Papyri.info

sign in

bgu.12.2161 = HGV BGU 12 2161 = Trismegistos 34851DDbDP transcription: bgu.12.2161 [xml]

Vspc Hermoupolis Magna

r
κυρί(*)ῳ τ̣ιμιωτάτῳ Ἰωάννῃ Ταυρίνου ἀπὸ πρημι-
κυρίων(*) Ισα  ̣  ̣  ̣μ  ̣γ̣κ  ̣[  ̣  ̣ πρα]γ̣μ̣ατευτὴς κώμης
Τεμσεοῦ χαίριν(*)· ετ̣ι̣  ̣ε̣ ἀραβωναν(*) ἔδωκα
τῇ σοι θ̣[α]υμ̣α̣[σ]ιότη̣τ̣ι̣ [τ]ῆς(*) σης(*) [λι]νοκαλάμης
5χρυσο̣ῦ νο(μίσματα) β̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣[ο]ῦ̣ αὐτοῦ ἀραβῶνο̣ς̣(*) ἀ̣ν̣α-
δώσω σο̣ι ἄλλα νο(μίσματα)   ̣  ̣  ̣ ε̣ἰ̣ς Τῦβι δ̣ε̣κάτη<ν>
τ̣[ῆ]ς [παρούσ]ης̣ [  ̣  ̣]ι̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣τερα  ̣ κερ[ά]μια̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]ροθεσμι[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ν̣ε
μοι ζ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] τὰ αὐτὰ νο(μίσματα)   ̣ ἀ̣ν̣[υπερ-]
10[θ]έτως̣ κα̣ὶ̣ μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣υς μησθοὺς(*) τῶν   ̣ρ̣  ̣[ -ca.?- ]
Σέργιος̣ πρ[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μαρτυρῶ τῇ χιρὶ(*) ἀκο<ύ>σας
παρὰ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣επ̣  ̣  ̣λεγεις Κορμιανὸς
πρα̣γ̣μ̣[ατ]ε̣υ̣τ̣ὴς μαρτυρῶ τῇ χιρὶ(*) ἀκούσας παρὰ Εἰσα
[ -ca.?- ]υ̣ Ἀν̣α̣σ̣τασίο̣υ̣ Ἰ(*)ωάννου ἀπὸ Πτιμικ<ύ>ρκεο̣ς̣
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ θεμένου
[ -ca.?- ἀπὸ Πτ]ιμικύρκεος μαρτυρῶ [τ]ῇ χιρὴ(*)
[ἀκούσας παρὰ τ]οῦ θεμένου
v
[ -ca.?- πραγματε]υτὴς Ἰουδαῖ̣ος̣

Apparatus


^ r.1. κυρϊω papyrus
^ r.1-2. l. πριμι|κηρίων
^ r.3. l. χαίρειν
^ r.3. l. ἀρραβῶνα
^ r.4. l. τῇ
^ r.4. l. σῇ
^ r.5. l. ἀρραβῶνος
^ r.10. l. μισθοὺς
^ r.11. l. χειρὶ
^ r.13. l. χειρὶ
^ r.14. ϊωαννου papyrus
^ r.16. l. χειρὶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.