Papyri.info

sign in

bgu.16.2584 = HGV BGU 16 2584 = Trismegistos 23307DDbDP transcription: bgu.16.2584 [xml]

13 BC Herakleopolites

(hand 2)   ̣  ̣  ̣ εἴλ(ηφα) (ἔτους) ιζ Καί(σαρος) Μεχ(εὶρ) κε
(hand 1) Ἡ̣ρακ̣λ̣ε̣ί̣δ̣η̣ι̣ κ̣α̣ι̣ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λωνίωι τ̣ο̣ῖ̣ς̣ π̣α̣ρ̣ʼ Ε̣ἰ̣ρ̣η̣[ναίου τοῦ]
[πρὸς τ̣ῶ̣ι̣ ἐ̣ν̣νομίωι τ̣ο̣ῦ̣ Ἡρακλε̣ο̣π̣ο̣λ̣ί̣τ̣ο̣υ̣(?)]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5παρὰ [  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ρέωνος Traces
τ̣ῶ̣ν̣ ἀπὸ Τιλ  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣υ̣ τοῦ Κωίτου. ἀπογρά-
φομαι εἰς τὸ αὐτὸ (ἔτος) τὰ ὑπάρχοντά μοι πρό-
βατ̣α̣ [τέλεια] σύμμικτα Traces
Traces καὶ τοὺς ἐπακο̣λ̣ο̣υ̣θ̣ο̣ῦ̣ν̣-
10τας ἐπετ[ήου]ς ἄρνας ἐρίφους νεμόμεν[α]
ποτιζόμ[ενα] αὐλιζόμενα περὶ τὴν π̣ρ̣[ο-]
κειμένη[ν κώ]μ̣ην ενπτο[  ̣]κλ̣ω̣τ̣[ -ca.?- ]
δἰ ὅλου τοῦ [νο]μοῦ. ἐὰν φαίνηται κατα[χω-]
ρῖσαι τὴν ἀπογραφὴν ὡς καθήκει. ε̣ὐ̣τ̣ύ̣χ̣(ει)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.