Papyri.info

sign in

bgu.16.2577 = HGV BGU 16 2577 R = BGU 16 2577 V S. 48 = Trismegistos 23299 = Trismegistos 23300DDbDP transcription: bgu.16.2577 [xml]

30 BC-AD 14 Herakleopolites

FrA,r,1
[ -ca.?- ]  ̣ Καίσαρος Φαῶφι ζ
[ -ca.?- ]τ  ̣  ̣ρ κατ[  ̣  ̣]   ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ου (δραχμ ) δ
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ους δ
4a[ -ca.?- ]  ̣ϛ
5[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ους δ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ου δ
[ -ca.?- ] δ
[ -ca.?- ]  ̣ εχυτος δ
10[ -ca.?- ] δ̣
FrA,r,2
ζ
Παῆσις Χῶρος δ
υἱ(ὸς) Πετεν\χῶν/ αὐτὸς̣ δ
Πετεχῶν́ τέκτων δ
15Ποκᾶς Πανβ[  ̣](  ) δ
Παντ.ψ̣ῆμις δ
Ἡρώδης Ταχάι(τος) δ
Χ(ρος) Σενθέως δ
Ἡρακ[λ]ῆς Κορηοῦ(ς) δ
20Κ  ̣  ̣[  ̣]ο̣ρ Α̣ἰ̣ν̣ε̣το(ῦ) δ
[Κολλού]θης Αλ̣ι̣τ̣αι δ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ δ
[ -ca.?- ]ρου δ
FrA,r,3
Ψενατῦμις Πανάις δ
25Χῶρος Βεστηοῦς δ
Λάτης Παρᾶτος δ
Κιλικᾶς δ
Ἀτρεὺς δ
Παταβα[ -ca.?- ] δ
30Ψενοβάστις σιτομέτ(ρης) δ
Πνεορώτης   ̣[  ̣  ̣]νιο(  ) δ
  ̣εσβισις δ
Ἄδρα(στος) Λεωρμις δ
[  ̣]ω̣ς Ἀλεξάνδρο(υ) \νε̣ω̣τ̣ἑ(ρ(?)) / δ
35Ψαῆ̣ρις Ψιτό̣ις δ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
FrA,r,4
Πόντος ἀδελφὸς δ
Ἄδραστ(ος) Στραβᾶς δ
Μικίων Ὡρίωνος δ
40Κ̣ι̣κιόις Μαρσύου δ
Ἡρόδοτος Πτολεμα(  ) δ
Ὧρος Αρβωνύχου δ
[ -ca.?- ]  ̣ς ἱπποκόμο(ς) δ
Πετ̣ε̣ρ̣  ̣ισβασις δ
45Οτυκουλις δ
Σαδάλας Κυτοῦ(ς) δ
Φομβῶς λίνυφος δ
Νουμᾶς γναφεὺς δ
Μαν\ρῆς/ λαχανοπώλης δ
50Ερκουρο̣[ -ca.?- ]
FrA,r,5
Α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ις αὐλητὴς δ
Πε  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] δ
Π[ολυ]δεύκης Απ[  ̣]\ς̣/ β
Ὧρος [  ̣]αανδαιτη[ -ca.?- ] β
55Ἁρπαῆσις Πετεβεν (δήτιος) δ
Ψενοβάστις Ἀν̣ίκις δ
Παῶντις παστοφόρο(ς) δ
Πα[  ̣]ω̣ς̣ ἠπητὴς δ
Εια[  ̣]πις ὀνηλάτης δ
60Ἄδραστος Τνεορῶτος δ
Ἀμεννεῦς Ὥρου δ
Πετεχ(ν) Ἕρμωνος δ
Ἀμύντας Κελάδου δ
Ἀσφεὺς Ταψάιτος δ
65Πετεαρποχρά(της) Ἁρκοίριος [δ]
[1 line missing]
FrA,r,6
Ἄδραστος Θερμο[ -ca.?- ] δ̣
Ἄδραστος Ἁρυσαη  ̣[ -ca.?- ]
Φομβῶς Πολυδ[ -ca.?- ]  ̣ δ̣
70Πετοσῖλις(*) Κεφάλω[νο]ς̣ δ
Πνεορῶς οἰκοδό(μος) δ
Θινῶχις Κρηκίτη[ς] δ
Πετεχ(ν) υ(ὸς) Φομβῶς δ
Πετεμῖνις δ
75Ἁρῶ[θ]ις Νεχθεραῦτ(ος) δ
Θοτε̣ῦς δ
Ἀννιμο̣υς δ
Χωθαμουνίου δ
υεἱὸς δ
80Πετεβενδῆ(τις) Ὀννίτης δ
Π̣[ετ]εχῶν   ̣  ̣  ̣πηθι(  ) δ
[ -ca.?- ]ενο[ς] Ζήνωνος δ
[ -ca.?- ]  ̣ς γέρδις δ
FrA,r,7
\θ/ Σωτήριχος χρυσοχοῦς δ
85Πιτῖς δ
Πετεαμουσακις δ
Ὧρος τέκ[τ]ω̣[ν] δ
  ̣  ̣λεμᾶς δ
Ἡρωόδης Ἁρκοῖρις δ
90Ἄδραστος Παρᾶτος δ
Λάτης ἀδελφὸς δ
Σιτόις Τεπαῦτος δ
Χῶρος Παρμενίω(νος)δ
υ(ὸς) Ὥρου Ἀλεξάνδρο(υ) δ
95Πετεακης Πάκις δ
Ἡρᾶς Βησᾶτος δ
Σενθεῦς Ἰχνολύκου δ υεἰὸς
Νουμῆνις Ῥοδίππ[(ου)] β
Κεφάλων [ -ca.?- ]
100[  ̣  ̣]νγῶις Ἰσίονος [ -ca.?- ]
FrA,r,8
Ψενοβάστι[ς -ca.?- ]
υ(ὸς) Σωστράτου Νε[ -ca.?- ]
Ἡρώδης σχ̣ε̣δ̣ιαζου [ -ca.?- ]
Ἡρώδης Σενω.ης λι(νόυφος) δ
105Ὡρίων Κόνδωνος δ
υ(ὸς) Πάκις δ
Θέων γναφεὺς δ
/ Γαλ̣έστης Ἀδράστ[ου] δ
Ανειμους ποιμὴν δ
110ταριχευταὶ [ -ca.?- ]
Πλ̣ηρ̣[ι]ς̣ ποιμὴν [ -ca.?- ]
Ἀμμωνι[ς] αὐλη̣τ̣[ὴς -ca.?- ]
Αμαραρη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
Τουπαιβω̣[ -ca.?- ]
115Πακρης Ψ[ -ca.?- ]
[  ̣]ατρις̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
FrB,r,9
Χ(ρος) Ἀμμουνίου β
υεἱὸς β
120Στίλβων β
υεἱὸς [  ̣]
Γαβινις
Φομβῶς α
Ἡρακλέων α
125Ὧρος Κ[  ̣  ̣]σάλου β
ἀδελ[φὸ]ς β
Ζήνων Κίσσα α
Ἁτρῆς Τουαλις α
Σαδάλας Κυτο(ῦς) β
130ἀδελφὸς β
/ υἱὸς Ἀρτέμω(νος) [ -ca.?- ]
Ἁρυώτ̣α̣ς Ἁρυ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
FrB,r,10
Νέαρχος (δραχμ ) β
135Ἀπολλω(  ) χην β
Ἀσκλᾶς α
Διομήδης α
⦿ Γαλέσθης Ἀδρά(στου) β
⦿ υεἱὸς β
140⦿   ̣  ̣μαω(  ) Ἀριστ\ω/(  ) β
Δαμᾶς Πρι β
ἀδελφὸς β
Πτόλλις Καψω(  ) α
Ἀμμοῦς Μαρ β
145[ -ca.?- ]μαλχος α
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ν β
[ -ca.?- ]  ̣ως Ζη β
[ -ca.?- ]ο̣ν̣(  ) α
[ -ca.?- ] α
FrB,r,11
150Ἡρα(  ) Πίνις (δραχμ ) β
ἀδελφὸς β
⦿ Παῶς ἠπη[τ(ὴς)]
⦿ Δράκων α
Ἀμεννεῦς β
155⦿ Ἄδρα(στος) Αραῆτος β
Πτολλίων β
Ἁρυώτης Διο α
⦿ Πετεχ(ν) Καθα β
υἱὸς Ταστόρμου β
160Ἄδρα(στος) Ἡρακλέων(ος) β
υεἱὸς β
Ἀμύντας α
Πύρων χαλ(κεὺς) β
ἀδελφὸς α
165⦿ Ἆπις ὀνηλά(της) β
υεἱὸς
υεἱὸς Ἀμεννεῦς α
Σωτήριχος Πρι(ρις) β
υἱὸς Λοπας  ̣[  ̣] β
170ἀδελφὸς β
Ψεν̣[ -ca.?- ]β
[ -ca.?- ] β
FrB,r,12
Ἀνθαγόρας Ἤλι(ος) β
ὁ πατὴρ β
175Παντοενβη(ς) β
Ἄδρα(στος) Φιλίσκου β
Σωτήριχος χρυ(σοχοῦς) β
Ἁρπαῆσις Παρή(ους) β
Ἁρυώτης Κόσμο β
180Ἁρμιῦσις γναφε(ὺς) β
υεἱὸς β
/ υἱὸς Πετεχ(ν) Ταπ̣ν(  ) β
πρόγονος β
Πετεχ(ν) Καλαμ(  ) β
185⦿ ἀδελφὸς α
⦿ Ἰ̣σ̣οδαις(*) α
Κολλούθης Ταλα α
Νεχθ εμβῆς β
Ονν  ̣[ -ca.?- ]  ̣αν β
190⦿ Αρα̣ι̣(  )(*) [ -ca.?- ] α
Χε  ̣[ -ca.?- ]
Κ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Traces 2 lines
FrB,r,13
195ὁμοίως τῷ αὐτῶι σ̣ὺν ὧν ἔχει
Ἀπολλω(  ) ὧν ἀρ(γυρίου) (δραχμὰς) πα
(γίνονται) πα καὶ   ̣  ̣[ -ca.?- ]
εἰς συνκεφαλωσιν(*) τ (δραχμὰς) η
(γίνονται) ἀ̣ρ(γυρίου) (δραχμαὶ) φνε Χοιάκ
200ἄλλης λογηας τῶν αὐτῶν
προκιμένων ἀνδρῶν
ἀρ(γυρίου) δραχ(μ ) τια ἀρ(γυρίου) φι̣ε  ̣
/ γυμνασιαρχ\ω/(  ) μητροπόλεω̣ς̣ ἀρ(γυρίου) τ
ἐλάσσωμα ετηρῶν α(νδρῶν(?)) ρνθ
205ἀποκαταστήσεως ε  ̣υεχ̣υ
Ἀχιλλέως (δραχμὰς)   ̣  ̣ν̣
Μ̣α̣  ̣αις Οψ  ̣  ̣  ̣ λινου
- ca.16 - ζευ(  ) ι β
[ -ca.?- ]υτοις β
210[ -ca.?- ]  ̣ο̣γ̣οις β α  ̣  ̣  ̣  ̣
Traces 3 lines
FrC,r,14
Τῦβι ἄλλης λογηας (δραχμὰς) ι
215κατοίκων καὶ Ἑλλήνων
καὶ Αἰγυπτίων
Ἡρώ(δης) Ταψάιτος (δραχμὰς) β
Ἁρμιῦς Ὥρου β
Κολλούθης Αριται(  ) α
220υεἱὸς β
υεἱὸς Χώ(ρου) Πετεχ(νος) β
Κάστωρ Διονυ β
Ὧρος τέκτων α
υεἱὸς Ἀδρά(στου) Ποκᾶ(τος) β
225Ἰρανοῦφις Πετεχ(ῶνος) β
Σῖμος α
Ποκᾶς Κρου β
υεἱὸς   ̣
υεἱὸς α
230Ηρακρῆς(*) Παρ  ̣[ -ca.?- ]
Ὀρφεὺς [ -ca.?- ]
Ἡρ̣ώ(δης) Αρκοιρις [ -ca.?- ]
FrC,r,15
Πνεωρῶς Νουμ̣ή(νιος) α
Χ(ρος) Παρμενίω(νος) β
235Ἀπολλω(  ) Μενε̣λ̣α̣ β
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ] β
[ -ca.?- ] β
[ -ca.?- ]  ̣ β
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ β
240[ -ca.?- ] β
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ασπορ̣ε̣υ̣ β
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
245[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ β
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ν(  )   ̣  ̣[  ̣] α
[ -ca.?- ] α
[ -ca.?- ]  ̣ιας Αλμ  ̣(  ) α
[Πολ]υδεύκ(ης) Απ̣ερ(  ) α
250[ -ca.?- ] α
[ -ca.?- ]ρου Λάκου β
[ -ca.?- ]χω(ν) Αι  ̣  ̣ου(  ) β
[ -ca.?- ]  ̣ς Λακανους̣ β
FrC,r,16
Κικάις α
255Ἀρβωνυχο(ς) α
υεἱὸς β
Ἡρόδοτος Πτο β
Σενθεῦς Λεον α
Ἀβηοῦς β
260Πολέμω(ν) Τλαλ α
Ψενοβάστις Αλε β
Σώστρατ[ος] α
[ -ca.?- ] β
[ -ca.?- ] β
265Ξεν[ -ca.?- ] β
τέκτων α
υεἱὸς   ̣
υεἱὸς β
Ἡρώ(δης) σκεδιαζ  ̣[  ̣] β
270ἀδελφὸς β
Διόγνητος ἠπ(ητὴς) β
υεἱὸς β
Ψενοβά(στις) Ψῦρος β
Γαβινις β
275Ὧρος Κη  ̣[ -ca.?- ]α
[ἀ]δελφ[ὸς -ca.?- ]
FrC,r,17
Πετεῆσι(ς) λιν(όυφος)
υεἱὸς β
Ἀπολλω(  ) Χην β
280Ἀσκλᾶς α
Διομήδης α
Γαλέστη(ς) Ἀδρ(άστου) β
υεἱὸς β
Τηρίων α
285Γαλέστης Βη(σᾶτος) α
Ἀνιμους Ἀδρ(άστου) β
Ἀπολλω(  ) Προ(  ) β
Σίδηρος β
Ψενοβάστις β
290υεἱὸς α
Πτολλίων Ἀδρ(άστου) β
Δολης Δολης α
Γλαυκίας Νικᾶ α
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
FrD,r,18
295[  ̣]εσβισις δ
[  ̣]μος β
[  ̣  ̣  ̣]αεμεσις δ´
Πετεχῶν γρ(αφεὺς) δ
Ἄδραστος Λεωρις β
300Πα̣[ρ]μεν̣ίων δ
[Ἀλε]ξάνδρ(ου) δ
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣] δ
[ -ca.?- ] δ
[ -ca.?- ] δ
305[ -ca.?- ] δ
[ -ca.?- ] δ̣
306b[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δ
[ -ca.?- ] δ
[ -ca.?- ] δ
310[ -ca.?- ]  ̣  ̣ δ
FrD,r,19
Ἄδρα[στος -ca.?- ]
Σενθεῦ̣ς Πῖτις δ
Σωτήριχος Πριρις δ
Ψατῦμις ὀνηλάτη(ς) δ
315Πετεχῶν Παμῶτος β
Ἀνθαγόρας Ἦλις δ
Παντοενβης Παραμου(  ) δ
δ<ε>ίλης
Ἀμά̣[ρ]λης δ
320Δημῆτρις Κελάδου β
Πετεχῶν Παναευν(  ) δ
Περοβάστ̣[ι]ς̣ ἰατρ̣ὸς δ (ὧν)ἔχ<ε>ι ι β
Τρυφων(*) λίνυφος δ
Καλατύτης̣ Κήπαις δ
325[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ] δ
[ -ca.?- ]ς δ
[ -ca.?- Π]α̣σόις Ἱρηκλῆς(*) δ
[ -ca.?- ]ωνος δ
  ̣[  ̣  ̣]ς Νικοστράτου δ
330Κ[  ̣  ̣]ωνουφις Δαιταιτος δ
Γλαυκίας Νικάνωρ δ̣
ταριχευταὶ η
Ῥωμάις Αρ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ν  ̣  ̣
FrD,r,20
[ -ca.?- ]
335Ἁρμιῦσις γναφεὺς δ
Μενχῆς Πτέρωνο(ς) δ
Λάτης Λεωσις κερα(μεὺς) δ
Παιλευς δ
Γλαυκίας Ἀπολλω(  ) ἰατρὸ(ς) δ
340Ἁρφαῆσις Σενθέως δ
Λακάπις δ
Ὧρος Πόντου δ
πρόγονος Πετεμῖνις δ
υ(ὸς) Φυλάκου δ
345Θεόφαντος Ῥιγᾶς δ
Ἀμφωνυχος Σωσιθ(έου) δ
Λεόντις Κος δ
Νεφορῶς Τακιόιτος δ
Ἁρυώτης Ἀμεννέω(ς) δ
350Πετεχῶν Πίνις δ
Πολέμων Φιλω(  ) δ
υ(ὸς) Πετεῆσις̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
π̣[ -ca.?- ]
μ̣[ -ca.?- ]
355α̣[ -ca.?- ]
Γα[β]ι̣ν̣ι[ς -ca.?- ]
Αὔλαος [ -ca.?- ]
Φομβε[ -ca.?- ]
Πα[ -ca.?- ]
FrD,r,21
360[ -ca.?- ]
Ὧρος Ἁρπῶτο[ς] β
Ἀνθαγόρας Ἦλις δ
δ<ε>ίλης
Ἰρανοῦφις Πετεχῶ(νος) [ -ca.?- ]
365Ἑρμᾶς Πτολεμαίο̣υ̣   ̣
Εὐπόλεμος δ
υ(ὸς) Φομβῶς \νεώτερος/ Πεμσάις δ
Κύων Κήπαις δ
Διομήδης δ
370Ἀμμῶνις Παυσιμά(χου) δ
Πύρων χαλκεὺς δ
Πετεχ(ν) Ὥρου λίνυφος δ
Πετεχῶν Εὐβούλου δ
ιβ Φιλῶτας δ
375Παχῶς Κωφως δ
[υ]ἱ̣(ὸς) Ἁ[ρ]φαῆσις Παρήου(ς) δ
[  ̣  ̣  ̣] Σουχᾶτος δ
[ -ca.?- ]ν Διονυτᾶς δ
[ -ca.?- ]απεως
380[ -ca.?- ] Κεφαλᾶτος δ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ δ̣
FrD,r,22
Σαδ̣άλας Κυτοῦ(ς) δ
[ -ca.?- ] δ̣
[ -ca.?- ]πα[ -ca.?- ]
385[ -ca.?- Ψεν]οβάστις σχεδιαζου̣ δ
Πόντος δ
Πετεχ̣ῶ̣(ν) Π̣ε̣τ̣ε̣ακ δ
Κολλού[θ(ης)] ἀδελφὸς δ
Νεχθεμβῆς λαχα(νοπώλης) δ
390Πετεχ(ν) Κήπαις β
Ἁτρῆς σκυτεὺς β
Σενθεῦς Κήπαις β
[ -ca.?- ] Περοβάστεω(ς) δ
Πύρος δ
395Π̣ε̣τεχῶν Ταγῖτος(*) δ
Οπ̣λοπαδος υ δ
[ -ca.?- ]  ̣ος Παῶντις δ
[ -ca.?- ]  ̣υνευς πρόγονο(ς) δ
[ -ca.?- ]α Καλλικράτου δ
400[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δ<ε>ίλης
[ -ca.?- ]  ̣ν ἰατροῦ δ
405Ἡρακρῆ(ς)(*) Φι̣λ̣ώτου δ
ιγ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πο(  ) β
FrD,r,23
Πετεχῶν λαξὸς δ
Β̣ε̣λλῆς Ανωντις δ
410[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
Ποκᾶς Εὐάρχου β δ
Κρεῖος Σίλλου β δ<ε>ίλης
415ταριχευταὶ δ
Κόρσων ἠπητὴς δ
Ἀνθαγορίων Π̣ε̣ρίνθου δ
Πολιάντης δ
Ἀμμεννεῦς Πινδάρ(ου) δ
FrD,r,24
420ιδ
Πετεχῶν Σώτου β δ
Κολλούθη(ς) Αδαιτος δ
Πετενοῦφις Κήπαις β
Παυσᾶς αὐλητὴς δ
425Θνάις λίνυφος δ (ὧν) ἔχ<ε>ι β
Πτολλίων Ἁρφαῆσις δ
Σώστρατος χα(λκεὺς) υ
Γαλέστης Βησᾶτος δ
Ὡρίων Κόνδωνος β
430Ἀσκλᾶς — δ (ὧν) ἔχ<ε>ι β
Φομβῶς Πετεακης υ(ὸς) δ
Καλ̣αλᾶς Τεαπναῦτο̣ς̣ δ(ὧν)ἔχ<ε>ι β
δ<ε>ίλης
Ἡρακλῆς Αλλκινις β
FrD,r,25
435ι[ε]
Πέτων [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
440Ἰσχυρ[ -ca.?- ]
Αδραπε  ̣[ -ca.?- ]
FrE, 26
  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
445/ Ὡρ[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣
Τ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ι̣λις Μαχ\  ̣/( ) α
Σωτήριχ[ο]ς̣ Λαομε(  ) β
Μεγχῆς Αρ̣η̣ρηους β
Γᾶνις β
450υἱὸς α
Αμνισης β
Παῖμις β
  ̣  ̣[ -ca.?- ]ι̣λις β
ἀδελ̣φ[ὸ]ς β
455Πε  ̣  ̣  ̣ες Ὀνν(  ) β
Κ[ο]λ̣λούθ̣ου α
Ὧρος Μανρ̣(οῦς)
Σφαῖ̣ρας [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
FrE,r,27
460[ -ca.?- ]  ̣ Κ̣α̣λ̣λ̣ί̣π̣π̣(ου) β
[ -ca.?- Π]ετεχ(ῶν) Νιρήας β
[ -ca.?- Ὧ]ρος Λῆκις α
ἀδελφὸς α
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ων Παιδ(  ) β
465ἀδελφὸς β
υἱὸς Πεκρ(  ) α
Πετεακης χαλκ(εὺς) β
Χ(ρος) Ἑριέως β
Σενθεῦς Ἰχνα(λύκου) β
470Φομβῶς Τ̣α̣ῶ̣ς̣ α
υἱὸς Κεφάλων β
Π  ̣  ̣εις̣ Κεφα β
Πρώτης β
Ἁρπαῆ[σ]ις Σενθ(έως) β
475⦿ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ β
Π̣[ -ca.?- ] β
[ -ca.?- ] Πετεαρψε(  ) β
[ -ca.?- ] οἰκοδ(όμος) β
[ -ca.?- ] Ἀρτ̣ε̣`μ  ̣(  ) β
480[ -ca.?- ] β
FrE,r,28
Πμηις β
Πτολλί(ων) Καψ(  ) α
Ἀνθαγό(ρας) β
ἀδελφὸς β
485Ζήνω(ν) Κίσσ\α/ α
Ἡρακλέω(ν) λί(νυφος) α
ἀδελφὸς α
Πετεχῶνς Σπαρτᾶ β
Ἀνεμμους Κυ(  ) β
490Νααπαινὶς α
Μανρῆς β
Κολλούθης β
Πετεχ(ῶν) Ταλ(  )   ̣
Νεχθεμβ(ς) β
495Κολλοῦ\θ/(  ) λαχ(ανοπώλης) α
Πικοῦς α
Χ(ρος) Πατώμιο̣ς̣ β
Κολλοῦ\θ/(  ) Ταπμ(  ) α
Πετεχ(ῶν) Καλαμ(  ) β
500ἀδελφ[ὸς -ca.?- ] β
Α  ̣η  ̣[ -ca.?- ]
Α  ̣[ -ca.?- ]α̣
FrE,r,29
Ἡρακλῆς Ταβευτη α
ἀδελφὸς α
505Κύων α
υἱὸς Ἀρχῆμις β
υἱ(ὸς) Στρουθοῦ
Ἀρτέμω(ν) Πύρω(νος) β
Παᾶπις β
510Ἡρακλῆς Γαλῆτο(ς) β
Ἁτρῆς σκυτεὺς α
Ἀμμω(  ) αὐλη(τὴς) β
υἱὸς α
Τηρίων Εὔνους β
515Πετεχ(ῶν) Ὀννώφρ(ιος) β
Πανετβε(  ) Ἰρανού(φιος) β
Θεανουβέστις β
Ἀχιλλεὺς Ἀτρέω̣ς β
Ἁρσιῆσι(ς) βουκο(λος) β
520Ἡρας Νικοστρά(του) α
Νεχθεμβ(ς) Καλ(  ) β
Παυσᾶς αὐλη(τὴς) β
υἱὸς Λααμερ  ̣  ̣ β
Πετεακης Λ̣αβ α
525τ[α]ριχευταὶ ιδ τελ(  ) ζ (δραχμὰς) ιδ
(γίνονται) ἄν̣δ̣(ρες) ρδ̣
FrA,v,1
-ca.?-
FrA,v,2
ια Ἰσχυρίων(ος)   ̣  ̣δε  ̣  ̣πρωεί̣(*)  ̣  ̣  ̣  ̣π̣εδι̣
μ(οίως) ἄλλαι(*) χ(ιτῶνες) [γ]υνα̣(ικεῖοι)
δε̣ίλης ρκ
(γίνονται) τῆς ἡμέρας υπη
5η τιμῆς οἴνου (δραχμὰς) ιβ
  ̣  ̣ τὸ <ε>ἰσηγμ̣ένον ἀργ(υρίου) ροβ
καὶ καλκοῦ (δραχμὰς)   ̣η
δ<ε>ίλης (δραχμὰς) κ̣
(γίνονται) τῆς ἡμέρας (δραχμαὶ(?))   ̣
10ι πρωὶ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς)   ̣  ̣[ -ca.?- ]
δ<ε>ίλη[ς -ca.?- ]
(γίνονται) τῆ̣[ς ἡμέρας -ca.?- ]
ια πρω[ί -ca.?- ]
FrA,v,3
ιδ \ιδ/ πρω[ὶ] ἀργ(υρίου) [(δραχμ )] μδ
15ιε πρω[ὶ -ca.?- ]η
FrA,v,4
ι[ -ca.?- ]  ̣  ̣ωνι ϙβ ζ ⟦βουλουπαιου (δραχμ ) δ
FrB,v,1
16b -ca.?-
FrB,v,2
Ὧρος Πόντου
Ἄδρα(στος) Ἀ̣θ̣η̣ν̣ω(  ) υἱός
υεἱός
20Πετοσῖρις λαχ̣α̣ν̣η̣(  )
Πανετβεῦις Σενθέ(ως)
ἀδελφός
(γίνονται) [  ̣  ̣]ρς
υεἱ(ὸς) Π̣ε̣τεαρμ(τος)
25Μικ̣ί̣ων Ὡρίωνος
Θεόφι̣λ̣ος
  ̣εβεω̣ς
  ̣[ -ca.?- ]ϛ 𐅵
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]ϛ 𐅵
FrB,v,3
30Περοβάστις   ̣  ̣ατρος  ̣  ̣
υεἱός
Γαβ̣ι̣νις
υἱὸς Ἀχι(  )
Traces 2 lines
36ἀδελφός
Στίλβων̣
υεἱός
υ  ̣  ̣  ̣  ̣
40ἀδελφός
Παμ  ̣  ̣  ̣
FrB,v,4
41bTraces 12 lines
FrB,v,5
41cTraces 12 lines
FrD,v,1
λόγος ἱμα  ̣  ̣ου(*)
ὧν
Σ̣α̣β̣ε̣ίνου (δραχμὰς)   ̣
45  ̣  ̣  ̣  ̣εξανδρον̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
Ἰ̣σ̣κ̣υρίωνος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τιμῆς χι(τῶνος) γυναικ(είου) (δραχμὰς) - ca.38 - τιμῆς οιμουνου ι
(γίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) λϛ
FrD,v,2
τὸ [κα]θʼ ἓν τῶν ἐσχη(κότων) κ  ̣  ̣  ̣ον
50  ̣  ̣  ̣ μηνας (δραχμ ) ϛ
Ἰμούθη(ς) Ἡρα(  ) ϛ
Ἑστιῆς Θεοφ(  ) ϛ
Ἀνθαγόρας(  )   ̣  ̣  ̣  ̣ ϛ
Νικ(  ) Καπ  ̣  ̣  ̣
55ὥσ̣τ̣α̣ι̣(*) Ζηνᾷ ιβ
FrD,v,3
τὸ καθʼ ἓν \τῶν/ ἐνεχύ̣ρων
Δαμᾶς Κα Traces
60Χῶρος Σενθέως α̣ι̣κ̣ρ̣ο̣  ̣ν
/Κάστωρ Διομή(δου) ἱματιν(*)
Κριὸς χι(τῶν) ἀνδρην(*)
Ῥοδίππος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ  ̣  ̣  ̣κον
Ἁρφαῆσις Σενθέως ἱματιν(*)
65Ἡρωνδῆς Κόσμου ἱματιν(*)
Ἁτρῆς Φορήους ἀνδρη(  )(*)
(Ἄδρἁστος) Κοῦρις Ζ ἀνδρη(  )(*) παιδίου
Ψενοβάστις Σ  ̣  ̣  ̣ά̣ζου ἱματιν α[ν]δρ(  )η(*)
(Ἰμούθης Περοβάστεως χἱτῶν(?)) γυνα̣ικω̣(ν)(*)
70Καθα[ -ca.?- ](  )[ο]ἰκοδόμος χι(τῶν) γυναι<κων>(*) παιδίου
FrD,v,4
η_ ταριχευταί[ -ca.?- ]
Ἁρχιῶσις [ -ca.?- ]
ἀδελφός [ -ca.?- ]
Θεῦς [ -ca.?- ]
75Σαρα[πί]ων [ -ca.?- ]
Ειαι̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ FrA,r,6.70. l. Πετοσῖρις
^ FrB,r,12.186. corr. ex   ̣  ̣οδαις
^ FrB,r,12.190. or Αρλ̣ι̣(  ) (or Αρα̣ρ̣(  ) (αρα̣ρ̣(  ) corr. ex αρ  ̣ι̣))
^ FrB,r,13.198. l. συνκεφαλαίωσιν
^ FrC,r,14.230. l. Ηρακλῆς
^ FrD,r,19.323. l. Τρύφος
^ FrD,r,19.327. l. Ἡρακλῆς
^ FrD,r,22.395. l. Ταγῆτος
^ FrD,r,22.405. l. Ἡρακλῆ(ς)
^ FrA,v,2.1. l. πρωί
^ FrA,v,2.2. l. ἄλλοι
^ FrD,v,1.42. l. ἱματίου
^ FrD,v,2.55. l. ὥστε
^ FrD,v,3.61. l. ἱμάτιον
^ FrD,v,3.62. l. ἀνδρεῖος
^ FrD,v,3.64. l. ἱματίον
^ FrD,v,3.65. l. ἱματίον
^ FrD,v,3.66. l. ἀνδρεῖος
^ FrD,v,3.67. l. ἀνδρεῖος
^ FrD,v,3.68. l. ἱματίον ἀν[δ]ρεῖος
^ FrD,v,3.69. l. γυναικείος
^ FrD,v,3.70. l. γυναικείος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.