Papyri.info

sign in

= P.Herc. 250, 398, 426, 1427, 1601, 1619 = Trismegistos 62474 = LDAB 3650DCLP transcription: 62474 [xml]

fragment 1P.Herc. 250 fr. 1
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Francesco Biondi

τὸν πατέρ[α τύπτων]
ἢ μὴ τρέφω[ν ἢ] [μὴ πα-]
ρέχων οἴκησ[ιν]. [Οὕ-]
τως δὲ ανη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5ἢ παραπλη-
σ[ίως  ̣  ̣]
δε ὁ λέγων ἐ[πὶ Πε-]
ρικλέους ἐκδ   ̣  ̣  ̣  ̣
δωνι̣  ̣ι̣ρειλ̣
fragment 3P.Herc. 250 fr. 3
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Carlo Orazi

ην προληι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ῥητ̣έον πρὸς τ[ῆι]
τῶνἄλλων ἀ[πο]
δόσει.
5Ἀοριστοτέρα μ[έντοι]
ἐστὶν ἡ τῆς ῥητ[ορικῆς ]
καὶ τοῦ ῥήτορος π̣[ρόλη-]
ψις καὶ οὐ πρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
αξαις πλείστας   ̣  ̣  ̣
10δουν, ὡς ἐν δέ[χεται]
fragment 5P.Herc. 250 fr. 5
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Domenico Casanova

[Ο]ὐ μὴν πραγματι-
κ̣ὴν ποιεῖται τὴν σκ[έ-]
ψ̣ιν ἀλλ' ἤτοι παρὰ̣
τ̣ὴν ἀδιαληψίαν ὧ[ν]
5τ̣αῖς ὀνομ̣ασίαις ὑπ̣[ο]
τ̣άττει διανοημάτ[ων]
[συ̣]νισταμένην ἢ πρὸ
αὐτῆς καὶ τὰς ἐν ταῖς
fragment 6P.Herc. 250 fr. 6
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Domenico Casanova

πολ  ̣  ̣ω[  ̣  ̣τὸ τῶν φιλο-]
σόφων καὶ ῥητ̣[όρων πλῆ-]
θος περὶ τοῦτο κατ̣[ατρί-]
βεσθαι τὸ μέρος ὤ[ι-]
5οντο πᾶν καὶ τὸ συ[νέ-]
χον, καὶ τοὺς μὲν̣ κ̣[ατη-]
γοροῦντας τῆς ῥητο-
ρικῆς φιλογλίχει[ν ὡς οὐ-]
κ οὖσαν αὐτὴν τέ̣[χνην]
fragment 1P.Herc. 398 fr. 1
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Carlo Orazi

[Διὸ] καὶ προ[ώμεθα ταῦτα],
εἰ μὴ εὐλο̣[γώτεραί τι-]
νέ[ς] εἰσιν [παραβολαὶ γνη-]
σίας φι[λοσοφίας καὶ ῥη-]
5τορικῆ[ς]. [Πῶς γὰρ ἂν μᾶλ-]
λον μα[ίνοιτο ἢ] [εἴ τις]
τὴν ῥητορικὴν [ἐπιστή-]
μην τῶν [δοκούντων αἱ-]
[ρε]τῶν καὶ φευ[κτῶν καὶ]
10[νο]σερῶν καὶ ὑγιειν̣[ῶν]
[καὶ] τῶν κατὰ μου̣[σικὴν]
ἢ γεωμετρίαν ἢ [τ̣ῶν ἄλ-]
[λ]ων ἁπλῶς ἀπ[οφαίνοιτο;]
fragment 2P.Herc. 398 fr. 2
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Carlo Orazi

0(pag. dextra)
τῶν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εν ῥητο̣[ρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
αὐτῶν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μ̣ηδὲν ἐγ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5συμπασ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εν μο αυρα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ει[  ̣]καὶ μ[ηδὲ ἓν]
[διέ]λαβε (*) τουπ [  ̣  ̣  ̣]
ἐπιμεμφελ̣
10ο̣υς εἰ καλ[  ̣]λαυ
σιν ταῦτα πο
[ῥη]τορικὴν ἢ τῶν
ασμένων τινὶ
εις ἰδίας ἢ τὸν αι
fragment 3P.Herc. 398 fr. 3
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Francesco Biondi

0(pag. sin.)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]παν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρον
[  ̣  ̣  ̣  ̣]δε
[  ̣  ̣]περι
5[  ̣  ̣]ες μελ
[σ]θαι την[  ̣]ιμε
[  ̣]ναυλα[  ̣  ̣]καινσ̣
σ̣αταυ(*) [  ̣  ̣  ̣]νεισγ
[π]λ̣οῦτον ἂν ἤθελε [λέ-]
10[γειν τῶν] εκεκιη(*) [τὴν]
[δύ]ν̣αμιν· ἔ<τ>ι μᾶλλο̣[ν δ' ἦν]
[καταγ]έλαστος, ὅτι π[αρα-]
[βολὰς] προστέθεικεν ῥ̣[ητ-]
[ορικῆς] τε καὶ φιλοσοφίας.
fragment 4P.Herc. 398 fr. 4
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Francesco Biondi

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]καιπ
[  ̣  ̣  ̣]τον
[  ̣  ̣]ἀ̣κου[σάν]των̣
[  ̣  ̣]νουσ[  ̣  ̣  ̣  ̣]αι
5[  ̣  ̣]λαμβα[  ̣  ̣]ροσ
[  ̣  ̣  ̣]ηποσ̣
[  ̣]ἀ̣λλὰ διὰ π̣α̣ν̣[τοίων πεί-]
[θ]ο̣υσιν ἀνθ̣ρώ̣που̣[ς ὥσ-]
[πε]ρ̣ διὰ κάλλους καὶ
10[δι]ὰ̣ μουσικῆς καὶ περι[ου-]
[σιαι(?)] καὶ κατασκευαῖ[ς]
[ἀρε]τ̣ῶν καὶ δι' ἀκοῆ̣[ς ἢ]
[τοιού]των· οἱ μέν[τοι γεν-]
[ναῖοι(?) τῶν ῥη]τόρ̣ων τῶν γε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 5P.Herc. 398 fr. 5
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Vincenzo Corazza

0(pag. dextra)
ουτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ονμαμε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ο̣κοουκαντ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
νοτ κατασ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5α̣ ἀλλ' εἰ μου[σικὴ]
[κα]τ̣ηγορίαν πᾶσι.
[τῶν δὲ σοφι]στῶν οἱ μὲν ο[ὐ-]
[κ ἀπεδέξ]α̣ντο τὴν ῥητορι-
[κὴν εἰκ]ῆ(*) διάθεσ̣ιν [κ]α̣λ̣εῖσ-
10[θαι δημ]ιουργὸν [τῶ]ν ἐ[π]ι-
[τευγμάτω]ν, ὅσο[ι δ]έ φ[α]σι πο-
[λειτικῆ]ς δημιουργὸν̣
[ἔχειν δ]ύ̣ναμιν ον[  ̣]ω
fragment 6P.Herc. 398 fr. 6
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Vincenzo Corazza

0(pag. dextra)
ονλ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιδυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
λ̣ενυποτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
λ̣ην· καὶ γὰρ λτ̣
ιν συνχωτ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5παντὸς οὐχὶ αν[  ̣  ̣  ̣]
ο̣ πείσειν ωτ̣[  ̣  ̣  ̣]
αιων ἀλλὰ καὶ[  ̣  ̣]
τ̣αλων ἀλλ[  ̣  ̣  ̣]
ειδει χωρίζειν
10νες καὶ ταῦτ'
ωτερων παν
fragment 7P.Herc. 398 fr. 7
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Domenico Casanova

0(pag. dextra)
μην[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐστιν[  ̣]νου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καλο[  ̣]μην[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εγενοπο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5οὐκ ἔστιν ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ηπολειτικῆι[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[Τ]οιγάρτοι ῥητέ[ον]
[οὔτε τ]ὸν ῥήτορα κόλα-
[κα οὔτ]ε τὴν ῥητορικὴν
10[κολακ]ε̣ίαν· καὶ γὰρ ὁ πο-
[λειτικὸ]ς ἐλέγετο πα-
[ρὰ τοῖ]ς πολείταις αὐ-
[τὰ μελε]τᾶν, ἃ τοῖς ἅπασι
[συνοίσει].
fragment 8P.Herc. 398 fr. 8
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Domenico Casanova

0(med. vers.)
νεπρ̣
ηρημο
ποήσεως
[τοῦ(?)]το γὰρ ἡδ[ονῆς τινος]
5[καὶ χάρι]τος ἀπεργα[στικόν],
[καὶ κ]ο̣ινὸν ἦν ὀψοπο̣[ιι-]
[κῆς καὶ κο]μμωτικῆς, κα̣[ὶ]
[περὶ ῥητορι]κῆς προσδεί-
[ξας], [ὅτι τὶς μ]ὲν ἀπεργαστι-
10[κή τινος οὐ κα]λ̣οῦ, τὶς δ' ἐσ-
[τὶν αἰσχροῦ], [ἐσ]ήμαινεν, [ὅ]τι
[- ca.10 -]θεωνετλω
[- ca.9 -ἐξ]έθετο Πλά-
[των- ca.10 -]π̣ακην ἀλ
fragment 4P.Herc. 1427 fr. 4
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Luigi Corazza

ἢ πρὸς τὰ[ς κατὰ μ]έρος
λόγων δια[κοπὰς] ἐπι-
μνησθη[σ]όμεθα. τῶν
——
γὰρ ἐπιστημῶν αἱ
5μὲν τὸ π[ᾶ]ν ἢ τὸ πλεῖσ-
τον ἔχου[σ]ιν ἐκ φύ[σε-]
ω[ς] ὀφεῖλον προὑπο-
κεῖσθαι καὶ ἐ[π̣ιγ̣]είνεσ-
θαι διὰ σ[υ]να[σ]κήσεως
10[ὀ]λί[γ̣]ον, [αἱ] δὲ δ[ι᾽] ἑαυτῶν
τελεσιου[ργοῦ̣σ̣]ιν,
αἱ δ[ὲ̣ κα̣]ί [τ̣]ινος προσ-
δ[έ̣ονται φ]υσικοῦ [μο-]
[ρίου δι]ὰ̣ τῆ[ς ἀ]σκήσε-
15ω[ς οὐ π]εριγ[ινο]μένου
fragment 2P.Herc. 1427 fr. 2
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Luigi Corazza

τοτα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εχ   ̣  ̣  ̣
ται δ   ̣  ̣  ̣  ̣ ν, αἱ [δ᾽οὐ-]
δ᾽ ὅλως ἔχουσιν [χρεί-]
αν συ[ν]ασκήσ̣ε[ως, ἀλ-]
5λὰ φ[ύσ]εως ὁμοέ[ργου]
ἀξιολόγως ἐπι[τρι-]
βομέν[ης] τὸ πλε[ῖσ-]
τον δ[ι᾽] ἑαυτῶν συν-
τελοῦσ[ι]ν. αἱ δ᾽ οὐ φύσε
——
10ως ἀλλὰ τριβῆς μό-
νον δεηθεῖσαι, μεθο-
δικῶς [τ̣]ἆλλα δημι-
ουργοῦσιν. ἔ[τ̣]ι [τ̣ι]νῶ[ν]
——
μὲν τεχνῶν ἔ[ρ̣γ]α
15πείπτει τῶν [ἐνι]σ-
ταμέν[ων] καὶ ἀξιό-
λογά [γ̣]ε [οὐ μό]νο[ν] εἰς
τοὺς τεχνείτα[ς ἀ]λλὰ
καὶ εἰς τοὺς ἀνεπ[ι-]
20στήμονας, τιν[ῶ̣]ν̣
δ᾽ οὐδὲ ἓν ἔργον ε[ἰ]ς
τοὺς ἀτέχ[νου]ς [π]εί- ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [πτει  ̣  ̣]
fragment 3P.Herc. 1427 fr. 3
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Luigi Corazza

[1 line missing] 2[ἑ]στηκότα θεω[ρήμα-]
[τ̣]α προσφερομένην
ὡς τὴν γραμματικήν.
——
5οἱ δὲ τὴν σοφίαν [μόν̣]ην,
οἱ δὲ τὴν λόγον ἔ[χ̣ουσ]αν,
'ὧι προσφέρει, ἃ προσφέ-
ρει,' [καθά]περ Πλάτων.
——
οἱ δ[ὲ τὴ]ν [ἐ]πὶ σύμφ[ο]ρ[ό]ν
10τι τοῦ βίο[υ] π̣αρεισηγμέ-
νην, κ[ἄ̣ν̣ τὴν] ῥ[η]τορικὴν
[ο̣ὐ]κ οὖσα[ν] τοιαύτ[ην] ἐκ
τῶν τεχνῶν ἐξ[ορί]ζω-
σιν, εἶτ᾽ ἀπ[οκ]λίν̣[ειν π]ρὸς
15[τὴν] αὐτ[ὴ]ν ἐπιχει-
ροῦντες. ὄ[ν̣τ̣]ω[ν̣] δ[ὲ  ̣  ̣]
fragment 1P.Herc. 1427 fr. 1
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣ ες ἐννο[εῖν](?) ἐπι-
[στήμ̣]η[ν], καὶ τὴν ῥητο-
[ρι]κ̣ὴν ἐναρ[μό̣]σαντες
εἰς α[ὐ]τὴν ἀ[π̣ο̣]φαίνου-
5σι τέ[χ]νην, ἵν᾽ ο[ὕ]τως ὁ κα-
λούμενος γένη[ται] παν[η-]
γυρικῶν σφ[αιρι]σμός. ἀ
——
μέλει δὲ τ[ῶι π]αρακει-
[μ̣]ένωι καὶ τοιούτωι συν-
10[έ]χον[τ]αι χαρακτῆρ[ι] κα-
[κί]ας· διαφορῶν [γ]ὰρ οὐ-
[σ]ῶν ἀπλά[τ̣]ων [ὅ̣σ]ων
[ἐ]ν̣ ταῖς τέχναις, ὅταν
[ἰδιό]τητι προσπέσω-
15[σιν, ἐ]κ τῶν τεχνῶν εὐ-
[θὺς ἐξ]ορίζουσιν τὴν
[τοῦ]το προσφερομένην.
[τὰς] μὲν οὖν ἄλλας
[ἐάσ]ομ[ε]ν [π]αραλλα[γ]ὰς
20ἐπ[ὶ] τ[οῦ] παρόντος· οὐ-
δὲ[ν̣] γὰ[ρ] ἐνχρήζου̣σιν
ἔ[τι τ]ῶν ⌈ἀ⌉εὶ συνεργίαν
τινὰ π[α]ρεξομέν[ων  ̣  ̣  ̣]
column 1P.Herc. 1427 col. 1
Sketched 1786-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Bartolomeo Orazi

[20 lines missing] 21  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ὸ θεωρητι-
κ[ὸν μό]νον, ὁ δὲ τὸ ῥη-
τορι[κ]όν, ὁ δ᾽ ἑκάτερον
ἐν ὄχλωι τῆς διαθέσε-
25ως τοῦ λό[γ]ου γεινομέ-
ν̣ης· ὃ καὶ ἐπ̣ὶ [τ]ῶν ἄλ-
λων εἴπερ ἦν [ἐ]π[ι]στη-
μῶν̣, ἴσως οὐκ ἂν ὁ θεω-
ρ[ητ̣ι]κὸς εὐθέως ὑπῆρ-
30χ[ε δ]ιαλεκτικός· ἴσως
δ᾽ [εἰ καὶ] μετὰ τούτων
[ἕτερα]ί τινες ἐν τα[ῖς]
[ἐπιστ]ήμαις εὑ[ρε̣θή-]
[σονται] παραλ̣λα[γαί]
35- ca.10 - ναν   ̣  ̣  ̣
column 2P.Herc. 1427 col. 2
Sketched 1786-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Bartolomeo Orazi

[2 lines missing] 3οὐ τὸ μ[ὴ] εἶναι τέχνην
αὐτὴν παρ[εμβ]αλεῖν
5δ[ό]ξου[σ]ιν ἀ[λλὰ̣] τὸ [μὴ]
μόνην τοῦ τέ[λ]ους δη-
μιουρ[γό]ν. οὐ γὰ[ρ] ἴσως
——
ἀγένητον οὐδ᾽ ο̣ὐχ ὁ-
ρώμενον ἐν τοῖς φαι-
10νομέ[ν]οις, ὃ γε[ί]νε[τ]αι
διὰ τ[έχ]νης, τ[οῦτο καὶ]
δι᾽ ἄλλ[ης τ]ινὸς [δ̣ι]ώ[κει]ν [τέ-]
χνη[ς], καὶ ταύτηι τά-
χα καὶ τ[ὸ] χρή[σ]ιμον
15ἀ[πὸ] τοῦ ἀναγκαίου δι-
ορί[ζ]εσθαι πέφυκε[ν].
——
ἐπιδέχονται δὲ καὶ̣
παραβολὰς οἱ πλείους
τῶν λόγων, εἰ μὴ καὶ
20πάντες. ἄθλι[ος] δ᾽, εἰ καὶ
——
[τ]ις ἄλλος χαρ[α]κ[τὴ]ρ
λόγων, ὅταν, δι᾽ ὧν
τις ἀναιρεῖν οἴεταί
[τινα], διὰ τῶν αὐ[τῶ]ν̣
25πορευομένοις ἐξῇ
καὶ τἀληθὲς ἢ τὸ
φαινόμενον ἀλη-
θὲς τῶι συντι[θ̣]έντι
τὴν ἀπόδειξιν ἀθε-
30τῆσαι. χάριν δὲ τῶν
——
ἀποδεί[ξ]εων τού-
των οὐδὲ εἷς ἀποκω-
λύσει λέγειν̣ τοὺς
τῆς ἐναντί[ας] στά-
35σεως προϊσταμέ-
νο[υς] εἶναι τὸ[ν] ἀτέ-
λε[ι]ον τε[χ]ν[είτ]η̣ν ο[ὐ-]
[κ ἔμπειρον τ]ῆς τέ-
[χνης, καθόσον ἐ]κπε -
column 3P.Herc. 1427 col. 3
Sketched 1786-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Bartolomeo Orazi

π[όν]ηται μέ-
ρεσιν· [ε]ἶναι δ᾽ ἄλ
——
λους τινὰς, οἳ μέρη τι-
νὰ τῶν τῆς ἐπιστή-
5μης ἀνειλήφασιν· οὓς
εἴ τις εὐθύνων οἴεται
τῶν τελείων εὐθύνειν,
λήθαργός ἐστιν, ὧι δὴ
παραδείξει [π̣]εριπε-
10τεῖς καὶ τοὺς τὰ νῦν
11aἐξεταζομέν̣ους παρὰ
11bταύτης τε <τῆς τέ>χνης συντελεῖσθαι καὶ δι᾽ ἄλλη̣ς.
παρα-
κειμένω[ν] δὲ καὶ τοι-
ούτων ἐξουσιάσει πα-
15ραπλάττεσθαι χαρα-
κτῆρα μοχθηρότα-
τ[ο]ν, ὅταν ἀπὸ τῶν
ἐπὶ μέρους ἀνδρῶν
κατηγορίαν τῶν ἐ-
20πιστημῶν ποιῆταί
τις, ὃ καὶ παρὰ τοῖϲ ὀ-
νωδεστάτοις ἄδι-
κον ἤδη διείληπτα̣ι,
γείνεται δὲ παρὰ τού-
25τοις. ἀλλὰ μὴν πρό -
——
χειρον ἔσται λέγειν
καὶ, δι[ό]τι πείθουσιν
μὲν πολλο[ὶ̣] κατὰ τὸ
κοινὸν καὶ τῶν οὐ ῥη-
30τό̣ρων, οὐ μὴν τέλος
τοῦτο τῆς ῥητορικ̣ῆς
ὑπάρχειν, ἀλλὰ τ̣ὸ
λόγ̣ω[ι] π̣είθειν, ὥστε
καὶ πολλὴν ἀ[γ]ρο[ικο]λο-
35γίαν καταγνώσεται
τῶ[ν] τὰ κάλλη κ[αὶ]
[τὰς ἄλ]λα[ς] φ[ληναφίας]
column 4P.Herc. 1427 col. 4
Sketched 1786-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Bartolomeo Orazi

παραφερόντων.
——
ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι,
διότ[ι], κἂν λόγωι ποτὲ
πείθειν συνχωρ[ή]σῃ τινὰ[ς]
5ἰδιώτας - ἀλλ᾽ οὐχ, ὅτι γ[ε]
βέλτ[ε]ιον τῶν τεχν[ει-]
τῶν, ἔσται δεδειχ[ώς],
οὐδὲ κατὰ τὸ ἴδιον τοῦ
λέγειν οὐδὲ πυκνὸν
10οὕτως, ὡς ἐκεῖνοι. πολ -
——
λὰς δέ τινας εὑρήσε[ι]
τῶν ἀποδείξεων [τὴν]
πραγματι[κὴ]ν ἐκβε-
βηκυίας τῆς συνθέ[σε-]
15ως, χωρὶς τῶν προ̣-
επισεσημασμένων
ἀδιαληψιῶν, πεπλε-
γμένας δὲ παρὰ τ[ὴν]
ἐν ταῖς φωναῖς κοι-
20νότητα, π[τ̣]ῶμα φι-
λοσό̣φων, ὅπερ ἐστ[ὶν]
ἀπαλαισ[τ̣]ρότατον,
——
πολλ̣ὰς δὲ κ̣αὶ τῆι δυνά-
μει μ̣ὲν οὐ διαφερού-
25σας, ἀλλ᾽ ὅτ[α]ν περιβά-
λωνται χε̣ι̣ρισμοὺς
παρ[α]λλά[τ]τοντας
ἢ μόνον ὑ[π̣]οδειγμά-
των ἑτερ[ότ]ητας, [τ]ὸ
30πλούσιον τῶν χρω-
μένων ἐπιφαινούσας.
——
πολὺ δ᾽ ἐν τοῖς λόγοις
ἄγαν ἐστὶ καὶ τὸ φατι-
κὸν καὶ τὸ παντε-
35λῶς ἀκατάσκευο̣ν,
ὃ τάχα τινὲς περι-
στάντες οὐκ ἔσονται
διημαρ[τ̣]ημένοι. δι-
ήκει δὲ τ[ις] ἁμαρτία
column 5P.Herc. 1427 col. 5
Sketched 1786-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Bartolomeo Orazi

[σχ]εδὸν δι[ὰ] τῶν πλ̣είσ-
[τω]ν̣ ὑπ[ομ]νήσεων
καὶ τοιαύτη· τὸ γὰ[ρ̣] μη
——
δὲ τὴν τέχνην ὑπάρ-
5χειν ἐν τοισίδε τ[ι]σὶν
χρόνοις ἢ τόποις λαμ
[β̣]άνουσιν ἀσυκοφαν-
τήτως, ὅταν δοθ̣ῶ-
σι[ν] ὁπωσδήποτ[ε] πα-
10ρεσ[τ]ακέναι τὸ μὴ δι-
[ὰ] γ[ρ]απτῶν καταβε-
[β]λ[ῆσ]θαί τινας κάτω τέχνας,
[π]αρ᾽ [ο]ἷς ἀνθρώποις ἢ
[κ]αθ᾽ οὓς καιροὺς οὐδ᾽ ὅ-
15λως γραμματικὴν
ὑπάρχειν ἢ γεγενῆσ-
θαι συμβέβηκεν. νο -
——
μίζω δ᾽ ἔγωγε καὶ πάν-
τας, εἰ δὲ μήγε, τοὺς
20[π̣λ]εί[σ]τους λόγους καὶ
[σ]υνχωρουμένων
[τ]ῶν λημμάτων οὐ
[συ]νάξειν, ὃ θέλουσιν οἱ
[κ]ατασκευάζοντες, καὶ
25[μ]άλιστα, ἐὰν ἐρωτῶν-
[τ]αι περὶ τοῦ τὴν σοφισ-
[τι]κὴν ῥητορικὴν οὐ-
[κ] ε[ἶν]αι τέχνην· ἀλλ᾽, εἴ-
[π]ερ ἄρα, τὸ μὴ περιγεί-
30[ν]εσθαι δι᾽ αὐτῆς τὴν
πολειτικὴν καὶ τὴν
ἔμπρακτον ῥητορι-
κήν, οὐκ, εἰ δὴ μουσικὴ
τὸ γράφειν καὶ ἀναγι-
35νώσκειν οὐ περιποι-
εῖ, διὰ τὴν αἰ-
[τί]αν ταύτην οὐδὲ [ἄ]λ-
λω̣ν τινῶν ἐστιν [ἐ] -
column 6P.Herc. 1427 col. 6
Sketched 1786-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Bartolomeo Orazi

[π̣]ιστήμη πρ[α̣γ]μά-
των. καὶ περὶ [π]ολι[τι-]
κ̣ῆς δὲ ἐρωτώμενοι
πολλοὶ τὸ μὴ δι[ὰ] τῆς
5σοφιστικῆς αὐ[τ̣]ὴν πε-
ριγείν̣εσθαι προσάγου-
σιν, ἂν εὖ βάλωσιν. ἄ -
——
ξιόν τε ἐπιστῆσαι,
μήποτε οὐκ ἀγ[α]θὰ
10λέγῃ [τ]ις· ὥσπ[ερ τ]ὴ̣ν
διαλεκτικὴν τέ-
χνην ὑπάρχειν̣, οὐ μὴ[ν]
ἀπε[ρ̣]γάζεσθαί [τ̣]ι κα-
θ᾽ ἑαυτήν, εἰ μ[ὴ] τοῖ[ς]
15ἠθικοῖς καὶ φ[υ]σικο[ῖς]
συνδεθείη λόγ[οι]ς, ὃ[ν]
τρόπον καὶ τῶ[ν] Στω-
ικῶν ἔνιοι διέλαβον,
οὕτω καὶ τὴ[ν̣] ῥητο-
20ρικὴν τέχνην μὲν
εἶν̣αι, δρασ[τ̣]ήριον
δ᾽ οὐδαμῶ[ς] τῶν ἔρ-
γων, εἰ μὴ τοῖς πολι-
τικοῖς πράγμασ[ι]ν
25συμπλακείη. τ[ῶν]
——
γὰρ ἐπακτικ[ῶν] εἶ-
ναι τοὺς πλείο[ν]ας
τῶν λόγων, ὅτ̣[ι ἴ]σως
λέληθεν οὐδὲ [τ̣]οὺς
30μετρίως συνέ[ν̣]τας.
——
τάχα δ᾽ ἴσως κ[α]ὶ πλεί-
ους ἄλλο[ι κ]ακ[ιῶ]ν χα-
ρακτῆρες διή[κο]υσι
διὰ τῶν [λόγων],
35ἀλλ᾽ οὔτε πρὸ[ς] ὄνυ-
χα τὴν προσκ[α]ρτέ-
ρησιν πο[ν̣εῖ]σθαι δοκι -
column 7P.Herc. 1427 col. 7
Sketched 1786-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Bartolomeo Orazi

[μά]ζομ[ε]ν ὧ[ν σ]υν-
[θε]ώρητον ἔχουσιν̣
τ[ὴ̣]ν διάπτωσι[ν], ἐ-
πί τε τῆς διακοπῆς
5τῶν κατὰ μ[έ]ρος λ[ό-]
γων ἔνια τῶν νῦν̣
παραλελειμμένων
ἐπισημασίας ἀξιω-
θήσεται. τοῖς δ᾽ ἡμε-
10[τ]έροις μεμπτέον̣
[ἂ]ν εἴη καὶ περιττότε-
[ρον αὐ]τοῖς γε τοῖς τοιού-
[το]ις, ὅσοι καὶ τὴν σοφισ-
[τ]ικὴν ῥητορικὴν οὐ-
15[κ] εἶναι τέχνην διειλή-
[φ]ασι καὶ τούτου συστα-
τικοὺς λόγους πεποι[ή̣-]
κασι[ν]. εἰ γὰρ Ἐπ[ί]κουρος
——
καὶ Μητρόδωροϲ ἔτι
20δ᾽ Ἕρμαρχος ἀποφαί-
νονται τέχνην ὑπάρ-
χειν τὴν τ[οι]αύτη[ν],
ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ὑπο-
μνήσομεν, οἱ τούτοις
25ἀντιγράφοντες οὐ
πάνυ τι μακρὰν τῆς
τῶν πατρ[α]λοίων
καταδίκης ἀφεστήκασιν.
fragment 1
ω̣ναυ(?)εισαπο
μενων ἕτερον ω̣
[ο]ὐδέν τε οὐδὲν
[π]ρότερον ωσ
5ἐντὸς(?) συστ̣[άσεως (?)]
[περ]ιττότερον τ
[κατ(?)]ατίθησιν ου̣
[σ]οφιστικῆς σ
πολειτικῆς
10[ο]ὐδὲν ἴσως κ[α]ὶ
διαπειπ
ιζομ   ̣  ̣  ̣ ε
fragment 2
τ[ὴ]ν(?) ἐπιστ[ήμην]
γεινομε
ξεως περ
κατασκ[ευ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄν]
5θρωποι  ̣
γιαν τῆι
λειτια   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [πρά]
γματ[ο]ς
fragment 3
τὴν ἐπὶ τῶν
[δικαστ]ηρίων δύναμιν
τ̣ον ἐφ' οὗ τιθε
εἰκὼς καὶ τὸν
5[δημηγόρο(?)]ν καὶ τὸν δικο
[λόγον]   ̣  ̣  ̣ ῥητορικὴ πα
[-ραίν]εσις   ̣  ̣ αμε   ̣  ̣ σ̣
ν ὁρῶ πάνυ
φεγλ̣εγμε
10[ἐμ]πειρίας αλ
[πρᾶ]γμα προσ
[ἑ]κατέραν
fragment 4
τ[ὸν(?)πο]λιτικὸ[ν(?)]
τό[π]ος 3.[  ̣  ̣ ε]νεχθεῖσαν
fragment 1
υμενον τισ
νσθη ῥήτορι(?)
[ὁπ(?) (?)]όσου(?) κτητε
[δι]δάσκουσα του
5μᾶλλόν ἐστι του
[συντε(?)]λοῦντος ἢ του   ̣ λα
α τοῦ παρασκευασ
τὸ [λ]υσιτελοῦν δὲ τ[ῆς]
[περι]ουσίας πλῆθος οφ
10[γ]ίνεται σὺν τῆι δεσ
[ποίνηι(?)]   ̣  ̣ ει περὶ ἧς οὐδὲν
α πώποτε ἐδίδα
[σκεν ἡ] ῥητορικὴ πόθεν
[κ(?)]αὶ μαθοῦσα διό
15[περ(?)]   ̣  ̣ [ὠ]φέλησε τῆι πε
μεταδουν
fragment 2
ην γὰρ   ̣  ̣  ̣  ̣ λ   ̣  ̣  ̣
νωτα   ̣  ̣  ̣  ̣ ορων
δεστα τὴν
ντι καὶ ἄλλα
5παρασκευά
[-ζειν(?)]   ̣  ̣ ἀδύνατον δὲ κα
νεσθαι προτι
ἔτι δ' οὐκ ἐνδε
[συ]νδραμεῖν τὴν
10[δύ]ναμιν τῆι κα
[πολιτ]ικὴ[ν(?) μο]
φατονακτ
ασ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τα
καὶ πολλοὺς
15λομενους
ἐνούση<ι> πα
υμαι περὶ
ν τὴν
[γ]ὰρ περὶ
20μ ενεκ
fragment 3
ν προστάιας
δεομε
[το]ὺ̣ς αλ̣ιβα
[τ]οῖς πο
5[λιτι(?)]κ̣οῖς παρεντυ
επατας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ησονται   ̣ σ
ὥστε μα
[ἔ]σχε τοὺς ειν
10ων πρῶτον
ποτεσινα
[τοὺς γὰ]ρ λέγοντας
ρια συμ
νπομεν
15νε   ̣  ̣ λεβου
ἐνεργῶν ρη
[κ(?)]άτεσθιον
καθάπερ
Ἀθηνᾶς α
20ις τοὺς
γενέ[σ]θα̣[ι(?)]
οὔπο̣[τε(?) - ca.9 - με]
-γίστας αλ̣
θεναιμ
25λα καὶ ομ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ βέλ]
-τιστα βεβο̣
ὁμολο̣[γ]ησ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Πει]
-σιστράτου λ̣
ναι παραιν
30νην καθειρυ̣
τυράννους υ
νηθην(*) (*)
ληται
fragment 4

column 1
πολει column 2
τικῶ[ν]
ῥητορικὴν
καὶ συμβου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λοι]
δορῶν γὰρ
5τοῖς μὲν
νες αὐτῶν
τε γεγονέναι
λόγω  ̣  ̣ νο
-μουσ   ̣  ̣ εισπρ
10καὶ τὰς πολιτείας
καὶ τῆς ἄλλης
φιλόσοφοι καθ' αὑτ̣[ῶν(?)]
σο[φισταὶ(?) καὶ(?)] ῥητορικο̣[ὶ(?)]
  ̣  ̣  ̣ ἰδοῦ(?) πάντες
15ν τοὺς λέγ[οντας]
fragment 1
[ἐγκ]ωμιάζειν μη
ἐγὼ δ' ὑπεύ
[θυνος(?)] μάλιστα περὶ
γὰρ οὕτως η
5ιου κατεσπου [ -ca.?- ] τὸν βα̣[σιλέα(?)]
[μά]λιστα πάντων
ιν αὐτὸν λε
ιε̣τα̣ρατα καὶ
α καὶ κερασα
10αιρα
[το]σούτων
ὑπομε [ -ca.?- ] ως εὐδ[οκιμ(?)   ̣  ̣  ̣]
νειται πλη
fragment 2
[1 line missing]
2[ῥήτ]ω̣ρ καὶ δη
[-μαγωγὸς(?)]
[5 lines missing]
9[πολιτι(?)]κὴν δύ
10[-ναμιν]
fragment 2d
δας ὠφελε[ῖν(?) (?)]
[2 lines missing]
4ὠφελοῦσιν α
5μεταδιωκ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐκεῖνος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δο
κιμάσειεν
[1 line missing]
9τὰ[ς ἐ]νδείας
[2 lines missing]
12τοῖς ὄχλ̣[οις]
[3 lines missing]
16παιδὶ(?)
fragment 3
στασιν οὐ μεμ   ̣  ̣ ον   ̣  ̣  ̣
μᾶλλον δ' ου   ̣  ̣  ̣ το̣ν̣   ̣  ̣ [ἀλ(?)]
-λὰ(?) μαθημάτ̣[ω]ν γι   ̣  ̣  ̣  ̣
δεδωκότας ἑαυ[τοῖς·]
5σιωπῶ γὰρ ὅ̣τ̣ι κα[ὶ(?) γίγ(?)]
-νονται τολιαν τῶν π(?)ε   ̣  ̣
ομενων πλῆθος συ   ̣  ̣  ̣  ̣
καλοῦσιν ὥσθ' ὑπερ   ̣  ̣  ̣
——
θεις εἶναι τοὺς ε̣ιε   ̣ [δει(?)]
10-νοὺς ἐρωτᾶν εἰ πά[νυ(?)]
ἀπόσχοιντο τοῦ πολ̣[ιτεύ]
-εσθαί τι μᾶλλον συμ   ̣  ̣  ̣
ται ταῖς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣ιν ωσ   ̣  ̣
ἐνδεχομένου του   ̣  ̣  ̣  ̣
15γενηθη̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δ̣η̣   ̣  ̣  ̣
——
τῆς̣ δ̣η̣μοκρατου[μένης]
[πόλεως ῥ]ή̣τορσι   ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 4
νυνεὶ καὶ δημηγοροῦ
-σιν οὐ ῥήτορες μόνον,
ἀλλὰ καὶ φιλόσοφοι, φο
-βοῦμαι δὲ μὴ καὶ πλείου[ς]
5ἐκείνων οὗτοι. καὶ γ̣ὰ[ρ]
οἵους οἴονται κα[ὶ] ἀρ[ι]
-θμοῦσιν ὡς ῥήτορας, [ἔ]
-νιοι φιλοσόφους ἀποφ̣[αί]
-νουσιν. Ξενοκράτης
——
10δ', εἴπερ ἀληθεύει Δημή
-τριος, καὶ διὰ τὸ μὴ ῥή
[-τ]ωρ εἶναι καὶ Θεοφράσ
[-του γν]ώριμος   ̣  ̣ λ̣τε
ψ̣εύδετ' αὐτοῦ φ[ανερ]ό̣ν,
15ἐ̣[π]ί τε τοῦ παρ' Ἀντιπά
[-τρωι συνε]δρίου κατη̣[γο]
fragment 5
[7 lines missing]
8τοῖς εὐθ[ύνοις(?) (?)]
ἀμοιβα[  ̣  ̣  ̣]
[3 lines missing]
13χάρις
σοφίας [  ̣  ̣  ̣ φιλο]
15[σοφίας(?) (?)]

Apparatus


^ 2.8.
^ 2.8. l. (corr)
^ 3.8. or ξαταυ
^ 3.10. l. κεκτημένων (corr)
^ 5.9. l. ῆι
^ 3.32. or [τῶ]ν
^ 3.32. or Ἀθηνα[ίων](?)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.