Papyri.info

sign in

3965 P. Oxy. 59 = Trismegistos 62731 = LDAB 3919Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62731 [xml]

fragment 2
[ -ca.?- ]κ̣αυχ   ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣μαχ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣ οτεσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]β̣ίας̣ α̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]μ̣εγαλαφ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εχει   ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣ [ -ca.?- ]   ̣ [ -ca.?- ]
fragment 3
[ -ca.?- ]ρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣εριων̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν· ἀ̣ν̣δ̣ρ̣   ̣ [ -ca.?- ]
[ἀθανάτων] ἰ̣ότ̣η̣τι· τ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- Ζήτην καὶ] Κάλαϊ̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣ὲ̣λ̣θ̣ε̣[ -ca.?- ]χ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣ ἐξ ἐρέβε͜ος κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ δῶρο[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εων δ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]α̣φοισι θ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣ητ' ἠ̣ϋ[κόμοιο] κόρ[ης -ca.?- ]
[ -ca.?- θάλ]ασσαν ὑ[πὸ] τ[ρ]υγό̣ς· α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀγ]λ̣α̣ό̣φη̣μον ἁλό̣ς̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ν· τίνα δ̣   ̣ [  ̣]   ̣ λ̣ωπ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ω̣τεχ̣[ -ca.?- ]ενο̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣ [ -ca.?- ]
fragment 4
[ -ca.?- ]   ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣ π̣α̣ν̣θ̣υμω[ι]σ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ξ ἄνθρωπον̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]   ̣ [ -ca.?- ]εφο̣ρ̣μ̣ηθ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χέρσον διέπω[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣ ἔ̣χ̣θεος ασ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣ α̣[ -ca.?- ]κο̣ν̣ β   ̣ [ -ca.?- ]ρέ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣ κ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ νον̣[ -ca.?- ]   ̣ [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]η̣α δ̣ο̣λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ὅ̣ρμον ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ινομ̣[ -ca.?- ]
fragment 10
[ -ca.?- ]υχ̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -5-6- πατὴ]ρ προπάτω[ρ τε]
[ -9-10- ]  ̣ θ̣ω̣νην σ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μελε]τ̣ῶν ὑπὲρ ἡμ[ετέρων]
5[κούρης εἰν]α̣λίης ἀγλαόφ̣η̣[με πάϊ]
[ -8-9- ]η̣σι̣[ -ca.?- ]
fragment 11
[ -ca.?- ]σ̣εουσαπ   ̣ [ -8-9- ]στ[ -ca.?- ]
10[‒⏑‒Πρ]ι̣άμου παισὶ χ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ομ̣[ -ca.?- ]
[‒⏑Ἀλεξά]ν̣δ̣ρ̣ο̣ιο κακόφρ[ονο]ς, ὡσ   ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[‒⏑‒]   ̣ θείης ἅρμα καθεῖλε δί̣κ̣[ης.]
[‒⏑‒]ν πέρσαντες ἀοίδιμον [‒⏑ἵ]κοντο
[‒⏑‒]ωων̣ ἁγέμαχοι Δαναοί[ -ca.?- ]
15[οἷσιν ἐπ' ἀθά]ν̣ατον κέχυται κλέος ἀν̣[δρὸς] ἕκητι
[ὅς παρ' ἰοπ]λοκάμων δέξατο Πιερίδ[ων]
[‒⏑‒]θείην καὶ ἐπώνυμον ὁπ̣[λοτέρ]οισιν
[‒⏑ἡμ]ι̣θέων ὠκύμορον γενεή̣[ν.]
[ἀλλὰ σὺ μὲ]ν νῦν χαῖρε, θεᾶς ἐρικυ[δέος υἱέ]
20[κούρης εἰν]αλίου Νηρέος· αὐτὰρ ἐγώ̣ [ -ca.?- ]
[κικλήισκω] σ' ἐπίκουρον ἐμοί, π̣[⏑‒⏑]ε Μοῦσα,
[εἴ περ γ' ἀν]θρώπων̣ εὐχομένω[ν μέλεαι·]
[ἔντυνο]ν̣ καὶ τόνδ[ε μελ]ί̣φρονα κ[όσμον ἀο]ιδῆς
[ἡμετ]έ̣ρης, ἵνα τις̣ [μνή]σ̣ε̣τ̣α̣ι̣ ὑ̣[⏑⏑‒]
25[ἀνδρῶ]ν, οἵ Σπάρτ[ηι][⏑‒⏑δούλιον ἦμ]αρ
[ -ca.?- ] ἀμ̣υν[ -ca.?- ]   ̣  ̣ [ -ca.?- ]ω̣[ -ca.?- ]
[οὐδ' ἀρε]τ̣ῆς ἐλάθ[οντο⏑‒⏑]ν οὐρανομ̣[ήκ]η̣ς
[καὶ κλέος ἀ]ν̣θρώ̣π̣ω̣ν̣ [ἔσσετ]α̣ι̣ ἀθάνατο<ν>.
[‒⏑Εὐ]ρώτ̣αν κα[ὶ Σπάρτη]ς ἄστυ λιπόντ[ες]
30[‒⏑‒] Ζηνὸς παισὶ σὺν ἱπποδάμοις
[Τονδαρίδα]ι̣ς ἥρωσι καὶ εὐρυβίηι Μενελάω[ι]
[‒⏑πατ]ρ̣ώιης ἡγεμόνες π[ό]λ̣εος,
[τοὺς δ' υἱὸς θείοιο Κλεο]μ̣β̣[ρ]ότ̣ου ἔξ[α]γ' ἄριστ[ος]
[ -ca.?- ]αγ̣   ̣ Παυσανίας.
35[‒⏑‒⏑‒⏑]. καὶ ἐπικλέα ἔργα Κορίν[θ]ου
[‒⏑‒⏑‒] Τ̣ανταλίδε͜ω Πέλοπος
[‒⏑‒⏑‒Ν]ί̣σου πόλιν, ἔνθα περ ὥ[λλοι]
[‒⏑‒⏑‒] φ̣ῦλα περικτιόνων
[‒⏑‒⏑‒]σ̣σι π̣εποιθότε̣ς, οἳ δὲ συν[ -ca.?- ]
40[‒⏑‒⏑‒‖‒⏑]ρ̣α̣τὸ̣ν πεδίον
[‒⏑‒⏑‒Παν]δίο̣νος ἐξε[λάσα]ντες
[‒⏑‒⏑‒Κέκρ]ο̣π̣ος ἀντ̣ι̣θέο̣υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣ ς δαμάσαντ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣ ι̣ εἰδομεν̣[ -ca.?- ]
45[ -ca.?- -ώ]νυμον α   ̣ [ -ca.?- ]
fragment 14
[ -ca.?- ]   ̣ [ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣δον βαλλομε̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- λ]έγω ποτ̣αμοῦ λ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ̣ψαι πρῶτα β[ι]η[ -ca.?- ]
5[δεινὸν ἀμαι]μάκετό̣ν τε κ̣ακ̣[όν][⏑‒⏑‒ ‒]
[‒⏑‒μνή]μην ἤματα πάντ[α⏑‒]
[‒⏑ἐξ Ἀ]σ̣ί̣[η]ς ἐλάσε̣ι νεύσ̣αντο[ς⏑‒ ‒]
[‒⏑‒⏑‒]νην συμμα̣[χ]ίην φιλέω[ν]
[ -ca.?- ]   ̣ νωι γά̣ρ̣ [ὑ]π̣[ὸ κ]ρηπῖδα τ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ε̣π̣α̣[ -6-7- ]ο̣ρίην β[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣δε[ -ca.?- ]ει ποτεφ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣ο̣λ̣ω̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωστ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
15[ -ca.?- ]λ̣υων̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χεκ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣ν̣
fragment 16
[‒⏑][κάλλιστον μάρτυν ἔθεντο πόνων]
[χρουσοῦ τιμήεντος ἐ]ν αἰθέρ[ι· καὶ σφιν ἀέξει]
[αὐτῶν τ' εὐρεῖαν κλ]ηδόν[α καὶ πατέρων]
[ -ca.?- ]π̣ολυ̣[ -ca.?- ]
fragment 17
Δη̣μ̣ητ[ -ca.?- ]
χ̣[ρ]ῆμα δ[ -ca.?- ]
φῆ̣ δὲ δυ[ -ca.?- ]
ἄγρετο σε̣[ -ca.?- ]
5δηρὸν [ -ca.?- ]
τοὺς α[ -ca.?- ]
ῥύσιον̣ [ -ca.?- ]
καὶ μ[ -ca.?- ]
κ̣αὶ μ[ -ca.?- ]
10δα̣ι̣   ̣  ̣ [ -ca.?- ]
θ̣η̣ευμη̣[ -ca.?- ]
η̣[  ̣]εου α[ -ca.?- ]
ο̣[ὐ]κ̣ ἴσχε[ -ca.?- ]
ἀλλ' ετ̣ε̣[ -ca.?- ]
15ησ̣π̣αι[ -ca.?- ]
φρικωθ̣[ -ca.?- ]
σπευδον[ -ca.?- ]
ἐν λεκτ[ -ca.?- ]
ξείνου δ̣[ -ca.?- ]
20ἐρ̣χομε[ -ca.?- ]
φ̣η̣δ̣ε   ̣ [ -ca.?- ]
χρ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]   ̣ φ̣ [ -ca.?- ]
αλλ[ -ca.?- ]
fragment 18
[ -ca.?- ]ε̣ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐλπιδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντι̣σ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣μαχη[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]λ̣ων̣ καλο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] οὐδεμε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣ ἐ̣κυδα̣[ιν -ca.?- ]
fragment 20
[ -ca.?- ]ε̣ι̣θο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣τ[  ̣  ̣  ̣]   ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- τυτ]θὸν ἐ̣πὶ χρό[νον -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω παρμενο̣[ -ca.?- ]
5[θνητῶ]ν δ' ὄ[φρα τις] ἄνθος ἔχε[ι πολυήρατον ἥβης,]
[κοῦφο]ν ἔχω[ν θυμ]ὸν πόλλ' ἀτέλεσ[τα νοεῖ·]
[οὔ]τε γὰρ ἐλπ[ίδ' ἔχ]ει γηρασέμεν [οὔτε θανεῖσθαι,]
[οὐδ' ὑ]γιὴς ὅτα[ν ἦι, φ]ροντίδ' ἔχει κ[αμάτου.]
[νή]πιοι, οἷς ταύ[τηι] κεῖται νόος, ο[ὐδὲ ἴσασιν]
10[ὡς χρό]νος ἔ[σθ' ἥβη]ς καὶ βιότοι' ὀλ[ίγος]
[θνη]τοῖς. ἀλλὰ [σὺ] ταῦτα μαθὼν [βιότου ποτὶ τέρμα]
[ψυχῆι τῶν] ἀγαθῶν τλῆθι χα[ριζόμενος.]
[‒⏑‒] φράζε͜ο δὲ παλα[ -ca.?- ]
[‒⏑‒] γλώ̣σσης ἔκφυγ' Ὁμηρ̣[ -ca.?- ]
15[ -6-7- ]πα   ̣ δαμα[ -ca.?- ]
[ -5-6- ]ω ψυ̣δρῆις ε[ -ca.?- ]
[ -5-6- ] ἐ̣ν θα̣λ̣ίηισι̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ι̣ ἐϋστρέ̣πτων̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ν, ἔνθα καὶ [ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]   ̣  ̣ [ -ca.?- ]
fragment 22
[ -ca.?- ]ν̣ κόσμ[ο]ν̣ ἰο[στ][ε̣φάνων]
[ -ca.?- ] ἕδος̣ π̣ο̣λύδ[ενδρον ἱκο -ca.?- ]
[ε]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣ εὐαγ̣][έ][α νῆσον,] ἄγαλμα   ̣ [ -ca.?- ]
[κα][ί κεν] [Ἐχεκ̣][ρατί][δη]ν ξανθότρ[ιχα -ca.?- ]
10[ο]   ̣ [- ca.10 -]   ̣ [ν] χεῖρα λάβοι   ̣ [ -ca.?- ]
[ὄφ̣ρ̣α ν̣έ̣ο̣][ν] [χ̣][αρίε][ντος] ἀπὸ χροὸς ἄν[θος]
[λείβοι δ' ἐκ βλ̣][εφάρ][ων] ἱμερόεντα [πόθον]
[καί κεν ἐγ̣][ώ(ν) -ca.?- ]   ̣ δος ἐν ἄνθε[σι(ν)]
[κεκλιμένος λευκ̣  ̣]   ̣  ̣ φ̣αρκίδας ἐκ   ̣ [ -ca.?- ]
15[χαίτη][ισι][ν χαρίε̣][ντ]α̣ νε̣ο̣βλαστ[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.