Papyri.info

sign in

= P.Herc. Stub = Trismegistos 62479 = LDAB 3655DCLP transcription: 62479 [xml]

column 1

[ -ca.?- ]ΡΟΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν ἑνὸς γοῦν
[ -ca.?- γυν]αικὸς ΑΟ
[ -ca.?- πρ]οσημμέ-
5 -ca.?- ]ΕΥΕΙ καὶ ΤΟΥ
[ -ca.?- ]ΕΝ φησι τῶν
[ -ca.?- ]ΤΩΣ ἐξ ἐπο-
-ca.?- ἐπιτ]ηδευσαν-
-ca.?- ] τιμορι-
10[ -ca.?- ] Βελλε̣ρο-
-ca.?- ]ΤΕΛΛΩΝ
[ -ca.?- ]Η μέμηνε
[ -ca.?- Ἄ]ντειαν ΟΥ
column 2P.Herc. 1507 fr. 1

[ -ca.?- ] τοῦτο ΠΑ  ̣[  ̣]
[ -ca.?- ] ἐξαπατηθεῖ[σ]αν̣
[  ̣]  ̣ΩΣ [ἄλ]λος αὐτόθ[εν] λέγε-
σθαι ΔΕ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]· καὶ μελλόν-
5των μονομαχεῖν καὶ [τοὺς]
Ἀχαιοὺς καὶ τοὺς Τρῶας εὐ-
χομένους εἰ[ς] τὸν [οὐρανὸν]
Δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΤΑ[ -ca.?- ]
column 3P.Herc. 1507 fr. 7

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩΝ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΥΣ τηρεῖν [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι 'δμω\ι/ῆ<ι>ν [δὲ γυναιξὶ]' πα-
5[ρευνάζο]ντο βίαι· καὶ [πάλι]
[λέγω]ν̣ περὶ τῆς Ἰθάκη[ς·] '[ὑβρι-]
[σταὶ δ'] αὐτὴν καὶ ἀτ̣ά̣[σθα-]
[λοι ἄνδ]ρες ἔχουσιν' ΕΠ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣ὐ̣κ̣οῦν, εἰ ταῦτα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ἥψα]τό γε τῶν μὴ μόνον ἀ-
φ[αιρ]ου̣μένων τἀλ[λ]ότρια,
ἀλλὰ καὶ παραίνεμα κάλλι-
στον ἡγουμένων τυράν-
νωι κτείνειν καὶ μιαιφο -
column 4P.Herc. 1507 fr. 3

0[νεῖν -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΤΟ  ̣[  ̣]  ̣  ̣ [ -ca.?- ]· '[ὅς τε]
θε[ου]δὴς εὐδικ̣[ίας] ἀ[νέχη<ι>σι],'
καὶ διὰ τοῦτ' αὐ̣[τῶι φέρη]ι δα-
ψιλῶς ἡ γῆ· 'πυροὺς καὶ κριθάς,
5βρίθη\ι/σι δὲ δένδρεα καρπῶι,
τίκτηι δ' ἔνπεδα μῆ<λα>, θ̣[άλασ-]
σα δὲ παρρέχηι ἰχθῦ̣[ς ἐξ] ε̣ὐ̣[η-]
γεσίης, ἀρετῶσι δὲ λαο[ὶ ὑπ' αὐ-]
τοῦ·' καὶ πάλι φά[σκω]ν̣ Ἰ[θά]κη[ν -ca.?- ]
column 5P.Herc. 1507 fr. 9
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ΤΟΝΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΙΣ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ΕΙΣΦ[  ̣  ̣  ̣] λέγη̣ [ -ca.?- ]
[κατ]ασκευ[α  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]ΟΝ· ὁ γὰρ οἰόμ̣ε[νος]
5[  ̣  ̣  ̣] φόβωι μόνον [ -ca.?- ]
[πλ]ή̣θους γὰρ ἐστω[ -ca.?- ]
[τ]ὸ κυριεύ[σ]ειν [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΤΑΙ καὶ τοῖς Ο[ -ca.?- ]
[  ̣] μεγι[στ -ca.?- ]
10[πα]ρὰ Τρώ[εσσι -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΩΝ[  ̣  ̣]ΣΣ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] τ̣ούτων [ -ca.?- ἀλ-]
λὰ τῶι πρὸς [ -ca.?- ]
ΤΑΣ αὐτῶν̣ [ -ca.?- ]
15ΑΡΧΟΝ καὶ̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΑΝ[  ̣]ΟΙΣΙ[ -ca.?- ]
ΠΡΟ[ -ca.?- ]
ΚΑΙΝ[  ̣  ̣  ̣]Ο [ -ca.?- ]· '[τῶι]
δὲ μά[λισ]τ' ἄ[ρ' ἔ]ην ἐ̣ν̣α̣[λίγ]κι-
20ο̣ν̣, ὡς εἰ ἅπα̣[σα] Ιλ̣ι̣ος ὀφρ̣υ-
ό̣εσσα πυρὶ σ[μ]ύ̣χ̣ο[ι]το κατ' ἄ-
κ̣[ρ]ης·' καὶ διὰ τὴν φιλοστορ-
γ̣[ί]αν οἱ Τρῶ̣ες αὐτῶι τὸν Ἕκτο -
column 6

0[ρα]
  ̣  ̣  ̣Τ[  ̣]Θ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3ΜΗ[ -ca.?- ]
ΜΙΝ[ -ca.?- ]
5ΕΦΘΟ[ -ca.?- ]
ΡΙΑΙΑ[ -ca.?- ]
ΤΟΝΚΑ[ -ca.?- ]
τιμῶν Α[ -ca.?- ]
ΧΟΥΣΙΝ ΕΥ[ -ca.?- ]
10ΟΥΣ  ̣[ -ca.?- ]
Ρ[  ̣]ΙΝ[ -ca.?- ]
column 7

[ -ca.?- ]  ̣Ν
[ -ca.?- ]  ̣ΡΑ
[ -ca.?- ]ΠΙ
[ -ca.?- ]ΙΣ
5[ -ca.?- ]ΟΡΕΥ
[ -ca.?- ]ΓΑΡ
[ -ca.?- ]ΙΝ
[ -ca.?- ]ΑΤΟ
[ -ca.?- ]  ̣Ο
10[ -ca.?- ]  ̣Α
[ -ca.?- ]  ̣ΑΙ
column 8P.Herc. 1507 fr. 2

[ -ca.?- ]ΠΡΟΣΤ[ -ca.?- ]
ΕΜΕΝΟ[ -ca.?- ]
ΟΛΕΜ[ -ca.?- ]
ΠΟΝ[ -ca.?- ]
5θεῶν [ -ca.?- ]
φέρε δή̣, [ταῦ]τα [μέ]ντ[οι]
——
λέγωμεν, ὅτ[ι] βασιλικ̣[ώ-]
τατον οὐκ ἀπεοικότω̣[ς]
εἶναι δοκεῖ τὸ πάντ[α γ',]
10εἴπερ ε̣ἴη{ι} δυνατό[ν, ἐφορᾶν]
column 9

[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]  ̣Ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΡΟΣ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Ι[  ̣]ω[  ̣]ΘΟΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΓΗΣ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΗ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]Η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Δ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μειζο[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α[  ̣  ̣  ̣]ΙΝΝΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε[  ̣  ̣]Α[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ΚΟΙ [ -ca.?- ]Ε
[ -ca.?- ]ΧΟΝ  ̣ΕΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟΝΔΕΕΝ
[ -ca.?- ]ΚΟΤΙ[  ̣] Ὁμη-
-ca.?- ἄ]λλης [  ̣  ̣]ΝΕΙΣ
20[ -ca.?- ]ΤΙΜΟ γὰρ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΜΗΝ[  ̣]Ν[  ̣  ̣]ΑΙ
[ -ca.?- ]ΤΗΝ Φ[  ̣  ̣  ̣]ΔΕ
[ -ca.?- ]ΕΘΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΟΝ
[ -ca.?- ] ἔ̣ρ̣γον ἀποπέμ-
25 -ca.?- ] δ̣ίκαις Ο[  ̣  ̣  ̣]Υ
[ -ca.?- το]ιγαροῦ̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΥΠΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΥΝ
[ -ca.?- ]ΑΡΗΘ[  ̣  ̣  ̣]ΣΟ
[ -ca.?- ]Ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΟΥ
30[ -ca.?- ]Α  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἐπ' ἀλ-
-ca.?- ]ΕΟ[  ̣]Ε τοῖς
[ -ca.?- ]ΤΗΣ ἐπ̣ὶ
[ -ca.?- ] κ̣αὶ γὰρ ἐπιρ
[ -ca.?- ]Σ Ἀγαμέμνων
35[ -ca.?- ]ΚΑΙ ΜΑΧΟ
[ -ca.?- ]ΚΡΟΝ καὶ
[ -ca.?- ]ΤΗΣΝ[  ̣  ̣  ̣]ΟΣ
column 10P.Herc. 1507 fr. 4

[ -ca.?- ]ΝΗΓΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΑΙ[  ̣  ̣  ̣]ΚΑΤΙΡΟΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α διότι τῆς [ -ca.?- ]
  ̣  ̣Σ[  ̣  ̣]Σ μόνος ἀπολαύε̣ιν̣
5ὃ<ς> α[ὐ]τ̣ὴν ἀκμὴν ἀντιπα-
[ρ]ατίθησι τὴν ἰδίαν, οὐ-
κ ἀδολεσχίας ἕνεκα γε-
ροντικῆς, ἀ[λ]λὰ διὰ τοῦ
Πατρόκλου νουθετείας
——
column 11

[ -ca.?- ]Ψ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Χ[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
5[ -ca.?- ]ΗΣΙΑΣΟΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- λ]ύσοντες οὐχ Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΛΕΨΑΙ τοῖς ΘΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΥΝΤΟΥΣ ΟΝ  ̣[  ̣]Ν[ -ca.?- ]
ΝΗ[  ̣] ταῦτα δρᾶν προσ[ήκει·]
10τοῦ δὲ συμμαχήσε[ -ca.?- ]
column 12P.Herc. 1507 fr. 5

[ -ca.?- ]ΕΙΗΚΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΣΘΑΙΠΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΚΟΝΤΩΝ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο καὶ φόβου καὶ [θάμ-]
5[βους κ]αὶ τῶν ὁμοίων· ὡς ἔν
[τε τ]ῶι τηλικούτωι θυμῶι
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΤΑΙ πρὸς τῆς Ἀθηνᾶ̣ς̣
[Ἀ]χιλλεύς, ἔν τε τῆι νυκτ[ε] -
column 13P.Herc. 1507 fr. 10
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[γερσίαι -ca.?- ]
[4 lines missing]
6[ -ca.?- ]Θ[  ̣  ̣]ΔΕ
[ -ca.?- γυ]ναικῶν δέ τις
[ -ca.?- ]ΟΣ καὶ τὸ μὴ τὰ
[ -ca.?- ] ἐπὶ τοῖς ἐν τῶι πο-
10[λέμωι] πρ[ο]πίπ[του]σ̣ι̣ν ΔΙΑ
[ -ca.?- ]ΑΝΔ[ -ca.?- ]ΗΣΑΥ
ΝΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ταφῆς ΠΑΡΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἥ̣περ [κ]αθώς
[  ̣  ̣]ΠΡΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΕΙΝ ἀλ-
15λοτρίω[ν ἄχος αὔ]ξ[ε]ται καὶ
ταύτηι Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τ[οι]οῦ-
το μέ[τ]ρ[ον τῆς λύπης περι-]
[σ]τέλλοντα[ς Τρῶα]ς κ̣[αὶ]
<Τ>ροιὰς τὰ λεί[ψανα τῶ]ν
20τεθνεώτω[ν] κ̣[η]δεμο-
νικῶς οἷον εἰ[πεῖν] τὸ
χρονίζειν ἐ[ν ταῖς λύ-]
παις ἀσχέ[τοι]ς ο[ὐκ εἶναι]
τόδ' ὅταν [  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο  ̣[ -ca.?- ]
25γ̣νωμικῶς, ὅτ̣[ι·] '[χρὴ τὸν],' [ἔγρα-]
ψεν, 'καταθάπ̣[τειν, ὅς κε]
[θά]νηισι, νηλ[έα θυμὸν ἔ-]
χ̣οντας, ἐπ' ἤ[ματι δακρύ-]
σαντας· ὅσσ[οι δ' ἂν πολέμοι-]
30[ο] περὶ στ[υγεροῖο λίπων-]
ται, μεμ[νῆσθαι πόσιος καὶ]
ἐδητύος·' κα[ὶ] '[γ]α̣σ̣τ̣[έρι δ'] οὔ-
πως ἔστι νέκυν π̣[εν]θῆ̣σαι.'
[  ̣  ̣] τοίνυν ΜΗΔΕ[  ̣]  ̣  ̣ΣΑ[ -ca.?- ]
35[  ̣  ̣] π̣ολέμους στερί<σ>κειν τῆς
column 14P.Herc. 1507 fr. 8

[2 lines missing]
3[ -ca.?- ]ΔΕΞΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΥ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΤΟΝ [ -ca.?- ]Ε[  ̣]Λ[ -ca.?- ]
ΚΑ  ̣ [ -ca.?- ]ΠΑ[ -ca.?- ]
——
ΜΑΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Σ[  ̣]ΠΑ[ -ca.?- ]
ΜΗΠ[  ̣  ̣  ̣]ΗΛΩΙ [τ]όδε τὸ Σ[ -ca.?- ]
ἐνίο̣[ις πο]ιοῦσιν [  ̣  ̣  ̣] οὐ [γ]ὰρ
10τοῖς ἐναντίοις [  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΤΑ δ[εῖ]
ἄνδρα γίνεσθαι πρ̣ὶν ἢ καὶ
κατεγχειρεῖν τῶν α̣[ὐ]τῶν
column 15

[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΚΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΔΗ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α[  ̣  ̣  ̣]ΙΠΕ[  ̣  ̣]ΝΤΟ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΕΡΙΚ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΠΤΟΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΗΝ[  ̣]ΗΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]. νέαν Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΙΚ[  ̣  ̣  ̣]ΝΟΜΕΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΙΝ[  ̣  ̣  ̣]ΑΕ[  ̣]ΦΑΝ  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΗΣ ΠΑΡΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΩΝΟ[  ̣] γὰρ ΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΟΙ ΤΙΝΕ[  ̣  ̣]ΜΗ[  ̣  ̣  ̣]ΤΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣υνθάνεθ' ὁ Ὀδυσσεὺς
[ -ca.?- ] π̣εῖραν ἑκάστων̣ [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ] ἐλευθερο[ -ca.?- ]
column 16

[  ̣  ̣  ̣]Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΜΑΧΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΔΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΤΟ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΙΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π[  ̣]ΝΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μηδὲ̣ ΠΑ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] ἔρχ[ε]τα[ι πρ]ὸς Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΩΣ[  ̣]ΟΜΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΙΝΩ[  ̣  ̣]Σ[  ̣]ΝΔΩ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α συν[ι]δόντες γὰρ
[ -ca.?- ] περὶ τ[ῶ]ν συμποσί-
15[ων -ca.?- ] μὴ λυθεῖσιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΡ[  ̣  ̣  ̣]Ε[  ̣  ̣  ̣]ΕΠΙ
[ -ca.?- ]ΒΑ[  ̣  ̣]Ε
[ -ca.?- ] δ̣' ἐν οἷς Γ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ΠΑΝ[ -ca.?- ]
column 17P.Herc. 1507 fr. 6

[ -ca.?- ]ΠΑΡΟΙΣΟΜΕΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πονοῦσι Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΣ ποτήριον [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΙ πλῆρες ΟΥ  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ι[  ̣  ̣  ̣] καὶ φιλοπό-
[της -ca.?- ]ΑΙ π̣ίει [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΡΩΓΟ[  ̣]ΜΕΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι γεγο[νέν]αι ΜΝΗ
[ -ca.?- ]Μ[  ̣  ̣  ̣]Τ[  ̣]ΝΠΑΡΑ
10[ -ca.?- ] τ̣ο[ύ]τοις ΕΥ
[ -ca.?- ]ΡΑΙ καὶ
[ -ca.?- ]ΑΒΙΟ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΥΣ[  ̣  ̣]  ̣Α[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΡ[  ̣]Ο[ -ca.?- ]
ΗΣ[  ̣]Σ[  ̣  ̣  ̣]Σ[  ̣]Η[  ̣  ̣  ̣ το]ὺς δὲ
15μ<ν>ηστῆρα[ς] καὶ παρα[κ]όπους·
ἀ̣λλ' οὐδὲ παρὰ τούτοις ἔμ-
[φ]ασις οἰ̣νο̣φλυγίας· ἀλλὰ
[τ]αῖς αὐτα[ῖς] καὶ ἐπιτιμῶν,
[το]ὺς παρα[φ]ρονο[ῦ]ντ[α]ς ΟΟΙ
column 18P.Herc. 1507 fr. 11
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ΑΣΜΑΤΩ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΑΤΑΣΙΣ[  ̣  ̣  ̣]ΑΣΘ[ -ca.?- ]
OT[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ παρὰ τοῖς Φα[ία-]
ξιν̣, [οὐ]χ̣ ὅταν μόνον κηλ[ῶν-]
5ται̣ τῆς Ὀδυσσείου διηγή-
σεως ἀκούοντες, ἀλλὰ καὶ
κατὰ τὴν ἄλλην συμπερι-
φοράν, καὶ παρ' αὐτοῖς̣ [δ]ὲ τοῖς
μν̣[η]στῆρσι, τά γε πολλὰ σι-
10γῆ<ι>. κ[αὶ] ὃς τ[οί]νυν εὐταξία<ι>
column 19P.Herc. 1507 col. 1
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ΠΙ
[ -ca.?- ]ΓΙ
[ -ca.?- ]ΝΑΥ
[4 lines missing]
8[ -ca.?- ]ΣΤΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΚΑΙΤΟΙ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΡΑΔΙΔ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΟΙΟΙΣ [ -ca.?- ]Ο
[ -ca.?- ]ΤΩΝΛ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΝΤΑΥ
[ -ca.?- ]ΤΑΤΟΙΣ ΚΑ[  ̣  ̣]ΙΣΑ
[ -ca.?- ]ΠΙΤΑΣΕ[  ̣  ̣  ̣]ΤΕ
15[ -ca.?- τε]ρατευόμεν[ον] τὸν
ΟΥ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ποτ' ἐφάνη [  ̣  ̣]ΑΣ
ΤΙ[  ̣]Ε[  ̣  ̣  ̣ ἄκ]ουσμα τὸ μὲν
ἅμα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΛΚΟ[  ̣  ̣]ΤΑΙ
δὲ Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙΑΣΕ[  ̣  ̣]ΗΘΕ
20ΜΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΙΩΔΟΥ[  ̣]ΣΕΝ
[  ̣]Ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Μ[  ̣  ̣]ΕΠΟΥ[  ̣]ΚΩΣ
καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΝΤΟ[  ̣  ̣]ΧΑ
ΧΗΣΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ καθα-
περε[ί  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΝΕΙΑΜ ἄ[μει]νον
25ἢ παιδ[ιᾶι] προσεοικέ[ναι τὸ]
γινομέ[νο]ν· οὐ γὰρ̣ μ̣[ό-]
νον νη̣[φό]ντων ἄ̣<ι>δ̣ει̣ν
'κλέα ἀνδρῶν,' ἀλλὰ καὶ πι-
νόντω[ν], οὐδὲ παρὰ μόνοις
30τοῖς αὐστηροτέροις, ἀλλὰ
καὶ παρὰ τοῖς τρυφερ̣οβίοις
Φαίαξι. τὰ γὰρ ἐν Ἰλίωι ΣΥΜ
column 20P.Herc. 1507 col. 2
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]Ν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΟΥΣ παραπλ[ησί-]
[ους  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΝ ΑΛ[  ̣  ̣]  ̣ΟΥΤΑΙ
Τ[  ̣  ̣ πῶς] δὲ κα̣[ὶ] ἐ̣ν νέων
5ὀρχήσεσιν μῦθοι τῆ[ς] ἀκο-
λασίας ἀποτρέποντές εἰ-
σιν δι' οὐκ ἐπιτηδεί[ων]
πρωσώ̣[π]ω̣ν; δωκῶ [δ]ὲ
——
κ̣αὶ τῆς αἰσχρολογίας τῶ[ν]
10μεταγενῶν μνημονε[ύ-]
σειν καὶ τῆς ἄλλης βωμο-
λ̣ο̣χ̣ί̣α̣ς̣ καὶ λίαν ὑπ' ἐνίων
ἐπι[τηδε]υομένης ἀεὶ μετ'
ἀδ[είας ἐν] τ̣οῖς συμποσίοις,
15ἀφέ[ξειν·] καθάπερ ἀπ' ἀμά-
ξης πο[μπ]ε̣ύουσιν, ἀλλ' οὐ βα-
σιλεύ<ου>σιν, καὶ γελᾶσθαι μετὰ
καταφ[ρον]ήσεως, ἀλλ' οὐκ̣ ἀ-
γαπᾶσθ[αι] μετὰ σεβασμο̣ῦ,
20χρείας [ὑπα]ρ̣χ̣ού[σ]ης. ἵνα
——
ΘΑΥΜΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Σ Ὁμη-
-ca.?- ]ΟΙΣ οὕτως
[ -ca.?- ]Ε[  ̣]  ̣ΟΣΩΣ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ λόγοις
25[ -ca.?- ]ΖΩΣΙΝ ΟΥ
[ -ca.?- ]ΤΑΣ ΝΕ
[ -ca.?- ]ΥΔΙΕ
[ -ca.?- ]ΑΚΩΣΓΥ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]ΗΝΜΑ
30[ -ca.?- ]ΝΕ[  ̣  ̣]  ̣ΡΑΝ
[ -ca.?- ] καί φησιν
ἵνα καθυπνώσωσιν, οὐδ' ὡς
ὁ ποιητής γε δηλῶν· 'λέ-
κτροιο παλαιοῦ θεσμὸ[ν]' ἢ
35'φιλοτησίαν τέρψιν' ἢ τ[ι]
τοιοῦτον. οἶμαι δ' ἔγωγ[ε]
——
τοὺς μεταγ[ε]στέρους ΒΑΣ
column 21P.Herc. 1507 col. 3
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣Σ[  ̣]ΑΙ
σ̣πουδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΑΝ[  ̣  ̣  ̣]ΝΚΑ
[  ̣  ̣]ΑΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΟ[  ̣  ̣]ΣΑ[  ̣  ̣] τ' εὐ-
φυὲς[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙΣΑΘ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]Η
5οὐ τα[ραττο]μ̣ένοις   ̣
[ -ca.?- ]ΤΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλογοτάτ̣ο̣ι̣ς̣
[ -ca.?- ]ΠΟΙΣ τε καὶ̣ τ̣α
[ -ca.?- ] Ὅ̣μηρος δέ τ̣[ινα]
δύ[στηνο]ν οὐδέποτ' ἐ̣π̣ὶ
10[τὰς τ]ῶ̣ν μ̣ονάρχων ἑστί-
ας παράγει· διὰ [παν]τὸς
[δὲ] το̣ὺ̣ς ἀρίστους γ̣[νώ]μ̣ηι
[καὶ] πράξει· το̣[ῦ]το μ[ὲν] πρὸς
[Ἀγαμέμ]νονα, τοῦ[το] δὲ
15[πρὸς] Ἀ[λκ]ίνο̣ον, τοῦ[τ]ο δὲ
πρὸς ἅπαντα[ς] ἁπλῶ̣ς, ὡ̣ς
[καὶ] πρὸς τὸν τῆ̣ς Σύρου δυ-
νασ[τ]εύοντα. ἐπεὶ καὶ τὸ
——
φιλογέλοιον ὅλως εἶναι
20τὸν βασιλέα, κἀν αὐτοῖς ἀ-
προύνικος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐ-
κ ἔοικεν ἀγα[πᾶν· μ]ή τι κα-
θαρεύων ΟΙΜ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΧΕΙ
τοὺς τοιούτ[ους] γ̣ε̣. ἀλλὰ
25Κ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΝΣ[ -ca.?- ]Ν
προτιμᾶι [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣Ι
Π[  ̣  ̣]ΗΤΕΙ προ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐδὲ
νή[φ]οντα̣ [δείκνυσιν ἄλλον]
γελῶ̣ν̣[θ'] ὅτι̣ ἐ[στὶν ἀδι]κώτ[α-]
30τον, ΑΠΟΝ[- ca.10 -]ΝΤΑΣ
ἐπὶ τῶι γε̣[λωτοποεῖν]. ὥσ-
τε καὶ τὸν [Θερσίτ]ην ἐπὶ
τούτωι ψέγει δεινῶς, ἐπὶ
τῶι πᾶν λέγειν· 'ὅ τί οἱ εἴσαι-
35το γελοῖον Ἀργείοισιν ἔμ-
μεν̣,' καὶ πᾶσιν μὲν αὐτὸν εἰσ-
άγει στυγητόν· 'ἔχθιστον δ' Ἀ-
χιλλεῖ μάλιστα καὶ Ὀδυσσεῖ,'
περὶ ὧν συγγρά̣φει. τοὺς δ' Ἕλ
column 22P.Herc. 1507 col. 4
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

0[ληνας -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΣ[  ̣  ̣ Ὀ]δυσσεὺ[ς]
ΦΑ[  ̣  ̣  ̣]ΙΔΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ παντ̣[  ̣  ̣]
τῶν   ̣  ̣Ε  ̣[  ̣]  ̣ [τὴ]ν ἄλυν [  ̣  ̣]
5ΚΟΠ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Υ οἰκειο[  ̣]
ποιε̣ῖν Α[  ̣  ̣  ̣] μὴ ΚΑΤΑΝ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] κα[ὶ αὐ]τούς εἰς τὸ βουλε̣[ύ-]
[ειν  ̣  ̣  ̣]Α[  ̣  ̣  ̣]ΑΣ[  ̣  ̣]ΟΝΕΦΑ[  ̣  ̣]
τ̣ο̣ὺ[ς] καιροὺς ε[ἰ]ς κύβους κα[ὶ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΟΥΣ ἐ̣ρω̣τικο̣ὺς̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΚΟΙΣ [τ]ε̣χνίταις
συνδιατ̣ρ̣ι̣βὰς καὶ̣ τὴν ἄλ-
λην ῥαθυ̣μίαν. [εἰ] γοῦν αυ
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΩΣ μ̣ὲν̣ ΤΟΠΗ
15[  ̣]ΕΑ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ΔΕΙ τ[ὸ] πρὸς αὔριον
ἐπ' ἄνδρα· καὶ \τα[ῦ]τα/ \κ̣αί̣/{ποτε} πέττοις
ἔνιοι παίζουσι, τὰ δὲ πολ-
λὰ πάντες ἢ πράττουσι τῶν
προὔργου τι καὶ̣ χρησίμων
20ἢ βουλεύουσιν ἢ μελετῶσί
τι τῶν πρὸς ἄ̣θλησιν ἢ τὴν
ἐνόπλιον ἀγ̣[ω]νίαν, οὐχ οἱ
ἀρετη̣φόρο̣[ι μ]ό̣ν̣ον, [ἀλ]λὰ
καὶ [οἱ φα]υλό[τεροι· καὶ γ]ὰρ
25οἱ μ[νη]στῆρε[ς]· '[δίσκοισιν]
τέρποντο [καὶ αἰγα]νέηι-
σιν [ἱ]έντες·' [  ̣  ̣  ̣  ̣]Σ δὲ τῆς αὐ-
τῆ[ς  ̣]  ̣ΑΙΔ[ -ca.?- ]
ΠΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΧΟΝΤ [ -ca.?- ]ΚΗ
30ΠΥ[  ̣  ̣]  ̣ΚΑΙΤΟ[ -ca.?- ]ΙΣΚΑ
ΤΑ[  ̣  ̣]ΙΣΜΕ[ -ca.?- ]ΕΝΟ.
λουντες τ[ὴν] ἀλλοτρί-
αν, ἀπολιπόντες δὲ τὴν
οἰκεί[α]ν, ὥσπερ ὁ τοῦ τελευ-
35ταίου Ν[ι]κομήδους πατήρ.
παράδ[ει]γμα δ' ἡμῖν ὁ [Τ]η̣-
λέμαχος γενέ̣σ̣θω· τούτον
γὰρ καὶ νέον ὑπ[ά]ρχοντα καὶ
column 23P.Herc. 1507 col. 5
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΡΟΠ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΙΤΕΥ
[ -ca.?- ]ΑΣ
5[ -ca.?- ]· 'μὴ πατέρ'
[ἀντίθεον διζή]μενος αὐ-
[τ]ὸ[ς ὄλωμαι], χρήματά̣
[τε προλι]π̣ὼν ἄνδρας τ' ἐ[ν σοῖ-]
[σι δόμοισ]ιν.' [τῶν] ἐπιτηδ̣[ευμ]ά-
10[των δὲ -ca.?- ]  ̣Ε πάλ̣ιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΗΤΟΝ εἶναι δὲ καὶ Μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΩΝ ἀνεστρ[α]μ̣μένον
[τῶν μὴ] πρὸς τὸ βούλημα τὸ ἐ-
[κε]ίνου ζώντων· ἐπεὶ καὶ ἀ-
15θέατο[ν] ἀνάγκη καὶ ἀνισ-
τόρητον εἶναι πολλῶν
καὶ [π]αρρησίας ἄ̣πειρον ἰ-
σηγόρου πολλάκις [ἐξ]ε-
παίδευ[σ]εν. ὅθεν   ̣  ̣  ̣
20ΣΕ καὶ μά̣λιστα τ̣ῶ̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε
ὀνει[δ]ί̣ζων [ -ca.?- ]
ΠΟΤ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
24σουο [ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ]
25[π]α̣ντὸς [  ̣  ̣  ̣] ἵνα [ -ca.?- ]
ΔΡΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΑΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣] δυνη-
σόμε[θ',] [ὡ]ς πρὸς αὐτὸν ἀφι-
κέσθ̣α[ι]. καὶ τὸ [  ̣  ̣  ̣]Ω[  ̣  ̣]Ν[  ̣]Ν
ὁ ποιη̣τ̣ὴ̣ς ὑπο  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΕΣ  ̣[ -ca.?- ]
30  ̣ΩΣ ἀπ̣άγ̣ειν τ̣[ὸ]ν̣ Τηλέμα-
χον Θ[ -ca.?- ]ΛΟΙ[ -ca.?- ] γὰρ ΤΗ[ -ca.?- ]
ΟΥΤΟ  ̣  ̣[  ̣  ̣]
ΚΟ[  ̣  ̣  ̣]
ΙΣ ἔ̣με \λ/λε
35ΛΥ[  ̣  ̣]ΜΕΛΕ[  ̣]Ν οὐ γὰρ δὴ πλέ-
ον γ' ἔ[τ]ι ποιήσειν περὶ τοῦ
[ἔ]μ̣π̣ροσ[θε]ν τῆς [Ἰ]θάκης ὄν-
τος ἤδ[η κ]αὶ τὴν Ἀθην[ᾶ]ν̣
ΔΕ[  ̣  ̣]ΥΣΑΙ ὁ̣ποίω̣ν̣ ὅτι τῶ[ν]
40εἰρημένων ἕνεκα καὶ ΑΓΑ
column 24P.Herc. 1507 col. 6
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ΙΠΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΝΟ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ΕΙ[  ̣  ̣  ̣]ΝΠΟ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΟΙ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΡΤΟ  ̣Α[  ̣]ΘΕ[ -ca.?- ]
5ταυτο[  ̣] οὔτ' ἐμφαίνειν
οἰκέ[την]. ἀπὸ δὴ τῶν τοι
——
ούτω[ν ἀ]ναχωρήσαντες,
π̣άλι τ[ὰ] σπουδαῖ[α βα]σ̣ιλεῖ
παραιν[ῶ]μεν· αὐστ̣[ηρὸν]
10μὲν κ̣α̣[ὶ τ]ραχύ [τι ἔθος καὶ]
πικρὸν ἐχθ⟦ρ⟧αίρει̣[ν καὶ] πραό-
τητα δι̣ασκεῖν κ[αὶ δ'] ἐπιεί-
κειαν καὶ τὸ βα[σιλέ]ως ἥ-
μερον καὶ σ[χέ]σ[εως ἀρ]μο-
15νικόν, ἐφ' ὅσον π̣λ̣εῖστον, ὡς
φορο[ῦν]τα π[ρ]ὸς εὐσταθῆ μο-
ναρχ[ία]ν [καὶ] μὴ δεσ[ποτικὴν]
φόβωι δυνα[σ]τεί[αν]. [ὁ] δὲ Κα[μ-]
βύσης ὑ̣π̣ὸ Περσῶν ΕΩΟΑ 'πα-
20τὴρ ὣ[ς]' [ἀλλ'] οὐχ ὑπὸ [τῶ]ν̣ ΓΟΝΕ
ΤΩΝΚ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΜΗ[  ̣  ̣]Α οὐκ [ -ca.?- ]
προσαγο[ρ -ca.?- ]ΥΗΚ[  ̣  ̣  ̣]ΟΙ[ -ca.?- ]
τῶι γὰρ βο[υλεύειν]· '[πατὴρ]
ὣς ἤπιο[ς] ἦ̣εν' [  ̣  ̣  ̣ βασ]ιλευ-
25όμενον οὔτ[ε δ]ι' ἡμερότη-
τα καὶ συμπάθ̣ε̣ι̣[α]ν [ -ca.?- ]
  ̣[  ̣]ΝΣ[  ̣]ΠΡΟΣ[ -ca.?- ]ΕΝ
[  ̣  ̣]ΡΟ[  ̣  ̣]ΝΘΕΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΙΣ ἄχρι
[  ̣  ̣]ΤΟ β̣[λ]ακε̣υ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὑπο-
30λάβη<ι> π[ρ]ὸς ἀν[θρώ]πους ἐλ-
[λ]ιπέστεραν γε[γον]έναι· τε-
κμήριον δ' [ἀ]ν̣ά[γ]ειν ἐστὶ
καὶ τοῦ μέχρ̣[ι] κ̣αὶ τῶν ἐσ-
χατωτάτων ἐ[ξοκέλλειν καὶ]
35συγγνώμην ΜΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΟΣ
κἀν τῆι τελευτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΥ
column 25P.Herc. 1507 col. 7
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[  ̣]δ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΕΣ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΤΕΝ[ -ca.?- ]
εικε  ̣[ -ca.?- ]ΝΕ[ -ca.?- ]
5ΔΙΑΤ[  ̣]Ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΝ γεγονότ̣[ων]
ΠΕΡΙ  ̣[  ̣]Δ[  ̣  ̣]ΟΣ μνησικακοῦν-
τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΙΝΑ κέντρον καὶ
κ̣είμ[ε]νον καὶ ΣΤ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὔποτ̣[ε -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΟΝΑΛ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ο̣σον[  ̣  ̣]Ι ἀλλ' ἢ δι' Ε[ -ca.?- ]
[ἢ] δ̣ιὰ κρίσιν φ[α]ίνηται πρᾶ-
[ο]ς̣, δ̣[ι]ὰ μὲν τὴν ἠπιότη{ι}-
τ̣α φιλῆται, διὰ δὲ τὴν ἐπί-
15τασιν, τὴν̣ ὅτε χρ̣ή, μὴ κατα-
[φ]ρονῆ̣ται· θεωρεῖται δὲ τοι-
οῦτο[ς], οὐ τῆι τιμωρίαι τῶν
ἐπιβουλῶν, ΟΠ[  ̣]ΤΡΟΕΥ[  ̣  ̣]Ι ((undefined))
ΑΝ ΕΗΚΕΝ ΑΙΡΗΘΕΙΣ. εἰ δὲ
——
20τῶι φ[ι]λοσόφωι π̣ρέπε[ι τὰς] πε-
ρὶ στ[ρ]ατεύματος εὐτ̣[ελεία]ς
καὶ ἀ̣κοσμίας τ[  ̣  ̣  ̣]Α[ -ca.?- ]
ΦΑΥ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΝΟ[ -ca.?- ]
ΜΕΓ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ΥΦΕ[ -ca.?- ]
25ΤΙΑΒ[  ̣  ̣]ΑΙ[  ̣  ̣]ΣΕΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΕ
ΚΑΙΤ[  ̣]ΙΥ [ -ca.?- ]ΡΟ[ -ca.?- ]
——
ΝΕΙΣ ΕΣ[  ̣  ̣  ̣]α ἰό̣[τας κατὰ]
κόσμ[ον] τοὺς [Ἕλληνας]· 'σι-
γῆι' κα̣ὶ̣ 'δειδι[ότας ση]μάντο-
30ρας,' τοὺς δὲ β[αρβάρο]υς· 'κλαγ-
γ̣ῆι καὶ ἐνοπ[ῆι δί]κην ὀρ-
νέων.' καὶ διδ[άσ]κ[ε]ι̣ μ̣[ὲ]ν̣ ὡ̣ς
δεῖ τὰς ἀπειλ̣[ὰς] κα[ὶ] ἀ̣κοσμί-
ας τοῦ πλήθους̣ [κ]αταστέλλειν
35δι' Ὀ̣δ̣υσσέως, κα[τ]ὰ τὴν γε̣ν̣ο̣-
μένην ὑπὸ τἀγαμέμ[νονο]ς
διάπειραν. ἀμέ̣λει δ' [ο]ὐ τὰ
column 26P.Herc. 1507 col. 8
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ΣΟ[  ̣  ̣  ̣]Α[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]Ο [ -ca.?- ]ΝΟ[ -ca.?- ]
[  ̣]Ο [ -ca.?- ]Ε[  ̣]Τ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΑΛ[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣]Α [ -ca.?- ]ΠΗ[ -ca.?- ]
ΝΑΣ[ -ca.?- ]ΜΕΤ [ -ca.?- ἐ-]
νοχλου[  ̣  ̣  ̣]Π  ̣  ̣ΙΚΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΣΙΓ[  ̣  ̣]Ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΤΑΙ ΤΙΜΑΤ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]Ο[  ̣  ̣]ΣΤΕ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΤ[  ̣]Α ΙΣ[ -ca.?- ]
ΠΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΙΑΝ[ -ca.?- ]
τε καὶ [  ̣  ̣]ΝΑΡ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΛΛΟΙ
Π[  ̣]Ι[  ̣]ΛΑΜ[  ̣  ̣]ΝΕΙΔ[  ̣  ̣  ̣] καί-
15το[ι γ'] ἕκαστος ἐκ τῆς λείας.
ἐπιτιμᾶται δ̣ὲ Μενεσθεὺς
δόξας κατοκνεῖν ὑπ' Ἀ[γα-]
μέ[μν]ονος, ὑπ' Ὀδυ̣σ̣σέως
δὲ καὶ [κ]ατὰ πλῆθος οἱ πλημ-
20μελοῦντες ἐν τῆι διαπεί̣-
<ρ>αι. λεφθεὶς δέ τις τῶν εὐ-
θέτων εἰς πα[ρ]άδειγμα καὶ
κολάζεται καὶ δι' ἀ[δρᾶ]ς ἀ-
πειλῆς Μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΙ  ̣[ -ca.?- ]
25Ν  ̣ [ὁ] Τελ[αμωνιά]δη̣[ς ποτὲ] μ̣ὲν
ὑπὸ Νέστ̣[ο]ρο̣[ς, πο]τ̣ὲ [δ']
ὑπ' Ἀγαμ̣[έ]μν[ονος, ποτὲ]
δ' ὑπό τ[ινος] ἄλ[λου βασιλ]έως.
——
το̣ι[γ]αροῦν Ε  ̣[  ̣  ̣]ΕΝΕ[  ̣  ̣  ̣]  ̣Υ
30τῶν ἀξίω[ν θ]εματ[ιζόν-]
των ἔπ̣[αινον]· καὶ τὸ [τὰ δῶ-]
ρα τῶν βασιλέων μὴ κέρ-
δεσιν ὁρίζειν̣ ἀλλὰ τιμαῖς·
'ἕδρ[ηι]' γὰρ 'κρέασίν τε ἰδὲ πλε[ί-]
35οις δεπάεσσ[ι]ν' καὶ ὑπανα-
στάσει, καθάπερ ἐπιόντι
τῶι Δ[ιὶ] πάντων τῶν θε-
ῶν, καὶ μερίσι[ν ἀ]πὸ θυ̣-
σιῶν, μέγιστο[ν] δὲ με[τὰ]
40τῶν ἄλλων [ἐγ]κωμ̣[ίου τυχεῖν]
column 27P.Herc. 1507 col. 9
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ΒΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΝΟΝ
[ -ca.?- ]Τ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Κ[  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]ΣΟΥΧΙ
[ -ca.?- ]ΥΣΙΝ
[ -ca.?- ]ΨΟΝΑΙ
[ -ca.?- ]ΜΑΧΟΣ
[1 line missing]
10[ -ca.?- ]ΙΝ
[ -ca.?- ]ΑΡΩ
Δ[- ca.9 -]ΚΗ[  ̣  ̣  ̣]Α καὶ
ΟΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΑΙ. χρὴ τοι -
——
γαροῦ̣[ν φιλό]νικον εἶναι
15τὸν̣ ἀ̣[γαθὸ]ν δυνάστην,
ἀλλ̣[ὰ μὴ φιλ]οπόλεμον
μη[δὲ φιλόμ]α̣χον· ἀγα-
πή̣[νορα δὲ   ̣  ̣  ̣]  ̣ΤΗ[ -ca.?- ]
ΑΙ[  ̣  ̣]ΡΟΣ[ -ca.?- ]ΙΝ
20ΙΝΗ[  ̣]ΑΝ  ̣ [ -ca.?- ] πα-
ρ' ἀξίαν [ -ca.?- παρα-]
πλήσιος   ̣  ̣[ -ca.?- ]
——
ΟΝ τε τοῖς   ̣[ -ca.?- ]
ΤΙΑΣΕΘΝ  ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
25ΣΙΤΗΝΓ[ -ca.?- ]
ΤΕΣΝΙΝ  ̣[  ̣  ̣ ὅ]πω[ς μὴ τοῖς ἀ-]
ναγκαίοι̣ς [ἀ]τ̣άκτου̣[ς ἐπ-]
άγωσι θορύ[βο]υς. οἴομαι
δὲ καὶ τούτοις προσβεβλη-
30κέναι τὸν ποιητήν. οὐ
γὰρ ἄν ποτε ὁ μὲν τῶν θε-
ῶν αὑτῶι βασιλεὺς τὸν [Ἄ-]
ρη τῶν θεῶν, ὁ δ[ὲ] τῶν βα-
σιλέων τὸν Ἀχιλ[λέ]α τῶν
35μονάρχων [καὶ λί]αν ἔλε -
column 28P.Herc. 1507 col. 10
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

0[γεν -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ΣΑ[  ̣  ̣  ̣]ΤΗΡ[  ̣  ̣]ΕΚ[ -ca.?- ]
Ο[  ̣  ̣]Α  ̣  ̣[  ̣]Σ  ̣ΟΕΑΕΙΣΕΠ[ -ca.?- ]
ΠΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΕΤΡΑΠ[ -ca.?- ]
τουτ̣[  ̣  ̣]ΔΕΙ[  ̣]Ο[ -ca.?- ]
——
5ΤΟΥΣΕΞ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν ἐπα[γ -ca.?- ]
πόλεμ̣[ον τ]οῖς ὑπο[τετα-]
γμέν[οις  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸς αὑ-
τοὺς ΔΙΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΑ. πᾶμ
πονηρευέσθ[αι κ]αὶ βλακεύ-
10ειν [μ]έντο[ι φη]μιστέον,
εἰ νομίζει τὴν̣ ἀρχ̣ὴν οὕ-
τως ἀσ̣φαλεστέραν ἕξειν,
ὡς καὶ τῶν ἰδιωτῶν τι-
νες εὐ̣κταῖον ὑπονοοῦσιν·
15'οἰκετῶν εἶναι στάσιν,' ((undefined))
——
κακῶς εἰδότες ἑκάτεροι,
διότι καὶ πρὸς ἀπώλειαν
τῶν οἴκων καὶ τ̣ῶ̣ν δυ-
να[στ]ειῶν κ[αταστροφὴ]ν̣, [ο]ὕ̣-
20τω σ̣[τ]υγερόν̣, [οὐδέν ἐστι]ν
ἐπιφέ̣ρ̣ειν̣. ἐπ̣[ιδηλοῖ δ]ὲ
κα[ὶ] τ̣αῦτ̣α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ὅμηρ]ος·
'ἀφρήτω[ρ],' [λέγων], 'ἀθ̣έ̣μισ-
τος, ἀνέ[στι]ός ἐστιν ἐκεῖ-
25νος ὃς π̣ολ̣[έμο]υ̣ [ἔ]ραται ἐ̣-
πιδημ[ίου ὀ]κ̣ρ̣υ̣ό̣ε̣ν-
τ̣ος' καὶ τὸν Ν̣[έ]στ̣ορα παρεισά̣-
γων σπεύ̣[δ]οντα λύειν τὴ̣ν
στάσιν [Ἀχιλλέω]ς πρὸς Ἀγ[α]μέ-
30μνονα, κἀν ταῖς τῶν πρέσ-
βεων ἐν̣τολαῖς, κἀν τῆι
Πατ̣ρόκλου παρακλήσει
ΚΑ  ̣[  ̣  ̣ Ὀδ]υσσέα δὲ καὶ κα̣-
τὰ Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΟ[  ̣  ̣]Θ[  ̣  ̣]Ν ὕπερ
35σπευδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Α τὴν Α
column 29P.Herc. 1507 col. 11
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

[- ca.9 -]ΠΟ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΟΨ[  ̣]ΕΜ[ -ca.?- ]
καὶ ταχέως ἐκ[φέρειν ἀνηκέσ-]
τους δυσμενείας· εἰς ὃ
5αὐτὸ βλ⟦α⟧\έ/ψας Ὅμηρος συν-
εχθαίρει το̣ὺς πολ[έμο]υ καὶ
τοὺς ἔριδ̣ο̣ς φίλο[υς] καί
φησιν· 'ὀλίγη̣ν [μ]ὲ̣ν τὰ πρῶ̣-
τα κορύσσεσθ' αὐτήν, αὐ-
10τὰρ ἔπειτα οὐρανῶι στ[η-]
[ρί]ζειν κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ
βαίνε̣ιν̣,' καὶ ἐπαρᾶταί τις
ἔ̣κ τε̣ θ̣ε̣ῶν ἔκ τ' ἀνθρώ-
πων ἀπολέσθαι. καὶ τὸ
——
15ζηλότυπον [δ'] ἀπεῖναι
δεῖ καὶ ΒΑΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΝΟΝΕΙ
τινι ΜΕΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΝ ἔχ[ο]υσιν·
——
κ̣α̣λὸν δὲ [δεδε]ιῶχθαι καὶ
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ΛΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν καὶ γὰρ Α
20  ̣[  ̣]ΟΤΕΥ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΕΙ καὶ με-
γ̣[ά]λας [ἀνα]ιρεῖ διαφοράς· ὥσ
——
τ' εἰκότως οἱ φρονιμ[ώ]τα-
[το]ι τῶν [Ἑλλ]ήν̣[ω]ν Ὀ[δ]υ̣σ-
σε[ύς τε καὶ] Ν̣έστωρ, τοσού-
25τω[ι καὶ ἀφεισ]τήκεσαν τῶν
παθ[ῶν τούτ]ων, ὥστε· 'οὔτέ
ποτ̣' [ἐν]' [πο]λ̣έ̣μωι 'δίχ' ἐβάζε-
τον οὔτε ἐνὶ βουλῆι ἀλλ' ἕ-
να θυμὸν [ἔχο]ντε ν[ό]ωι
30[φρ]άζον[τ' Ἀργείοισιν] ὅ̣πως
[ὄχ'] ἄριστ[α γένοιτο]' ΔΙΟ
[  ̣  ̣  ̣]ΝΙΝ[ -ca.?- ]ΑΙΡΗ
column 30P.Herc. 1507 col. 12
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΤΙ τ[υ]χον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τ̣ὴν χώ̣[ραν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν ἀπέδ̣[ε]ιξ[εν γλυ-]
κεῖαν εἶναι δοκ[ -ca.?- ]
5καὶ τὸ ἄστυ, καὶ τὴν [ -ca.?- ]
  ̣  ̣ΤΙΚΗΝ ἱεροῖς Κ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ΟΙΣ κατεσκε[υ]α[ῖς· ὧν]
ἕνεκεν [ἔφ]ησεν, [ὅτι -ca.?- ]
καὶ παρὰ Φαίαξιν οἱ [λιμέ-]
10νες καὶ τὰ τείχη{ι} καὶ [οἱ]
[ν]αοὶ καὶ ἀγοραὶ ΚΑΤΑ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΜΟΙ· παρέστανται [δὲ δι']
ἔ̣τους τὰ δένδρα κα[ρποφο-]
ρ̣οῦντα. καὶ παρ' Ἰ[θακησί-]
15οις δὲ τοῖς ὀρειν[ὴν -ca.?- ]
[  ̣]  ̣Ο  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ρ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΑΙΤ[ -ca.?- ]
[3 lines missing]
21  ̣ΟΠΙ[ -ca.?- ]
ΚΑΛΛ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣Τ  ̣ [ -ca.?- ]ΠΟΛ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΗΝ  ̣[  ̣  ̣]  ̣ [ -ca.?- ]ΟΙΣ[ -ca.?- ]
25Γ[  ̣  ̣]ΟΡ[  ̣  ̣  ̣]ΑΣΟΠΟΙ[  ̣]ΤΗ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΕΙΝ  ̣  ̣ΕΙ. καὶ τ[ῶ]ι μετ' [ἐπι-]
[ει]κ̣εία[ς] καὶ μετ' εὐδ[ι]κία̣ς̣ βα-
σιλεύοντι φέρειν ο[ἴε]αι
τὴν γὴν· 'πυροὺς καὶ κριθὰ[ς]
30κ̣α̣ὶ̣ [βρί]θειν δένδρεα καρπ[ῶι]'
——
column 31P.Herc. 1507 col. 13
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ΖΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πολέμων [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΝ εὐθὺ παρα[κ]ειμέ-
[νους π]άσης ἀσκή[σεως ἀφί-]
5στασθαι· τοῖς γάρ ἐκπονου[μ]έ-
νοις οὐ[κ] εἰώθασιν ΥΡΑ  ̣
[  ̣]ΕΙΝ, ὥστε <τῶι> ὄντι πολὺν
χρόνον ἀπολά[υ]ειν τῆς
ἡσυ[χ]είας· \τ/οὺς δὲ ΠΥΘΕΝΤΑΣ
10φυλακ{τ}οὺς ἀναγκάζ̣[ου-]
σι πολεμεῖσθαι, π[ο]λλούς τε,
καὶ θέλοντας ἀν[α]παύ[εσ-]
[θαι, δι'] ἥν προείρηκεν αἰ[τί-]
[αν], ἕλκουσιν [λυ]πηρῶς, [ὡς]
15[κ]ἀν ταῖς ἀνέσεσι[ν]
τὰ [σ]ώματα καὶ π̣[ρὸ]ς ἰσχ[ὺ]ν
καὶ πρὸς τὸ κινδ[υ]νεύει[ν].
καὶ πᾶς ἐν ἐγχειρ[ίαι] δε[ι-]
[νὸς] ἀεὶ καὶ [πρ]οσέ[χων σπου-]
20[δαίως] καθ' ἑκάστων [τῶν]
[εἰς] πόλεμον ἀνηκόν[των].
——
πάλιν καὶ συνέδριον [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣ σκ]οπούμενος ἢ Τ[ -ca.?- ]
[κοι]ν̣ῶν οὐδέν τοι[ῦτον]
25[φρ]άζοντες ἢ ΑΓΜ  ̣[ -ca.?- ]
[παρ]εστώτων ὡ̣ς κα[ὶ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣ εἰ]ρηνικῶ[ς] τοῖς [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δὲ πάνυ ΔΥ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐφ' ὁδῶν προσδο̣[κ -ca.?- ]
30[καὶ] ἕωθεν ὁ Ἀλκ[ί]νο[ος ἔξ-]
εισιν· 'εἰς βουλή[ν, ἵ]να μ[ιν κά-]
λεον Φαίακες ἀγα[υ]οί·' καὶ σ̣υ̣ν̣-
[α]χθείσης ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ
Τηλεμάχου τῶν Ἰθακησί-
35ω[ν] πρῶτον πυν<θάν>ονται μὴ
column 32P.Herc. 1507 col. 14
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

[  ̣  ̣  ̣]Ν ὅπερ ΠΕΡΙ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΜΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΕΝΥΠ[  ̣]  ̣ΡΑ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΙΤ[  ̣  ̣]ΩΔΑ[ -ca.?- ]
ΛΕΙΝ  ̣[  ̣  ̣]ΤΟ[ -ca.?- ]
5ΤΩΝ καὶ ΛΑ[ -ca.?- ]ΗΣ
κατέχουσ̣ι̣ [τὴν δυνα]στεί-
αν μήπ̣ο̣τ̣[ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ροφο-
ρᾶς τὸν Α[ -ca.?- ]Ν
νομίζειν. [  ̣]ΑΔΕΙΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΝ
10ΑΣ· ἀλλ' ἐν ἑκατέραι τῶν πε-
ριστάσεων· 'ἓν σοφ[ὸν] βούλευ-
μα τὰς πολλὰς χέρας [νικ]ᾶν,'
καὶ τὸ πολὺ τούτωι κατορ-
θοῦσθαι τὰ πράγματα καὶ
15χωρὶς ὅπλων καὶ μετὰ συμ-
μέτρου δυνάμεως. ὃ τὸν
——
ποιητὴν οὐ λέληθεν, ἀ[λ-]
λ' αὐτός τε τὸν Νέστορα πρ[οσ-]
ηγόρευσεν 'οὖρος Ἀ[χα]ιῶ[ν],'
20ὅ[τι] μάλιστ' αὐτῶν πεῖραν
εἰληφὼς τῶν εἰδῶν ἀμ-
φ[οτ]έρων, εἰ δέκα τῶι φρο-
[νοῦ]ντι παραπλησίους ΕΙΝ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΣΘΑΙ δέκα ΠΑ[ -ca.?- ]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Τροίαν ὑ̣π̣[ο]βε̣-
[βληκ]έναι φησίν, οὐκ ΑΙ[ -ca.?- ]
[Πρι]άμ̣ου πόλιν οὗτος [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ΔΕ βούλεταί τι Σ[ -ca.?- ]
καὶ ὁ Διομήδης· καὶ [γὰρ οὐκ Αἴ-]
30[αν]τος· 'ἑσπομέν̣ου,' φησί, 'καὶ ἐ-
[κ] πυ̣ρὸς αἰθομ̣[έν]οιο ἄμφω ν[ο-]
[στή]σειν' ἀλλ' Ὀδυσσέως, 'ἐπε[ὶ]
[π]ερ<ί>οιδε ν[ο]ῆσαι· καὶ' πο̣[υ]
[καὶ Φ]α̣ιάκω[ν] ἡ ναῦς· 'ἄνδρα' λ[έ-]
35γεται 'φέρειν θεοῖς ἐναλί[γ-]
κια μήδ' ἔχοντα' καὶ ὑπ[ὸ]
τῆς Ἀθηνᾶ[ς] μὴ προλείπεσθαι
column 33P.Herc. 1507 col. 15
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[  ̣]ΟΔ[ -ca.?- ]
ΗΣ[ -ca.?- ]ΝΤΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΣΤΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]ΣΟ[  ̣  ̣]Κ[  ̣  ̣]
5  ̣ [ -ca.?- ]ΕΣΘΑΙΤ[  ̣  ̣]
Κ[ -ca.?- ]Ο κεῖτ̣[αι]
Τ[ -ca.?- ]  ̣ΕΝΟΙΠΕ
Σ[ -ca.?- ] τ̣[ὴ]ν ἀ̣σφάλειαν
Μ[ -ca.?- ]ΓΕ[  ̣  ̣  ̣]ΤΟΙΣΔΥ[  ̣]Ι
10ΕΚΥ[ -ca.?- ]  ̣Η  ̣ τινας ΠΡ[ -ca.?- ]
ΤΕ [ -ca.?- ε]ὐβουλίαν δεῖν.
'[π]ε[ρὶ] μὲ[ν] β̣ο̣υλῆι Δαναῶ̣ν̣
πε[ρὶ δ'] ἑσ̣[τὲ μά]χεσθαι' κα[ὶ·]
'β[ουλάς] τ' ἐ̣ξάρχων ἀγαθὰ̣[ς]
15πόλεμόν τε κ⟦ε⟧ορύσσων [πᾶ-]
——
σαν οὖν ΟΛ[  ̣  ̣]ΟΠΕ[  ̣]ΝΕ [ -ca.?- ]'
ΠΕΙΤΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΟΣΙΝ εὐ[βου-]
λί̣ας τ[οῖς] βασιλε̣ῦ̣σι ΠΟ[ -ca.?- ]
ΟΝ δεῖ[ν] μὴ μ[ό]νον τοῖς π[ε-]
20ρ[ι]πεποιη̣μ[έν]οις αυτ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΗΝ, ἀλλ[ὰ δ]ὴ τοὺ̣ς ν̣έ[ους δι-]
δ̣άσκειν  ̣[  ̣  ̣  ̣] καὶ ΣΠΟΥΔ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
Α[  ̣  ̣  ̣  ̣] πε̣ι[ρ]ᾶσθαι [ -ca.?- ]
Χ[  ̣  ̣  ̣]ΣΠΡ[  ̣]ΤΡΟ[ -ca.?- ]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΤΕ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ΗΤΑΚΑ[ -ca.?- ]
Τ[  ̣] τὰ ο̣ὐ ΠΕ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Φ[  ̣  ̣  ̣]ΔΡΕΙΡ[  ̣  ̣  ̣]ΟΔ[ -ca.?- ]
οἱ [κ]ατὰ τ[ὴ]ν νυκ[τεγερσί-]
30αν [β]ουλευόμενοι̣ [περὶ τῶ]ν
ὅλ[ω]ν ἀριστεῖς· τὸ[ν γὰρ Μ]ηρι-
όν[ην] καὶ τὸν Ἀντ[ί]λοχον,
οὐδ̣έπω̣ κατατεταγμέ-
νου̣ς εἰς τὸ συνέδρ̣ι̣ον, ἀπά-
35γοντες, ὡς ἂν ἑωρακότες
αὐτῶν τὴν φρόνησιν [ἔ]ν
τε τοῖς ἄλλοις καὶ τῆι περὶ
column 34P.Herc. 1507 col. 16
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

0τῆς φυλακῆς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΑ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ΙΣΤΩΝ[  ̣  ̣  ̣]ΑΡΞ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο[  ̣]ΤΗ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΟΣΑ[  ̣  ̣]  ̣ΟΤΟ[  ̣]  ̣ΠΕΡΙ[ -ca.?- ]
5ΔΥΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Ω[ -ca.?- ]
[  ̣]ΘΩ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ἰσάγω̣ν̣ ΣΤΡΕ  ̣[  ̣  ̣]
Ἀγαμ̣[έμν]ονα μὲν̣ παρὰ τ̣[ῶν]
[ἐ]ρ[ώ]ντων ἐπὶ [γν]ησιότη-
[τ]ι[  ̣  ̣]ΠΡΟΣΥ[  ̣  ̣  ̣]ΕΙΚΡΟΝ  ̣  ̣
10  ̣Ε  ̣[  ̣  ̣]Ν εἰσάγων̣   ̣ΝΙΠ[ -ca.?- ]
ΡΟΥΣ ἐπὶ τ̣[ῶ]ν ΚΑΤΑ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩΙ[  ̣  ̣]ΚΑΜ[  ̣]Ο[ -ca.?- ]
[πρὸς τ]ὸν Ἕκτορα ΜΟΝΟΜ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ Α]ἴ̣αντο̣[ς] πεπλασμέ[νου]
15κα̣[τ]ὰ [τ]ὴν Ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ΝΔΙ  ̣[ -ca.?- ]
ΓΗ[  ̣]  ̣ ἡδίω πεπ̣οιη[κ]ὼς τὸν ἐ-
π̣[ὶ] τὰς ναῦς̣ [ἀ]πὸ τῆς̣ ἐ̣νέδρας
ἐκτρέπ̣[ο]ντα Σ[  ̣  ̣] μονοχίτω-
να ΜΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΘΕΣ
20ΤΩΤ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ πάλιν̣ [γο]ῦ[ν] περὶ τού
——
των [λέ]γοντι κα[ὶ φ]έρον[τι]
ΠΟΤ[  ̣]Π  ̣[  ̣  ̣]ΣΣΕΝ[  ̣  ̣  ̣]ΟΦΕΙΛΟΝ
ΜΕ[  ̣  ̣]ΠΑ[ -ca.?- ]
ΝΕΣΕ[  ̣]  ̣ΝΟ[- ca.9 -]ΤΑΙ
25των, ἀλλ̣ὰ [κ]α[ὶ   ̣]  ̣[  ̣  ̣]ΣΙΝ
  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ΣΕΑΤΟ[  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣]ΩΝ
ΠΕ  ̣[  ̣  ̣]  ̣γ[  ̣]η  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν[ -ca.?- ]
ΡΟΥ  ̣[  ̣]ΤΙ κα̣[ὶ] π̣ρὸς Ι[  ̣]ΤΑ[ -ca.?- ]
ΑΥΤΟ[  ̣  ̣  ̣]  ̣Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΤΩΝΣ  ̣
30γὰρ κ̣αί· 'Πριά̣[μοιο] πόλιν διε̣-
πέρσαμεν [αἰπὴ]ν̣' βουλῆ<ι>, καί·
'δώσω{ι} δ' ἑπ̣τ̣ὰ γυναῖκας ἀ-
μύμονας ἔργ' εἰδυίας, Λεσβί-
δας, ἅς, ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμέ-
35νην ἕλεν αὐτός, <ἐξελόμην>.' ὅταν δὲ
——
δὴ καὶ κοινῶν τῶν κατορθω -
column 35P.Herc. 1507 col. 17
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

0[μάτων -ca.?- ]
ΤΗΝ[  ̣  ̣]Λ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΑΡ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4ΠΕΤΑ[ -ca.?- ]
5ΦΑΣΚ[ -ca.?- ]
ΓΑΘΙΑΣ[ -ca.?- ]
ΤΑΔΙΔ  ̣[ -ca.?- ]ΤΟΙ[ -ca.?- ]
ΜΟΣΘΑΛ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΜΟ[  ̣  ̣ τοι-]
——
γαροῦν[  ̣]Ο[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
10ΤΟΙΣ μό[νοις] τοῖς [ -ca.?- ]
ΑΣ ὁ 'πολύμητις'   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΥ
ΚΕΙ σφ[ό]δρ̣α [  ̣  ̣]  ̣ΙΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΙ[ -ca.?- ]
ΟΤΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΕ
[ -ca.?- ]ΤΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣σ̣τι ΠΡΕΠ[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΜΕΡ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΡΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΧΩ[  ̣  ̣]
ΝΟΥ[  ̣]ΟΝΔ. καὶ [  ̣  ̣  ̣] καθικ[ό-]
——
μεν[ός] φ[ησι·] 'πρωτίστωι δί-
δο[μ]εν, εὖ[τ' ἂ]ν πτολίεθρ[ον]
20ἕλ̣ω̣μ̣εν·' [κ]αί· 'ὅν κεν ἐγ̣[ὼ]
δήσ[ας] ἀγάγω{ι} ἢ ἄλλος Ἀ-
χα[ι]ῶν'. ἂμ μὴ παρο<ι>δὴ
λάθη<ι> φλυαροῦντος. ἔτι
——
δ' 'ἀνδράσι τοῖς πρότερον
25οὐ θέλων ἐρίζειν, οὔθ' Ἡρα-
κλῆ\ι/ οὔτʼ εὐρύτω<ι>.' ὁ δ' Ἕκτωρ
——
column 36P.Herc. 1507 col. 18
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ΕΥΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΟ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΛΩΣ αὐτὸν
[  ̣  ̣  ̣  ̣] φεύγων, οὐδ' εἰς τὸ
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλλὰ περὶ τὸ τεῖ-
[χος ἔξ]ω ΠΑΡΑΤΡΕΠΕΙΑΣ. πο-
[λὺ δὲ μ]ᾶλλον ἐν ταῖς εὐ-
[τυχία]ις ἄνθρωπος ὢν Ε
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΚΕΝ, ἀλλ' οὐ[κ] ἴσα θε-
10[οῖς] ἐφρόνε[ι], καὶ τοῖς̣ θεοῖς
[ἤρι]ζεν αὐτοῖς· καί που
[δοκῶν τῶ]ν κρειτ̣τόνων τις
[εἶ]ν̣αί τε κα[ὶ] γ̣[έ]νος ἕλκειν
[  ̣  ̣  ̣]ΡΕΝΟΥΤ[  ̣  ̣  ̣ κ]αθάπερ ΕΝΙ
15[  ̣]ΧΗ[  ̣]ΝΥΣΤ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ΝΜΟΝΑΡΧ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩΝ Ο[  ̣ τυ]φλώσας τὸν
[  ̣  ̣  ̣]ΑΡ Κύκλ̣[ωπα]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΣΑΙ
[  ̣  ̣]ΟΧΟΥΑ [ -ca.?- ]Γ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]Ν ἀλλ' [ -ca.?- ]
20[  ̣  ̣  ̣]ΕΡΠΕΡΟ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
22[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Η[ -ca.?- ] ΤΟΙΑΥ-
  ̣  ̣  ̣]ΝΘ [ -ca.?- ]  ̣Τ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΚΕΝΑΙΣ[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
25[οὐ δοκ]ῶ̣ν ἐπολ[ο]λύζειν
[τοῖ]ς ἐνδίκως τετιμω-
[ρη]μένοις καὶ ἐπιφωνῶν,
ὡς· 'οὐχ ὁσίη φθιμένοισιν
ἐπ' ἀνδράσιν εὐχετάασθαι·'
——
30καταμην[ύε]ι δὲ τὸν Ὅμη-
ρον, ὅτι τὰ τοιαῦτα τῶν
φρονημάτων δυ<σ>ω[π]ού-
μενος, αὑτόν τε τοιοῦτον
column 37P.Herc. 1507 col. 19
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

  ̣[ -ca.?- ]
ΝΕ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ α̣ὐτὸς [δ]ὲ κα<ὶ> μυσ[α-]
χθε[ὶ]ς τὸν καὶ ἐπὶ τῶι κάλλ[ει]
θ̣ρυπτόμενον Δημήτρ[ι-]
5ον τὸν Πολιορκήτην οὐ-
χ ὅτι ταῖς πράξεσι χ[α]υνού-
με̣νον, εἴ γε τῶι Πά̣ριδι κα-
τέγραφεν οὐ βοηθήσε[ιν]
'κί[θ]αριν τά τε δῶρ' Ἀφρ̣[ο-]
10δίτης τήν τε κόμην τ̣ό̣
τε εἶδος, ὅτ' ἐγ κονίη\ι/σι μι̣-
γείη·' καθ̣άπερ ἐκείνωι συν-
έβη{ι} ληφθέντι μετὰ τ̣ῆ̣ς
ὅλης στρατιᾶς αἰχμαλώ-
15τωι· καὶ τὸν καλὸν Ἄρη{ι}
καὶ̣ αὐ̣τῆς ἐρώμενον τῆς
Ἀ[φρο]δίτης ὑπὸ χωλοῦ ΤΑ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ συνδούμενον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα]ὶ τὸν Νειρέα μὲν
20[ο]ὕτως ἐφ[ύβρι]ζε, τὸν δʼ Εὔ-
[μ]η̣λον τῶι ΜΗ[  ̣  ̣]Δ[  ̣  ̣ θ]εοῦ
πλάσμα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ λεί-
πεσθαι [  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ΔΙΟΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣] δεί-
ται μη[δ]ὲν ἥττο[νος]. κ̣αί -
——
25τοι ΘΕ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ΝΩ[  ̣ θεο]ει-
δεῖς πο[ιεῖν] τοὺς βασιλεῖς,
ἀρεστῶς ἐμοί γε· καὶ γὰρ τοῦ-
το πρὸς τὸν χυδαῖον ἔχει
τι̣ καταπληκτικὸν καὶ
30τοῖς κρατίστοις, οὓς χρ̣ὴ̣ μι-
μεῖσθαι, παραπλήσιον. δι-
ὸ καὶ θεοειδεῖς καὶ θεοει-
κέλους αὐτοὺς προσαγορεύ -
column 38P.Herc. 1507 col. 20
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

0[ει]
[ -ca.?- ]ΕΡΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΗΝΟ[ -ca.?- ]
Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΙ· καί· ' [Ἀτρείδην]
ἐ[κπρεπέ'] ἐν π[ολλοῖσι καὶ]
5ἔ[ξ]οχ[ον] ἡρώεσσι·' [τὸν δ' Ἀ-]
χιλλέ̣α̣ καὶ κάλλιστον [  ̣]Α
ΠΑ[  ̣]ΔΡΩΣ· 'παμφαίνει' γ[ὰρ]
'ὡς ἀστήρ' καὶ πάλιν· 'ἀσ̣[τέ-]
ρ̣ι ὀ[πω]ρι̣νῶι ἐναλίγκιος [ὅς]
10τ[ε] μάλιστα λαμπρό[ν παμφαί-]
[νηι]σι' καὶ τ[οῦτ]ον [φέρει]·
'[πολλ]ὸν̣ πυρετὸν [δειλοῖ-]
σι βροτο[ῖ]σ̣ιν.' καὶ καλλωπί-
ζει̣ Δα[ναο]ὺς εἰς εὐπρέπε̣ι̣-
15αν καταπληκτικὴν ἔ[γ]χ̣[ε-]
σι καὶ κόσμωι καὶ ταῖς πρὸς
τὴν μά[χ]ην π[α]ντευχίαις. ((undefined))
οὕτω δ[εῖ]ν πω[ς μ]ὲν πολ[λὰ]
τ̣ὸν Ὅμηρον δια̣σ̣α̣φ[εῖ]ν· ὡς
20[οὐ] καθάπερ ἔφην, ἀλ[α]ζο-
[νεία]ς καθ' α[ὑτο]ὺς ΕΙΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[  ̣  ̣  ̣]ΤΕΠΟΙ[  ̣  ̣  ̣]ΗΣ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Δ[  ̣  ̣]Κ[ -ca.?- ]
25π̣ά[λι] γὰρ ἦν ἂν ΤΟΝ[ -ca.?- ]
[ὑπ]ε̣ρέχειν εἰ καὶ ἐ[κ τοῦ συγ-]
[κ]εχωρημένου πᾶ̣[σιν, ἀ]πε-
σ̣τ̣έρει τῆς ἐπισημασίας
ὧν ἔχει προτερημάτων,
30δι' ἥν, χωρὶς τῶν ἄλλων,
τοῖς μὲν ἀνιστορήτοις ἑ-
αυ̣τὸν ἐπιδείξει, τοὺς
δ' ἐπιλανθανομένους ἀ-
ναμνή[σ]ει, τοὺς δὲ̣ ἀχαρι-
35στοῦντας ὀφθαλμ̣ωρυχή-
σει, τοὺς δὲ παραλείποντας
column 39P.Herc. 1507 col. 21
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]Ι τὸν
[ἵππον]· '[ὅν ποτ' ἐς] ἀκρόπο-
[λιν δόλον ἤγαγε] δῖος Ὀ-
[δυσσεύς]·' [πυνθα]νομένων
5[δέ·] '[εἴμ' Ὀδυσσεύς],' λέγων,
'[Λαερτιάδης, ὅς πᾶ]σι δόλοι-
[σιν ἀνθρώποισι μέ]λω, καί
[μευ κλέος οὐρανὸ]ν ἵκει·' καὶ
[πάλιν αὐτὸς π]ρὸς τὸν
10[Ἀχιλλέα]· '[ἐγὼ] δέ κε σεῖ-
[ο νοήματί γε προβ]αλοίμην
[πολλὸν]' [ -ca.?- ]ΠΡΕΣΒΕ>[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἄλλ[ο]υς
[ -ca.?- ]Σ καὶ ΤΗ[  ̣  ̣]ΚΑΤΑ
15[ -ca.?- ]ΔΙΕ[  ̣]ΠΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΣΙΑΝ
[ -ca.?- ]Ε
[ -ca.?- ]ΤΟ[ -ca.?- ]Ν
ΚΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣] γ̣' αὐτὸ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΣ
[ -ca.?- ]Ν[  ̣]ΤΑΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΣ
20[ -ca.?- ]ΟΥΕΙ π̣ά̣λ̣[ιν] ΠΑ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΘΙΑΣ[  ̣  ̣  ̣]ΙΤ[  ̣  ̣  ̣] εὖ <δι>-
αρ̣ρήδην ἔφη ν̣[ῦ]ν, ὡς· 'οὔ
τις νόο̣ν ἄλ̣λ̣ος [ἀ]μείν̣ο̣[ν]α̣
τοῦδε νοήσει, οἵ̣ον ἐγὼ{ι}
25νοέω, ἡμὲν πάλαι ἠδ' ἔ-
τι καὶ νῦν'. καὶ πάντ̣ες οὗ-
τοι, δι' ἃς εἶπον αἰτίας, χρῶν-
ται τοῖς ἰδίοις ἐγκ̣ωμίοις,
ἀλλ' οὐχ ἵνα περιαυτολογ[ή-]
30σωσιν [δ]ιαφέρ[ον]τ̣ε̣[ς ἤ]δη
τῶν τ[ο]ιούτων. [οὐ]δ' ἐκεῖνο̣
τοῦ ποητοῦ πα[ρα]πεμ[πτ]έ̣ο̣ν
ὅτι τὴν̣ ΑΠΟΤΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΙΑ[  ̣  ̣]
column 40P.Herc. 1507 col. 22
Engraved 1817-1819 by Giovanni Battista Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ΝΓΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΤΑΠΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀφ' οὗ ΚΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΚΝΟΥΤΟΝ[  ̣  ̣  ̣]
5ὅλην̣ τ̣ὰ ὑπο  ̣ [ -ca.?- ]ΟΥ
ΔΗΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΣ γαμε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Λ
[  ̣  ̣  ̣]Τ[  ̣  ̣]Ν ὥστε [ -ca.?- ]ΟΝ
δοῦλον τοὺς ΜΗΔΕΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΟΥΣ
[ὄ]ντας, μάλιστα δὲ [ -ca.?- ]
10[  ̣]ΟΙΟΥΣ εἶναι ΣΥ [ -ca.?- ]Ε
  ̣Ο[  ̣]Σ[  ̣ ἐ]νεδρευ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΤΑΠΕ
[  ̣  ̣]ΜΗ[  ̣]  ̣  ̣ΣΕΤΟΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΧΟΝ
[  ̣  ̣]ΤΩ[  ̣]ΚΑΙΣΥΜΒ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΟΕ
[1 line missing]
15[  ̣  ̣] πάλαι Κ[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΠΙ[  ̣  ̣]Α  ̣ [ -ca.?- ]ΑΙ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]Ω[  ̣  ̣]ΑΙΠ[ -ca.?- ] καὶ
μὴ [π]ροω[θῶμεν μηδὲ π]αρα-
λίπωμεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΣ εἰκη<ι>
20τῶν ἐπιδ̣[ιδομέ]νων τῆι
βασιλείαι ΠΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΑΣ ἐπι-
φα[ν]εῖς ΕΝΟ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. πα-
[ρ' ἀνά]νδρου ΓΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Δ[ -ca.?- ]
κ̣αὶ̣ ἐπιδεδ[ -ca.?- ]
25ΝΕΝ [πα]ραπεμπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Α καὶ
[  ̣]Α[  ̣  ̣]Ο[  ̣  ̣]ΕΙΝ τὸ Σ[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
ἐδο̣κ̣ίμαζεν [ -ca.?- ]
ΝΟΜΕΝΟΣ, ὅτι̣ δ[ια]φωνοῦν-
τες ἀλλήλοι[ς] οἱ ἐπ̣ὶ τῶν ((undefined))
30πραγμάτων κα[ὶ] ἐ̣πιβου-
λεύοντες, τὸν ὑπακούον-
τα νευροσπα[σ]τοῦσι τοῖς ((undefined))
πλαττομένοις κατ' ἀλλήλων.
ὅθεν ὁ Ζεὺς τῆι [μὲ]ν Ἀφρο-
35δίτ[η]ι μετάγω̣ν τὴν διαβο -
column 41P.Herc. 1507 col. 23
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

0[λὴν τῆς Ἀθηνᾶς]
Σ[ -ca.?- ]ΤΟ[ -ca.?- ]
Τ[ -ca.?- ν]οεῖτα[ι -ca.?- ]
ΤΗΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΑ  ̣[  ̣]ΕΙΣ
ΔΟΡ  ̣  ̣[  ̣  ̣]Ρ[  ̣]ΜΦΑ[  ̣  ̣]ΩΝΟ[ -ca.?- ]
5ΜΙΣ[  ̣  ̣  ̣] παρεζό[μ]ενον ΜΙ
Ν  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Φ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΑ  ̣Ο[ -ca.?- ]
Λ[  ̣]ΑΝ [προ]σῆκον τ[οῖ]ς μάλισ[τα]
δόξ[ης ὀ]ρεγομένοις· οὐ γὰ[ρ]
ΑΝΤ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣] ἐ̣πιδοῦναι τὸν ἑ-
10αυτ[ῶ]ν [  ̣  ̣]ΙΣΝΟΙΣ πληθῶν ΟΙ
ΠΑΝΟ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ΙΝ προεί̣λοντο
——
[  ̣  ̣]ΓΑΔ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΑΣ[  ̣]ΟΙΣΟΝ[  ̣  ̣]
ε̣[ὐ]φόρου γνώσεως ἐπιθυμοῦ-
σιν εἰσοικειοῦσθαι τοὺς δ̣υ-
15[να]μένους ΕΠ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΑΙ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΝΕΙΝ[ -ca.?- ]
[ζ]ώντων γένει κ[αὶ] τῶι τῶ[ν]
ἐπιγινομένων [ἐ]ν οἷς οἱ [ἄ-]
[ψ]ογοι δήπουθεν ἄνδρες
20φέρονται τὰ πρῶτα· δι' ὅ-
περ Ἀγαμέμνων κ[αὶ] Ὀδυσ-
[σεῖ] καὶ Νέστορι πέπο[ι]θ̣εν,
οἱ πλεῖστοι δ' ἔχουσι [  ̣  ̣]ΙΝ
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν ἀναλόγ[ω]ν [τ]ού-
25  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]Ε κα̣ὶ π̣ράξεις ΤΟ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ΤΑΣΟΔΕΠ  ̣[  ̣  ̣] αὐτὸν Α[ -ca.?- ]
ο̣ὐ [μό]νον σώ<ι>ζει Τ[  ̣  ̣  ̣]ΤΑ[ -ca.?- ]
[ἀλλ]ὰ καὶ τὸν ΤΩ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΑΓΕΤΑΙ καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ-
30[π]ὸ τραπέζης καὶ μ̣ε̣γάλοι̣ς̣
ἐγκωμίοις. ἔοικεν δὲ καὶ
——
τὸν μάντιν ἐν Ἰθάκηι πε-
φιλοποῆσθαι· δι' ὅπερ καὶ
ὁ Τηλέμαχος, οὐχ ὅτι μό-
35ν̣ον ἡ<ι>ρεῖτο φιλοξενεῖν,
προσήγ[ε]το τὸν Θεοκλύμε-
νον, ἀ̣λλ[ὰ κ]α̣ὶ πιστευόμενον
εἰδὼς τὸ [γ]έ̣ν̣ος τῶν μάντε -
column 42P.Herc. 1507 col. 24
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

0[vn -ca.?- ]
ΤΟΝΟΥΔ  ̣[ -ca.?- ]  ̣
Ν ἀκούω [  ̣]ΑΣΕ  ̣Ε[ -ca.?- ]
[  ̣]ΑΙΣΣΟ[  ̣  ̣]Α[  ̣]ΤΑΙ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΙΟΙΣ ὑ̣ποθέσθα̣ι̣· 'κ̣[αί μευ κλέ-]
5[ο]ς ἦ̣γον [Ἀχαίοι·] κ̣εί̣[σο]μ', [ἐ-]
πεί κε θάν̣ω, νῦν δ[ὲ κλέος]
ἐσθλὸν ἀ̣ροί̣μη̣ν· τ[οῦ δὴ]
νῦν γε μ̣έγισ̣τον ὑπ̣ο̣[υράνι-]
ον κλέος ἐστ̣ίν̣·' [ε]ἶ̣τα '[κλέ-]
10ος̣ οὐρανὸν ε[ὐρὺ]ν [ἱ]κά[νει]·'
καὶ 'βίο[ν ἀμφιπολεύοι, μεῖζόν]
κ̣ε [κ]λ̣έ[ος εἴη ἐμόν]· [κλέος ἔλλα-]
βε [δῖος Ὀρέστης πάντας ἐ-]
π' ἀν̣θρώπο[υ]ς· χαλε[πὴ δέ]
15τ' αοἰδὴ ἔσσετ' ἐπ' ἀν[θρώπους],
στυγερὴν δέ τε φῆμιν ὀ-
[π]ά̣σ̣σει·' καὶ μὴν [πο]εῖ πᾶ
——
σαν Η[ -ca.?- ]ΑΝ
[  ̣]Ω [ -ca.?- ] ε̣ἴ̣δει
20[ν]ῦν [ -ca.?- ἐπανο]ρθώσεις
ς[ -ca.?- ]ΝΕΣΕ
[2 lines missing]
24[ -ca.?- ]Ν  ̣Ν
25[ -ca.?- ]Α
[ -ca.?- ]ΗΣΑ
Α [ -ca.?- ]ΣΗΣ
  ̣ [ -ca.?- ]ΗΜΕ
Ν [ -ca.?- ]  ̣Ν [Ὁ]μήρω̣[ι]
——
30καὶ Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΙ συ̣[μ]φέρον-
τι τὸ[ν δῖον Ν]έστ[ο]ρα παρέ{σ}-
στησε τοὺ̣[ς δι]αφε[ρ]ομένο̣υς
πε[ί]θοντα τὴν αἵρ[ε]σιν ζη-
λούντων, καὶ τοὺς [μ]ὲν ταύ -
column 43

0 -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο[  ̣]  ̣ΘΩ[ -ca.?- ]
Ε[  ̣  ̣  ̣]ΜΕΝ[  ̣  ̣]ΤΟΥΣ[ -ca.?- ]
τραν κα[ὶ γ]ονεῖς Ὀρέστο̣[υ·]
Φοίν̣ι̣κα δ' [ε]ἶτ' Ἀχιλλεῖ ΔΟ  ̣
5[  ̣  ̣]  ̣ΙΟΥ[  ̣  ̣  ̣]ΦΥΛΑΞΑ[  ̣  ̣  ̣]ΛΗ
ΤΑΤ  ̣Α[  ̣  ̣  ̣] περὶ Μελέαγ̣ρ̣ον
πάθ̣η [  ̣  ̣  ̣]ΛΩΣ δ' ἐνίοις [ἀπ]ο-
γραφω[μέ]νοις ἐπιφ̣ωνοῦν-
τα [  ̣]ΙΝ[  ̣  ̣] κοινῶς   ̣ΔΕ[ -ca.?- ]
10[  ̣]ΠΡΟ[  ̣  ̣]Ο  ̣ΓΑ[  ̣  ̣  ̣]ΑΣΚΑΤ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΕΠ [ -ca.?- ]Ε[  ̣]ΟΡΕ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]Δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΟΥ[  ̣  ̣]Υ  ̣  ̣Ρ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Σ  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]Δ[  ̣  ̣]ΘΑ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΡΩΝ[ -ca.?- ]
15εἰ δέ τινας παραλελοί-
[παμε]ν τῶν ἀφ[ορμῶν], ὦ Π̣εί-
σων̣, ἃς ἔστι παρ' Ὁμήρου̣ λ̣α-
βεῖν εἰς ἐπανόρθωσιν δυ̣-
να<σ>τε[ιῶν], καὶ τ[ῶν] πα[ρα-]
20δε[ιγμά]των [  ̣  ̣  ̣  ̣]Θ [ -ca.?- ]ΜΩΙ
ΣΥΜ[  ̣]ΑΙΤΟΠΡ[ -ca.?- ]
ΑΤΟ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ΡΑ [ -ca.?- ]Υ
[  ̣  ̣  ̣]Ν[  ̣]ΡΡ[  ̣  ̣]ΟΗΓΕΜΗ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΝ[  ̣  ̣  ̣]ΡΟ[  ̣  ̣  ̣]ΑΙ
25[ -ca.?- ]ΑΠ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΤΟ [ -ca.?- ]ΜΗΠ[ -ca.?- ]
τὸ [πρ]οσδοκ[ώ]με[νον] εἶ\ν[αι]
ΕΠ[  ̣]Δ  ̣[ -ca.?- ]
ΜΕΝΩΝΚ[ -ca.?- ]
30ΤΗΝ ΔΙΔ[ -ca.?- ]
Δ[  ̣  ̣]ΕΙΝ [ -ca.?- ]
title subcriptio
Φιλο̣δ̣ή̣μ[ου] περὶ τοῦ καθ' Ὅμ̣[ηρ]ον
ἀγα[θ]ο̣[ῦ] βασ[ιλέως]
ἀριθ̣(μὸς) ΧΧ
fragment 1

[ -ca.?- ]ΠΟΙΟΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΗΚ[ -ca.?- ]
[4 lines missing]
7[ -ca.?- ]ΤΑΤΟΙΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]εριέχουσα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α καὶ̣ Μ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΝΚΑΤΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΤΟ[ -ca.?- ]
fragment 2

[3 lines missing]
4[ -ca.?- ]  ̣ΤΕΓΟΝΟΝ[  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]ΤΕΙΝ[  ̣]  ̣ΑΝΤ  ̣[  ̣]
[ -ca.?- ]ΝΕΣΙΝΜ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣ΝΔΕ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Α[  ̣]Ο  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ΟΥΣ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΙΛΕΥ[  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]ΣΑ  ̣[  ̣  ̣  ̣]Π[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Ο[ -ca.?- ]
fragment 3

[ -ca.?- ]ΟΥΣΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ[  ̣]Ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΕ[ -ca.?- ]
fragment 4

[1 line missing]
2[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΕΠ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]  ̣Ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε[ -ca.?- ]
fragment 5

[  ̣  ̣]ΑΓΕ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[  ̣  ̣]Ν[ -ca.?- ]
ΤΑΣΥ[ -ca.?- ]
——
5ΝΟΝ[ -ca.?- ]
ΤΟΤ[ -ca.?- ]
ΑΣΑΤ[ -ca.?- ]
ΤΟΝ[ -ca.?- ]
ΠΡΟ[ -ca.?- ]
10ΜΕΛΕ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
12ΜΗΣΤ  ̣[ -ca.?- ]
ΑΙΣΦΑ  ̣[ -ca.?- ]
ΕΙΑΝ[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
17[  ̣  ̣  ̣]Τ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
19[  ̣  ̣  ̣]Ν[ -ca.?- ]
[1 line missing]
21[ -ca.?- ]Ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΥΜ[ -ca.?- ]
fragment 6

[ -ca.?- ] οὔκ ἐστι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΥ[ -ca.?- ]
fragment 7

  ̣ΣΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΚ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΝ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
5[  ̣ μ]άλιστα δ[ιὰ] τὸν ΕΠΙΚΟΥ
[  ̣  ̣]ΡΟΝ θεὸν ΝΕ  ̣  ̣ΓΕ[  ̣]ΤΙ
[1 line missing]
8[ -ca.?- ]ΜΕΝΔ[ -ca.?- ]
fragment 8

[ -ca.?- ]ΜΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΥΠΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΜΕΛΕΙΟ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]ΗΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
9[ -ca.?- ]  ̣ΛΑ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΤΑΠ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΜΗ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΛΛ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΡΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α  ̣[ -ca.?- ]
fragment 9

[ -ca.?- ]Ν καὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΟΝΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΚ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΕ[ -ca.?- ]
fragment 10

[ -ca.?- ]ΣΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ΦΗ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]Ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΠ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΥΜ  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΜΕΤ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι θάνοντ̣α̣ Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΑΠ[  ̣  ̣]Α[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]Τ[  ̣]Ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τῶν ἀγγ̣έ[λων -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ τῆς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΠΕΡΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Ν  ̣[  ̣]Μ[  ̣  ̣]Α[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ΡΟΝ[  ̣  ̣]ΤΕΤΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣Ν  ̣ΚΕΙ τοῖς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ὁμηρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΟ[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]ΠΕΡΙ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο  ̣ΑΣ  ̣Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΣΒΙΑΙ
fragment 11

[ -ca.?- ]ΛΛΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΙ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ΝΑΙΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΓΑΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΟΙΚ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΑ[  ̣  ̣]Ε
10[ -ca.?- ]ΗΡΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΥΜΕΝΟΙΣ
[ -ca.?- ]ΟΥ τὸ ΛΥ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΤΑΓΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΙΟΝ[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ΡΝ[ -ca.?- ]
fragment 12

[ -ca.?- ]ΧΟΥΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΑΣΦ[  ̣  ̣  ̣] καθίστ[ησ]ι   ̣Α
[ -ca.?- ]ΤΑΙ δ' Ὅμηρος [  ̣]ΔΗ
[ -ca.?- ] ὁ Ἀθηναῖος Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] θεὸν ἐν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παντό̣[ς -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] μόνος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο[  ̣  ̣  ̣]ΑΤΗΝΗ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο[  ̣  ̣ γ]ὰρ ἐρίζων τοὺς
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Δ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΓΑ φαίνετ̣α̣ι̣
[Ἕ]κ̣τορος [  ̣  ̣  ̣]  ̣ΤΑ δ' ἀπο[ -ca.?- ]
15[ἐτ]ύγχανεν· ἃς καὶ παρὰ
[τ]οὺς ἀγγέλους ἢ πρέσβ[εις]
[ἢ] κατασκόπους οὐκ ἀφ[ -ca.?- ]
fragment 13

[2 lines missing]
3[ -ca.?- ]ΝΑ[  ̣  ̣]Α[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]ΙΣΑ [ -ca.?- ]Ν
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣Ω
[ -ca.?- ]ΗΣΟ[ -ca.?- ]ΑΤΑ
[ -ca.?- ]ΟΙ
[1 line missing]
10[ -ca.?- ] π̣ερὶ ΤΗ[  ̣  ̣  ̣] Ἀχιλλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΔΟΝ  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
13[ -ca.?- ]ΝΕ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣Α  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ΤΟΣ μὲν ἐπιτη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παρατίθησι ΚΕΛΕΥ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΔΟΞ[  ̣] θεραπευ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΧΥ[  ̣  ̣  ̣]ΑΤΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΙΔ[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]  ̣Ε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Σ[  ̣  ̣  ̣]Μ[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
24[ -ca.?- ]  ̣Ν[ -ca.?- ]
fragment 14

[ -ca.?- ]ΦΙΚ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΗ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟΝ δέκα Δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὡς Ὀδυσσέα ΤΟ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΠΕΙΔΟΥ ὡς ΝΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΝ[  ̣  ̣]ΟΤ[ -ca.?- ]
fragment 15

[ -ca.?- ]Ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΥΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΑΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣Δ[ -ca.?- ]
fragment 16

[ -ca.?- ]ΟΙΚΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΤΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΛΑΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]Ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ]
fragment 17

[ -ca.?- ]Σ[  ̣]Α[  ̣]ΕΝ  ̣[  ̣]Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΕ ἄγει Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΤΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΗΣ[  ̣  ̣  ̣] προσέτ̣[ι -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Φ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΑ  ̣ΟΙΣ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 18

[1 line missing]
2[ -ca.?- ]  ̣Α  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΩΣ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ε  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΤΑΧ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΘΕΝΤΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε[  ̣  ̣]ΕΓΕΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΑΙΔΕΥΤ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΝΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΚΑΤΑΣΚ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΡΩΠΕΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἔδει ΠΕΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- πά]ντες ἅμ[α -ca.?- ]
15[ -ca.?- ] τὴν ὁμοίαν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΝ π̣ρᾶξιν ΕΧ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ διεδειξ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐκπεπομ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]ΝΤ  ̣ ΜΗ\ ΤΟΙ=ς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΤΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΤ[  ̣  ̣  ̣]ΤΟΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΙ[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
27[ -ca.?- ]Α[  ̣  ̣  ̣]ΟΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Σ  ̣[  ̣]ΝΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΡΟ[ -ca.?- ]
fragment 19

[ -ca.?- ]ΙΔΑΣ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] οἰνωθ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΝΗΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]ΙΣ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 20

[ -ca.?- ]ΤΩΝ[ -ca.?- ] fragment 21

[ -ca.?- ]ΝΒΑ[ -ca.?- ] fragment 22

[ -ca.?- ]  ̣Θ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΙΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Κ[ -ca.?- ]
fragment 23

[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΣΧΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΑΧ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟΝ[  ̣]
fragment 24

[ -ca.?- ] καὶ ἀλ[ -ca.?- Ὀδυ]σσεὺς
[ -ca.?- ]Ν
fragment 26

ΔΑΥ[ -ca.?- ]
ΟΝΔ[ -ca.?- ]
[  ̣]Α[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΥΤ[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν[ -ca.?- ]
ΤΑΤΤΕΤΑΙ ΤΟ[ -ca.?- ]
Ἀγαμέμνων [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] Ἀχιλλ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ΣΤΡΑΤ[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ΣΤ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ΩΝΤΟΝΓΑ[  ̣  ̣]ΙΟΝ[ -ca.?- ]
fragment 25

[ -ca.?- ] ὑπο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]ροσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ρ προ[σ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μεγα[  ̣  ̣]ς [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΤΩΝ[  ̣  ̣]ΕΙΕΝ ἄν [τ]ις [ -ca.?- ]
fragment 27

[ -ca.?- ]ΧΡ[  ̣  ̣]ΝΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΗΡΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΡ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΝΨ[ -ca.?- ]
fragment 28

[ -ca.?- ]ΑΥ[ -ca.?- ] fragment 29

Α[  ̣  ̣]ΑΙΡΤΑ[ -ca.?- ]
ΣΠ[ -ca.?- ]
ΓΕΜΕ[ -ca.?- ]
Π[ -ca.?- ]
fragment 30

[ -ca.?- ]ΩΝ
[ -ca.?- ]ΑΣΟ
[ -ca.?- ]ΛΕ[  ̣]ΗΣ
[ -ca.?- ]ΠΟΛ[ -ca.?- ]
——
fragment 31

[μ]έγισ[το]ν
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]ΕΙ διὰ Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΔ[  ̣  ̣  ̣]ΝΤΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο[  ̣  ̣]ΣΕΙ
5[ -ca.?- ] δ' αὐτὸν [  ̣]ΟΣ
[ -ca.?- ]Ν[  ̣]ΙΑ[  ̣]Η[  ̣]ΡΟΝ
fragment 32

[ -ca.?- ]ΟΡΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ἐπιδ̣[  ̣  ̣]Ψ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε[  ̣]Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟΣ[  ̣]Κ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ω[  ̣  ̣  ̣] κοινοῦ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΟΣ[  ̣  ̣]Ο κατα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΥΣ ἕνεκα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Υ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΦΕΥΣ[ -ca.?- ]
fragment 33

[ -ca.?- ]ΕΝΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΥΣ[  ̣  ̣]Ο[  ̣  ̣  ̣]Ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΘΕΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μανθ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΕΝ
[ -ca.?- ]ΑΜ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΑΛ[ -ca.?- ]
fragment 34

[ -ca.?- ]Σ[  ̣]Ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΟ[ -ca.?- ]
fragment 35

[ -ca.?- ]ΤΑΙΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΑ[ -ca.?- ]
fragment 36

[ -ca.?- ]ΣΤ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Δ[  ̣  ̣  ̣]Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] οὐδ[ὲν] πρα[ττ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ρ[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]Ε[  ̣]Π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΕΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΦΑΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Υ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΔΙΟ[ -ca.?- ]
fragment 37

[ -ca.?- ]Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]ΟΙ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ΑΝ[ -ca.?- ]
fragment 38

[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΛΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΔΕΑΤ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΑ[  ̣]Ε[ -ca.?- ]
fragment 39

Π[  ̣  ̣  ̣]ΗΓΟΡΟ fragment 40

[ -ca.?- ]ΚΕΙΑ[ -ca.?- ] fragment 41

[ -ca.?- ] γὰρ [  ̣]ΧΕΙ[ -ca.?- ] fragment 42

[ -ca.?- ]ΔΕΚΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΗΣΟΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε[ -ca.?- ]
fragment 43

[ -ca.?- ]ΗΤΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΧΕ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΗ[ -ca.?- ]
fragment 44

[ -ca.?- ]ΚΑ[  ̣]Ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΠΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο[  ̣]ΝΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟ  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]ΓΡΑ[ -ca.?- ]
fragment 45

[ -ca.?- ]ΠΕΦΩ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε
fragment 46

[ -ca.?- ]ΩΣ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]ΚΑΙ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]ΠΙΤ
[ -ca.?- ] ἰσχύν
fragment 47

[ -ca.?- ]ΑΚ  ̣
[ -ca.?- ]ΩΝ
[1 line missing]
4[ -ca.?- ] ἀλλο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΣ
5[ -ca.?- ]ΚΑΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν[  ̣]Ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΣ
[ -ca.?- ] ΟΔΥΣΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΜΕΝ[ -ca.?- ]
fragment 48

[ -ca.?- ]ΕΡΧ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΣ[ -ca.?- ]
fragment 49

[ -ca.?- ]Ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΛΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΧΙΣ  ̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
7[ -ca.?- ]Κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο[ -ca.?- ]
fragment 50

[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
fragment 51

[2 lines missing]
3[ -ca.?- ]  ̣ καὶ̣ μ̣έγα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΝΑΙΣΟΥ[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
7[ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΩΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΟ[  ̣]Σ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΩΟ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μ̣ᾶλλο[ν -ca.?- ]
[5 lines missing]
17[ -ca.?- ]Η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
fragment 52

[5 lines missing]
6[ -ca.?- ]ΣΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΗΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
[1 line missing]
10[ -ca.?- ]ΟΥΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΚΑΛ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π[  ̣  ̣]ΕΛΟ[ -ca.?- ]
  ̣Ε  ̣[  ̣] εὐπρεπέ[ς -ca.?- ]
πάθ[ο]ς ε̣ὐ̣κλε[ές -ca.?- ]
15  ̣ΑΤ[ -ca.?- ]
ΑΣΜ[ -ca.?- ]
fragment 53

ΑΚΑ[ -ca.?- ]
μνη̣σ̣[τηρ -ca.?- ]
Τ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΑΚ[ -ca.?- ]
fragment 54

[ -ca.?- ]ΕΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Δ[ -ca.?- ]
fragment 55

[ -ca.?- ]ΕΥ[  ̣]ΕΤΟ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΟ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΜΕ  ̣ΟΙΣΚ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΝΤΕΣ[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
9[ -ca.?- ]Φ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΛΕΓ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΤΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΝΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΦΕΝ[ -ca.?- ]
fragment 56

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩ[  ̣  ̣]ΚΑΙ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΓΟ[  ̣]ΕΝ[  ̣]ΙΣ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν ψεγομένου δὲ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙΝ ἐν τοῖς Α[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἰσηγορία [  ̣]ΔΕ  ̣[ -ca.?- ]
[καὶ ἐν] ταῖς συνου̣σίαι̣ς κ̣αὶ το[ῖς]
Φ[  ̣  ̣  ̣]Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΤΟΙ[  ̣] μᾶλλ̣[ον]
[ -ca.?- ]ΤΑ τοῦτοις Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΟΝΤΑΙ καὶ [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΞΕΙΝ καὶ ΠΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΗΣ καὶ Π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μεστὰ γίνετα[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- πά]λιν δὲ Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΚΝΩΜΕ[ -ca.?- ]
15ΣΕΩ[ -ca.?- ]
ΝΕ[ -ca.?- ]
fragment 57

[ -ca.?- ]ΝΤΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΙΕ[ -ca.?- ]
fragment 58

[ -ca.?- ]ΕΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΣΗ[ -ca.?- ]
fragment 59

[ -ca.?- ]ΠΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΥΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΜΕΤ[ -ca.?- ]
fragment 60

[ -ca.?- ]ΕΙΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΒΑΣΙΛΕ[ -ca.?- ]
[ἐν τ]ῆι κατασκευῆ̣[ι τὴν Ὀ-]
[δυ]σσέως ἐ[π]ιφέρε[ι μῆνιν]
5[οὐ]δ' ὅτι πολλοί· '[μνηστῆρες]
[δα]ῖ̣τα πένοντ[ο],' [ἀλλ' ὅ-]
τι κραυγῆι κ̣αὶ θ[ορύβωι Ὅμη-]
[ρος] δείκνυσι με[θύοντας]
[τ'] εἰς δέ τε φορὰ̣[ν ἄλογον]
10καὶ τὰ τῶν ἀκου[σμάτων]
ἐν τῶ<ι> τῶν ΠΑΡΑ[ -ca.?- ]
ΠΟ[  ̣  ̣]ΔΙΕΣΤΗ[ -ca.?- ]
fragment 61

[π]ολεμ̣[ -ca.?- ] fragment 62

[ -ca.?- ]  ̣ΤΗ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε[ -ca.?- ]
fragment 63

[ -ca.?- ]ΝΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΑ[ -ca.?- ]
fragment 64

[ -ca.?- ]ΤΟΦΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΧΡΟΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΤΩ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΝΤΟ [ -ca.?- ]ΠΑ[ -ca.?- ]
fragment 65

[ -ca.?- ] σπέρμα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παντὸς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- δι]άθεσιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΜΕ[ -ca.?- ]
fragment 66

[ -ca.?- ]ΝΑ[ -ca.?- ] fragment 67

[ -ca.?- ]ΤΑ[ -ca.?- ] fragment 68

[ -ca.?- ]ΙΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΩΝ[ -ca.?- ]
fragment 69

[ -ca.?- ]Υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΝΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΡΑΠΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΤΕΣ[ -ca.?- ]
fragment 70

[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ρ κάοντα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΜΑΤΕΝΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΟΣΟΥ[  ̣]ΟΜ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΛΥΣΙΝ[ -ca.?- ]
fragment 71

[ -ca.?- ]ΟΥΣΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΔΕΙΤΕΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΗΣΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ Δ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΡΑΧ[ -ca.?- ]
fragment 72

[ -ca.?- ]ΙΚΑΙ[ -ca.?- ] fragment 73

[ -ca.?- ]Σ[  ̣]ΟΥΙΑΙ fragment 74

[ -ca.?- ]  ̣  ̣ΣΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο[  ̣  ̣]Α[ -ca.?- ]
fragment 75

[ -ca.?- ]ΑΚΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΟΜΗ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΣΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΦΙ[ -ca.?- ]
fragment 76

[ -ca.?- ]Σ[  ̣  ̣]Ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΑΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
6[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
9[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΑΞ[ -ca.?- ]
fragment 77

[ -ca.?- ]ΚΟ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]Ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΚΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΙ[ -ca.?- ]
fragment 78

[ -ca.?- ]ΣΚΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΦΕΙΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὑπο[ -ca.?- ]
fragment 79

[2 lines missing]
3[ -ca.?- ]Α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΥΡ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΗΤ[ -ca.?- ]
fragment 80

[  ̣]ΟΝ[ -ca.?- ]
ΤΟΡΑ[ -ca.?- ]
καὶ ΠΑΝ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΧΕΙΡΑ[ -ca.?- ]
5ΑΣ ἔτι [ -ca.?- ]
ΟΡΑΤΑ Ι[ -ca.?- ]
Δ[  ̣  ̣  ̣]Κ[ -ca.?- ]
ΤΕ  ̣[  ̣]ΣΟ[ -ca.?- ]
ΧΟ[  ̣]Υ[ -ca.?- ]
fragment 81

[ -ca.?- ]ΕΥ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]Η[ -ca.?- ]
fragment 82

[ -ca.?- ]Ε
[ -ca.?- ]Ε[  ̣  ̣  ̣]Θ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ]
fragment 83

[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΡΟΣ[ -ca.?- ]
fragment 84

[ -ca.?- ]λ̣ε̣γουσ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΩΝ ἔτι   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΙΕΣ  ̣ΕΘ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ΑΚ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΕΝΗ  ̣ΙΝ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7[ -ca.?- ]Ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε  ̣[ -ca.?- ]
fragment 85

[ -ca.?- ]Α
[ -ca.?- ]ΤΟΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 86

[ -ca.?- ]ΑΙΣ[ -ca.?- ] fragment 87

[ -ca.?- ]ΟΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο[ -ca.?- ]
fragment 88

[ -ca.?- ]ΝΑΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η[ -ca.?- ]
fragment 89

[ -ca.?- ]ΑΙ[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.