Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1418 = Trismegistos 62469 = LDAB 3645DCLP transcription: 62469 [xml]

column 1
[ -ca.?- ]βλε  ̣[  ̣  ̣]. καὶ οὐδ̣[ὲν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ης α[ὐτ]οῦ ενω[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ενδ̣ωτ[  ̣  ̣]ην τε̣ ἀπὸ̣
[ε]ὐσταθ[είας] καὶ τὰ συνηχῆ{ι} καὶ
5ἔτι πε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μενον [τοι]αῦτα̣
πάνυ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]· πονηρὸς ἢ [χρησ-]
τὸς τρό̣π[ος γ]ὰρ μένων επε[  ̣]ω̣
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣ τὰ ν]οήματ’ ἀνα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κας[  ̣  ̣  ̣] ἀσθενε[ια   ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣]ημ[  ̣  ̣  ̣]ενε[  ̣]. ἄλλος [τις] εἶχ’ εὐ-
[θ]έτου[ς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]  ̣ης καὶ
[ -ca.?- ]π  ̣ο̣[  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
column 2
[- ca.11 -]πων φ[  ̣  ̣]μ[  ̣ ἐ-]
κά[στ]ο[τ]ε τὸν πρῶτον λ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]φαν[ε-]
ρὸν ἂ̣ν̣ [φέ]ροιμ[ι - ca.9 -]
λήγεις τῆς μανίας· [ὁ]ρῶν γὰρ
5ἐν σ[ο]ὶ ἄλλο τι ἀστεῖ[ο]ν ἐνυ̣[πά]ρ̣-
χον, οὐκ ἂ[ν] βου̣[λοί]μ[ην σ]ὲ [νῦ]ν
παντα[χῶς] φ[εύξε]σθαι [ἀπ]ὸ το[ῦ]
μαν[ικ]οῦ κατὰ τὴν φύσιν καὶ
πάν̣[τα], καὶ μὴ μόνον καθαρ̣ὰ̣ κτα-
10κ  ̣  ̣ [ -ca.?- ]  ̣εμ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]τ̣ον[  ̣  ̣]α̣κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν γράφ[ω]ν·
'[ -ca.?- ]'
column 3
'[ -ca.?- ] τότε [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣τα[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]θα[  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] σοφιζόμε[νος]
γὰρ ι [ -ca.?- ]ε̣νει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣]κ̣αυ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αμαλ[  ̣  ̣]β[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ολὺ γὰ̣[ρ]
[  ̣  ̣]β̣ε[  ̣  ̣]  ̣ [ -ca.?- ]  ̣κ̣λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ] τῆς φύσ[εως] ἀγαθὸν
10κα[ὶ -ca.?- ]
σ̣υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣]υ[  ̣ τ]ὰ νῦν οὐκ ἀδ̣[ύνατα]'
[1 line missing]
13'[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]του ἐφικτ[ὸ]ν [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]π[  ̣]  ̣[  ̣] ὥ[σπ]ερ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το̣υ̣[  ̣  ̣  ̣]
15[ -ca.?- ]ρον[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]δεε[  ̣  ̣  ̣]'
column 4
'[ -ca.?- ]τοπ[ -ca.?- ]'
[2 lines missing]
4'[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣]τεστρ̣[  ̣  ̣]  ̣π̣[  ̣  ̣ στ]έργομε[ν   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]α̣μ [ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ε καὶ̣ τ[  ̣  ̣]η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ι̣[ -ca.?- ]'
[1 line missing]
10'δην̣ ἢ τοῦ[τον -ca.?- ἀλ]
λὰ̣ κατὰ̣   ̣[  ̣]. αὐτοῦ π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
παρ’ Ἐπικούρου κα[ὶ πρὸ]ς Μητρ̣ό̣-
δ[ωρον -ca.?- ]
[  ̣]μα[  ̣  ̣  ̣  ̣]ηβ̣[  ̣]μ̣[ -ca.?- ]
15[  ̣]κε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν οὐκ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κ̣α̣ὶ̣ θ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]πριαν[  ̣  ̣]'
column 5
'[ -ca.?- ]  ̣νη[ -ca.?- ]'
[2 lines missing]
4'[ -ca.?- ]μο[  ̣]σ̣α̣[ -ca.?- ]'
[4 lines missing]
9'[ -ca.?- ]ν  ̣  ̣  ̣  ̣α[ -ca.?- ]'
[2 lines missing]
12'σπουδη  ̣  ̣μ̣ι̣ν οὖν [  ̣  ̣]ευ[  ̣  ̣].
[  ̣]πα  ̣ [ -ca.?- ]γα  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣α[  ̣  ̣  ̣]αρς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]'
column 5
[1 line missing]
2'[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ουθ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]αισε̣  ̣[  ̣]ω̣ς̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ε̣  ̣[ -ca.?- ]'
[2 lines missing]
7'[  ̣  ̣  ̣]νη̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]ως  ̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣συ]μφιλο[σ]ο̣φ[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣]ηχασε̣π̣[ -ca.?- ]'
column 6
'[  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]πα[  ̣  ̣]απ  ̣ονθ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[  ̣ ἡ]μᾶς τ̣[  ̣  ̣  ̣]αι  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣φιλο[  ̣  ̣  ̣]κως[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣] ἡμῶ[ν   ̣]ν̣ακοις[ -ca.?- ]
α [ -ca.?- ]μ  ̣α[ -ca.?- ]
της[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ [ -ca.?- ἀγα]θὸν [ -ca.?- ]
  ̣κ̣ [ -ca.?- ]ν[  ̣  ̣  ̣]τυ  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ο̣τε[  ̣]ως[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χ[ -ca.?- ]'
column 7
'[ -ca.?- ]κε ὁ μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]σ̣εν κατὰ τὰ ἐν Κυ[ζί-]
[κωι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε  ̣[  ̣  ̣  ̣]ως ἐπιμεληθείσ  ̣ '
ἐπ' Εὐθ[ίου] δὲ περὶ τῆς αἱρέσεως
5αὐτοῦ διασαφεῖ τοῖς ἐν Λαμψά-
κωι φίλο̣[ις ἐπι]στέλλων· 'ἠκούσα
μεν γὰρ [ὅτι] δὴ Λεοντ[εὺς] πάντ[α]
απ  ̣ [ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ὥστε π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η[  ̣]  ̣α  ̣νη  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10μενα, συ[να]χθόμεθα τῆι παρὰ
——
τἀνδρ[ὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣' Λ[ε]ον-
τε̣[ῖ δ]ὲ̣ ν̣ [ -ca.?- ]τα[  ̣]  ̣[  ̣]ωσιναστι
[ -ca.?- ]των τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]απον[ -ca.?- ]
[1 line missing]
16[ -ca.?- ]ω[ -ca.?- ]
column 8
[ -ca.?- ]γ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] οὐδὲν
[ -ca.?- ]χ̣ον[  ̣  ̣]ια  ̣κ[  ̣]
[ -ca.?- ]ου[  ̣  ̣ τ]ο̣ύ̣τ̣ων̣
5[ -ca.?- ]ε̣ψε καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣]ω  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]β̣ [ -ca.?- ]κε̣ [ -ca.?- ]υ[  ̣  ̣  ̣]
χα [ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣]ε[  ̣  ̣]ω[  ̣  ̣]. ποτε̣ ν[  ̣  ̣]λ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φασεν[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]
τ  ̣[  ̣]νεσχ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αμεθα[  ̣  ̣]ων μή
τ̣’ ἐ[ν τ]οῖς βεβαί̣[οις] οἷς, ὡς κἂν φ  ̣[  ̣]
νεθα, μηδὲ [  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]. δὲ γράφ[ων]
  ̣ τ[ὸ]ν [  ̣] Ἐπίκουρ[ο]ν [  ̣]ωπ̣[  ̣  ̣]σα[  ̣  ̣]
15[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]π̣[  ̣]  ̣[  ̣]οντω̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ο[  ̣  ̣  ̣] μὴ λ̣ία[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τρε[  ̣  ̣]εδ̣[  ̣]αν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς[  ̣]μ̣[ -ca.?- ]
column 9
[1 line missing]
2[ -ca.?- ]  ̣εε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ̣χ̣ [ -ca.?- ]καπο
[ -ca.?- ]ω̣[  ̣]τ̣ι̣β̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]π̣’ ἀρχῆς
5[τῶν ἑν]ν̣οίων [ -ca.?- ]  ̣[  ̣]ν̣ φα̣
ς̣ [ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ραωβ̣  ̣[  ̣]
[2 lines missing]
10[ -ca.?- ]δε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φθ̣[  ̣]
[ -ca.?- ]μ̣ακ̣ [ -ca.?- ]ς  ̣[  ̣]λο
Τιμο[κ]ράτου[ς] π[ -ca.?- ]
εψ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ [ -ca.?- ]ρ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς τ̣ῆς
[ -ca.?- ]επ  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
15τ̣ῆς [  ̣  ̣  ̣]ς̣ δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ε̣ἰς τὶ α[  ̣]σ̣α[ -ca.?- ]
column 10
[ -ca.?- ]ν καὶ μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣τον πρὸς
τ[  ̣  ̣  ̣]περὶ τῆς Ἀθήνησιν αὐ-
τοῦ παρουσίας Χαρ̣[ιδή]μωι [γ]ρά-
5φ[ων]·'ἤκουσα Λύκ[ου] #26φησίν#26 (ἥκ̣ει
γὰρ πρὸς ἡμᾶς’ ὅτι ν[εα]νίσκον [  ̣  ̣  ̣]'
[1 line missing]
8'τες  ̣' Θεμίστα<ι> δ' ἐπὶ Φιλίππου· 'Λύ-
κον φὴ[ς] πιστ[ὸν] εὔτακτόν̣ [τ]ε̣
10νε  ̣[  ̣  ̣  ̣]δαιμον̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]να[  ̣  ̣  ̣]
σιν δ' ἄλλο θα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]προ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τετα[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣αν [ -ca.?- ]υ̣κις[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]καμ [ -ca.?- ]νο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15κατ’ αὐτὰ παρακ[αλοῦ]ντα [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]μ[ -ca.?- ]'
[1 line missing]
18'[ -ca.?- ]α̣ψα[ -ca.?- ]'
column 11
'[ -ca.?- τὴ]ν ἄλ[λην]
γενομ[ένη]ν [  ̣  ̣]αν οὐχὶ σοφίαν [  ̣  ̣]
δε  ̣  ̣ον σὺ[ν αὐτ]ῶι μνημονευ-
ομένου[  ̣]ε[  ̣  ̣]ε[  ̣]ωι[  ̣]εκα[  ̣  ̣]ντον
5ὅτι μὲν [ -ca.?- ]δ [ -ca.?- ] παρά-
κρημνος [τὸ]ν *λ̣α[μψ]ακην[ὸν] τὸν
[ -ca.?- ]π̣ε  ̣  ̣  ̣[  ̣]αψα̣
τιμ  ̣[  ̣  ̣  ̣]μενου [αὐ]τοῦ δρ[  ̣  ̣ πα-]
ρ’ αὐτὰ [  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τρ[  ̣  ̣]υ̣ μετὰ
10ταῦθ’ ὑπο[γρ]άψω ι[  ̣  ̣]α[  ̣]πο[  ̣  ̣  ̣]
νῦν δὲ [  ̣  ̣  ̣] τοῦ Λαμψακη[νοῦ]
[ -ca.?- ]ρα  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣[  ̣]ο̣[ -ca.?- ]
[  ̣]σεν οὐ πρὸς Ἰ[δο]μενέα̣ [μ]όν[ον]
15[  ̣] δὲ τῶν [  ̣  ̣  ̣]απεβ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ιδ[  ̣  ̣]'
column 12
'[  ̣]α [ -ca.?- κα]ὶ Τιμ[ο]
κράτει [δ' ·] [ἰδὼν ὡς] ἡμεῖς [πά]ντα
ταῦτα κ[ατὰ τ]ρόπον [- ca.10 -]
θα, συλλάμβανε καὶ αὐτοῖς, ο̣ὐ μό-
5νον διὰ τὴν οἰκειότετά [σου, ἀλλὰ]
καὶ διὰ τὸ ἦθος αὐτῶν ὅπ[ως τῆς]
πάσης χορηγίας τυγχάνωσ̣[ιν]
[τῆς ε]ἰς το[ιαῦτα - ca.9 -] ἁρ-
μοττούσης· καὶ σὺ δὴ̣ τοῖς ἂν
10[ἐμ]πείρως σαυτὸν χρήσιμ[όν]
[τε] καὶ εὔνουν παρ[έχοις   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] τίς σοὶ [ὑπ]οστολὴν   ̣  ̣[  ̣]υς[  ̣]
[ -ca.?- ]εψ[  ̣  ̣].
[ -ca.?- ]ιν τὴν ε[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ] ἡμᾶς ἄλλ̣[ο] τ̣[ι] κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω[  ̣]π[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]τε  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ οὐθὲν
[ -ca.?- ]ι̣β[  ̣  ̣  ̣]'
column 13
[1 line missing]
2'[ -ca.?- ]τ̣α.
[ -ca.?- ]ε [ -ca.?- ]α.
[ -ca.?- ]ε̣  ̣  ̣ πολλ[ὰ]
5[  ̣  ̣  ̣]ην̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τεθ̣ε̣ [ -ca.?- ]κ[  ̣  ̣]
φ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ] πα
ραγρα[φ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
τ  ̣ [ -ca.?- ]  ̣ε̣  ̣
[ -ca.?- ]α[  ̣  ̣  ̣] τὴν ἐ[π]ιστ̣ολὴ[ν].
10[ -ca.?- ]μοι[ -ca.?- ]
δ[  ̣]ψ̣[  ̣]πρ̣ο[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
θην [ -ca.?- ]  ̣  ̣ φιλοσοφ[  ̣]
α  ̣ [ -ca.?- ]υ [ -ca.?- ]ων
[  ̣]  ̣  ̣ [ -ca.?- ] μετὰ αὐ-
15τοῦ ἡμεῖς εν[  ̣  ̣]α̣τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
  ̣α̣[  ̣  ̣  ̣]ουδ[ -ca.?- ]'
[1 line missing]
19'[ -ca.?- ]ην τοιαύ̣[την   ̣  ̣  ̣  ̣]
20[ -ca.?- ]τ  ̣  ̣[ -ca.?- ]'
column 14
'αθη [ -ca.?- ]ος τ[  ̣]
ἀδελφὸς μὲν [αὐτ]ο̣ῦ Τιμοκράτης,
μηθὲν ἑλόν̣των αὑτῶν αὐτούς,
καὶ γὰρ αὐ[τὸς] μηδ' ἐπι[ταθ]εὶς {ἂν} ἐ-
5ὰν ἥκοι καὶ [ἔς] τι πρὸς [τ]ὸ εὔνο[υν] ἐ-
κτενεῖ σώ[ιζων] τὸν [ -ca.?- ]
καὶ \δἰ/ αὐτὸ [  ̣  ̣]  ̣[  ̣] γνοὺς [τὴ]ν ἐπ̣[ιμέ-]
λειαν ἡ[μῶν αὐ]τῶν ποιεῖσθαι.' δη -
——
λοῦται, δ' ἀμέλει, καὶ γ[ε]γονυῖά τις
10ὑπ' αὐτοῦ τῶν περὶ τὸν Ἐπί[κουρ]ο[ν]
[φ]ροντίς. ἐπ' Ὀλυμπιοδώρου [  ̣  ̣  ̣]
τ[  ̣  ̣  ̣]οιτε[  ̣  ̣  ̣  ̣]να δὲ γράφων·
' [ -ca.?- ]ρακ[ -ca.?- ]
καταμ[αθόν]τα τὰ πρὸς [  ̣  ̣]ος[  ̣  ̣  ̣]
15δια [ -ca.?- ]ν[  ̣]αν τ’ ἐκεῖ ανα[  ̣  ̣]ο[  ̣]
[ -ca.?- ]εν[ -ca.?- ]'
column 15
'[ -ca.?- ]εινετο μ[ -ca.?- ]
ψ [ -ca.?- ] ἐπειδὴ φι
λοσο̣φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σιν  ̣ιν παρασκε̣υ̣ὰ-
ς τοιαύτ def (*)ας καὶ οὐδείς, ὡς με[τὰ]
5τοῦ Τιμοκρ̣άτ̣ο̣[υ]ς   ̣[  ̣  ̣]νεαν[  ̣  ̣  ̣]
ἐπιμένομεν τοσούτων ὡς καὶ
νῦν πάνυ μ [ -ca.?- ]ρ̣ος ἐπι-
φανὴς ηνεμβα [ -ca.?- ]ε καὶ
ὡς τοῦ αὐτοῦ ἤθου[ς] τ̣[  ̣  ̣  ̣]ης, ἐν φι-
10λοσοφία[ι δ' αὐ]τῶν [σὲ] ἐνκωμιάζω
π[- ca.9 -]ς  ̣[  ̣]τ[  ̣]  ̣[  ̣]ποντα καὶ
παρ̣εγγυ̣[  ̣  ̣  ̣] πᾶσι τ[ο]ῖς αὐτοῦ [φί-]
λοις  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣ι̣νοντα πάσης [  ̣  ̣  ̣]ν̣
επα[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣] παρ’ αὐτῶν   ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣]λ̣[  ̣  ̣]ακ[  ̣  ̣  ̣]ιν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
ανθ[  ̣]ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α [ -ca.?- ]π̣ο  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]'
column 16
'[ -ca.?- ]α  ̣[  ̣]  ̣  ̣
[ -ca.?- ἀ]χρήστ[ους] διαφοράς.
διὰ τίνας αἰτίας δημό[την]
ὄντ’ αὐτὸν πατ[ρόθε]ν ἀνη[γόρευ-]
5εν Ἐπίκουροσ  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] περὶ τοῦ μά -
——
λιστα μὲν [εἰ]ς Ἀθήνας ἐ def (*)λθ[εῖν ἔ]ν-
θα διατρίψουσιν, ἂν ὁ κατὰ τῶν
φιλοσόφων [ -ca.?- ]ιρε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
μο [ -ca.?- ]αρις[  ̣]ντ[  ̣  ̣]
10προ [ -ca.?- ] εἰς Μυτι[λή-]
νην π̣[ -ca.?- ]
ε̣[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]οψ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ο̣[ -ca.?- ]
15  ̣ [ -ca.?- ]ρ̣αδ̣[ -ca.?- ]'
column 17
[1 line missing]
2'[ -ca.?- ]ληδο  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ως καὶ τούτω[  ̣]
[ -ca.?- ]ου[  ̣  ̣]ρι[  ̣]η  ̣κ.
5[  ̣  ̣]α[  ̣]γον φίλω̣ν πρ[ὸς] ἀλλήλου[ς]
[  ̣  ̣  ̣] τοσου[τ -ca.?- ]  ̣ειπομ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]υτην  ̣  ̣[  ̣  ̣]
  ̣  ̣α [ -ca.?- ]π[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]π̣ι̣κ[  ̣  ̣]ι̣β[  ̣]ον[  ̣]μ̣  ̣[  ̣]ω̣[  ̣]ιππους
10[  ̣  ̣]ν̣ες̣ [ -ca.?- ]ετα̣κ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]νθε
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ημον  ̣  ̣  ̣θι[ -ca.?- ]
δύναμαι γὰρ̣ [ -ca.?- ]ια  ̣ειν  ̣  ̣
[  ̣] ὑπὲρ [  ̣  ̣  ̣]λο  ̣[  ̣  ̣  ̣]την πρὸς ἀλ[λή-]
[λο]υς  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ο τὴν [ἐπιστ]ολ[ήν]· ταῦ-
15[τα τὸν σ]ώφρον’ ἐν θυ[μῶι   ̣  ̣  ̣]νις
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣τ’ ἐν ἐ[πισ]τολ[ῆι   ̣  ̣  ̣]αι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] βουλοίμ[η]ν σὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ[  ̣]δ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ]μῖν ἢ τοῖς [  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἡμᾶς [ -ca.?- ]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸ πρᾶγ[μα -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἢ ταῦ[τα   ̣]χ̣[ -ca.?- ]'
column 18
[1 line missing]
2'[ -ca.?- ἐ]ν ἄ[λλαις καὶ]
[ἐ]ν τῆ[ι πρὸς] Ἀριστόβουλον, α[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἁπάσηι, καὶ τῆι πρὸ̣ς [Κω-]
5λώτην, καὶ τῆι ν̣ῦν πρὸ̣ς Εὔδ̣[ημο]ν.
——
επ̣ιδεχιμ[  ̣  ̣]ν  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]καρ̣ο̣υς ἀ[κού-]
σας ο[ὖ]ν φιλανθρώπως ὑπὲρ ἐμ̣[οῦ]
πρὸς αὐτὸν μιμνήσκοιο̣ [γ]εγρ[αφέ-]
ναι, συνιστὰς φίλον σ̣α̣υ̣[το]ῦ καὶ Ἐ-
10πικούρου πάλι τὸν Ἱπποκ̣λ̣ε̣ί̣[δην],
συνειληφέναι δὲ καὶ ταῦτ[α πάν-]
τα καθ’ ἕκαστα πυθόμενος π[α-]
ρ’ Εὐβούλου  ̣ ' συ[νίσ]τησι δ' ἔτι αὐ[τῶι]
Πρώταρχον. γράφει δὲ [κ]αὶ ταυ-
15[τί·]'Εὐδή̣[μ]ου τεθαύμακα [ὅτι]   ̣[  ̣]υ
τ̣ωι μακρὰν ἀπηρτήθη τ[οῦ γεγο-]
νό̣τος χωρίσας ἑαυτὸν   ̣[ -ca.?- ]'
column 19
[1 line missing]
2[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω def (*)παρειληφότι τἀκείν[ου]
[διδ]όν[αι] *κ̣αρνεΐσκω<ι> δεῖν τι, ὄ[ντος]
τοιούτου Κρονίου καὶ δόντος προ-
5θ[ύμως· καὶ μά]λ' ἀσπασίως τῶι Ἀρκε-
[φ]ῶντι μίαν μὲν ἐξ ἐπαίνου <οὖ>σαν
τὴν [ὑπ'] ἐμοῦ δοθεῖσαν αὐτῶι πᾶ-
[σ]α def (*)ν def (*)δὲ[δ]ωκε παρ’ [ἑκα]τέρ[ου]ς οὐδὲ
[ -ca.?- ] δ' ἑλεῖν
10ἀλ[λὰ] κ̣αὶ προ<στέ>ταχέ τιν[ι] Καλ[λισ]τ̣ρ̣[ά-]
τωι π̣[έν]τ̣ε μνᾶς ἡμῖν δοῦναι.' καὶ
προβάς· 'ὁ μὲν [δὴ] Καλ[λίσ]τρατος
ε  ̣[  ̣  ̣]τ̣υπτ[  ̣]κε μέχρι [γ]ε τοῦ πα[ρ]ό̣ν̣-
τος[  ̣]  ̣[  ̣]εν[  ̣  ̣ Π]ατρόκλ̣[ο]υ [ἤθε]λον
15εἶναι [  ̣  ̣]κε  ̣ [ -ca.?- ]χαρι
[  ̣]ωιδε̣ [ -ca.?- ]ων
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τανη̣[  ̣  ̣  ̣]του[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εδ[ -ca.?- ]'
column 20
[2 lines missing]
3'[καὶ] π̣ρ̣ο̣ελθών· Κρόν[ι]ος φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἠσ[κ]ημένο̣[  ̣]ς, ἂν τύ[χ]η̣ι, καίπε def (*)ρ οὐ-
5κ [ἄτ]οπος ὤν, ἄπειρος δὲ λεπτο-
λογίας διὰ τὸ μηδὲ τὸν Εὔδ[ο-]
ξον ἱκανῶς ἐνδελεχίζειν ἐν
φιλοσοφίαι, καθάπερ ἡμῖν ἔλεγεν
κ̣αὶ Ἀρ̣[κ]εφῶ[ν] κα[ὶ] τὸ συμβε[β]ηκ[ὸς]
10ἐμή̣[ν]υεν.' Κρονίωι [δ'] αὐτῶι def (*)γ[ρά-]
φων·'οὐκ ὀλιάκις γὰρ καὶ Λεόν-
τ̣[ιο]ν πρὸς Ἐπίκουρο[ν] εὐφήμως π[ε-]
ρ̣[ὶ] σοῦ καὶ πρεπόντως διελήλυθ[ε]
καὶ ὁ Πυθ def (*)οκλῆς ὁ παρὰ σοῦ καὶ διατρ[ί-]
15[β]ων καὶ τῶν υἱῶν ἐπιστατῶν
τ̣ῶν σῶν καὶ κομίζων παρ’ Εὐδ[ό-]
ξου καὶ *δ̣[ιο]τ̣ίμου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ὰς ἐπιστο̣-
[λὰ]ς τ̣[  ̣  ̣  ̣]ως κ [ -ca.?- ]α[  ̣  ̣  ̣]'
column 21
'[ -ca.?- ]καρ [ -ca.?- Πυθο-]
κλέους Κρον[ι -ca.?- ]
ου. πρ[οβ]ὰς [δέ· -ca.?- Καλ-]
λιστρ[άτ]ου[  ̣  ̣  ̣  ̣]στων[ -ca.?- ]
5ων εἰς ἄλλα παντὸς π[ -ca.?- ]
μαθὼν ὅτι [  ̣  ̣]υ πρόνοιαν def (*)περ[ὶ   ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣λιγ[  ̣  ̣]  ̣  ̣εν οὐκέτι [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣ [ -ca.?- ]τινσυν[ -ca.?- ]
σεν[  ̣]ετω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ατ[  ̣  ̣]βαχο̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]νου διότι πάσαις [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σα [ -ca.?- ]ν π[ -ca.?- ]
ριαν ὥστε τὸν Μαρ[γ]ίτη[ν -ca.?- ]
ηται θανεῖν, ἔπεστι [δὲ -ca.?- ]'
——
column 22
[1 line missing]
2'[  ̣  ̣]συ[ -ca.?- ]
ανα καὶ [ -ca.?- ]ε̣νε.
[  ̣  ̣] τό̣τε [ -ca.?- ]ου[  ̣]μ̣αντει̣[  ̣  ̣]
5[  ̣]ησεν [ -ca.?- ]σου [τ]ῶιδ' ἐστίν
#26φησίν#26 [  ̣]νεαξ[  ̣]  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣]μ  ̣ς ὥς̣
τ’ εἰπ def (*)ε[ῖ]ν ὡς, εἰ μὴ τη[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ’ ἐμοῦ κἂν μει̣ζόνω[ς]
  ̣  ̣[  ̣  ̣] ἐπῆλθεν.' προελθὼν
10δέ· 'καὶ τ[ο]ῦτ’ ἐπ def (*)έφερες π̣α̣ρ’ η̣φα[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸς τὸν [Κλεό]μβροτον.' [τού-]
[τωι δὲ] ὅτι· 'ποεῖ πρᾶγμα δεινὸν
καὶ αἰσχρὸν ἐμὲ πρὸς [φι]λότ[ητ’ ἔ-]
νκλημ[α] τὸν παν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]υλ[  ̣  ̣]υμε
15[  ̣] καὶ πρὶν οὐχ ἑ[τέρως] π̣[  ̣]ε'
[1 line missing]
column 23
[ -ca.?- ] def (*)ἐπ' ἀρχ[ὴν]
[ -ca.?- ]τεα [ -ca.?- ]ε πρότερ[ον]
ὄντες [ -ca.?- ]μενου νε  ̣[  ̣]
  ̣ν ὀλιωρεῖς κ[αὶ πα]ν̣τὸς ἡσυχάζειν
5προαιρουμένο[υ τε] καὶ οὔτ’ ἐπ' ἀρ-
χὴν οὐδέποτ[ε] μ̣[ε]ταστά̣ν def (*)τος
ἑξήκοντα καὶ τρισ[ὶν] ἔτεσιν
ο[ὔ]τ’ εἰς ἄλλην κρ[ί]σιν [οὐδ]εμίαν
ἀλλ' ἐν φιλοσοφία[ι] διατ̣[ρ]ίβοντος
10ἀ def (*)εί. περὶ τοίνυ[ν   ̣  ̣]ονους εἰ μὲν
ε̣[ἶ]χον προχείρως [ὑπόμ]νημ' εἰπεῖν
[ε]ὐλυ̣τώτερ def (*)ον ἂ[ν νῦν γ' εἰ] def (*)ς τα[ῦτα]
προσεχρησάμην· [ὡς] ἐγ[ὼ μ]ὲ̣[ν] σφό-
δρα πείθομαι Θεοδώ{ι}ρ[ωι] τῶι θε[ί-]
15οι[ς κα]ὶ θεῖον ἀνδρ[άσ]ιν [  ̣  ̣  ̣]ωι̣[  ̣  ̣]
[- ca.9 -]εδ [ -ca.?- ]ν εἶνα[ι]'
[1 line missing]
18'[  ̣  ̣]ντα[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ικα[ -ca.?- ]'
column 24
'[ -ca.?- ]ων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τὸ]ν ἀγαθ[ὸν -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸ πρὸς τοὺς ἀσχ[όλο] def (*)υς α̣ὐ-
τῶι καὶ μνημονεύ[ει] κατὰ Δι[ό-]
5τιμο[ν] Ἐπίκουρος ἄρ[χο]ντα τοῦ
βυβλ[ίου] Φύρσωνι γο[ῦν] γράφων·
ἀπέστει[λ]α δ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τὸ πρὸς
τοὺ[ς ἀσ]χ[όλους]' [κ]αὶ 'κἂ[ν ἠ]ναγκασ-
μέν[ος]  ̣ε̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]μας [ἐς μέγ]ιστ’ ἂν ἥ̣-
10κοις κ[α]κὰ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣νει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον τὸν
τρό[πον] τ[οῦτο]ν καὶ τοσ[οῦτ]όν τε
δε[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]της πα [ -ca.?- ]νης
η[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] ἐκεῖνος [ -ca.?- ]ρο
εἰ καὶ Νικάν[ο]ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω[ -ca.?- ]
15[  ̣]π[  ̣  ̣  ̣]αδ̣ει[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣]ιδεα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λλαν[  ̣  ̣  ̣]αγ [ -ca.?- ]ος
[ -ca.?- ]χ [ -ca.?- ]  ̣  ̣
[ -ca.?- ]επε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]συ [ -ca.?- ]αβα[  ̣  ̣  ̣]'
column 25
'[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]ναν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ἡ περὶ τῶν ἀ def (*)σχολιῶ[ν τότ’ ἐ]γρά-
[φη]' καὶ 'προσ[ακή]κοα ὡ̣[ς σὺ π] def (*)ειραῖς
ἥδειον ἂν ἔ[ξ]ωθε ἰδιώτ def (*)ηι αὐτῶι
5γεγονότι τῆς πρότερον [ἐπι]φα-
νείας τὴν φιλίαν συνάψαι
μ[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]· χράω δ def (*)ὲ τῶι ἀνδ[ρὶ]
πρ[ὸ]ς ὃν ἡ π[ερὶ] τῶν ἀ[σ]χο[λ]ιῶν ἐκ
def (*)Σάμου ἐπιστολὴ ἐγράφη [  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ο]ὐ γὰρ τὰς τυχούσας ὑπὲ[ρ ἐμοῦ]
φωνὰς Κωλώτης ἀνήγγ[ε]λ[λεν]
ἀλλ' ἀνταξίας ἤπερ εἰ τ[ὰ] Ταν-
τάλου τ[άλα]ντα [τ]ὰ̣ δῆ[θ]ε γέμ[ο-]
νθ’ ὑ[π]εδωρεῖτο. σὺν ἑταί def (*)ρ[ωι λέγω]
15ἄνουν, ἔγωγ' αὐτῶι, μὴ [παρρη-]
σιάσαι μοι κατ’ ἄ[λ]λας π[ράξει]ς
[χ]ρ̣ησίμωι γεν[ομένω]ι μηδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]'
column 26
'[  ̣]α [ -ca.?- ἂν ἐπέτει]νε θαν[εῖν]
αὐτὸν τὰ κ[ατὰ] τὴν γενομέ-
νην [ἐκ τῆς ἀρχ]ῆς ἀποχώ[ρη-]
σ̣ι̣ν καὶ τῶν ἁπάντων ἀποβο-
5λήν.' καὶ προβάς· 'καὶ νὴ Δία ἔγω-
γ[ε], ἐς τίνα συνιδὼν ἀνατάτ-
τοντα ἐμα[υτ]ῶι δια[  ̣  ̣  ̣]τ̣ου
[  ̣]. καὶ ἀπ def (*)οδημῆσαι μ[ὴ] ποθῶν
πρόσω, κεἰ ὠμὸν οὔσας [χα]ράς, ἔτι'
[1 line missing]
11'[  ̣  ̣  ̣] ἐμοὶ ἓν ἐπικουφ[ί]σ[ουσι πάν]τες
[  ̣]α [δύ]ναται [  ̣]υοι [ -ca.?- ]αμη
[  ̣  ̣]  ̣ι ἐκε<ί>νοις [ἀ]λλ' ἐν γ [ -ca.?- ]α̣
[  ̣  ̣ μ]ηνύειν [  ̣]επιδοτ[  ̣  ̣]δε[  ̣].
15τ[ηρ]εῖς τὴν ε[  ̣  ̣  ̣]πην ἐκ [  ̣  ̣]πρ[  ̣]
[ -ca.?- ]λ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]ε[ -ca.?- ]
π[  ̣]ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]υ θαν[  ̣  ̣  ̣  ̣]μεθ̣αγ[  ̣  ̣]
[  ̣]λ [ -ca.?- ]την[ -ca.?- ]
μενην εν [ -ca.?- ]κ[  ̣  ̣]πρα[  ̣]
20[ -ca.?- ]νε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πον[  ̣  ̣]'
column 27
[1 line missing]
2'περὶ τὴν ἐν Κορίν̣θωι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὑ̣[πὸ Κ]ρατέρου [καὶ πλ]οί[ωι Ἀθή-]
ναζε μεταγωγὴν καὶ τὴν
5σπου̣δὴν ἣν οἱ περὶ τὸν Ἐπίκ[ουρον]
ἐποήσαν[το] π̣ρ̣[ὸς τ]ὴν def (*)σωτηρ[ί]α[ν]
αὐτοῦ, τὰ μὲν [φίλ]ους παρορ[μῶν-]
τες̣, τὰ δ' αὐτ[ὸν] πραγμα[τ]ε̣ def (*)υ[ό]με-
νο def (*)ν παραμυθ[ο]ύμε{ι}νο[ι κ]ατ’ αὐ-
10τὰ[  ̣]ιανοτ[  ̣] καὶ τ[  ̣  ̣]σπα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὀκν<η>ρὸς εν[  ̣  ̣  ̣  ̣]ερο[  ̣  ̣]ς Ἐπ[ικούρου]
κα̣ὶ̣ def (*)Μετροδ[ώ]ρου [ -ca.?- ]
παρεγράψ[α]μεν τάδε δ[ει]ν[ὰ ὑ]
πὲρ αὐτῆς τ̣ῆς def (*)λύ def (*)σε def (*)ως χα[λ]επ̣[ῆς ἐξ]
15ὑπομνήσεω def (*)ς εἰρημένα εγ[  ̣  ̣  ̣]'
column 28
[1 line missing]
2'καὶ δεηθέντος μου φιλανθ[ρω-]
πεύ[εσ] def (*)θαι δ[ιὰ παντὸ]ς πρὸς̣ Μ[ι-]
θρῆ[ν]. ἡνίκα ἔζη [Λ]υσίμαχο[ς] χρή-
5σιμον οἰόμενο[ι] τοῦ def (*)θ’ ὑμῖν εἶν[αι] ἢ
π[ροπ]επτώκασ̣ι [  ̣]  ̣ [ -ca.?- ]ν
τι[  ̣  ̣  ̣]ε̣α δὲ καὶ τὰ [κα]τὰ τὴν ἔξω-
θε[ν] φα[ν]τασίαν ἐφ' ὃ ἂν ἀνέ[κ] def (*)οι
τι καὶ τῶν τοιούτων πρὸς ἡμᾶς  ̣'
10καὶ Ἰδομενεῖ δὲ παραπλήσια
[κα] def (*)ὶ def (*)Κωλώτει· τούτωι δὲ ὅτι· 'κ̣αὶ [ὑ-]
πέρτερ[ο]ν ἐγένετ def (*)ο [χρ]ήσιμ[ο] def (*)ς
ὁ *μ̣[ιθ]ρῆ̣[ς] *φ̣ίλαι τε, τῆι μετρὶ τῆι
Κρατέρ[ο]υ, καὶ [α]ὐτῶι Κρατέρωι,
15ὡς αὐ̣[τὸ]ς ἀπολογίζεται ΜΙΘΡΗΣ  ̣'
Μιθρε<ῖ> δέ· 'ἀνήγγελλέ μοι πυ[  ̣]α
δ[  ̣]στοθα[  ̣  ̣  ̣]ουν σου[  ̣]κα[  ̣]το̣δ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ργ [ -ca.?- ]αιδιεπε[  ̣]ας̣[  ̣]
[ -ca.?- ]ι γὰρ τιμαρε[  ̣  ̣]ρουσ̣ε̣ν̣
20[ -ca.?- ]τριμ[  ̣  ̣  ̣]σου
[ -ca.?- ]ργα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς̣[  ̣]η[ -ca.?- ]'
[2 lines missing]
25'[ -ca.?- ]σεν
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]'
[1 line missing]
28'[  ̣  ̣]  ̣  ̣τ[  ̣  ̣]ιαστ[  ̣]  ̣ [ -ca.?- ]ε̣  ̣α πρὸ̣ς
[ -ca.?- ]νουχ̣ [ -ca.?- ]ιτ̣ι̣
30ε̣[  ̣]. τοῦ [ἄ]ρχειν κα[ὶ] μὲ[ν τ]ὰ ἴδια
ο[  ̣]ω[  ̣]εν τῶν̣   ̣[  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣]ε̣ιδωρ[  ̣]
[ -ca.?- ]τ[  ̣]  ̣υ̣  ̣[  ̣]ειε̣[  ̣]μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣[  ̣]
[ -ca.?- ]η [ -ca.?- ]ου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν [ -ca.?- ]λ̣[  ̣]ς̣  ̣  ̣'
column 29
[1 line missing]
2'  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣] Μιθρῆν πο def (*)νοῦ[ντα] ἢ
τῆ[ς μνή]μης ὑ[ -ca.?- ]
ἐκ Π def (*)ειρ[α]ιέως καὶ [ -ca.?- ]
5ἀναγγελλοντ [ -ca.?- ]ην
ο[ὐ]κ ι̣[  ̣  ̣  ̣]η[  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]θες[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε.
φέρων τὴν ἐπιστολὴν πα-
ρὰ σοῦ καὶ τὸν διαλογισμὸν
ὃν ἐπεπόησο περὶ τῶν ἀνθρώ-
10πων ὅσ def (*)οι μήτε τὴν ἀναλογίαν
τὴν κατὰ τὰ φαινόμενα [ἐν] τοῖς
ἀοράτοις ο[ὖσα]ν ἠδύναντο
συνιδεῖν μήτε τὴν συμφω-
νίαν τὴν ταῖς αἰσθήσεσι ὑ-
15πάρχουσαν πρὸς τὰ ἀόρατα
καὶ πάλιν̣ ἀντιμ[α]ρτυρ[οῦ]σ̣ιν  ̣ '
[ἐπὶ] δὲ Δημοκλέ\ο/υ[ς αὐ]τ̣ῶι γρά-
[φων· ὁ] [δ]ια[κε]χαρισμέν[ος ἑ]κάσ-
[τωι -ca.?- ]να [ -ca.?- ]ων
20[ -ca.?- ]αια[ -ca.?- ]
[5 lines missing]
26[- ca.10 -]τυπ[  ̣  ̣] τοὺς   ̣
λο  ̣ [ -ca.?- ]ατας[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣]ος [ -ca.?- ]ιμενω [ -ca.?- ]π[  ̣]
γυ  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]βονπε[  ̣  ̣]  ̣ω ποτε μ[ί]
30αν ἢ τε  ̣[  ̣] δἰ ἑτέρας π[  ̣  ̣]υτον κα[ὶ]
ἔτη πε[  ̣  ̣  ̣]αεντ̣[  ̣  ̣]κου δ̣[ὲ] τοῦ κα[ -ca.?- ]
τες παρ[ὰ   ̣]  ̣η[  ̣  ̣  ̣]νοισι ἡ̣μῖν ὅτι τὰ
κατὰ νῦ[ν   ̣  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ̣ τ[ῶ]<ι> μέρει πρά-
γματα[  ̣  ̣]τρ̣ο[  ̣  ̣  ̣]δη̣[  ̣]οτ̣[έ]ταχα καὶ
35διὰ τοῦ [ -ca.?- π]αρ’ [ἡ]μῶν τι[ -ca.?- ]
column 30
[1 line missing]
2[ -ca.?- ]α περὶ ἡμ[ῶν]
γρά[φων·] '[ἣν προ]σ̣έταξα τιμ̣ὴ[ν]
ἐμαυτῶι κἂν ἐν Ὑπερβορείοις ὦ-
5σιν ἀποστέλλ[ε]ιν, ταύτην καὶ
ὑμῖν συντάττω· ἑκατὸν γὰρ
κα def (*)ὶ def (*)εἴκοσι [δ]ρ[αχ]μὰ[ς μόν]ας κα-
τ’ ἐνιαυτὸν βούλομαι̣ παρ’ ἑκα-
τέρου λαμβάνειν.' καὶ δἰ ἑτέ-
10ρας·'ἤνεγκέ μοι Κτήσιππος τὴν
κα[τ]’ ἐν̣ιαυτὸν σύνταξ def (*)ιν ἣν
ἀπέστειλας ὑπὲρ τε τοῦ [π]ατρὸς
καὶ σεαυτοῦ.' Μιθρεῖ δὲ· 'ὁ γὰρ ὅρος
ὁ κατατεταγμένος τῆς συντά-
15 def (*)ξεως ὃ def (*)ν κατεῖχον ὥστε ἀ-
ποφορὰς οἰκετῶν ε[ἶναι   ̣]πε̣υβι
  ̣[  ̣  ̣  ̣] τ’ ὅτι [δ]ιὰ τὰ πρά[γμ]ατα οὐ
μ[όν]ον τ[ὸ] ἐπιδεχόμεν[ον ἐ]ξῆν
μερίζειν ἀλλ' εἰ κα[ὶ δ]ῆθε νεῖν̣
20  ̣ [ -ca.?- ἄλ]λους ο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣]δε[  ̣  ̣  ̣  ̣ πρ]άγ[μα]τα [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]υς [ -ca.?- ο]ὐδέ[ν].' ἐπὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
24[ -ca.?- ]α̣ς[ -ca.?- ]
[1 line missing]
26[ -ca.?- ]βει
τ̣ας [ -ca.?- ]ν
ν  ̣  ̣π̣ [ -ca.?- ]συ
[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]υ̣ς [ -ca.?- ] ἔ̣ν
30θα κ̣[  ̣]  ̣ [ -ca.?- ]ε Μ[ι-]
θρῆς[ -ca.?- ] νῦν
βιβλίο[ν -ca.?- ] δ̣ὲ
τ  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]α̣  ̣
ημᾶ[ς -ca.?- ]
column 31
[1 line missing]
2[πο]ιεῖσθαι πρὸς ἑαυτ[ὸν ἐ]πέπεισ[το]
καί τινα τρόπον α[ὐ]τὸς ἀπεδέ-
χετ’ αὐτόν· ὡς γὰρ ἐφώνησεν
5ἐκπνέων· 'ἑβδόμη<ι> γὰρ ἡμέ-
ραι #26φησίν#26 ὅτε ταῦτ’ ἔγραφον
οὐχὶ [ἀποκεχ] def (*)ώρ[ηκ] def (*)εν κα[τὰ τὴν]
οὔρησιν [ἐμ]οὶ οὐθὲν καὶ ἀλγηδό-
νες ἐνῆ[σα]ν τῶν ἐπὶ τὴν τε-
10λευταίαν ἡμέραν ἀγουσῶν.
σὺ οὖν, ἄν τι γένεται, τὰ παι-
δία τὰ Μετροδώρου διοίκησον
τέτταρα ἢ πέντ’ ἔτη μηθὲν
πλείον δαπανῶν ἤπερ νῦν
15εἰ[ς ἐ]μὲ δαπανᾶ<ι>ς κατ’ ἐνιαυ-
τόν.' καὶ προβάς· 'ὑπὲρ τῶν υἱῶν
οἶδα καὶ Αἰγέα καὶ Διόδωρον
καὶ τῆς σῆς φρενὸς ὄντας [καὶ οὐ-]
κ ἀρέσκευμα μ[ό]νον ποι[  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
20πατ [ -ca.?- ]ρ[  ̣]π [ -ca.?- ]ηρε[  ̣  ̣]
[  ̣]ουτ[  ̣  ̣  ̣] καὶ [ἐπ]ιλυον[τ  ̣  ̣  ̣]κε[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]τοι[  ̣]τ [ -ca.?- ]το[ -ca.?- ]'
[1 line missing]
24'[ -ca.?- ] ὅμως [ὑμ]ῖν εἶπ[ον -ca.?- ]'
[2 lines missing]
27'  ̣[  ̣  ̣ γρ]άφω[ν -ca.?- ]
αβο[  ̣]εως προ [ -ca.?- ]μεν
τὰς παρὰ σοῦ επ [ -ca.?- ] μ̣αλ' ἐμ-
30πα̣θεῖς οὖσας τ [ -ca.?- ]ν πρός τε
Ἐπ[ί]κουρον καὶ κ [ -ca.?- ] τὸν Ἐπί-
κ[ο]υ̣[ρ]ον πρὸς τ [ -ca.?- ]υς εὐνοί-
ας  ̣[  ̣] φυσολογια [ -ca.?- ] τῶι συ-
στή̣σασθαι δι[ὰ -ca.?- ]. διὰ   ̣η̣ς
35μόνον δὴ κα [ -ca.?- ]εν[  ̣  ̣  ̣]σαι'
column 32
'[ -ca.?- ]θε[ -ca.?- ]
γρά[φων Ἐ]πίκουρ̣ος· def (*)ἀγοραία[ς μηθὲ]ν
[ἐνόμισ]α̣ς τὰς π[ρὸς ε]ὐδ[αίμον]α
βίον [σ]υντεινούσας ἰδ[έ]ας τοῦ
5[βιοῦ].' καὶ πάλιν· 'ἄξιος γὰρ νὴ τοὺς
——
θεοὺς ἐνεφάνης ἡμῖν τῶ[ι] ὅλωι
ἤθει [ε]ἶναι οὐ κατὰ νόμους ἐλευθέ-
ρας βιοτῆς.' τὰ μὲν δὴ περὶ τού
——
του προσκατακεχωρίσθω νῦν
10δἰ ἃς αἰτίας ἔφαμεν καὶ τὰ πε-
ρὶ Μιθρέους· λέγωμεν δ' ἡμεῖς
ὅτι καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς μνη-
μονεύει τ[ο]ῦ συνγράμματος.
ἐπὶ δ' Ἰσαίου καὶ γέγραφεν   ̣[  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣]  ̣ν  ̣ [ -ca.?- ]. ἐ[πὶ]
δ' Ὀρίου Λεοντεῖ προγρά[ψας, ἐ-]
π̣έσταλκ̣[ε] δὲ καὶ Ἐπίκουρ[ος πρὸς]
Μιθρῆν ἐ[πι]σ̣τ def (*)ολὴν [ὑ]πὲρ [τῶν]
μερῶν τούτων ην[ -ca.?- ]
20τ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣β̣ο̣ληι κ[  ̣]ια  ̣[ -ca.?- ]
αμενου[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]η [ -ca.?- ]αι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε γράμμ[ατα δ]ὲ τῶ[ -ca.?- ]
[4 lines missing]
28[ -ca.?- ]τα  ̣λημμ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣βοηθεια[ -ca.?- ]
30[ -ca.?- τὸ]ν Ἰδομεν[έα -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὥς φησιν ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Μιθ]ρῆν πρὸς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ειμ[  ̣]νοντ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣γι[ -ca.?- ]
column 33
[2 lines missing]
3[γράφων Ἡ]ρ[ο]δότωι Ἐπίκουρος· 'πρό-
τερον #26[φησ]ί#26 ἀπε def (*)στάλη{ι} φέρ[ω]ν τὰ
5γράμματα ὑπηρέτης τις τῶν
στρατηγῶν παρ’ Ὀλιμπι[ο] def (*)δώρου
δο[θείς]· οὐ φ[θάσα]ς [εὑ]ρεῖν οὐδέ-
τερον ὑμῶν πα[ρ]’ Ἀντιπάτρωι,
ἔφη τὴν ἐπιστολὴν Ἀντ[ι]π̣ά-
10τρωι δοῦναι def (*)πα[ρόν]τι. γινώσ̣κε-
τε τ def (*)ὸ def (*)μ[ὲν] πρῶτο̣ν αὐτὸν ἐν
Κορίνθωι δεθέντ[α ὑ]πὸ Κρατέ-
ρου, νῦν δ' ἐν Πε[ι]ρ̣αι̣εῖ τηρ̣ο̣ύμενο[ν]
[ὑ]πὸ τινος Λυσ[ίο]υ [π]ερὶ τὴν def (*)λύ[σιν]
15καὶ κατ’ [ἐ]ναντ[ί]ον οὐ ὄντος
εἴκοσι τάλαντα διωμολογη-
[μέ]νωι Κρατέρωι.' περὶ το[ύτ]ω def (*)ν
[ὕστ]ε̣ρ̣[ο]ν εἰπών· 'εἰ τὸν ἄνθρωπον
[τ]ῶι τὸ π[λ]εῖστ[ον δι]δόντι [  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣]'
[1 line missing]
column 34
'[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πο[ -ca.?- ]
τ[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄλ]λοις παρ[  ̣  ̣]δω[  ̣]αισθαν
αὐτὰ κ  ̣[  ̣  ̣]ασθα[  ̣] δ̣ο̣κεῖν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5ται σοῦ καὶ [  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ρ̣ι̣[  ̣]ω̣[  ̣  ̣]
μας[  ̣] ἡ[συ]χίαν [  ̣  ̣  ̣]ασθαι κα[ὶ]
τὴν ταχίσ[τη]ν α[  ̣  ̣]δ[  ̣]κ̣[  ̣  ̣  ̣]σαι ἡμῖν
[  ̣]μ' ἐὰν ἐφίκνησθε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ομια.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε [πρότ]ερον ἡ π[αρ]ο̣υσία
10η [ -ca.?- ]ε̣λ[  ̣]χ̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εχ[  ̣]
ωρια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ινιδον[ -ca.?- ]
κατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πι[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣].
[ -ca.?- ]εικα[ -ca.?- ]
  ̣ωι̣ [ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
15[  ̣]ε̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ [ -ca.?- ]υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]'
[18 lines missing]
35'[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εβδ[  ̣  ̣  ̣  ̣]τη[  ̣]αλι̣[ -ca.?- ]'
column 35
'[ -ca.?- ]α̣δ[ -ca.?- ]
τα[  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]η [ -ca.?- ]ασα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ξε̣τ[ -ca.?- ]
ν̣ [ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣αιτα[ -ca.?- ]
5καὶ τῆς αντ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τὸ βούλ[ευμ]α [  ̣  ̣  ̣]τιν̣[  ̣]νος̣ γρ̣άφ[ει]
δὲ κ[αὶ -ca.?- ]ε̣  ̣  ̣λ̣υ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]ε.
ου  ̣[  ̣]υ̣[  ̣]κ[  ̣  ̣  ̣]τοσκελ̣ος̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]δ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣]υ [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]εν[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κ.
[  ̣]  ̣  ̣ [ -ca.?- ]  ̣  ̣ [ -ca.?- ]  ̣  ̣ [ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ε̣θρ̣  ̣
15[ -ca.?- ]σιν̣
ι̣ν [ -ca.?- ]μ [ -ca.?- ]ον
δ  ̣  ̣  ̣ιατρι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χ [ -ca.?- ]ων
κ [ -ca.?- ]υμ[  ̣  ̣]βλη
[ -ca.?- ]α [ -ca.?- ]α[  ̣]τες
20[ -ca.?- ]ιδον [ -ca.?- ]πο  ̣δ[  ̣]
[ -ca.?- ]ουτ [ -ca.?- ]ω.'
column 36
[1 line missing]
2'[ -ca.?- ]οδω[  ̣  ̣  ̣].
[ -ca.?- ]μα[  ̣]εσ̣μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ω  ̣[  ̣  ̣].
5[ -ca.?- ]η̣  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]'
[9 lines missing]
17'[ -ca.?- ]υε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τικα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η[  ̣  ̣]  ̣αν
20[ -ca.?- ]ι̣ ὅ̣σοι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δεῖται γὰρ μεν̣[  ̣]στη.
[ -ca.?- ν]ῦν εἰς σωτηρ̣ίαν
[ -ca.?- ] αὐτῶι το[ι]αύτη̣
[ -ca.?- ]πᾶ[σ]ιν [ -ca.?- ]
25[  ̣]ε περὶ αὐτὸ[ν] Λεον[τέα]
τ[  ̣]ι δὲ γὰ[ρ] πρὸς [Μι]θρῆν
[ -ca.?- ο]ὐδὲ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μῶν πλὴν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]οιαύ[τ]η δὲ τῆς [ -ca.?- ]
30[ -ca.?- ] ἐ̣πιμ[έν]οντα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Φιλοδήμου
πε[ρὶ] τῶν [Ἐ]π[ι]κ[ο]ύ[ρου -ca.?- ]
καὶ τινων ἄλλω[ν -ca.?- ]
35πραγματεῖαι μνημ̣ [ -ca.?- ]'

Apparatus


^ 15.4. l. abc (corr)
^ 16.6. l. abc (corr)
^ 19.2. l. abc (corr)
^ 19.8. l. abc (corr)
^ 20.4. l. abc (corr)
^ 20.10. l. abc (corr)
^ 20.14. l. abc (corr)
^ 21.6. l. abc (corr)
^ 22.7. l. abc (corr)
^ 22.10. l. abc (corr)
^ 23.1. l. abc (corr)
^ 23.6. l. abc (corr)
^ 23.10. l. abc (corr)
^ 23.12. l. abc (corr)
^ 24.3. l. abc (corr)
^ 25.2. l. abc (corr)
^ 25.3. l. abc (corr)
^ 25.4. l. abc (corr)
^ 25.7. l. abc (corr)
^ 25.9. l. abc (corr)
^ 25.14. l. abc (corr)
^ 26.8. l. abc (corr)
^ 27.6. l. abc (corr)
^ 27.8. l. abc (corr)
^ 27.9. l. abc (corr)
^ 27.12. l. abc (corr)
^ 27.14. l. abc (corr)
^ 27.15. l. abc (corr)
^ 28.3. l. abc (corr)
^ 28.5. l. abc (corr)
^ 28.8. l. abc (corr)
^ 28.11. l. abc (corr)
^ 28.12. l. abc (corr)
^ 29.2. l. abc (corr)
^ 29.4. l. abc (corr)
^ 29.10. l. abc (corr)
^ 30.7. l. abc (corr)
^ 30.11. l. abc (corr)
^ 30.15. l. abc (corr)
^ 31.7. l. abc (corr)
^ 32.2. l. abc (corr)
^ 32.18. l. abc (corr)
^ 33.4. l. abc (corr)
^ 33.6. l. abc (corr)
^ 33.10. l. abc (corr)
^ 33.11. l. abc (corr)
^ 33.14. l. abc (corr)
^ 33.17. l. abc (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.