Papyri.info

sign in

= P.Herc. 832, 1015 = Trismegistos 62429 = LDAB 3602DCLP transcription: 62429 [xml]

fragment a
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τα  ̣[  ̣  ̣  ̣]τησω  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣εξευ̣ροι  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣οταν  ̣εμ  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣οσι  ̣ τῶν τοιούτ[ων -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀ̣πέχει τοῦ δρα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣ο̣λ̣ι̣τικῶν καὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τρας̣ τ̣ὴν κων  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κων μᾶλλον [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- πα]ραλογίσαι τὰ ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μη  ̣  ̣  ̣πολιτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο  ̣φ  ̣  ̣  ̣τοκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ω̣  ̣αιτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρει  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τε καὶ σο[ -ca.?- ]
fragment b
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]α̣υτ̣[ -ca.?- ]
ἀ̣γ̣α̣θοὶ πολ[ῖται -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αλλον ζω  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- μεί]ζονός τινος ἀγ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ταῦθ' οτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣τ̣ελεί̣ωσιν ἰδί[αν -ca.?- ]
[ -ca.?- β]α̣δίζειν εἰς σ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ασ  ̣  ̣ι ταῦτα τ̣ο̣ῖ̣ς̣ [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]τω[  ̣] παντ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ἄθροα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣τ̣ο  ̣οσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντ[  ̣  ̣]αυτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ον̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]τ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ π  ̣λ̣ι[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.