Papyri.info

sign in

Trismegistos 62978 = LDAB 4170 = columbia.apis.p343DCLP transcription: 62978 [xml]

fragment A
[3 lines missing]
1[ -ca.?- ] ἕπ[εσθαι ἐκέλευ-]
σ̣[ε]ν(*) καὶ̣ [ἐν ἐλπίδι ἐ-]
γένετο [τροπὴν]
τῶν ἀνδ[ρῶν ποι-]
5ήσασθαι ((high-punctus)) α[ὐτός τε]
——
γὰ[ρ ἐ]ρρω[μένως]
ἡγεῖτο ((high-punctus)) κ[αὶ τοῖς]
ἄ̣[λ]λοις ἅπ[τεσθαι]
τῶν ἀνδρ[ῶν παρε-]
10κελεύετο ((high-punctus)) κ̣[αὶ τοὺς]
τῶν Θεσπιέ[ων]
ὁ̣[πλί]τ̣[α]ς ἀκ̣[ολου-]
θε̣ῖν ἐκέλ[ευ]εν
ὡς̣ δὲ ἀπο̣χ̣ωροῦν-
15τες οἱ τῶν Θηβαί-
ων ἱππηῖς(*) ἐπὶ ((diple))
νάπηι ἀδιαβάτωι
γίγνονται(*) ((high-punctus)) π̣ρῶ - ((diple))
τον μὲν ἡθροίσθη-
20σαν ἔπειτα δὲ ἀνέ-
στρεφον διὰ τὸ ἀ̣ - ((diple))
πορεῖν ὅπηι δια
fragment B

column i
[ἐκέ]λ̣ε̣υσε(*) προκα-
[ταλ]αβεῖ[ν] τὸ ὑ(*)πὲρ
[τῆς κ]ατ[ὰ] τὸν Κι - ((diple))
[θαιρῶνα ὁ]δοῦ ἄκρον
5[καὶ φυλάτ]τ̣ε̣ι̣ν̣, ἕ - ((diple))
[ως ἂν α]ὐ̣τὸς ἔλθηι
[ἐπεὶ δὲ] τοῦτο ὑ(*)-
[περβαλ]ὼν ἐν τα̣ῖ̣ς̣
[Πλαται]αῖς ἐγένε̣-
10[το πάλι]ν προσε - ((diple))
[ποιήσα]το εἰς τὰς
[Θεσπιὰς] πρῶτον
[ἰέναι κα]ὶ πέμπων
[ἀγοράν] τ̣ε ἐκέλευ̣ε̣
15[παρασκ]ε̣υάζειν
[καὶ τὰς π]ρεσβείας
[ἐκεῖ περι]μένειν ((high-punctus))
[ὥστε οἱ Θ]ηβαῖοι ἰ(*)-
[σχυρῶς] τ̣ὴν πρὸς
20[Θεσπιῶ]ν̣ ἐμβο-
[λὴν ἐφύλα]τ̣τ̣ον ((high-punctus))
[ὁ δὲ Ἀγησίλα]ος τῆι
[ὑστεραίᾳ ἅμ]α̣(*) ἡμέ-
[ρᾳ θυσάμεν]ος ἐ - ((diple))
25[πορεύετο τὴν ἐπ’ Ἐ] -
column ii
ρυθράς ((high-punctus)) καὶ ὡς στρα-
τεύματι δυοῖν ἡ-
μέραιν ὁδὸν ἐν μι-
ᾶ̣ι καθανύσας ἔφ\θ/α-
5σεν ὑ(*)περβὰς τὸ κα-
τὰ Σκῶλον σταύ-
ρ̣ωμα πρὶν ἐλθεῖν
τοὺς Θηβαίους ἀ - ((diple))
πὸ τῆς φυλακῆς,
10καθ᾽ ἣν τὸ πρόσθεν ((diple))
εἰσῆλθε ((high-punctus)) τοῦτο δὲ
ποιήσας τὰ πρὸς
ἕω τῆς τῶν Θη - ((diple))
βαίων πόλεως ἐ-
15δήιου μέχρι τῆς ((diple))
Ταναναγραί\ας/(*) ((high-punctus)) ἔτι
——
γὰρ τότε τὴν(*) Τάνα-
γραν οἱ περὶ Ὑ(*)πατό-
δωρον φίλοι ὄντες
20τῶν Λακεδαιμο-
νίων εἶχον ((high-punctus)) καὶ ἐκ
τούτου δὴ ἀπήιει
ἐν ἀριστερᾶι ἔχων
τὸ τεῖχος ((high-punctus)) οἱ δὲ Θη -
——
25βα̣ῖοι̣ ὑ(*)πελθόντες
column iii
ἀντ[ετ]άξαν̣το ἐπὶ̣
Γραὸς στήθει ((high-punctus)) ὄπι-
θεν(*) ἔχοντες τήν
τε τάφρον καὶ τὸ ((diple))
5σταύρωμα καὶ(*) νο-
μίζοντες καλὸν
εἶναι ἐνταῦθ[α] δια-
κινδυνεύειν ((high-punctus)) καὶ
γὰρ στενὸν̣ ἦν̣ ((diple))
10ταύτηι ἐπιεικῶς
καὶ δύσβατον τὸ χ̣ω-
ρίον ((high-punctus)) ὁ δὲ Ἀγησίλα-
ος ἰ(*)δὼν ταῦτα πρὸς
ἐκείνους μὲ̣ν οὐκ
15ἦγεν ((high-punctus)) ἐπισιμώ - ((diple))
σας δὲ πρὸς τὴν
πόλιν ἤιει ((high-punctus)) οἱ δὲ(*)
——
Θηβαῖοι δείσαντ[ε]ς
περὶ τῆς πόλε - ((diple))
20ως, ὅτι ἐρήμ’ἦν ἀ-
πολιπόντες ἔν-
θα παρατεταγμέ-
νοι ἦσαν δρόμωι̣
ἔθεον εἰς τὴν πό̣-
25λιν τὴν ἐπὶ Ποτνι -
column iv
ὰς ὁδόν ((high-punctus)) ἦν γὰρ αὕ-
τη ἀσφαλεστέρα ((high-punctus))
——
καὶ μέντοι ἐδόκει
καλὸν γενέσθαι τ̣ὸ̣
5ἐνθύμημα τοῦ Ἀ-
γησιλάου, ὅτι πόρ-
ρω ἀπαγαγὼν ἀπὸ
τῶν πολεμίων ἀ-
ποχωρεῖν δρόμωι
10αὐτοὺς ἐποίησεν ((high-punctus))
——
ὅμως μέντοι ἐπὶ
παραθέοντας αὐ̣-
τοὺς τῶν πολε - ((diple))
μάρχων τινὲς̣ ἐ̣-
15δραμον(*) σὺν τ[α]ῖς
μόραις ((high-punctus)) οἱ μέντοι
——
Θηβαῖοι ἀπὸ τῶν λό-
φων τὰ δόρατα ἐξ[η-]
κό[ντιζο]ν̣ ((high-punctus)) ὥ[σ]τε
20κα̣[ὶ ἀπέθ]α̣ν̣εν Ἀλύ-
[πητος εἷς] τῶν πο-
[λεμάρχω]ν ἀκοντι-
[σθεὶς δόρα]τι ((high-punctus)) ὅμως
[δὲ καὶ ἀπὸ τού]του
25[τοῦ λόφου ἐτρά]π̣η̣ -
column v
σαν οἱ Θηβα[ῖοι ὥσ-]
——
τε ἀναβάντ̣[ες οἱ Σκι-]
ρῖται καὶ τῶ[ν ἱππέ-]
ων τινὲς ἔ[παιον]
5τοὺς τελευ[ταίους]
τῶν Θηβαί[ων παρ-]
ελαύνοντα̣[ς εἰς(*)]
τ̣ὴ̣ν πόλιν [ὡς μέν-]
τ̣οι ἐγγὺς τοῦ τ[εί-]
10χους ἐγέν[οντο]
(*)π̣οστρέφο̣[υσιν]
ο̣ἱ̣ Θηβαῖοι ((high-punctus)) οἱ [δὲ Σκι-]
ρῖται ἰ(*)δόντες [αὐ-]
τοὺς ((high-punctus)) θᾶττο[ν ἢ]
15βάδην ἀπῆλ[θον]
καὶ ἀπέθανε μ[ὲν]
οὐδεὶς αὐτῶ[ν ὅ-]
——
μως δὲ οἱ Θηβ[αῖοι]
τροπαῖον(*) ἐστ[ή-]
20σαντο ὅτι ἀπε[χώ-]
ρησαν οἱ ἀναβά[ν-]
τες ((high-punctus)) ὁ μέντοι Ἀ[γη-]
——
σίλαος ἐπεὶ ὥρα [ἦν]
ἀπελθὼν ἐστρ̣[α-]
25[τ]οπ̣ε̣δεύσατο ἔ[ν]
fragment C

column i
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε σῖτ[ον]
[ἐκπέμπ]οντα̣ς ((high-punctus)) ἢ
[Ἀθηναίο]υ̣ς το̣ὺ̣ς ((diple))
5[μηδ᾽ αὑτοῖ]ς ἱ(*)κ̣α̣νὸν
[ἔχοντας] ἂν μὴ ((diple))
[πρίωνται;] καὶ χρή-
[μασί γε εἰκ]ὸ̣ς δή - ((diple))
[που ἡμᾶς] ἀ̣φθονω-
10[τέροις χρῆ]σθα̣ι μὴ
[εἰς νησύδρι]α ἀπο-
[βλέποντ]α̣ς ((high-punctus)) ἀλλ'ἠ-
[πειρωτικὰ] ἔ̣θνη
[καρπουμέν]ο̣υς ((high-punctus)) ((diple))
15[πάντα γὰρ δ]ή̣που
[τὰ κύκλωι φό]ρον φέ̣-
[ρει -ca.?- ]
[7 lines missing]
25[ -ca.?- ἀνθρώ] -
column ii
πω[ν ἐστίν ὃ]ν ἐγ̣[ὼ]
(*)πή̣κ̣[οον π]ο̣ιή[σα-]
σθαι̣ ἔ̣τ̣[ι ε]ὐκ̣ατ̣ερ (diple)-
γαστό̣τ̣[ερον] ἡγοῦ̣μα̣ι̣(*)
5ἢ τὴν Ἑλλ̣άδα οἶ - ((diple)) -
——
δα γὰρ πάντας το̣ὺ̣ς̣
ἐκεῖ ἀν̣θ̣ρώ̣π̣ο̣υ̣ς̣ ((diple))
πλὴ̣ν ἑνὸ̣ς̣ π̣ολὺ(*)
μᾶλλον δ̣ο̣υ̣λ̣εί̣ - ((diple))
10αν ἢ̣ ἀ̣λ̣κ̣ὴ̣ν̣ μ̣ε̣με-
λη̣κ[ό]τας(*) ((high-punctus)) οἶδα δ̣ὲ̣
——
(*)φ᾽ οἵας δυνάμεως̣
καὶ τῆς μετὰ Κύ-
ρου ἀναβάση̣ς κ̣α̣ὶ̣
15τῆς μετ᾽ Ἀγησι̣λ̣ά̣-
ου εἰς π̣ᾶ̣ν̣ ἀφίκε-
το βα[σ]ιλεύς ((high-punctus)) ἐπ[εὶ]
——
δὲ ταῦ̣τ̣᾽ εἰπόν̣[τος]
[αὐ]τ̣ο̣ῦ ἐ̣γὼ ἀπε-
20[κρινάμ]ην(*) ὅτι [τὰ]
[μὲν ἄλλα] ἀ̣ξ̣  ̣[ -ca.?- ]
[4 lines missing]
fragment D
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[εἰς τὴν γῆ]ν̣ ((high-punctus)) μέ̣[γα]
[δὴ νικητ]ή̣ρ̣ιο[ν ἦν]
[τὸ] π̣ρώτο̣υς καὶ ὕ-
[δω]ρ λαβεῖ̣ν κ̣αὶ εἴ τ[ου]
5[ἄλλ]ου ἐδέοντο ((high-punctus)) κ̣[αὶ]
[πρ]ώ̣τ̣ους̣ ἀ̣ρι̣σ̣τ̣ῆ-
[σαι] τοῖ̣ς δ̣᾽ ὑ̣στά[τοις]
[ἀφι]κ̣ο̣[μ]έ̣νοι̣ς
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment E

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[θαυμαστ]ῶ̣[ν εἴη μὴ]
[εἰρήνη]ν̣ π[οιεῖσθαι;]
[δίκαιον] μὲ̣[ν οὖν ἦν μη-]
[δὲ ὅπλ]α̣ ἐπιφ̣[έρειν]
5[ἀλλήλο]ις ἡμᾶς̣, [ἐ-]
[πεὶ λέγε]ται μὲν [Τρι-]
[π]τ̣ό̣λ̣εμος ὁ ἡ̣[μέ-]
[τ]ερος πρόγονο̣[ς]
[τὰ] Δήμητ̣ρος κ̣α̣ὶ̣
10[Κόρ]η̣ς̣ ἄρρητα ἱ̣[ερ]ὰ̣
[πρώ]τ̣ο̣ι̣ς̣ ξένοις ((diple))
[δεῖξαι Ἡρ]ακλεῖ τε̣
[τῶι ὑμετ]έ̣ρ̣ωι ἀρ-
[χηγέτῃ κ]α̣[ὶ] Διοσ-
[κούροιν -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
1χ̣[ιστα μετὰ τοῦ-]
——
(added at left: x) τ[ον Αὐτοκλῆς, μά-]
λ[α δοκῶν ἐπιστρε-]
φ̣[ὴς εἶναι ῥήτωρ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment F
[ὑμεῖς ἡγ]ῆ̣[σθε καί-]
[τοι τί τοῦ]το [αὐτο-]
[νομίαι] προσή[κει]
[ποιεῖσθαι⟧\ε/ δὲ π̣[ολε-]
5[μίους] ο̣ὐκ ἀ[νακοι-]
[νούμενοι] τοῖ̣[ς συμ-]
[μάχοις, καὶ] ἐ̣[πὶ τού-]
[τους] ἡγεῖσθ[ε ὥσ-]
[τε πο]λλάκ̣[ις ἐπὶ]
10[τοὺς] ε̣ὐμε̣[νεστά-]
[τους] ἀ̣να̣[γκάζον-]
[ται στρ]α̣[τεύειν]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment G

column i
[4 lines missing]
1[ -ca.?- Πρ]όξεν[ον καὶ]
[Καλλίβιο]ν ἐν [τοῖς]
[θεαροῖ]ς, νομίσα[ν-]
[τες, εἰ] συνέλθοι ὁ
5[δῆμος] ((low-punctus)) πολὺ ἂν
[τῶι] πλήθει κρα-
[τῆσα]ι ἐκφέρον - ((diple))
[ται τὰ] ὅ[πλα. ἰ]δόν-
[τες δὲ] το[ῦτο ο]ἱ π[ε-]
10[ρὶ τὸν] Στάσιππο[ν],
[καὶ αὐτοὶ ἀ]νθω[ -ca.?- ](*)-
[πλίσαν]το ((high-punctus)) καὶ ἀρ[ι-]
[θμῶι] μὲν οὐκ ἐλ[άτ-]
[τους] ἐγένοντο ((high-punctus)) [ἐ-]
15[πεὶ] μέντοι εἰς μ[ά-]
[χην] ὥρμησαν ((low-punctus)) τ[ὸν]
[μὲν] Πρόξενον κ[αὶ]
[ἄλλο]υς ὀλίγους μ[ετ᾽]
[αὐτ]οῦ ἀπ[ο]κτεί - ((diple))
20[νουσ]ι ((high-punctus)) τοὺς δὲ ἄλ-
[λους] τρεψ[ά]μενοι
column ii
[οὐ]κ ἐδίω[κον καὶ]
[γὰρ] ὁ Στά[σιππος](*)
[ἦν] οἷος μ[ὴ βούλε-]
σθαι πολ[λοὺς ἀπο-]
5κτεινύνα[ι τῶν]
πολιτῶν ((high-punctus)) ο[ἱ δὲ πε-]
——
ρὶ τὸν Καλλ[ίβιον](*)
ἀνακεχωρ[ηκότες]
(*)πὸ τὸ πρὸ[ς Μαν-]
10τινείαι(*) τε[ῖχος καὶ]
τὰς πύλας, [ἐ]πε[ὶ οὐ-]
κέτι αὐτοῖς οἱ ἐ - ((diple))
[να]ντίοι ἐπεχεί - ―
ρουν ((low-punctus)) ἡσυχίαν εἶχον
15ἡθροισμένοι ((high-punctus)) καὶ
——
πάλαι μὲν ἐπεπόμ-
φεσαν(*) ἐπὶ τοὺς ((diple))
Μαν[τ]ινέας κελεύ-
οντες βοηθεῖν(*) ((high-punctus)) (diple)
20πρὸς [δ]ὲ τοὺς περὶ
Στάσ[ι]ππον διε-
λέγον[τ]ο περὶ συν-
αλλαγ[ῶ]ν ((high-punctus)) ἐπεὶ δὲ
[καταφα]νεῖς ἦ[σαν]
25[οἱ Μαντ]ινηῖς(*) [ -ca.?- ]
column iii
[13 lines missing]
1τὰ[ς ἐπὶ τὸ Παλ-]
λάν[τιον φερού-]
σας [πύλας καὶ φθά-]
νο[υσι πρὶν καταλη-]
5φθ[ῆναι ὑπὸ τῶν]
διω[κόντων εἰς]
τὸν [τῆς Ἀρτέ-]
μ[ι]δ[ος νεὼν κα-]
ταφυ[γόντες, καὶ]
10ἐγκλ[εισάμενοι ἡ-]
συχ[ίαν εἶχον οἱ]
——
δὲ μ[εταδιώξαν-]

Apparatus


^ A.1-2. κελεύσας codd.
^ A.16. l. ἱππεῖς
^ A.18. ἐγίγνοντο codd.
^ B.i.1. ἐκέλευε codd.
^ B.i.2. ϋπερ papyrus
^ B.i.7. ϋ papyrus
^ B.i.18. ϊ papyrus
^ B.i.23. ἅμα τῇ codd.
^ B.ii.5. ϋπερβασ papyrus
^ B.ii.16. corr. ex Ταναγραίων
^ B.ii.17. καὶ τὴν codd.
^ B.ii.18. ϋπατο papyrus
^ B.ii.25. ϋπελθοντεσ papyrus
^ B.iii.2-3. l. ὄπισθεν
^ B.iii.5. καὶ om. codd.
^ B.iii.13. ϊδων papyrus
^ B.iii.14. οὐκ’ papyrus
^ B.iii.17. οἱ δ’ αὖ codd.
^ B.iv.14-15. ἐπέδραμον codd.
^ B.v.7. likely papyrus : om. codd., add. Stephanus
^ B.v.11. ϋπ̣οστρεφο̣[υσιν] papyrus
^ B.v.13. ϊδοντεσ papyrus
^ B.v.19. τροπαῖόν τε codd., τε del. Stephanus
^ C.i.5. ϊκ̣α̣νον papyrus
^ C.ii.2. ϋπη̣κ̣[οον] papyrus
^ C.ii.4. ἡγοῦμαι εἶναι codd., om. εἶναι C
^ C.ii.8. om. codd.
^ C.ii.10-11. μεμελετηκότας codd.
^ C.ii.12. ϋφ᾽ papyrus
^ C.ii.19-20. J. Lougovaya (from photo) (via PN) : ἀπη̣[ -ca.?- ]ην prev. ed.
^ G.i.11. likely [ἀ]νθω (diple) J. Lougovaya (via PN)
^ G.ii.2. τοιοῦτος ὁ Στάσιππος codd.
^ G.ii.7. J. Lougovaya (from photo) (via PN) : Καλί[βιον] prev. ed.
^ G.ii.9. ϋπο papyrus
^ G.ii.9-10. Μαντίνειαν MVC, Μαντινείας cett.
^ G.ii.16-17. J. Lougovaya (from photo) (via PN) : ἐπεπόμφοσαν prev. ed.
^ G.ii.18-19. βοηθεῖν κελεύοντες codd.
^ G.ii.25. l. οἱ Μαντινεῖς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 2.

    The marginal sign 'chi' indicated an important passage or was used to refer to the commentary.