α]ῖς γεωμετρί-
[ας καὶ γε]ω[γ]ραφίας καὶ Α
[  ̣  ̣  ̣]ΛΕΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Κ[  ̣  ̣]ΚΑ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΣ καὶ ν[αυ]τικῆς
[  ̣  ̣  ̣]ΩΝ  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ω[  ̣]ΤΩΝ
30[ -ca.?- ἀναγκ]αίας τοῦ
[ -ca.?- προσ]ήκον-
[τος -ca.?- ] π[α]ντε-
[λῶς ὅ]σα μὴ χειρουρ[γι] -
column 6P.Herc. 1425 col. 6
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Vincenzo Orsini

κά. χω[ρὶς -ca.?- ]
ΤΟΝΕΙ[ -ca.?- ]ΤΑ, μᾶλ-
λον δὲ [ -ca.?- ]ΟΥΤΩΝ
ἀνθρω[π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λ]αβεῖν
5ΚΑΙΤΟΙ[  ̣  ̣  ̣ χειρου]ργίας.
ἐὰν   ̣  ̣ [ -ca.?- ] δυ-
νατό[ν -ca.?- ]
ΜΟΥ[  ̣  ̣]Ν[ -ca.?- ]
——
ΤΟΝ[ -ca.?- ]
10ΕΚΑΤ[ -ca.?- ]
ΕΘΕΩ [ -ca.?- ]ΝΕΝΙ
[ -ca.?- ] πρῶ-
τον κ[αὶ ἐλάχιστον τῶ]ν εὖ
προν[οουμένων τὸ σ]υν-
15τόμω̣[ς καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ω]ς, τῶ[ν]
δὲ νο̣[ημάτων τὸ πι]θ[α-]
νῶ[ς καὶ ἐναργῶς], [τὰ] δ' ἀμ-
[φότερα] τῆ[ς τέ]χνης εἶ-
[ναι καὶ τοῦ ποι]ητοῦ, ζη-
20τη[τέον ἐστὶν] τί πρῶτον
καὶ [τί ἐλά]χιστον βούλε-
ται ση[μαίνε]ιν. εἰ μὲν
——
γὰρ τ[ὸ] πρῶτον ἴσον τῶ[ι]
προ[νο]ουμέ[ν]ω[ι], [ἀπο]ρῶ
25τί τὸ̣ [π]ροκα[λ]εσάμενον
ἄλ[λων] π̣ολλ[ῶ]ν τοῦτο
πρότ̣[ερ]ον λέγειν, καὶ
θαυ[μά]ζω δ[ιὰ τίν' αἰ-]
τίαν [ἐλά]χιστο[ν] εἶπε [τὴν]
30συν[το]μίαν κ[αὶ] τὴν [ἐν]άρ-
γει̣αν, [καίπερ ο]ὐδενός
[ -ca.?- ]ΩΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[3 lines missing]
36[  ̣  ̣  ̣ εἰ δ' ἔφη]
column 7P.Herc. 1425 col. 7
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[τ]ὸ βέλτιστον, π[ῶς ἅ]μα
[τ]οῦτο και ἐλάχι̣σ̣[τον; π]ῶς
[δὲ] βέλτιον ἐνά[ργεια κ]αὶ
[συ]ντομία [τῶν ἄλλων τ]ῶν
5[τῆι] ποητικῆι [προσηκ]ό[ν-]
[τ]ων; τίς δ' ἀνά[γκη] τὸ [π]ρα[τ-]
[τ]όμενον ἐνα[ργῶς καὶ]
[πιθα]νῶς ἀπα[γγέλλεσ-]
[θ]αι, πολλῶν οὐ [μό]νον ψευ-
10[δ]ῶν, ἀλλὰ καὶ μυ[θ]οδεσ-
[τά]των ἐναργέστατα πα-
ρὰ τοῖς ποιηταῖς ἀπαγ[γελ-]
[λ]ομένων; τὸ [δὲ ταῦτα]
ἀμφότερα τῆς τ[έχνης εἶ-]
15ναι καὶ τοῦ ποιη[τοῦ πῶς ἀ-]
πορίας ἄξιόν ἐ[στιν; ἴδιο]μ
μὲν γὰρ ο[ὔ]κ ἐστι[ν], [ἀ]λλὰ
καὶ πεζ[ο]γ[ρά]φ̣ο̣ι [συ]ντ[ο-]
μία[ν] καὶ ἐν[άργειαν] κα[τα-]
20σκευάζουσιν. [πλὴν] δ[ιὰ]
——
τῆς τέχνης καὶ [ὑπ]ὸ το[ῦ]
ποιητοῦ γίνετ[αι τ]όνδ[ε]
τὸν τρόπον οὐ τα[ῦ]τα μό-
νον, ἀλλὰ [π]άνθ' ἁ[π]λῶς [ἃ]
25δια̣φαίνεται. προστ[ίθ]εσ-
[θ]αι δὲ τοῖς προυποκειμέ-
νοις λέγοντος εἰς τὰ στε-
[ρ]εώτατα καὶ μ[εί]ζω τῶν
[π]οιημάτων ἐναρμότ-
30τοντα τὸ πολυτελ[ῶς] κ̣αὶ
ἐμβριθῶς καὶ μὴ ε[ὐ]τελῶς
μηδ' ἐλαφρῶς, το[ῦ]το δ' εἶ-
[ν]αι κατὰ τὴν [χ]ε̣ῖρα καὶ
[τὴ]ν πραγματε[ί]αν τοῦ
35[ποιητο]ῦ, καθάπερ ὕ[λην]
[ἔχοντο]ς τῶν προσ[ώπω]ν
column 8P.Herc. 1425 col. 8
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[καὶ] ἠθῶν [πολυ]τέλει[αν]
[καὶ μύθω]ν [ἰδίων] σκέψιν
[καὶ] ὑποθέσεων καὶ τῆ[ς]
[ἐ]ν τούτοις ἀληθείας κα[ὶ]
5[ἰδιό]τητος, ἐπιζητῶ
[τίν]α τὰ στε[ρε]ὰ καὶ μεί-
[ζω καλεῖ ποιήμ]ατα ΑΡΑ
[ -ca.?- ]ΜΙΑ[  ̣  ̣]ΤΑΙΣ
[ -ca.?- ]ΑΝ
[2 lines missing]
12ἐπιτρέπε[ιν]. [κα]ὶ πῶς [τὰ]
μὴ εὔτονα [διαφω]ν[οῦν-]
τα τοῖς ὀγκώ[δεσιν; καὶ]
15[π]ῶ̣ς ταῦτα μ[όνον] πο[ιήμα-]
[τα κ]αὶ τὰ μέσα [πολυτελεί-]
ας ὤιετο δ[εῖσθαι; πῶς δὲ]
καὶ ὑπόθε̣σ̣[ιν ἐνεῖναι]
κἀν μέσοις π[οιήμασιν],
20μᾶλλον δὲ καὶ σ̣[τερε]οῖς;
καὶ ποία τις ἐμβ[ριθὴς]
καὶ οὐκ ἐλαφρός; [τὸ δ' ε]ὐ-
τ[ελὲς] καὶ ἐλαφ[ρὸν παν-]
τελῶς ἀπεῖναι δε[ῖν καὶ ἀ-]
25π[ὸ] τῶν τοιούτων [οἶμαι].
καὶ δὴ μύθους ἰδίο[υς καὶ]
[ὑπ]όθεσιν καὶ ἀλήθ[ει]α[ν καὶ]
[ἰδι]ότητα τί μὰ [Δία κατ]ὰ
τα[ῦ]τ' οὐκ ἂν προσφέρ[οι]; τὸ
30[μὲν] οὖν πολυτέλεια[ν   ̣]Ε
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τούτων τὴν ἀλ[ή]θ[ει-]
[αν -ca.?- ]  ̣ΤΟ[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]λαμβάν[ει]ν
[ -ca.?- ] πλάσμασι [  ̣  ̣]
column 9P.Herc. 1425 col. 9
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[12 lines missing]
13[ -ca.?- ] τὸ̣ [δὲ]
——
γ̣[οῦν κατὰ τὴν χ]εῖρα καὶ
15[τ]ὴν πρα[γμα]τείαν τοῦ
[ποιη]τοῦ τίνι διαφέρει
[τοῦ τ]ῆς τέχνης εἶ[ν]αι [καὶ]
τῶν ποιητῶν; ὅπω̣[ς δὲ]
[ταύτη]ν πρότερον ἔθη-
20[κε]ν [ο]ὐ μανθάνω. τ̣[ί δ]ὴ̣
[δ]εξώμεθ' ἀντὶ τῆς ὕλης
[π]ερὶ ἣν ἡ ἀναστροφῆ; κα[ὶ]
δ̣ὴ [  ̣  ̣  ̣]Ω[  ̣  ̣]Σ[  ̣  ̣]ΕΞΕΓΟΥΜ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ μ]ύθους [ἰ]δ[ί]ους λέ-
25[γ]ε[ι] κα[ὶ ὑπό]θεσιν καὶ ἀλή-
θειαν. [τὴ]ν δ' ἀλήθειαν
διὰ τί πρ[οσέθ]ηκεν ὅμω[ς]
ἀπ̣[ο]ρῶ. Β[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΠΑΡΕ[  ̣]
ΚΟΜΕΝΟΝ[  ̣  ̣  ̣]Π[  ̣]ΕΣΕΙΣ
30ΚΑ[  ̣  ̣  ̣]Ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]Α[  ̣  ̣]ΣΘΑΙ
ποιημα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΥΝΕΥ
[  ̣]ΟΜΕΝΟΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΥΝΥ
[  ̣  ̣  ̣]ΝΟΥΣΝΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΛΛΟΣ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Μ[ -ca.?- ] μᾶλ -
column 10P.Herc. 1425 col. 10
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

λον δ' ἐπεὶ ΚΑ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΑΚ  ̣[  ̣  ̣]ΠΑΝ[ -ca.?- ]ΠΟΙ[ -ca.?- ]
ΤΟ  ̣[  ̣  ̣]ΑΣΤ[ -ca.?- ]ΛΟΝΤΑ[ -ca.?- ]
ΑΣΘ[ -ca.?- ]. ΑΛΗΘ[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
7[  ̣]ΟΙΤ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ποιεῖν [ -ca.?- ]
[τ]ὸ μύρια δε̣[ῖν ἐπιτεύγμα-]
10[τα] προσεῖν[αι -ca.?- ]Τ[  ̣  ̣]
[π]αρὰ τάδε. Λ[ -ca.?- γ]ὰρ κατὰ
[  ̣  ̣]ΤΟΤΕΕΥΠ[ -ca.?- ]ΠΩΣΑΜ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΤΙΚΩ[ -ca.?- ]  ̣ΝΤΑΝΕΙ
[ -ca.?- ποιη]μάτων
15[κ]αὶ [λό]γων. κ̣αὶ τὰ πράγμα-
[τα -ca.?- ]ΩΝΤΗΣ
[  ̣  ̣  ̣]ΑΣ[  ̣  ̣  ̣]ΗΣ[  ̣  ̣  ̣]ΟΠΩΝ
  ̣[  ̣]ΧΕ  ̣Ν [ -ca.?- ] τὸ δ' εἶ -
——
[ναι μ]ετὰ [τ]οῦ [εὖ] π̣οιεῖν
20καὶ τοὺς Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το]ῦ ἀγαθοῦ
ποιητοῦ καὶ τὸ διαφέρειν
[α]ὐ̣τοῦ τὸ[ν] εὖ ποιοῦντα
[πάντ]ω̣ς δέ[χ]ομα[ι]. δύνα-
τ[αι γάρ τις] ἄλογό̣ν τινα
25μῦθον καὶ ὑπό[θ]εσιν
προθέμενος ἐξε[ργ]άσασ-
θα[ι π]οιη[τι]κῶς, καί τι-
νες πο[ιηταὶ] γεγόνασι τοι-
οῦτοι. τέλ[ει]ος δὲ καὶ ἀγα-
30θὸς ποιητὴς ὁ σὺν τῆι κα[ὶ]
τούτων ἐγλωγῆι ν[ο]εῖται.
τὴν μέντοι [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]την οἵα παρ' Ὁμ[ήρωι καὶ]
Σοφοκλεῖ τίς   ̣Ο  ̣  ̣ ΤΙΝ[  ̣  ̣  ̣]
column 11P.Herc. 1425 col. 11
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[ca.20 lines missing]
21[ -ca.?- ]ΚΑΣ[  ̣  ̣]
Θ[ -ca.?- ]ΑΛΙ[  ̣  ̣]
ΑΙΣ  ̣ [ -ca.?- ] καὶ [τό]
τινας α[ὐλοῦ]ν̣τας ἀ[γ]α-
25θοὺς αὐλητ[ὰς ο]ὐκ εἶν[αι]
πρὸς τὸ διαφέρειν τὸν ε̣[ὖ-]
ποιοῦντα τοῦ ἀγαθο[ῦ]
ποιητο[ῦ] δ[έχ]ομαι ἀν[τ]α-
ποδεδ[όσθ]αι, καὶ ἐπεὶ μάρ-
30τυρας ἐ[π]ι̣σ̣πᾶται τοὺς
μουσικοὺς τοῦ λέγειν
ἀληθῶς οὐδὲν συκοφα[ν-]
[τε]ῖ. καὶ τὸ τα[ῦτ]α διαι-
[ρ]εθέντα τὰ προσόντα
column 12P.Herc. 1425 col. 12
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[διαστέλλ]ε[ι]ν καὶ αὐτὸ
[τ]ὸ [π]οιεῖν οὐδὲν ἂν ἐλάτ-
τω λαβοι(*) μερίδα, ἀλ[λ]ὰ
καὶ πλείω τὸ εἰς τοῦτο,
5ταὐτὸν ὑπακούω λέγειν
τ[ῶι] πλεῖον ἰσχύειν ἐν
ποιητικῆι τὸ πεποιημέ-
νον εἶναι τοῦ τὰ διανο-
ήματ' ἔχειν πολυτελῆ.
——
10τῶν το[ί]νυν παρὰ τῶι Φι-
λομή[λω]ι [γ]εγραμμέ-
νων, οἱ μὲν οἰόμενοι
τὸν ἐν τοῖς μύθοις καὶ
ταῖς ἄλλαις ἠθοποιίαις
15κἀν τῆι λέξει παραπλη-
σίω[ς] ὁ̣μ̣α̣λ̣[ί]ζ[ο]ντα ποη-
τὴν ἄριστον εἶναι λέ-
[γου]σι μὲν ἴσ[ω]ς ἀληθές
τι, τὸν δὲ ποητὴν τὸν ἀ-
20γαθὸν οὐ διορίζουσι. καὶ
γὰρ μιμογράφου καὶ ἀρε-
ταλ[ό]γου [ἤ π]ου συνγρα-
φέως ἀρετὴν ἄν τις ἐκ-
θ̣ε̣ῖτο ταύτην. καὶ τὸ
25παραπλησίως ἀναγκαῖ-
α τήν τε λέξιν εἶναι καὶ
τὰ πράγματα λόγον ἔχει.
Πρα[ξ]ιφάνης δ' ἕτερα μέν
[τ]ινα λέγει περὶ τῆς ἀρε-
30τῆς ἐν [τ]ῶι πρώτωι περὶ
ποιη[μά]των, εἰ δ' ἐνίοτε
καὶ π̣[ραγ]μάτων ὄντων
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΙΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐνεῖναι
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἕ[τε]ρα [δ]ὲ Δημή-
35[τριο]ς ὁ Βυζάντιο̣ς πάλιν
column 13P.Herc. 1425 col. 13
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

ἔ[γραψεν], [ἐπεὶ δέ φησ]ιν
[ὅτι τὸ καλὸν πόη]μα̣ [ν]οη-
[θῆναι δεῖ πρῶ]τ̣ον ἀ[σ]τε[ί]ω̣ς,
[εἶτα δὲ λόγους] λαβεῖν μὴ
5[παρηλλαγμένο]υς τ[ῶ]ν ὑ-
[ποτεταγμένων], ἔσχατον
[δὲ τὴν τ]ῆς λέξεως ἐξερ-
[γασίαν καλῶς] συνκεῖσ-
[θαι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΙΖ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΗΣ
10[ -ca.?- ]ΔΟΝ
[  ̣  ̣ π]ρ̣ο[συπακ]ου[έ]σθω ταῦ-
[τα] τοῖς [ὑ]π' αὐτοῦ γεγραμ-
[μέν]οις [ὡ]ς κεφαλαιώδη.
[τὸ] γὰρ ὑπολαμβάνε[ι]ν
15ὡς ἀπ[ο]χαράττει ταῦτα
τ[ὸ]ν ἀγ[αθ]ὸν ποιητὴν ὑ-
π[ερ]ηλί[θ]ιόν ἐστιν· οὔ-
τ[ε] οὖν [τ]ί ἐστι τὸ καλὸν
π[όη]μ' ἀναστιτ(*)τεῖ, μᾶλ-
20[λον] οὐδὲ τί κυριώτε-
ρο[ν] αὐτοῦ καὶ τί λειπό-
μ[εν]ον, ἀλλὰ τί χρῆ πρῶ-
τον αὐτοῦ γενέσθαι καὶ
τί δεύτερον καὶ τί τε-
25[λ]ε[υτ]α̣ῖ̣ο[ν] ἀπαγγέλλει,
δύν[αται δὲ] πᾶ[σ]ιν ἁπλῶς
τοῖς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενοις ἐφαρ-
μόττει[ν]. [ν]οηθῆναι γὰρ
αὐτὰ δεῖ κα[λ]ῶς. καὶ λό-
30γους οἰκείο[υς] λαβεῖν καὶ
κατὰ τὴν λέξιν ἐξ[ερ-]
γασθ̣[ῆναι καλῶς ἀ]λλὰ
——
μὴν ὅ̣ [γε Νεοπ]τόλεμος
οὐκ ὀρ̣[θῶς ἔδοξ]ε τὴν σύν-
35θεσιν [τῆς λέξε]ω[ς τ]ῶν
column 14P.Herc. 1425 col. 14
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

διανοημ[άτων χωρί-]
ζει̣ν, οὐδὲ[ν] ἥ[ττω μερίδα]
λέγων αὐτὴ[ν] ἢ πλεί[ω],
καθάπερ ἐπεν[οήσ]αμεν.
——
5ἀτόπως δ̣[ὲ] κα[ὶ τὸν] τὴν
τέχνην κ̣[αὶ τὴν] δ̣[ύν]α-
μιν ἔχοντα τὴ̣[ν ποι]ητι-
κὴν ε[ἶ]δος [π]αρίσ[τη]σ̣ι̣
τῆ[ς] τέ[χ]νη[ς μ]ετὰ τοῦ
10ποήματος καὶ τῆς πο-
ήσεως. [πῶ]ς δὲ καὶ ταῦ-
τα; μᾶ[λλο]ν γὰρ ἐχρῆν
τὰς διαθ̣[έσει]ς ποιήσεις
[ἐπικαλεῖ]ν, ἔτι δὲ βέλ-
15τιον ἔ[ρ]γα τὰ ποήματα,
τὰς δὲ ποιήσεις οἷ[ον] ὕ-
φη, πο[ιη]τὴ̣[ν] δὲ τὸν [τ]ὴν
δύνα[μ]ιν [ἔχ]οντα καὶ ἀ-
πὸ ταύτης [ἐ]ργαζόμε-
20νον. εἰ δ[ὲ τ]ὴν ἐργα̣σίαν
——
ποιητικὴν καλεῖ {  ̣}, τ[ῆς]
τέχνης οὕτω προσ[αγο-]
ρευομένης, ἀ[γ]νοε[ῖ]. καὶ
ταύτης εἶδος λέγειν
25τὸν [ποι]ητὴ[ν] καταγέ̣[λ]α[σ-]
τον. θ̣[α]υμα[στὸ]ν δ' αὐ
——
τοῦ καὶ [τὸ] τῆ[ς] ποήσεω[ς]
εἶναι τ[ὴ]ν ὑπόθεσιν [μ]ό̣-
νον, καὶ τοῦ ποήματο[ς καὶ]
30πάντων ὅλως τῆς ποήσ[ε-]
ως ὄντων. ἡ μὲν [γ]ὰ̣ρ πό-
ησις καὶ π[όημά γ' ἐστιν],
οἷον ἡ Ἰλι[άς], οἱ δ[ὲ πρῶτοι]
στίχοι τρι[άκ]οντα τα[ύ]της
35πόημα μ[έ]ν, οὐ μέντοι ποί -
column 15P.Herc. 1425 col. 15
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

ησις· καὶ τὸ ποή[ματος μό-]
νον τὴν̣ [σύνθεσιν τῆς]
λέξεως μ[ετέχειν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ΝΑΣ διανο̣ί̣[ας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5καὶ πράξεις καὶ [προσω-]
ποποιί[ας]. εἰ δ' ἐν [τῆι]
——
λέξει πε[π]ο̣ιῆσθαί [τι]
[λέ]γ̣ει, κἀνταῦθ̣[α νή Δί' οὐ-]
κ ἔστι τι πεποι[ῆσθαι το]ύ-
10των χωρίς, ἀλλ' [ἴδι]ο̣[ν το]ῦ
συνκεῖσθαι [τὴν] λέξιν τὸ
[συ]νκεῖσθαι <τὴν> [πρᾶξ]ι̣ν εἶ-
[ν]αι φαίνεταί μ̣[οι]. [ἐῶ δὲ] καὶ
[τὸ] π̣ο̣ι̣[ητοῦ ταῦτ]α καὶ
15[δὴ] κα̣ὶ τὴν ὑπ[όθ]εσιν καὶ
τ[ὴν σ]ύνθ[ε]σιν· [ὁ γ]ὰρ πάν-
τ[α ποι]ῶν οὗτ[ός ἐσ]τιν. εὐ-
ήθ[ως] δὲ γέγραπται καὶ
τὸ [μ]ὴ κοινωνε[ῖν] τῶι
20πο̣[η]τ̣εῖ τῶ̣ν ἁμα[ρτ]ιῶν
τὰ[ς ὑπ]οθέ[σ]εις καὶ τὰ πο-
ήμα̣[τα]· πονηρὰ γὰρ ἔστιν
ὅτε [γ]ίνετα[ι] ποιήματα
κα[ὶ ὑπ]οθέσεις φαῦλαι ποι-
25ήσ[εω]ν̣ ἀφαμαρ[τά]νον-
το[ς τοῦ] ποιητοῦ. τὸ [τοί-]
νυ[ν π]ρωτεύ[ει]ν τ[ῶν]
εἰδῶ[ν] τὰ ποιήματα λ[έ-]
γων [  ̣  ̣  ̣]Ν καὶ ΤΟΥ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
30ΤΑ  ̣[οὐ δ]ριμὺς ἦν· [εἰ]
μὲ[ν γὰρ ἔφη] τὸ τῆι τά̣[ξει]
πρῶ[το]ν εἶναι, ξένως [ἐ-]
λάλει παντάπασ[ι]ν. εἰ δ[ὲ]
τὸ βέλ̣τ̣ι̣ον, πῶς μᾶλλον
35τῆς ποήσεως, ἣ καὶ τοῦτο [πε] -
column 16P.Herc. 1425 col. 16
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[ριείλ]η̣φεν; εἰ δὲ πρὸς τ[ὰ]
[διανο]ήματα τὸ πεποι̣-
[ῆσθαι] συνέκρινε, πάν̣[τα]
[καὶ πρό]τερον ἔλεγε̣ν. ὁ [δὲ]
5[λέγων] ἡγεμονίαν ἢ ΣΥΝ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ καὶ τοῖς Α[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ήμασιν περιθ̣ή-
[σειν] καὶ ΠΡΟΣΑΡΤ  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ τ]ῶ̣ι τελείωι ποι[η-]
10[τῆι μετ]ὰ τῆς ψυχαγω̣[γί-]
α[ς τὴν τῶν] ἀκουόντω̣[ν]
ὠ[φέλησι]ν καὶ χρησι[μο-]
λ[ογία]ν καὶ τὸν Ὅμερ̣[ον]
[ -ca.?- ]ΝΤ[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐ]κ ἀνεί[λε-]
το δε[ῖ]ξαι διότι κα[ὶ] ὅ̣-
[πως ὠφ]ελ[εῖ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ κ]αὶ κατὰ τὸν̣ [  ̣]ΙΟ[  ̣]
——
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙ πα[ρὰ τ]ὸ ὠ[φελεῖν]
20[  ̣  ̣  ̣]Α γέγραφεν   ̣  ̣ μέ-
[γιστος] ἦν ποιητής. καὶ
——
π̣[οῖ]ο[ν γέ]νος προσεῖναι
δεῖ τ[ῆ]ς ὠφελήσεως καὶ
χρησ[ιμ]ολογίας οὐ [δ]ιε-
25σάφησ[ε]ν, ὥστε ἐξεῖναι
καὶ τὴ[ν] ἐκ σ[οφ]ίας καὶ τῶν
ἄλλων [ἐ]πιστημῶν [ὑ-]
πακού[ε]ιν. ὁ τοίνυν ἀν
——
τ[ε]χό[με]ν[ο]ς τῶν Στωι-
30[κῶν  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ων[  ̣  ̣]ΙΜΕΝ[  ̣]
[  ̣]ΛΛΟΥ[  ̣] εὖ τὸ ΜΕΤΡΙΩ  ̣
[  ̣  ̣  ̣]ΣΩ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν  ̣ΝΝΟΗ
  ̣ΩΝ[  ̣  ̣]ΕΡΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΙΝΠ[  ̣]
[ -ca.?- ] τὰ ποήματ[α]
column 17P.Herc. 1425 col. 17
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

λόγων ὅ̣τ[ι] δ̣[ι]α̣θέτης
[ -ca.?- ἐ]σ̣τὶ καὶ πε̣ρ̣[ι-]
πε[τ]ὴς καὶ π[ρό]χειρος καὶ
ἀπίεστος κ̣[αὶ] ψευδολό-
5γος οὐκ ἂν ἀ[ρ]νησαίμη[ν].
τ[ί] γὰρ τὸ κα[θ]άπερ σο-
φ[ὸ]ν τοῖς ἀστείοις καὶ φα[ύ-]
λ[οι]ς ποιήμασιν ἀν-
τιδιαστείλα[σ]θα[ι τ]ὰ μή-
10τ' ἀστεῖα μήτε φαῦλα,
——
τί δὲ τὸ λέγειν ἀστεῖα
τὰ καὶ τὴν σύν[θεσ]ιν ἀσ-
τείαν ἔχοντα [κ]α̣ὶ τὴν
διάνοιαν [σπουδαίαν], [τί]
15[δὲ δι]άνοια[ν σπο]υδαίαν
[τὸ πλεῖ]ον ὅτ̣α[ν ἀπο]φα[ί-]
νω̣νται δια[νοία]ς ἀσ-
τείας καὶ π[ράξ]εις ἢ τ[ῶν]
εἰς παιδε̣[ί]αν [ἐν]τ̣εινόν-
20των, οὐ γε[γρ]αφό̣τος [τι-]
νὸς τῶν ποι[η]τῶν τ[οι-]
αύτας περιέ[χοντ]α̣ π̣[ο-]
ήματα διανοίας [ο]ὔ̣τ' ἂν
γράψοντος; ὁ δ' εἰπὼν οὐ
25[μόνον] ταῦτα [λ]αμβά-
[ν]ειν, ἀλλὰ καὶ ὅτα[ν ἰδί-]
ως πρὸς τὰ πράγμαθ' εὑ-
ρ[η]σι̣λογῶνται, καθ' ὃν
λ̣[ό]γον, φησ̣ί, καὶ τῶν Ἀν[τι-]
30[μάχου ἐ]ροῦμέν τιν[α π]αι-
[δευτικά   ̣  ̣]ΜΟΛΙΣ καὶ ΠΕ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν καὶ μετὰ συν-
γνώμης τὰ Ὁμήρου καὶ [Ἀρ-]
[χι]λ[όχ]ο[υ χ]ρηστὰ ποιήμα -
column 18P.Herc. 1425 col. 18
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

τα [λεγ]όντων ἡμ̣ῶ̣ν, τὰ δὲ
σ[ο]φ[ὰ]ς ἔ̣[χοντα καὶ π]αιδευ-
τι̣[κ]ὰς ἀναμφιλέκ[τω]ς καί
π[ο]υ μᾶλλον, ἴσω[ς δὲ] καὶ
5κυ[ρί]ως, ἐκείνων κατα-
[χρησ]τικῶς προσ[αγ]ορευ-
ομ[έ]νων. καὶ δὴ γὰρ τὸ
——
χρη[σ]τὸν καὶ σπο[υ]δαῖον
[κ]α[ὶ ἀ]στεῖον τῶν δια-
10νο[ι]ῶν καὶ τῶν [σ]υ̣νθέ-
[σε]ω̣ν καὶ τῶν ποιημά-
[τω]ν ὡμολόγησεν ἂν
[κα]τηγορεῖν τῶν μὲ[ν]
[κ]υρίως, τῶν δὲ κα[τα-]
15χρηστικῶς. πῶς [δ]' ο[ὐ]
[κ]ατάχρυσος(*) τὸ τ[ού]τ[οις]
[παρ]ατιθέναι διότ[ι τὰ τὴν]
[μὲ]ν σύνθεσι[ν] ἔ[χ]οντα
σπουδαίαν, τὴν δὲ διά-
20[νοι]αν ἀλλόκοτον καὶ πα[ρ-]
εκβεβηκυῖαν τὸν κοι-
νὸν νοῦν, ταῦτ' ἔστιν ἀ-
χρεῖα, καθάπερ τὰ 'κνη-
μ[ῖδας μὲν] πρῶτα [π]ε-
25ρὶ [κνήμηι]σ̣ιν ἔθεκεν;'
εἴρ[ητο γὰρ], [ο]ἶμαι, τὸ μὴ
[σ]πουδαίαν καὶ τὸ φαύ-
[λην], τὸ δ' ἀλλόκοτον οὐδέ-
[π]' εἴρετο. καὶ τίς ἂν κα-
30[θ]ε̣στηκὼς π[ο]ιήματ' Ἀν-
[τιμάχου φήσαιε]ν ΙΔΙΩ
[ -ca.?- ] κα[ὶ] μετα
[ -ca.?- ]ΜΕΝΑΤΟ
[ -ca.?- περ]ιεχον
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΣ [τί]ς δ' ἂν τὴν
column 19P.Herc. 1425 col. 19
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το]ύτων σπου-
[δαίαν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ω[  ̣]ΜΕΝΔ[  ̣  ̣]
παρα[τε]θέν[τ]ων καὶ [π]αν-
[τε]λῶς εἰ μὴ τὸ ΦΑ[  ̣  ̣  ̣]Ν
5[  ̣  ̣]ΟΝΑΣΒ[  ̣  ̣  ̣]ΣΑΤ[  ̣  ̣]  ̣Σ[  ̣  ̣]
κ[αὶ] μὴ[ν ὡ]ς [σοφὸν ἔ]φη
τ[ὰ μ]ήτ' [ἀσ]τε[ίαν] περιέ-
χ[οντα μήτ]ε φαύλη[ν]
τ[έχνην], [καθά]παξ μὲν
10[οὐκ εἶναι] σ[πο]υδαῖα,
[ἀλλ' οὔ]τε σ[που]δαῖα [οὔ-]
[τε φαῦλ]α, κ[ατὰ] δέ τ[ι] μ[ό-]
[νον σπο]υ[δ]αῖα [κ]αὶ μά-
[λιστα] κατὰ τ[ὴν] σύνθε-
15[σιν]. [καὶ] καλοῦσι [τε]χνικὰ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΟΙΑ τὰ τοιαῦτα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΛΟΝΚ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΟΝ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πάλιν ὑπὲρ συν-
[θέσεως]. καὶ γὰρ καθά-
20π̣[αξ λέγ]ων οὐκ ἀστεῖά
[τιν'], ἀλλ' οὔτ' [ἀ]στεῖα οὔ-
τε φαῦλα, κατ[ὰ] τί φησιν
εἶ[να]ι σπουδαῖα. καὶ τὴν
διάνοιάν φησ[ι] μήτ' ἀσ-
25τεί[α]ν μ[ήτ]ε φα[ύ]λ̣ην, ὥσ-
τ' ἀλ[ηθ]ῶ̣ς [γε] τὴν σύνθε-
σιν [κα]τά τ̣[ι] μόνον εἶναι
σπου[δαίαν γ]ράφει καὶ μά-
λιστα [κα]τὰ τὴν σύνθε-
30σιν   ̣[  ̣  ̣]ΤΕ τὴν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
ΘΗΔΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ΠΑΡΕΙ  ̣[  ̣  ̣]Μ[- ca.10 -]
Τ[  ̣]Ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Π[- ca.10 -]
ΤΩΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Α  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ οὔτ' ἀσ-]
35τείαν [οὔ]τε φ[α]ύλην ἔλε -
column 20P.Herc. 1425 col. 20
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

γε, τίνα τὴν [ἔχουσαν σο-]
φὰς καὶ [παιδευτικὰς ὑ-]
πέλειπεν δ̣[ιανοίας κ]α[ὶ]
ποῖα τῶ̣ν ἀρχαίω[ν ὑπετί-]
5θει ποη̣μ̣[άτων ταύτ]α̣ς
περιέχειν; κα[θόλ]ου
——
δ' εἰ μὴ ταῦτα καλ[ὰ π]οή-
ματα φήσει τ[ις], [πα]ντε-
λῶς οὐχ ὁρῶ τ̣[ί]να φή-
10[σει]. τέχ̣ν̣η̣[ν μ]έντοι
τὰ παραπ[λή]σια τοῖς Ἀ[ν-]
τιμάχο[υ γιν]ώσκω τ[ι-]
νὰς λέγον̣[τα]ς. Ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε
ΡΟΙ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ τ]αῦτα – πᾶσ[α]
15γὰρ ἐξουσία [π]ᾶσιν [ἐ]δόθη –
λ̣ελέχθω. κατὰ τέχν̣ην δὲ
τὴν ἐπαιν̣[ε]τὴν γέγρα-
πται πόλεω̣[ν] αὐτ[οῖς] καὶ
τόπων οὕτως εὐαρμ̣όσ-
20τως ἐ[νόντων] σὺν τῶι
καὶ τὴν τάξι[ν] διαφυλάτ-
τειν, ὃ κἂν ὠφέλιμόν τις
εἴπειεν. λέγοντα δ' ἑ[π]ο̣-
μένω̣ς, ὅσα μήτε τὴν σύν-
25θεσιν μήτε τ[ὴν δ]ιάνοι-
αν ἀστείαν ἔ[χει], [μ]ήτε
ἀστεῖα μήτε φαῦλα [εἶ]ν̣αι,
μέμφομαι δ[ι]ό[τι] τῶν το[ι-]
ούτων οὐ πα[ρ]έθεκεν [ὑ-]
30πόδε[ι]γμα. θαυ[μ]αστὸ[ν]
γὰ[ρ] εἶναί μοι δ[οκεῖ τὸ]
σύνθεσιν ἔχον οὐ[κ ἀστεί-]
αν καὶ διάνοι[αν οὐδ' ὅ-]
λως ποητικὴν [οὐδ' ἀστεί-]
35αν μὴ φαῦλον ε[ἶναι]. [ἐ] -
column 21P.Herc. 1425 col. 21
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

κεῖνα τοίνυν ἐπ[αι]νῶ, δ[ι-]
ότι [τὰ] τὴν [μὲν διάνοιαν]
ἀστείαν ἔχο[ντα], [κακὴν]
δὲ τὴν σύνθε[σ]ιν, μ[ο]χ̣θ̣η̣-
5ρά ἐστι, [κ]αὶ διό[τι] τὸ κ[ακῶ]ς
συνκεῖσθαι πρὸς τὸ φα[ῦ-]
λον ἀπό[χρ]η. τ[ὸ] δ̣ὲ π̣[ρὸς]
τὸ σπουδαῖον μὴ ἀπ̣[ο-]
χρῆν τὸ καλῶς, ἀλ[λὰ] προσ-
10δεῖσθαι καὶ εὐφω[νίας]
καὶ διανοία[ς καὶ π]ολλῶν
ἄλλων ΕΠΕΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΠΑ[  ̣  ̣]
μο[ι φ]αίνεται [  ̣  ̣  ̣]ΗΣΘΕΙ  ̣[  ̣]
Τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αὶ συν[ε-]
15πενηνέχθαι ταῖς ἀγε[νή-]
τοις εὐφωνίαις τῶν κ[ρι-]
τικῶν. ἔτι δ[ὲ μ]ᾶλλον
——
τό τινα τῶν ἀρ[χα]ίων κα-
τά τι χρ[η]σ[τ]ὰ [ὄ]ντα καὶ μά-
20λιστα κατὰ τὴ[ν σύ]νθε-
σιν καθάπαξ εἶναι φαῦλα.
[τ]οῦ γὰρ τὰ κατά τι σπου-
[δα]ῖα καθάπαξ εἶναι [φ]αῦ-
[λ]α γ' [οὐδ]ὲν ἀδιανοη[τό]τε-
25[ρον] εὑρίσκω κατ[ὰ τὴν]
[σ]υνή[θ]ειαν ἀκούω[ν τῶν]
λεγ[ο]μένων. [ἀ]τοπώ[τε-]
[ρ]ον δ[ὲ] τὸ λέγειν ὅσα παρὰ
τὰ[ς τ]έχ[ν]ας ἔχε[ι], κἂν ἀσ-
30τείως ἦι συνκείμενα, φαῦ-
λ[α] εἶναι, καὶ μηδ' εἶ[ναι]
[σπο]υδαῖα κα̣ὶ ἀ̣[στεῖα τὰ]
[πλ]εῖστα τῶν ἀκρ[ο]τάτ[ων]
[ποητ]ῶν γε[γραμμένα] π[α] -
column 22P.Herc. 1425 col. 22
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

ρὰ τὴν μόνην κ̣α̣ὶ̣ κυρί-
ως λεγομένην ἐπ[ὶ τού-]
[τ]οις τέχνην, ὑπ[ὸ δ' ἄλ-]
[λ]ων σὺν ἄλλαις κ[αλῶς]
5πεποιη[μέ]να παρὰ τὰ[ς]
ἄλλας, κ[α]ὶ μάλι̣στ' ἐὰν̣
κατά τι τῶ[ν] ἀπ̣οκ̣εκρυ̣μ̣-
μένων καὶ μὴ προχεί-
ρων, τῆς ἐξερ[γ]ασίας ἀσ-
10[τ]είας προσούσης, [τ]ὰ μὲ[ν]
ἀστεῖα τελέως· ε[ἰ δ]ὲ μη-
[δὲ] κατά τι, πά[λιν γ]ε λέ-
[γο]ιτ' ἄν. κα[ὶ μὴ]ν τὸ
[φ]άσκειν ἐφ' ὧν [οὐ]κ ἔχο-
15[με]ν εἰπε[ῖν], [εἰ διάνο]ιά τις
[ὑ]ποτέτακται, μηδ' εἰ-
[π]οιήματ' ἐστὶν [ἔχ]ειν
ε[ἰ]π̣εῖν, τῶι μὲν [ἀ]ρτίως
τοῦτο{υ} διασύρει̣[ν] τι πο-
20λὺ δεδέηκεν ἀκολ[ο]υθεῖν,
ἄλλως δ' ἀρέσκε[ι] μ[ο]ι. το(*)
——
δ' ἐφ' ὧν ὅτι μὲν ὑποτέ-
[τακ]ται [γ]ινώσκομεν,
εἰ δὲ κατὰ τὸν κοινὸν
25νοῦν ἢ ὑπεναντίως ἀ-
γνοοῦμεν, οὗτος [ὅλως φ]η-
σὶν ἐφέξειν [εἰ σπο]υ[δαῖον]
ἢ φαῦλον, ἐπ̣[ὶ] δ[ὲ τ]ῶν ἀ-
κοινονοήτως λ̣εγομέ-
30νων οἷα τὰ προσαγορευ-
θέντ' ἀλλόκοτα κατεχώ-
ρισεν, καὶ εἰ πο[ήμαθ' ὁ-]
[π]ωσο[ῦ]ν εἶπε̣ν; [εὔη-]
[θ]ες δ' ἐμ̣οὶ φαίνεται καὶ
35[τ]ὸ το[ὺς] φρένας ἔχ[ο]ν -
column 23P.Herc. 1425 col. 23
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

τα̣ς[ -ca.?- ]
[  ̣]ΔΑ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4Τ[  ̣]ΣΟΥ[ -ca.?- ]Μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5ΛΩ[  ̣  ̣]Υ[ -ca.?- ]ΩΣ[  ̣  ̣  ̣]
τεχνικ[οῦ πο]ήμ[α]τος
ΔΥΣΚΙΣΟΥ  ̣  ̣ [ -ca.?- σύνθε-]
σ̣ιν ἐπαινο[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ὴν δι-
άνοιαν ἀγνο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
10[π]άνυ τῶν ε[ὖ συνκει-]
μένων ἀδιανόητ[ον]
εἰ [σ]πουδαῖα κατ[αλαμβά-]
νειν. τῶι δὲ̣ [τὰς φ]ωνὰ̣ς
ἐνίοτε πρ[επόν]τως τε-
15τάχθαι τοῖ[ς] γι[νωσ]κομέ-
νοις ὑφ' ἡμῶν ὅτι κα-
λῶς σύ[νκ]ειται, φασί [τ]ι-
νες εὖ συνκεῖσθ[αι], τὴν
διάνοιαν ἀγνο̣[οῦ]ντες,
20οἱ δ' οὐδ' ὅλως ὑ[παρχ]ού-
σης ἢ διηρτημένης. κατα -
——
γελάστως δ' ἐπ[ιτ]ίθετα[ι]
καὶ τὴν σπουδαίαν σύν-
θεσιν οὐκ εἶναι λόγωι κα-
25ταληπτήν, ἀλλ' ἐκ τῆ[ς κ]α-
τὰ τὴν ἀκοὴν τριβῆ[ς]. [ἄ-]
θλιομ μὲν γὰρ κ[αὶ τὸ τ]ὴ[ν]
ἐπι[φ]αινομένην τῆι
συνθέσει τῶν λέξεων
30εὐφωνίαν εἰσάγειν καὶ
ταύτης ἀνατιθέναι τὴν
[κρί]σιν τῆι τριβῆι τῆς ἀ-
[κοῆ]ς, ἀθλι̣[ώ]τερον δὲ τὸ
τὴν σύνθεσιν αὐτὴν τῶ[ν]
35λέξεων διανοίαι γνω -
column 24P.Herc. 1425 col. 24
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

ριζομένην, πότερα φαύ-
[λω]ς ἢ σπουδα[ίως ἔ]χει,
[τα]ῖς ἀ[λ]όγοις ἀκ[οαῖ]ς καὶ
μηθὲν πολυπραγμο-
5νούσαις τῶν ἐπιτευγμά-
των ἢ διαπ̣τωμάτων
ἀνάπτειν καὶ λόγωι φά-
ν[αι μ]ὴ γνωρίζει[ν π]ῶ̣ς
ἁπάσας ἔστιν ἀπο̣δ̣[ιδό-]
10ναι λόγων τὰς ἰδ[ιότη-]
τας. διὸ δὴ ΚΑΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣ΑΜ  ̣Νἐπὶ το[ὺς] ἐν πο-
ήμασ̣ι τετρ[ιμμέ]νους
ἀναφερον[τ  ̣  ̣  ̣ οὐ] μέν-
15τοι [  ̣]Ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀλ]λὰ
τὰς διανοίας ὁπότε γε
οὐδὲ τὰ μέλη   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γραφὰς ὥσπε̣ρ [οὗτ]ο̣ς φ[υ-]
σικῆι τριβῆι [τῆ]ς ἀκο-
20ῆς καὶ τῆς ὁρ̣[άσε]ω̣ς ὁ-
μοιῶν τὴν σύνθεσιν
ἐναντίως ἔχ[ου]σ̣αν.
——
ἀλλὰ γὰρ ἐ[π]εὶ καὶ τὰ
πρὸς τοῦτον εὐτρέπισ-
25ται, τὰ [παρὰ] τῶι Κράτ[η-]
[τι καιρὸς θ]εω[ρ]ῆσαι.
——
ἀπο[τυγ]χάνει τοιγα[ρ-]
οῦν [τῆ]ς Ἡρακλεοδώρου
καὶ τῶν ὁμοίων δόξης –
30[οὐ γ]ὰρ τὴν σύνθεσιν, ἀλ-
λὰ τὴν ἐπιφαινομένην
[α]ὐ[τῆι] φωνὴ[ν] ἐπ[αι]ν[εῖ] –
[ὡς κ]αὶ τῆς Ἀνδρομενίδ[ου],
[πά]ντ[α] γε νομίζων ὁ-
35[μολ]ογεῖν αὐτὸν καὶ διὰ
column 25P.Herc. 1425 col. 25
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[πα]ντὸς τοῖς εἰρημένοις.
τ[οὺ]ς δὲ θ[έ]ματα φ[ά]σκον-
τας εἶναι φιλοσόφους π[ρὸ]ς
ἃ [δ]εῖ βλέποντας κρίνειν,
5[καὶ] τὰ λοιπὰ προστιθέν-
[τ]ας ἃ μετέγραψεν, εἰ μὲν
[τ]οὺς περὶ τὸν Ἐπίκουρον
[ἠιν]ίττετο, φλύαρος ἦν,
ὡ̣ς καὶ γέγονε καὶ γενή-
10σε̣ται π̣[ρο]ιόντω[ν] συμ-
φ[α]νές. εἰ δ' ἄλλο̣[υ]ς τινάς,
ἐ[κε]ῖνοι τὸ μ[ὲν] ἠλήθευ-
ο[ν], [τ]ὸ δ' ἐψεύδ[ον]το, τὰ δὲ
παρέλειπο[ν]. [π]αρέλειπομ
15μὲν ὅλως τὰς ἐν[ν]οίας
τῶν ἀστείων καὶ φαύλων
ποιημάτων καὶ ποιή-
[σεων], ἠλήθ[ε]υ̣[ον] δὲ φυ-
σι[κ]ὸν ἀγαθὸν ἐμ ποιήμα-
20τι μηδὲν εἶναι λ̣έγον-
τες, εἴπερ τοῦτ' ἔφασκον.
ὃ [γ]ὰ[ρ] οὗτος ἔθηκεν ἀδιά-
ληπτὸν ἐστιν. εψεύ -
——
δοντο δὲ θ[έμ]ατα πάν-
25τα [νο]μίζο[ντ]ες εἶνα[ι] κ̣αὶ
κρίσ̣[ι]ν̣ οὐχ ὑπάρχε[ιν τῶν]
ἀστείων ἐπῶν καὶ [φαύ-]
λων κοινὴν, ἀλλὰ πα-
ρ' ἄλλοις ἄλλη[ν], ὡς τὴν
30νομίμων. ευ(*) γὰρ {ο̣} κα-
θὸ πόημα φυσικὸν οὐδὲν
οὔτε λέξεων οὔτε δ[ια-]
[ν]οήματος ὠφέλημα [πα-]
[ρ]ασκευάζει. διὰ τοῦτ[ο]
35δὲ τῆς ἀρετῆς ἑστηκότες
column 26P.Herc. 1425 col. 26
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

ὑπόκεινται σκ[οπ]οί, τῆι
μὲν λέξει τὸ μ[εμι]μῆσ-
θαι τὴν ὠφέλι[μα] προσ-
διδάσκουσαν, τῆς δὲ δι-
5ανοίας τὸ μεταξὺ μετ[εσχη-]
κέναι τῆς τῶν σοφῶν
καὶ τῆς τῶν χυδαίων.
καὶ ταῦτ' ἔστιν, ἄν τε νο-
μίση<ι> τις ἄν τε μή, καὶ
10κριτέον ἐπὶ τ̣[αῦ]τ' ἐπα-
νάγοντας. ἐῶ γὰρ ὅτι
——
κἂν μίμησ[ίς τ]ις ἐν τοι-
αύτηι κατ[ασκ]ευῆι –
ποίημα δ' ἐ[στὶ] τὸ μιμού-
15μενον ὡς ἐνδέχεται –
μάλιστ' ἐν τοιαύτηι κοι-
νὸν ἀποδώσει<ε> κρίμα πᾶ-
σιν, ἀλλ' οὐ κα[θ]' ἕκαστον
θέμα τοῖς δι[α]ταξαμέ-
20νοις. αὐτὸς δὲ γελοῖος
——
ἦν, ταύτας μ[όν]ον ὑπο-
λήψεις γεγονέναι περὶ
ποιήματος ἀγαθοῦ πε-
φυ(*)κώς, τῶν δὲ φιλοσό-
25φων τὴν μίαν, καὶ γρά-
φων τ[ὸ μὴ πιθ]α[νὸν εἶ-]
ναι θέματα ὑπά[ρχει]ν,
μαρτυρούσης γε δὴ [τ]ῆς
ἀκοῆς εἰς τοῦτο. δεχο-
30[μέ]νων γὰρ ἡμῶν εἰς
τὸ μὴ θέματ' εἶναι μαρ-
τυρεῖν, οὐδέν ἐστι μα[ρτ]υ-
ρούμενον ὑπὸ τῆς ἀ[κο-]
ῆς εἰς τοῦτο, τοῖς ὅλο[ις]
35οὐδενὸς τῶν ἐν ποιή[μ]α-
τι κρίσιν ἐχούσης οὐδὲ
column 27P.Herc. 1425 col. 27
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

μὰ Δία τερπ[ομ]ένη[ς π]λὴν
ὑπὸ ῥυθμοῦ   ̣[ -ca.?- ]
——
τόδ̣' εἴπερ ἔτ' εἶπε, τ̣ὸ̣ μ̣[ὴ]
πιθανὸν εἶναι τὴ̣ν δι-
5άνοιαν ἐπαινεῖν, ἀτέ-
χνου γε δὴ τοῦ τοιούτου
ὄντος, ὃ πρὸς τοὺς κρι̣τ̣ι̣-
κοὺς λέγει, παραιτο[ῖτ]' ἄν
ὁμολογούντων ἄτεχνον
10εἶναι λόγωι, τ[ε]τραμμέ-
νηι δ' ἀκο[ῆι] γνωστόν,
ὅπερ καὶ [τὴ]ν διάνοιαν
ἐπαινεῖν̣. τό γε μὴν
——
λοιπὸν [  ̣  ̣  ̣]Ι λέγειν ὅ-
15περ αὐτὸς [φάσ]κει καὶ δι-
ὰ τὸ τἀληθὲς ὑπερβαίνειν
εὔηθές ἐστιν καὶ διὰ τὸ
φάσκειν δι[α]γινώσκεσ-
θαι τὴν ὑπάρχουσαν ἐν
20τοῖς ποιή[μ]ασ̣[ι]μ φυσικὴν
διαφορὰν τῆν(*) [ἀκ]οῆι. πλῆν
γὰρ τοῦ διαφόρους τῆι θέ-
[σ]ει καὶ τά[ξ]ει τῶν γραμ-
μάτωι(*) προσπίπτειν
25φωνάς, οὐδέν ἐστιν
πρὸς ἀκοήν, ὅ[περ ο]ὐδεὶς
ἂ[ν] εἴπειε διάκ̣[ρισ]ιν
τῆς ἐν ποιήματι φυσι-
κῆς διαφορᾶς. εἰ δὲ τοῦ-
30τ' ἔλεγεν οὗτος, ἐθαυμα-
τοποίει τοῖς ὀνόμασι, ξε-
νὸν οὐδὲ ἓν ἐπιν[οῶν].
εἰ δὲ γίνεται περὶ τ̣[ὴν ἀκο-]
ὴν ἐκ̣ [π]οιημάτων [ἡδο-]
35νή, πῶς οὐ διέπιπτε κρί-
νεσθαι λέγων οὐχ ὅταν
column 28P.Herc. 1425 col. 28
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

εὐαρεστή[σηι] ταύτηι [πόημα]
σπουδαῖ[ον], [ἀ]λλ' [ὅταν κ]ατὰ
τ̣[ὸ]ν̣ τῆς τέχνης λ̣[όγ]ον
ἐνεργηθῆι; ἂν γὰρ τἆλ -
——
5λά τις ἀφῆι, κατὰ τὸν ταύ-
της ἐνηργεῖτ' ἂν λόγον
τὸ συντεθὲν οὕτως ὥσ-
τ' εὐαρ[εσ]τεῖν ταῖς ἀκοαῖς,
εἰ δὲ μ[ή γ]ε, κα̣[ὶ] ταύταις.
10διὸ τ[ῆι τέ]χνη<ι> καὶ τὰ
τῆς κρίσεως παραδοθή-
σεσται, [κ]αίπερ ἡδονῆι
κανο[νιζ]όμενον. ἀλλὰ
——
μὴν τὸ μὴ πολλὰ θέμα-
15τ' εἶν[αι], διὸ δεῖν κατὰ
θέμα πολλὰ κρίνειν
τῶν ἐ\ν/ πο[ιητι]κῆι, βιάζεται
κα[ὶ ἀνο]ύστερόν που πα-
ρ[αγγέλλ]εται. καὶ τόδε,
——
20μ̣[ήτε τὰ αἰ]σθήσει ἐπι-
τ̣[ερπῆ] μήτε τὴν διά-
ν[οιαν δ]εῖν κρίνειν
τῶ[ν] ποιημάτων, ἀλλὰ
τὰ λογικὰ θεωρήματα
25τὰ φύσει ὑπ[άρχο]ντα δι' αἰσ-
θήσεως κρ[ίνειν] καὶ οὐ-
κ ἄνευ τῶν [νοο]υμένων,
οὐ μέντοι τὰ νοούμε-
να, κωφά τ' ἐστὶ καὶ μι-
30κροχαρῆ καὶ διεψευσμέ-
να, εἰ μὴ διείλη[π]ται τὸ
τὰ λογικὰ θε[ω]ρήματα
φύσει ὑπάρχειν̣. ἣ πρὸς λ[ό-]
γον ἐστὶ τὸ διὰ τ̣ῆ[ς] ἀκο-
35ῆς τὰς λέξεις παραδὲ -
column 29P.Herc. 1425 col. 29
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

χεσθαι τὴν διάνοιαν ἢ ἀ-
ληθὲς [δεῖν τὰ νο]ούμε-
να ἐν ποήμ̣[ασι]ν κρίνεσ-
θαι̣, καὶ μηδ' ὅταν τὴν
5σύνθεσι[ν] ἐπαινῶμεν, ἀ-
ποσπᾶ[ν] αὐτὴν τῶν ὑπο-
τεταγμένων. τὰ δὲ
——
περὶ τῶν σ[τ]οιχείων, ἐ-
ν ο[ἷς] τὴν [κ]ρί[σ]ιν εἶν̣α̣ί φη-
10σι τῶν σπου[δ]α[ίων] ποι-
ημάτων, τίνος αὐτῶι̣
καὶ πόσης ἡδονῆς [γ]έ-
με[ι π]αρεστακότες ἐν
τ[ῶι] δευτέρωι τῶν ὑ-
15πομνημάτων, διὰ τὸ
καὶ περὶ ποιήματος εἶ-
ναι κοινῶς, ἀποδοκιμά-
[ζομ]εν παλιλλογε[ῖ]ν,
——
ὥσ[τε] τὰς παρὰ Ζήνωνι
20δόξας ἐπικόψαντ[ε]ς
ἤδη [με]μηκυσμένον
τὸ σύνγραμμα καταπαύ-
σομεν. ἡ μὲν τοίνυν
——
ἀρετὴν λέγουσα ποιή-
25ματος, ὅταν σύνθεσις
ἦ<ι> τέρπ[ουσ]α τὴν ἀκο-
ὴν ἢ κ[αλῶ]ς φερομέ-
νη καὶ τὴν διάνοιαν
κεκρατημένως ἐκφέρου-
30σα, διέψευσται μὲν τῶι
μὴ τέρπειν ἦχον ἐν
συνθέσει ποήματος, οὐ
——
διορίζει δὲ τὴ[ν] ἀρετὴν
τῶι τίνα καὶ ποίαν δεῖ
35διάνοιαν ἐ[κ]φέρειν μὴ
ὑπογεγραφένα[ι] καὶ
τῶι τὸ κεκρατημένως
column 30P.Herc. 1425 col. 30
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

τι π[οτ'] ἐστ[ὶ]ν ἀγνοεῖσθαι
τό τ̣[ε κ]α[λ]ῶς [μ]ηδὲν ἧττον
καὶ τῶι καὶ πεζοῦ λόγου
ποιοῦ τινος κε(*)νὴν [ὡσπε-]
5ρεί τιν' αὐτὴν εἶνα[ι] κἂν
λέγειν ἐνίους. ἡ δὲ
——
σύνθεσις λέξεως ἐναρ-
γῶς καὶ ἐμφατικῶς τὴν
ὑποτεταγμένην διάνοι-
10αν [σ]ημαίνουσα{ν} κοι-
[ν]ή [γ' ἐσ]τι καὶ λόγου παν-
τὸς ἀρετή{ς}. καὶ τοῖς ὅλοι[ς]
——
[οὐ]δὲ παρεφάπτεταί τι-
νος ἰδίου τῶν περὶ [τὴν]
15ποιήματος ἀρετὴν καὶ
μάλιστα τῆς συνθέσ[ε]ως.
——
καὶ μόνον ἐναργῶς καὶ
[ἐ]μ̣φατικῶς σημαίνει[ν]
ἀ[ξ]ιοῖ καὶ συντόμως, κα-
20θάπερ οὐ δυναμένου φαύ-
λ[ως] ἔχειν προσόντων
τούτων, δέον καὶ σαφῶς
καὶ εὐπρεπῶς καὶ τοῖς ἄλ-
λοις ἅπασιν ἐπιτεύγμασι
25κεχρη̣[μ]ένως εἰπεῖν. οὐ
προ[σῆκ]εν οὖν ἐν ταῖ[ς]
ὑπο[θήκ]αις ἐξαριθμεῖσ-
θαι κατὰ μέρος, ἀλλὰ τὸ διῆ-
κον λέγειν. ἂν δὲ διὰ τού-
30των μόνως οἰώμεθα τὰς
π[ρο]λήψεις ἐκτυποῦσθαι,
πάντα π̣[α]ραθετέον τῶι
γένει, [ἀλλ' οὐ] τοῖς ἀριθμοῖς.
καὶ τὴν διάνο[ια]ν μέντοι
35πο̣ίαν τινὰ τοῖς ποιή-
μασιν ἀξιουμένην
column 31P.Herc. 1425 col. 31
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

ὑποτάτ[τ]εσθαι καὶ ὅ-
[λως] οὗ[τ]οι καὶ πολλ[οὶ]
[τῶν πρό]τερον ἐξη[τασ-]
μ[έ]νων καὶ τῶν ὕστε-
5ρον θεωρηθησομένων
πολ̣ὺ [δ]έ̣ουσιν ἀποχα-
[ρά]ττειν. ἡ δὲ σύνθε
——
[σ]ι̣ς σαφῶς καὶ συντόμως
8a<τὴν> <ὑποτεταγμένην> <δι-
8bάνοιαν> <διασαφοῦσα>
σὺν τῶι τηρεῖν τὸν [ποι-]
10ητικὸν χ[αρα]κ[τῆ]ρ[α κατὰ τὸ]
ἀνάλογ[ον καὶ τ]ο̣ῦ̣ [πεζοῦ],
πλὴν τοῦ τὸν [ποιητι-]
κὸν χαρακτῆρ[α παρ]α-
κελεύεσθαι τ[ηρ]ε̣ῖν,
15μεταλήψεται, δέο̣ν ἐ-
πὶ τοῦ πεζοῦ τὸ σὺν τῶι
τὸν λογικόν, ἑκάτερον
δ' οὐδὲ[ν] χαράττει. π̣ρόσ-
εστι δ' αὐτῆι καὶ τὸ [πά]ντα
20συντόμως ἐκφέρειν ἀ-
ξιοῦν, ἐπὶ μέν τινω̣[ν]
ἐξεργάζεσθαι δέον, ἐπὶ
δέ τινων τ[ο]ῖς αὐτ[ο]ῖς
ἐνδιατρίβειν, ἐπ[ὶ δ' ἐνί-]
25ων καὶ περιφράζειν.
[κα]ὶ τ[ὸ π]ᾶσι παρακολου-
θεῖν τὴν σαφήνεια[ν]
οὔτε πάσης ἐπιτρεπομέ-
νης τοῖς ποιηταῖς οὔτε
30τῆς συνχωρουμένης
ἅπασι τ̣οῖς νοουμένοι̣ς̣
ἁρμόττειν δοκούσης.
κ[αὶ μὴν] ἥ γε διάνοιαν
μ[ὲν σοφ]ὴν περιέχου-
35σαν, τ̣ῆι δὲ κατασκευῆ<ι>
τὰς ἀκοὰς τέρπουσαν
column 32P.Herc. 1425 col. 32
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

ἐ[κ]βόλιμος εἶ[ναι δοκεῖ]
[ἑκ]ατέρου προσ[όντος], [καὶ]
[ἥ γ]ε διάνοια[ν ὠφέλιμον]
[εἰ κ]αὶ μὴ σοφὴν κεκ̣[ρατη-]
5μένως καὶ πρὸς τ̣[ὴ]ν ἀ-
κοὴν ἐμφατικῶ[ς] ἐκφέ-
ρουσαν, ὅτι τὴν π̣[οίαν ὠ-]
φέ[λι]μον οὐ διορίζε̣[ι]. καὶ
——
δι[ότι] πολλὰ τῶν πανκ̣[ά-]
10λω̣[ν α]ἰ̣σ̣χρὰ [ποι]εῖ ποιημά-
των, τὰ μὲ̣[ν ἀ]νω[φ]ελῆ,
τὰ [δὲ καὶ ζημιώδ]η περι-
έχοντ[α], [καὶ π]ολλὰ πρ[ο-]
κρίνει [τῶ]ν ἡττόνων,
15ὅσα τὰς ὠφελίμους ἢ τὰς
ὠφελιμωτέρας περιείλη-
φε. καὶ διότι κἂν ὠφελῆ<ι>
καθ̣[ὸ] π[ο]ήματ' οὐκ ὠφε-
λεῖ. καὶ δι[ότ]ι τὸ μάλισ
——
20τ' ὠφελοῦν ἄριστον ἐροῦ-
σιν, οὐκ ἐσόμενον ἂν ἰ-
ατρικῶς ἐκφέρηται. καὶ
τὸ κεκρατημένως ἐξη-
γήσεως δε̣ῖται καὶ τὸ πρὸς
25τὴν ἀκοὴν ἐμφατικῶς οὐ
μόνον ἀδιάληπτόν ἐσ-
τιν, ἀλλ' οὐδὲ νοῦν ἔχ̣ον.
καὶ οὐ μᾶλλον ἐμ̣φα[τικ]ῶς
ἢ σαφῶς, ἔστι δ' ὅτε συντό-
30μως καὶ εὐπρεπῶς καὶ
κομψῶς καὶ πολλαῖς ἄλ̣-
λαις ἰδιότησι πεποικι[λ-]
μένως ἀξιώσει τις. καὶ
κοινῶς ὁ διορισμὸς [εἶ-]
35[ν]αι δόξει καὶ τῶν [ἀπο-]
δεικτικῶν λόγων. ἡ δὲ
——
column 33P.Herc. 1425 col. 33
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

σύν̣[θεσιν λ]έ̣ξεων προσ-
δι[δάσκουσάν τι περι]τ̣τ̣[ό-]
[τερον διὰ ποιή]μ̣ατ̣ος [ἢ τ]α[ύ-]
τηι γ' ὡμοιωμένην [τὸ]
5μὲν προσδιδάσκειν πε-
ριττ[ό]τερον οὐ διασαφεῖ
τίνος. εἰ μὲν οὖν τῶν
——
οὐ τε[χ]νικ̣[ῶν β]ο̣ύλεται,
πολ[λ]ὰ τῶν ἀστείων
10ἐξορ[ι]εῖ τῆς ἀρετῆς. εἰ δὲ
——
τοῦ πεζοῦ λόγου, καὶ φα[ῦ-]
λ[α] π̣ολλὰ προάξει. [δ]ιδά[σ-]
κε[ι γ]ά̣ρ τι καὶ ταῦτα πε -
——
ριττότερον διὰ ποήμα-
15τος. τὸ δ' ὡμοιωμένον
τῆι περιττότερόν τι δι-
δασκούσηι κατὰ πάσης
ἐστ[ὶ] τῆς ποι[ητι]κῆς συν-
θέσε[ω]ς ὡς τῆς ἐπαινε-
20τῆς τιθέμενον ἀληθές.
ἢ δ' ἀντιδιαζεύγνυσιν
ἢ καθάπερ ἀληθὲς εἶναι
δυνάμενον τὸ πρότερον
συνκαταχωρίζει. καὶ
25μὴν ἡ{ι} τὸ εὖ μεμιμῆσ-
θαι τὰ [Ὁ]μήρου καὶ τῶν
ὁμοίω[ς π]αραδεδομέ-
νων, τὸν Ὅμερον καὶ
τοὺς ὁμοίους οὐ δόξει ποι-
30εῖν σπουδαίους, ἐπείπερ
αὑτ̣ο[ὺ]ς οὐκ ἐμιμήσαν-
το. [π]λὴν οὔτε παρε
——
φάπτεται τ̣[ῆς] κ̣οινῆς
ἐννο[ίας οὔτε] προει-
35λήφαμεν ταύτην ἀρετὴν
ποιήματος. δίδωσι ΤΙ
——
column 34P.Herc. 1425 col. 34
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[ -ca.?- ]ριαν μηδέν
[ -ca.?- ]ΟΝ
[ -ca.?- δικαιοσ]ύ[νην]
γέ τοι φήσε[ι τ]ις εἶναι τὴν
5Ἀριστείδου μίμησιν
καὶ χρηστότητα τὴν Φω-
κί[ω]ν[ο]ς καὶ [σοφ]ίαν τὴν
Ἐπικούρου καὶ πολιτι-
κὴμ μὲν τὴν Περικλέ-
10ους, ζωγραφίαν δὲ τὴν Ἀ-
πελλέους, καὶ περὶ τῶν
ἄλλων ὁ[μοίω]ς, ἀντι-
στρόφως δ' ἐπὶ [τ]ῶν κα-
κιῶν. θεματικήν τε
15παντάπασ̣ι τὴν κρίσιν
τοῦ καλοῦ ποιήματος
εἰσάγει καὶ ἀόριστον. τό -
——
τε μιμεῖσθα[ι τὸ]ν Ὅμη-
ρον ἐμ πᾶσι καὶ τὸν̣ Εὐ-
20ριπίδην καὶ τοὺς ὁμοί-
ως τεθαυμασμέ[ν]ους
οὐκ ἐπιεικὲ{ι}ς \εἶναι/ δόξει. τά -
——
χα δ' οὐδ' ἐπιγνῶναι δυ-
νησόμεθα τὴν ὡς
25προσήκε<ι> τούτους με-
[μι]μημένην, ἐὰν [μὴ]
[τὸ πρ]οσῆκον εἰδήσω̣[μεν].
——
πλὴν οὐδὲν γελοιότε-
ρον ἔσται τοῖς οὕτως ἀπο-
30διδοῦσι. πευσόμεθα γὰρ
τί ἐ̣στι καθ' ὃ θαυμ[άζ]ον-
τ[α]ι ἔ̣[νι]οι καὶ καθ' ἃ μιμη-
τέ[ον το]ύτους ὀρθῶς. [παν-]
——
τά[πασι] δ' οὐκ ἀμείνω[ν]
35οὐδ' ἡ τὸ λέξιν προσφέ-
ρεσθαι πρέπουσαν τοῖς
column 35P.Herc. 1425 col. 35
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

εἰσαγομένοις προσώ-
ποις̣. [κοινὸν γὰ]ρ̣ καὶ
——
τῶ[ν] πεζῶν ἐστι λό-
γων, εἰ δὲ μή γε, τῶ[ν] ἱστο-
5ρικῶν ἢ τῶν γε δ[ι]αλό-
γων. καὶ περὶ τῆ[ς] λέ
——
ξεως μόνον λαλεῖ, τὰ νο-
ήματα κυριωτέραν δύ-
ναμιν ἔχοντα παραπέμ-
10πουσ[α   ̣  ̣]ΤΟΥΣΠΑΡΑΙΝΙΤ
——
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν ὅτι τοῖς θεοῖς
καὶ το[ῖ]ς ἥρωσι ἡ τοιαύ-
τη πρέπει λέξις ἠλιθί-
ων ἐστὶ καὶ μεμιμῆσ-
15θαι βέλτιον λέγειν τὴν
πρέπουσαν. τελείω[ς]
——
δὲ μ̣[αν]ικὸν τὸ πα̣ρ̣[α-]
ψηλαφ[ᾶ]ν ὁμοιότητα
λέξεως τοῖς δηλουμέ-
20νοις πράγμασι. εἰ
——
δὲ προσυπακουστέον
καὶ τὴν διάνοιαν, ἢ γρα-
φεὺς παραλέλοιπε, τὸ πο-
ητικῆ<ι> διάγνωσιν ἀπο-
25νέμειν τ[ῶν ἑ]κά[σ]των(*)
προσώπων(*) πρεπό[ν-]
των λόγων παράκο-
πόν ἐστιν. ἀλλὰ δὴ καὶ
——
διὰ ποιήματος δυνατὸν
30ὅσα μιμε[ῖσ]θαι θέλουσιν
μιμήσασθαι [πρε]π̣όν-
τως. κοινα[ὶ δ' εἰσὶ] καί
τινων λόγων [ἥ] τε̣ λέ-
γουσα τὸ δύνασθαι τὸν
column 36P.Herc. 1425 col. 36
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

[ἀ]κούοντα [κα]ὶ πα[ραδο-]
[ξολογ]ία[ις προσαγα-]
[γέσ]θαι καὶ ἡ̣ τὸ δ[εῖν] μ̣[ό-]
νον κινῆσαι τοὺς πε-
5παιδευμένω(*)ς. ἄλλως
δ' ἡ πρ̣ο̣τ̣έρα μὲν ἀ̣δύν[α-]
τόν τι [π]οιεῖ τὴν ἀρετήν.
εἰ δὲ τὸν ἀκούοντα τὸν
συνιέντα λέγει, τῆς ὑστέ-
10ρας οὐ διαφέρε[ι]. μόνοι γὰρ̣
[οἱ] πεπα[ι]δ̣ευ[μέ]νοι σ[υν-]
ιᾶσι, τὸ δὲ καλὸν
——
καὶ παντελῶς. ἀνεκτο-
τέρα δ' οὖν ἡ τῶν δευτέ-
15ρων. ἑκατέρα<ι> δὲ τὸ
——
τέλος μόνον, εἴπερ ἄρα
λέγειν ἂν θέλ̣[οι] τις, ὃ δύ-
ναται ποιεῖν τὸ καλὸν
ποίημα, τὸ δὲ τί̣ ἐστιν
20καὶ τίνι δύναται κινεῖν
οὐ διδάσκουσιν. ἐοίκασιν <δὲ>
τὰ̣ πολλὰ τῶν εὐτελῶν
περιπε̣τε̣ί̣αις δὲ καὶ πα-
[ραδο]ξολογίαις καὶ παθη-
25τ[ικοῖ]ς λόγοις κινοῦν[τα π]ρο-
κρίνειν τῶν ἄκρως \μὲν/ πε-
ποιημένων, ἥκιστα δὲ
ταῦτα προσφερομένων.
——
καὶ συμπαθοῦσι [μὲ]ν καὶ
30κινοῦνται μάλιστα προσ[όν-]
των̣ [τι]νῶν καὶ τοῦ [λό-]
γου δι[ανο]ημάτων, ἡ δ' ἀ[ρε-]
τὴ τοῦ ποιήματος [ἐ]ν τῶι
διὰ τῆς κατασκευῆς πα̣ρε -
column 37P.Herc. 1425 col. 37
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

πι[φ]αινομ[έ]νωι πε[ριτ]τῶ<ι>
γέ[γονεν αὐτο]ῖ̣ς̣. [εἰ δ' ἔ-]
φη [τ]ις ἀρ̣[ετὴ]ν εἶναι ποι-
ητοῦ τὸ δύ[ν]ασθαι πᾶν
5ποίη[μ]α σ[υν]θεῖν[αι] καλῶς,
[τὰ ζ]ητούμ[εν' ἀ]νθωμο-
λογεῖτο. τ[ῆι] γὰρ δυνάμει
ζητοῦμεν, ἐπειδὰν τίς,
——
ὁ σπουδαῖός ἐστιν ποιη-
10τὴ[ς] ἐξετάζωμεν̣, ὅπως
τὰ [π]οιήματα συντιθεὶς
καλῶς συντ̣ίθησιν· ὁ δὲ
τὸν καλῶς φησιν. εἰ δὲ
——
καὶ τὸ πᾶν γένος ποιήμα-
15τος ἀξιοῖ ⟦κα[λῶ]ς⟧, παντε-
λῶς ἀγένητον καταλεί-
[π]ει τὴν ἀρετήν. ο̣ὐθε̣ὶς
γὰρ ἐδυνήθη πᾶμ ποῆ̣σ̣αι
καλῶς. ὡς δ' ἐγὼ πείθο -
——
20μαι, καὶ ἀδύνατον· οὐδὲ
γὰρ δύναιτ' ἄν. ἄλλως
——
μὲν τοῦτ' οὐδ' ἐν μοναχῶι
γένει διωμάλικέν τις
ποιητής. εἰ δὲ τὸ δύνασ-
25θαι συ[νθε]ῖ̣ναι ποίησι̣ν
ἀρετὴν ἔχουσα[ν], ἧττομ
μὲν ἀτόπως, ἀ[λ]λὰ προ-
γινώσκειν ἡμᾶς δεή-
σε̣ι̣ [τίς ποτ'] ἀρετὴ ποιή-
30σεως, ἧς θεωρηθείσης
φανερὸς [ὁ ταύ]την π[οι-]
ῶν ὅτι σπ[ουδα]ῖος, καὶ τε-
λείου ποιητοῦ φή[σα]ι̣[μ]ε̣[ν]
ἂν ταύτην ἀρετὴν [  ̣  ̣]
column 38P.Herc. 1425 col. 38
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

Κ  ̣ΙΝ[  ̣  ̣]ΑΡΕΤ[  ̣  ̣]  ̣Ν[  ̣]  ̣Σ  ̣
[1 line missing]
3[  ̣]ΩΣ τοὺς ο[ὕτως πεποι-]
ηκότας ἀγνοεῖσθαι δ[ε]ή-
5σει κατὰ τὸν λ[ό]γον εἰ [τ]ὴν
ἀρετὴν εἶχο[ν] τὴν [τοῦ ποιη-]
τοῦ. κοινῶ[ς δ]ὲ τῆς π[ο]ιή-
σεως ε̣(*)πακουομένης, ὡς
καὶ τῶν ἐπιγραμματο-
10ποιῶν καὶ Σαπφοῦς, ἐ[κεῖ-]
[νο]ς ταὐ[τ]ὸν ἐρεῖ τῶι πο-
ητὴν ἀγαθὸν εἶναι τὸν
ποιημάτων κα[λ]ῶν συν-
θέτην, ὃ καὶ 'πρὶν Θέογνιν
15γεγονέναι' κατείχομεν.
——
καὶ τῶν ἀξιούντων δ̣[ὲ]
τὸ ἐν παντὶ γένει π[ο]ιή-
σεως [τ]ὸ πρέπον δύνασ-
θαι τηρεῖν, καταγνωστέ-
20ον ὅτι π̣ολλὰ πρὸς τούτωι
δεῖ τὸν ποιητὴν εἰσφέ-
ρεσθαι. καὶ διότι̣ τὸ πρέπον,
εἰ τὸ κατὰ σοφί[α]ν λαμ-
βάνουσιν, ἀγένητον καὶ
25ἀμήχανον ἀποδιδόασ[ιν]
ἀρετήν, [εἰ] δὲ τὰ καθ̣' [ἕ-]
καστον πρόσωπον καὶ
πρᾶγμα, καὶ οὕτως, διὰ τό
τισιμ μὲν οἷον τ' εἶναι
30τὸ πρέπον φυλάξαι τὸν
ποιητήν, τισὶν δὲ μήτ' ε[ἰ-]
[δ]έναι μήτ' ἂ[ν δύν]ασθαι.
εἰ δέ τι τῆι ποιήσει πρέ-
πον λέγεται [τ]ῶν ΠΡΟΤΕ
column 39P.Herc. 1425 col. 39
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Giovanni Battista Casanova

ΚΕΙΡΟΝΣΟΥΤΩΙ  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἀπὸ
ποιημ[άτων -ca.?- ]
πᾶν ἐκειν  ̣[ -ca.?- ]
ΝΩΝ καλῶς συνθήσειν,
5οὗτοι καὶ ποίησιν [ὅ]ταν
πο̣τ[ὲ λ]αμβά[νω]σιν τὸ δύ-
νασθαι πρεπόντω̣ς ποι-
εῖν, οὐ τὸ πῶς ποιῶν
πρεπόντως ποιεῖ λέγου-
10σι. τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκ
——
τῶν πρότερον διητασ-
μένων ῥάιδιον κατὰ
τί διαπίπτουσιν ἐπιβλέ-
ψαι.
title subscriptioP.Herc. 1425 Subscriptio
Sketched 1789-1798 by Gennaro Casanova

[Φ]ιλο[δ]ήμου
Περὶ ποιημάτων
ε
fragment 1

fragment aP.Herc. 228 fr. 1
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Luigi Corazza

[ο]ὔτ' ἐπαιν[εῖ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ἕ]τερος [  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ταια
[  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣]υ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ταιδυ
[  ̣  ̣]ιε[  ̣  ̣]νι[  ̣  ̣  ̣  ̣] κ[α]ὶ οὐκ α-
5 [  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣]χαν[  ̣  ̣  ̣  ̣] α[  ̣  ̣] καὶ
[  ̣] ι̣ρο̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εντων
τόπω[ν   ̣]σαθ[  ̣  ̣]ε  ̣ πάντα
δ' ἐμπείρως [θε]ωρούμε-
[ν]α κρίνεται ἐπεὶ οὔτε
10 θ̣έματα πιθανὸν εἶνα[ι]
μαρτυρούσης γοῦν εἰς
τοῦτο τῆς ἀκοῆ̣ [ς ο]ὔθ̣' ὅ-
[τ]αν ἡ αἴσθησι[ς] ἥδηται
[ε]ὐθὺς καὶ τὴ̣ [ν διά]νοιαν
15 [πιθ]ανὸν ἐ[παι]νεῖν ἀτέ-
χνου δὲ τοῦ σ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]υ ὄν-
τος. λοιπὸν ιν[  ̣  ̣] λ̣έ̣-
[γ]ειν ὅτι διαγινώ[σ]κε-
ται μὲν ἡ ἐν τοῖς ποιή-
20 [μ]ασιν ὑπάρχουσα φυσι-
[κὴ] διαφο[ρ]ὰ τῆι ἀκοῆι,
[κ]ρίνε[ται] δὲ σπουδαῖα
[ποιήματα   ̣  ̣  ̣]
fragment b
λ [ -ca.?- ]
κα [ -ca.?- ]
τευ [ -ca.?- ]
ηδ[ -ca.?- ]
5ποι [ -ca.?- ]
α[ -ca.?- ]
οσι [ -ca.?- ]
σιο[ -ca.?- ]
αυτ[ -ca.?- ]
10φη[ -ca.?- ]
μα[ -ca.?- ]
τα[ -ca.?- ]
θ[ -ca.?- ]
τη[ -ca.?- ]
15τῶν[ -ca.?- ]
νεστ[ -ca.?- ]
λογικ[ὰ(?) -ca.?- ]
τατο[ -ca.?- ]
υποδι[ -ca.?- ]
20ωσκ[ -ca.?- ]
νευτ[ -ca.?- ]
fragment 2

fragment aP.Herc. 228 fr. 2
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ν
[ -ca.?- ] κ̣α
[ -ca.?- ] δ̣αι
[ -ca.?- ]ε
5 [ -ca.?- ]ευ
[ -ca.?- ]με
[ -ca.?- ]πα
[ -ca.?- ]μο
[ -ca.?- ]ινει
10 [ -ca.?- ]ασο
[ -ca.?- ]λων
[ -ca.?- ]σι
[ -ca.?- ]ναι
[ -ca.?- γυ]ναικός
15 [ -ca.?- ]ινι[  ̣]ς
[ -ca.?- ]νος ἦμαρ η
[ -ca.?- ]κτονρου
[ -ca.?- ] η̣ κακῶς
[ -ca.?- ] ἀρετὰς α
20 [ -ca.?- ]ονδοτ[  ̣]
[ -ca.?- ἀ]ρετήν
fragment b
λι [- ca.15 -]
ὁμιλίαι τοι[αύτηι οὐ-]
χ̣ ἁμαρτάνομε[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
λικιων οὔτ' ἐπ[ιστημῶν]
5οὔτε τεχνῶν ῥ[ητορικὴν ὀ-]
νομάζοντες [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
διὰ τῶν ἀψύχω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
λεβορου[- ca.10 -]
οὐδὲ τῶν ἐλαχ[ίστων   ̣  ̣]
10ἃ καὶ διαπαίζου[σιν   ̣  ̣]
ρυπου καὶ κω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δ' ἄλλον δουλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὡς βαλλαν[  ̣] σ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
σιωπῶ γὰρ υπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15 [μ]ηδ' ἐκείνω[ι(?)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
θαι τοῦ καλεῖν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ανοτηνακροσ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τὴ̣ν κατὰ δυνασ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δ[  ̣  ̣  ̣]οτε[  ̣  ̣]μηδει[  ̣  ̣  ̣  ̣]
20 [  ̣  ̣  ̣]κλειτωμ[  ̣]α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 3

fragment aP.Herc. 228 fr. 3
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Carlo Orazi

[ -ca.?- ]τα
[ -ca.?- ]ει
[ -ca.?- ]ε
[ -ca.?- ]ι
5 [ -ca.?- ]ο
[ -ca.?- ]κ
[ -ca.?- ]τη
[ -ca.?- ]εσ
[ -ca.?- ]δι
10 [ -ca.?- ]ους
[ -ca.?- ]λλη
[ -ca.?- ]λη
[ -ca.?- ]ιη
[ -ca.?- ]δε
15 [ -ca.?- ]υ
[ -ca.?- ]στε
[ -ca.?- ]τονε
[ -ca.?- ]αμε
[ -ca.?- ]σα[  ̣]α
20 [ -ca.?- ]ν[  ̣]η
[ -ca.?- ]υ
fragment b
νης [- ca.12 - σα-]
φῶς καὶ συ̣ [ντόμως δια-]
σαφοῦσαν σὺν τῶ[ι μὴ]
ἐκβαίνειν τὸν ποιητ[ι-]
5κ[ὸν] χαρακτῆρα, τοὺς δ̣ὲ̣
τὴν σοφὰ διανοή̣ματ[α]
περιειληφυῖαν, [τοὺς]
δὲ τὴν ταῦ[τα] διὰ κα[τα-]
σκευῆς [τ]ὴν ἀκ[οὴ]ν
10τερπούσης, τ̣ο̣ὺς δὲ
τὴν ὠφέλιμον διάνοι-
αν εἰ καὶ μὴ σοφὴν κεκρ[α-]
τημέν[ω]ς καὶ πρὸς τὴν
ἀκοἠ[ν] ἐμφατικῶς, τοὺ[ς]
15δὲ τὴν προσδιδάσκου-
σαν τὸ [περ]ιττότερον
διὰ ποι[ήμα]τος ἢ ταύτ[ηι]
γε ὡμ[ο]ι[ωμέ̣ ]νην, τ[οὺς]
δὲ τὸ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ποίημ[α]
20καδ[ -ca.?- ]κης
ν[ -ca.?- ]αιτω
[ -ca.?- ]οσων
fragment 4

fragment aP.Herc. 228 fr. 4
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Carlo Orazi

[  ̣  ̣  ̣]επει[  ̣  ̣]καλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ο κατὰ τὴν ἀναλ[ογί-]
[αν] τοὺς πολιτικοὺς [  ̣  ̣]τικυ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]πτωκ[  ̣  ̣]σ[  ̣] ὑπὲρ
5 [  ̣  ̣  ̣]σ[  ̣]τῶν ἀφθάρτων
[τῶ] ν̣ παρ' ἡμ̣ᾶς ἀγαθῶν
[οὔ]τ' αὐτὸς ἐπιστήμων
[ο]ὔτ' ἄλλοι ἐμποιεῖν
δυνάμεις γε τῶνδε πα-
10 [ρ]ὰ καιροὺς καὶ σ[  ̣  ̣  ̣]τι
[  ̣  ̣]κινοῦμε[ν(?)   ̣]ον[  ̣] κα-
[τ' α]ὐτῶν ὅσων τὰ π[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]δεκτικ[  ̣]να[  ̣  ̣]τα τὸ
[μέ]ρος ηβοη[  ̣  ̣  ̣  ̣]οθα
15 [  ̣  ̣]μεν ἀλλὰ [  ̣  ̣  ̣]κα τὸ
μέρος ὡς [  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἱκανός παραιε[  ̣  ̣  ̣  ̣]θη
της ὥστε κα[ὶ ἑ]αυτῶ<ι>
[κ]αὶ τοῖς ἄλλ[ο]ις τὰ τοι-
20 [αῦ]τα παρασκευάζειν [καὶ]
διαθέσ[ε]ις [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αὶ
fragment b
ε[ -ca.?- ]
νε[ -ca.?- ]
σα[ -ca.?- ]
συ[ -ca.?- ]
5ν[ -ca.?- ]
χρ[ -ca.?- ]
αν[ -ca.?- ]
τικ[ -ca.?- ]
βο[ -ca.?- ]
10τη[ -ca.?- ]
πο̣ [ -ca.?- ]
τυπ̣ [ -ca.?- ]
νι[ -ca.?- ]
πασ[ -ca.?- ]
15πιτο[ -ca.?- ]
τιασ[ -ca.?- ]
ὅταν[ -ca.?- ]
γωσιπ̣ [ -ca.?- ]
πιλελ[ -ca.?- ]
fragment 5

fragment aP.Herc. 228 fr. 5
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]νωφ[  ̣]
[ -ca.?- ]ευ[  ̣  ̣]τ
[ -ca.?- ]λ[  ̣  ̣]νε
[ -ca.?- ]ε[  ̣]η
5 [ -ca.?- ]κα
[ -ca.?- ]νε
[ -ca.?- πρόλ]ηψιν
[ -ca.?- ]νυ
[ -ca.?- ]ροιογε
10 [ -ca.?- ]υνεσα
[ -ca.?- ]ντα
[ -ca.?- ]ιευ
[ -ca.?- ]ιτον
[ -ca.?- ]ποη
15 [ -ca.?- ἀλ]λὰ καὶ
[ -ca.?- ]ς διὰ τὸ
[ -ca.?- ]τησαν
[ -ca.?- ] ἀπὸ
[ -ca.?- ] οὐθ̣ὲν
20 [ -ca.?- ]ισουσιν
fragment b
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἢ τῶν α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κα<ὶ> μάλισθ' ὅταν ε[  ̣  ̣  ̣]
τοῖ̣ς πλ[ή]θεσι κα[ὶ κά-]
μνωνται πάλι σύ[μπαν]
5ταράττουσιν εἴτ[ε   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ τ]ὴν πρόληψ[ι]ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τ]ὸ προσδο[ξ]αζόμε[νον]
ὥ̣ [στε] δοκ[ε]ῖν κατὰ [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]αναι τοῖς [  ̣]εταχ[  ̣  ̣  ̣]
10 [  ̣]να[  ̣]ρουη ταὐτὸ [τὸ]
το[ιοῦ]το πάσχου[σίν τι-]
[νες] τῶν πολι[τι]κῶν [καὶ]
τ̣ῶν ῥητόρων κα[ὶ τῶν]
συ[γγρ]αφέων τῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]
15τον[  ̣  ̣]στεμεν[  ̣  ̣]ρο[  ̣  ̣]
σ[  ̣  ̣]α[  ̣  ̣] ἂν αὐτοὺς εμ̣ [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] ἄριστον λογισμό[ν]
[  ̣]οτεις σχεδὸν ευευτε
δυνάμεων [  ̣]εκα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 6

fragment aP.Herc. 228 fr. 6
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ινσοφ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ευ[  ̣  ̣  ̣]τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιλ[  ̣  ̣] ν̣σ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μη-
[δ' ἐπ]ισ̣ [τ]ήμη<ν> κ[α]ὶ φρό-
5 [νιμ]ον καλεῖσθ̣αι μηδὲ
[τὴ]ν ποιη[τικ]ὴν ἀ̣ε[ὶ]
[  ̣  ̣] ο̣σητον[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν μη-
[δέ] τι κατ' αὐ[τὸν   ̣  ̣]ουν
[  ̣  ̣]ωμα τύχης ἀλλὰ μα
10 [  ̣  ̣] ν̣καιοαποευλ[  ̣]μου
[  ̣  ̣  ̣] ι̣ον λόγους τε παν-
[τοδ]απ[ῶν] ἀνθρώπω̣ν
[πρὸς] ἀλλήλους κ[αὶ] πρά-
[ξεις ἃ]ς ἐν αὐτ[ῆι(?) μ]ε-
15 [τὰ σ]υνθ̣έσε̣ως ποιᾶς
[τιν] ο̣ς δι[α]λέ̣ [κ] τ̣ου αρι
[  ̣  ̣]τρο̣υ διελέγχειν πα-
[ρὰ] ταύτην ῥα[πί]ζοντα
[τὰ Σ]ωκρατι[κὰ] δι' ὧν
20 [  ̣  ̣  ̣]νεσελησειν φησὶν
[αὐτ]όν τινα ποιήσει
[  ̣  ̣]τοντα [πο]ητὴν ἀγα
[θόν   ̣  ̣  ̣]
fragment b
[  ̣  ̣  ̣]ει[ -ca.?- ]
ἀλλὰ [ -ca.?- ]
μακα[ -ca.?- ]
ρανω[ -ca.?- ]
5νοσ[ -ca.?- ]
συν[ -ca.?- ]
ποιη[ -ca.?- ]
σιωσ[ -ca.?- ]
γματ[ -ca.?- ]
10κατ' αὐ[τὸν -ca.?- ]
τε λέξει[ -ca.?- ]
νοήμασ[ι -ca.?- ]
δεσμεν[ -ca.?- ]
φωστοτ[ -ca.?- ]
fragment 1P.Herc. 1581 fr. 1
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Salvatore Ventrella

0[ -ca.?- ὅτι ποιη-]
τὴς μιμητής ἐσ[τι πρά]
ξεως τελέας προσ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]μεν τῶν ὡμλ[ο-]
5γημένων ληπτ[έον μὲν]
ὅτι ἐστὶν ἡ ποι[ητι-]
κὴ χρήσιμον πρὸς [ἀρε]
τήν, καθαίρουσα, [ὡ]ς
ἔφαμεν, τὸ μόριον·
10προσθετέον δ' ὅτι [ἔσ-]
τιν ἑκάστη τέχν[η ἀρχὴ]
τοῦ βελτίστου, τῶν
καθ' αὑτὰς πεφυκ[ό]
των, γίνεσθαι κα[  ̣  ̣]
15τ[  ̣  ̣] χάριν τοῦ τόπ[ου]
15[  ̣  ̣  ̣] καὶ ποεῖ κάθ[αρσιν]
fragment 2P.Herc. 1581 fr. 2
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Domenico Casanova

[τ]αῖς ψυχαῖς ἔνεστιν ἀ-
[φρο]σύνη μὲν ἐν ταῖς
[σο]φωτάταις, ἀκολασί-
[α δ'] ἐν ταῖς σωφρονεσ-
5[τά]ταις· ὁμοίως δὲ καὶ
[φό]β̣οι μὲν ἐν ταῖς ἀν-
[δρείαι]ς, φθ̣ό̣νοι δ' ἐν
[ταῖς μ]εγαλοψύχοις θε-
[ωρ]εῖν δ' ἔστι περὶ τὰς
10[βι]ωτὰς ἡ[δον]ὰ̣ς̣ κατ̣[ὰ]
[το]ὺς ὕπν[ους   ̣  ̣] δ' ἐν
[μ]έθαις κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ις καὶ
[ἐν τῆς ψυχ]ῆς πάθε[σι]
fragment 3P.Herc. 1581 fr. 3
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Domenico Casanova

[  ̣  ̣]ν τινα καὶ τέχνην ἄλ-
[λην] ἀποδεικνύει καὶ
[τὸν] θ̣υμὸν ωσ[  ̣  ̣] π̣ο̣λὺ
[  ̣  ̣]η τὰ λεγόμενα κ[α]τὰ
5[τῶν]ἀγαθῶν ποητ[ῶν]
[  ̣  ̣]ος δὲ οὐδαμῶ[ς]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εται, φησί, δ[ι-]
[αμαρ]τάνειν ἐξὸν μη̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ μ]ιμητικ[ὴν τ]ὸν κ[  ̣]
10[  ̣ α]ὐ̣τῆς ἀδοξίας δ[  ̣  ̣]ε[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]αιτ[  ̣] μ̣[ι]κρῷ δι̣ο[ρ-]
[θώμα]τι τὴν ἁμαρτία[ν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ανεα̣φ̣ρ̣ων [  ̣  ̣]ο 14.[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]μεν
fragment 3bisP.Herc. 1581 fr. 3 bis
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

0[ -ca.?- ἀρε-]
τὰς ποητῶ[ν -ca.?- ]
τον ἐπιδει[κνύει ἐν τῷ]
λόγῳ [τὴν] κα[θαρσιν τῶν]
ἁμαρτιῶν [ -ca.?- τῇ]
5κατορθώσει [ -ca.?- ]
ηαν τις τρό[πος -ca.?- ]
μη τὰς τερπ[νὰς -ca.?- ]
τὰς ἁμαρτία[ς -ca.?- ]
των σκοπεῖν [ -ca.?- ]
10ταὐτὸμ μὲν [ -ca.?- ἁμαρ-]
τία τὸ καταλ[έγειν   ̣  ̣  ̣]
τραγω<ι>δίαν ει[ -ca.?- ]
οὐδὲ τὸ ψευδῆ [ -ca.?- κα-]
[τ]αλέγειν οἷα [ -ca.?- ]
15[  ̣]ον πο[ιο]ῦν [ -ca.?- ]
fragment 4aP.Herc. 1581 fr. 4a

[ -ca.?- ]αν περι
[ -ca.?- πο]ί̣ησιν
[ -ca.?- ]ας ωσ
[ -ca.?- ] ὡς εἰ τῶν
5[ -ca.?- ] εἰ καὶ γε
[ -ca.?- ]ον πρα
[ -ca.?- ] εἶναι
[ -ca.?- ] μόνων
[ -ca.?- ] διαλε
10[ -ca.?- ]τ̣αι, φημί,
[ -ca.?- ποι]ητὰς καὶ
[ -ca.?- ]υμενους
[ -ca.?- ] καλοὶ ων
[ -ca.?- ]α̣[  ̣]τ̣ε̣
fragment 4bP.Herc. 1581 fr. 4b

τέλεον[ -ca.?- ]
ρις γίνε[ται -ca.?- ]
νειν τέχ[νη -ca.?- ]
τις εἶναι [ -ca.?- ἐ]
5λέου κάθα[ρσις τρα-]
γικὴ καὶ κ[ -ca.?- ]
κη τῶν τ[ -ca.?- ἐ-]
λ<ε>ινῶν ει[ -ca.?- ]
τῶν ἀλλο [τρίων ποιη]
10τικὴν α[ -ca.?- ]
τελέου [ -ca.?- ]
τελέου δρά̣[ματος -ca.?- ]
μας τὸν δ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]τε[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣]δ̣ιδ̣ο[ -ca.?- ]
fragment 5P.Herc. 1581 fr. 5
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Domenico Casanova

ταῦτα[ -ca.?- ]ι [ -ca.?- ]
λεν ἀπα[θ -ca.?- τρα-]
γωιδία κ[ -ca.?- ]
α ταῦρα δ[ -ca.?- ]
5ε̣ιν η μὲν [ -ca.?- ἀλλο-]
τρίω<ι>, ἔφαμ̣[εν, -ca.?- ]
ποιε φοβε[ρ -ca.?- ]
θειν ηδε[ -ca.?- ]
πᾶσαι μη[ -ca.?- ]
10συνεργάζ[ουσι -ca.?- ]
κες δι δεῖ[ -ca.?- ]
τις ἧττο[ν -ca.?- ]
τὰς τοιαύ̣[τας ποιή-]
σεις ὥστε [ -ca.?- -ca.?- ]
15[  ̣  ̣  ̣]ντη[ -ca.?- ]
fragment 6a
[ -ca.?- ]ην
[ -ca.?- ] κ̣αὶ
[ -ca.?- ] κα
[ -ca.?- ] βης
5[ -ca.?- ]ε
[ -ca.?- ]υ
[ -ca.?- ]ω̣
[ -ca.?- ]α̣ι
[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ας
[ -ca.?- ]υ
[ -ca.?- ]κ̣η̣
fragment 6bP.Herc. 1581 fr. 6b
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

ν̣[ -ca.?- ] κριτων [ -ca.?- ]
τοῖς ἔχουσι λυσ[ -ca.?- ]
οὐκ ἄν ὀκνήσε[ιεν ὁ-]
μολογῶν τοσ[ -ca.?- ]
5ονος αὐτὰς εἶν[αι -ca.?- ]
μεν συνχωρησ[ -ca.?- ]
βελτίονος τοῖς [ -ca.?- ]
τας δὲ τούτοις [ -ca.?- ]
μενοις πᾶσα [ -ca.?- ]
10βελτίστου δι[ -ca.?- ]
ἤχθη μέχρι ἄν [ -ca.?- ἐ-]
δείχθη πότερ[ον -ca.?- ]
ἡ ποιητική[ -ca.?- ]
[  ̣]ως[  ̣  ̣]ι τὸ πρ[ -ca.?- ]
fragment 7a
[ -ca.?- ]κης τινος
[ -ca.?- ]βηκεν σ̣εμε
[ -ca.?- ] ποιήσειεν
[ -ca.?- ] αὐτὸς
5[ -ca.?- ἐ]πὶ τῶν επε
[ -ca.?- ἄχ]ρι ἄλλω̣ν δε
[ -ca.?- ]μ̣ενων̣ καὶ
[ -ca.?- ]τ̣οι
[ -ca.?- ]τ̣ι̣ 10.[ -ca.?- ]ν̣π̣[  ̣  ̣  ̣]ου 11.[ -ca.?- ]η̣ν̣[ -ca.?- ]
fragment 7b
ατι[ -ca.?- ]
τος [ -ca.?- ]
παρ[ -ca.?- ]
εἶπον̣ [ -ca.?- ]
5τὸν π̣[ -ca.?- ]
ρικην̣[ -ca.?- ]
ητιν [ -ca.?- ]
τεσε̣ [ -ca.?- ]
fragment 1P.Herc. 407 fr. 1
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Ferdinando Ventrella

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α κα[ὶ μὴν] λέ-
[γων τὸ εἶ]ναι ποιητὴν
[σπουδαῖο]ν τὸν σοφόν,
[τοῦ]τ' εἶπ' εἰ καὶ μὴ πᾶς
5[ἐσ]τι σοφὸς ποιητής. χω-
[ρὶς] γὰρ δὴ τῶν προτέ-
[ρων] ὑπὲρ τῆς σπάνιον
[  ̣  ̣  ̣]λητεων [εἰ]ρημε-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ πρὸς ἁπάσας
10[κατ]ὰ τὴν ὁμιλίαν
[  ̣  ̣]δο[  ̣]κ̣εχρημεν̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]α̣γετονειν[ -ca.?- ]
fragment 2P.Herc. 407 fr. 2
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Ferdinando Ventrella

[καλ]ὰ ποιήμ[ατα   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]μηπ̣ουκαι[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] καὶ πρὸς διά[νοιαν]
[  ̣  ̣  ̣] προση[γορ]ίας τυγ-
5χάνει(*) ταύτης. καὶ τίνι
προσεχόντων ἡμῶν
Ὅμηρος καὶ Εὐριπίδης
ἀγαθὸς ποιητὴς ὀνο-
μάζεται καταχρησ-
10[τι]κῶς; ὑπὲρ οὗ μέρ[ους]
διὰ τὴν εὐπαιδευ[σί-]
[α]ν οὐδὲν οὐδεπ  ̣  ̣[  ̣]
φησιν εἰπεῖν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γὰρ οὐχ(*) ὁμοε̣ιδε[ -ca.?- ]
fragment 3P.Herc. 407 fr. 3
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Ferdinando Ventrella

[  ̣  ̣]ντας ὑπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]κλειμεθ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ς περὶ δὲ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣] ἀποβλεπόμενον
5κλη[  ̣]εων οὐ μαχε-
τέον οἷον εὐθέως ἐὰ̣ν̣
προσδοξάζωσιν τὴν
μίμησιν ὠφελεῖν καὶ
μεγάλα διενεκτέον.
10τῶι δὲ Ἀρχιλόχωι ἀ-
γαθὸν εἶναι πο̣[ιητὴν]
τοῖς οὔτε ανικ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ατεον καὶ χε[ -ca.?- ]
fragment 4P.Herc. 407 fr. 4
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Ferdinando Ventrella

κοι και[ -ca.?- λε-]
λοιπένα[ι -ca.?- ]-
βιον εἰπ[ -ca.?- ]
πολλὰ φαίνεσθαι [ -ca.?- ]-
5θέντες εἰ[ -ca.?- ]
πολλὰ καὶ πο[ιητι-]
κὸν οὐδέν [ -ca.?- ]
οἱ δ' ἐπαιτι[ώμενοι]
ἢ καὶ παθόντες [  ̣  ̣  ̣  ̣]-
10ριν καὶ χαν[ -ca.?- ]
ἑκατέρωι π[ -ca.?- ]-
σον ἄλλοι μὲν [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] καὶ λέγοντες [ -ca.?- ]

Apparatus


^ 4.23. l. οῦ (corr)
^ 12.3. l. εῖν (corr)
^ 13.19. l. ζη (corr)
^ 18.16. l. ν (corr)
^ 22.21. l. πῶς (corr)
^ 25.30. l. καὶ (corr)
^ 26.24. l. ρα (corr)
^ 27.21. l. ι (corr)
^ 27.24. l. ν (corr)
^ 30.4. l. οι (corr)
^ 35.25. l. ι (corr)
^ 35.26. l. ι (corr)
^ 36.5. l. ου (corr)
^ 38.8. l. ὑ (corr)
^ 2.4-5. l. τυγγάνει
^ 2.14. l. οὐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.