Papyri.info

sign in

bgu.1.112 = HGV BGU 1 112 = Trismegistos 8886 = chr.mitt.214DDbDP transcription: bgu.1.112 [xml]

AD60/1 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.214] MChr214

ἀ[ντ]ί[γ]ραφον [ἀπ]ογρα[φ]ῆς.
Ἀμμωνίῳ [καὶ Σαραπ]ί̣ωνι(*) γ[υμ]να[σιαρ]χ(ήσασι)(*)
βιβλιοφύλαξι [τῆς ἐ]ν Ἀρσινοει[τ(ῶν) πόλ(ει)]
δημοσίας βιβ[λιοθήκ]ης
5παρὰ Πασόξεως το[ῦ](*) Παήσιος τοῦ Μυὸ(ς)
ἱερέως τῶν ἀ[πὸ] Καρανίδος τῆς Ἡρ(ακλείδου)
μερίδος. κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ κρατίστου
ἡγεμόνος Λευκίου Ἰουλίου Οὐηστείνου
προστεταγμένα ἀπογράφομαι εἰς
10τὴν ἐνεστῶσαν ἡμέραν τὰ ὑπάρχοντά
μοι ὄντα καθαρὰ ἀπό τε ὀφίλης(*) καὶ
ὑ[π]οθήκης καὶ παντὸς διεγγυήματος
ἐν τῇ προκειμένηι κώμηι πατρικὸν
τρίτον μέρος οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ ψειλοὺς(*)
15τόπους βίκων δύο ἡμίσους , οὓς ἠγόρα-
σα παρὰ Μεσοήριος τοῦ Νεκφερῶτ̣ος
τῶι ε (ἔτει) Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος
Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος
καὶ ἐν τῇ κώμηι οἰκίαν, ἣν ἠγόρασα
20παρὰ Ὀννώφ[ρ]ιος τοῦ Πετεοραίπιος
τῶι ϛ (ἔτει) Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος
Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος
ὅτι δʼ ἂν ἀπὸ το[ύτ]ων ἐξοικονομήσω
ἢ καὶ προσαγο[ρ]άσωι, πρότερο̣ν ―
25προσαγγελῶν̣, ὡς ἐκελευσθηι(*).
——

Apparatus


^ 2. BL 1.21 : [  ̣  ̣  ̣  ̣]ί̣ωι prev. ed.
^ 2. bgu 3 p.1 : γ[υμ]να[σιαρ]χ(ήσαντι) prev. ed.
^ 5. bgu 2 p.354 : Πα  ̣  ̣ξεν̣ε̣ι̣[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 11. l. ὀφείλης
^ 14. l. ψιλοὺς
^ 25. l. ἐκελεύσθη

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: bgu.1.115 [xml]

AD60/1 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.214] MChr214
[Reprinted in: chr.wilck.203] WChr 203

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.203 [xml]

AD 189 Arsinoiton Polis, Krokodilopolis, Ptolemais Euergetis
[Reprinted from: bgu.1.115] BGU 1,115

r,1
(hand 3) μθ
(hand 1) [Ἁρπ]οκρατίωνι τῷ [καὶ Ἱέρακ]ι βασ(ιλικῷ) γρ(αμματεῖ) Ἀρσι(νοΐτου) Ἡρακλείδου μερ[ίδος]
[π]αρὰ Ἡρώδου Ἥρω[νος τοῦ] Ἡρακλείδου μητρὸς Εἰρήνης ἀ[πὸ] τῆς μητροπόλεως
[ἀνα]γρα(φομένου) ἐπʼ ἀμφόδου Τα[μείων. ὑπά]ρχει μοι ἐπʼ ἀμφόδου Βιθυνῶν Ἄλλ[ων Τ]όπων δεκάτον
5[μέρο]ς οἰκίας, ἐν ᾗ κατ[οι]κ[ῶ καὶ ἀπογ]ρά(φομαι) ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰς τὴν τ[οῦ δι]ελ(ηλυθότος) κη (ἔτους) Αὐρηλίου
[Κομ]μόδου Ἀντωνείν[ου Καίσαρο]ς τοῦ κυρίου κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρ(αφὴν)   ̣  ̣  ̣ ἀπεγρ(αψάμην). καί [εἰμ]ι Ἡρώδης ὁ προ-
[γεγρ(αμμένος)] λαογρ(αφούμενος) γέρδιος (ἐτῶν) ν [καὶ τὴν] γυναῖκά μου οὖσαν καὶ ἀδελφὴν Εἰρήνην (ἐτῶν) νδ καὶ ἐ-
[ξ ἀμ]φοτέρων τέκνα Ἥ[ρωνα   ̣  ̣  ̣  ̣]ον (ἐτῶν) κθ καὶ Νεῖλον ἄλλον χρυσοχοῦ(ν) (ἐτῶν) κε καὶ Σαραπί-
[ωνα] ἀναγεγρα(μμένον) ἐν ἐπιγεγεν[η(μένοις) (ἐτῶν)   ̣ κ]αὶ Ἡρακλείδην (ἐτῶν) θ καὶ Εὐπορᾶν (ἐτῶν) ζ ἀμφοτέρους μὴ
10[ἀναγε]γρ(αμμένους) ἐν ἐπιγεγενημ(ένοις) κα[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν (ἐτῶν) κγ καὶ Νειλλιαῖναν οὖσαν τοῦ Ἥρωνος γυναῖκα
[(ἐτῶν)   ̣  ̣ κα]ὶ Θαϊ(*)σάριον (ἐτῶν) ιζ κ[αὶ τὰ τοῦ Ἥρ]ωνος καὶ τῆς Νειλλιαίνης τέκνα Ἡρώδην καὶ Τρύφωνα
[ἀμφο]τέρους δ[ί]δυμαγεν[εῖς μὴ ἀνα]γεγρα(μμένους) ἐν ἐπιγεγενημ(ένοις) (ἔτους) α καὶ τοῦ Νείλου γυναῖκα Θ[ε]ρμου-
[θάριο]ν Κάστορος τοῦ Ἥρ[ων]ος μ[η]τὸς Ἰ(*)σιδώρας ἀπὸ τῆς μητροπ(όλεως) (ἐτῶν) κθ καὶ ἐξ ἀμφοτ(έρων) τέκνα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣α (ἐτῶν) ιγ̣ [κ]αὶ Ἥρωνα [(ἐτῶν)   ̣] ἀμφ[ο]τ(έρους) μὴ ἀναγεγρ(αμμένους) ἐν ἐπιγεγενημ(ένοις) καὶ τὰ τοῦ [τε]τελ(ευτηκότος) μου ἀδελφοῦ
15[Ἡρακλε]ίδ[ου τέκ]να Ἥρω[να] μητρὸς Εἰρήνη[ς] ῥαβδιστὴν (ἐτῶν) λδ καὶ Ἀπί[ω]να μητρὸς τῆς
[αὐτ]ῆς ἐργάτην (ἐτῶν) κδ καὶ Ἡρακλείδην χρυσοχοῦν (ἐτῶν) ιθ καὶ Θαϊ(*)σάριο[ν] οὖσαν τοῦ Ἥρωνος
[γυναῖ]κα (ἐτῶν) ιζ καὶ ἐξ ἀμφοτ(έρων) θυγατέρα Σύραν (ἔτους) α. καὶ ἐνοίκους· Νεῖλον Δημητρίου τοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣ μητρὸς Θαϊ(*)σαρίου λαογρα(φούμενον) [ὀ]νηλάτ[η]ν (ἐτῶν) μδ καὶ τὴν τούτου γυναῖκα οὖσαν καὶ ἀδελ-
[φὴν Εἰ]ρήνην (ἐτῶν) νβ καὶ ἐξ ἀμφοτέρων υ(*)ἱὸν Κάστορα μὴ ἀναγεγρα(μμένον) ἐν ἐπιγεγενημ(ένοις) (ἐτῶν) η
20[καὶ τοὺς] τῆς προγεγρα(μμένης) Θερμουθαρίου ὁμοπατρίου καὶ ὁμομητρίου ἀδελφοὺς Ἥρωνα ῥαβδισ-
[τὴν λα]ογρα(φούμενον) (ἐτῶν) λδ καὶ Μέλαναν κηπουρὸν (ἐτῶν) λβ καὶ Ἥρωνα Ἡρακλείδ[ου τ]οῦ Ἥρωνος
[μητρὸ]ς Διδύμης λαογρα(φούμενον) ἐργάτην (ἐτῶν) κϛ καὶ τὴν τούτου ὁμοπ(άτριον) καὶ ὁμομή[τριον] ἀδελφὴν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ην (ἐτῶν) κγ, {πάντας} τοὺς π̣[λ]είους συναπογραφέντας μοι τῇ το[ῦ ιδ (ἔτους) Μάρκο]υ
[Αὐρ]ηλίου Ἀντωνίνου ἀπογρ(αφῇ) [ἐπὶ] τοῦ προκειμένου ἀμφόδου Ταμείω[ν. διὸ ἐπιδί]δωμι.
25(hand 2) [Ἡρώ]δης ἐπιδέδωκα. Ἁρποκρατ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(hand 1) [(ἔτους) κθ] Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντω[νίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].
r,2
(hand 3) ν
(hand 1) Ἁρποκρατίωνι τῷ καὶ Ἱέρακι βασιλ(ικῷ) γρ[(αμματεῖ) Ἀρσι(νοΐτου) Ἡρακλ(είδου) μερ(ίδος)]
παρὰ Σαραπάμμωνος Ἀπολλωνίο[υ τοῦ - ca.9 -]
μητρὸς Διδυμαρίου κατοίκου τῶ[ν Ϛυοε(*)]
5ἀ[ν]αγρα(φομένου) ἐπʼ ἀμφόδου Ταμείων. ὑπ[άρχει μοι ἐπʼ ἀμφό-]
δου Μοήρεως πλησίον τῆς πύλης   ̣[- ca.9 - οἰκία]
καινὴ καὶ αἴθριον καὶ αὐλὴ, ἐν ᾗ κατ[οικῶ καὶ καὶ ἀπογρ(άφομαι)]
ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰς τ[ὴν τοῦ διεληλυθό-]
τος κη (ἔτους) Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀ[ντωνίνου Καίσ(αρος)]
10τοῦ κυρίου κατʼ οἰκίαν ἀπογρ(αφὴν) ἐπὶ τ[οῦ αὐτοῦ ἀμφό-]
δου Ταμείων, ἐφʼ οὑς(*) καὶ τῇ τ[οῦ ιδ (ἔτους) κατʼ οἰκ(ίαν)]
ἀπογρ(αφῇ) ἀπεγρ(αψάμην). καί εἰμι Σαραπ[άμμων ὁ προ-]
γεγρ(αμμένος) κάτοικ(ος) ἐπικεκριμ(ένος) (ἐτῶν) ο κ̣[αὶ τὸν δοῦλ(όν) μου]
Αὐνῆν ὠνηθέντα ὑπʼ ἐμοῦ τῷ [  ̣ (ἔτει) - ca.9 -]
15ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀμφόδου Ταμεί[ων - ca.10 -]
ἀπογεγρ(αμμένον) τῇ τοῦ ιδ (ἔτους) κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπ[ογρ(αφῇ) ὑπὸ τῶν δεσποτ(ῶν) ?,]
ἀποδομένων μοι αὐτῶν κατὰ μ[ὲν τὸ (τρίτον) μέρος]
Κρονίωνος Κρονίωνος τοῦ Ἡρα[κλείδ(ου) μη(τρὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ τῶν τούτου ἀδελ(φῶν) ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ [ἀμφόδου Ταμεί-]
20ων, κατὰ δὲ τὸ λοιπ(ὸν) (δίμοιρον) μέρος Ἡρω[- ca.10 -]
τοῦ καὶ Τούρβωνος τοῦ Ἥρωνος μητ(ρὸς) [- ca.9 -]
καὶ τῶν τούτου ἀδελφῶν ἐπʼ ἀμφόδου Γ[υμνασίου. καὶ ἡ]
θαγάτηρ(*) μου Διδυμάριον ἀπεγρ(άφη) ὑπὸ τ[οῦ - ca.11 -]
Ἀχιλλέως Ἀπολλωνίου ἐπʼ ἀμφόδου Γυ[μνασίου σὺν τοῖς]
25γεναμένοις ἐξ ἀλλ(ήλων) υἱοῖς Οὐαλερίῳ καὶ [- ca.10 -]
[διὸ ἐπι]δίδωμι. (hand 2) Σαραπάμμων Ἀπο[λλωνίου ἐπι-]
[δέδωκα]. Τύραννος Ἥρωνος ἔγραψα ὑπὲ[ρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου].
(hand 1) [(ἔους) κθ Αὐ]ρηλίου Κομμόδου Ἀντωνίνου Κ[αίσαρος τοῦ]
[κυρίο]υ Παῦνι.
v
[Τ]α̣μ̣(είων).

Apparatus


^ r,1.11. θαϊσαριον papyrus
^ r,1.13. ϊσιδωρασ papyrus
^ r,1.16. θαϊσαριο[ν] papyrus
^ r,1.18. θαϊσαριου papyrus
^ r,1.19. ϋιον papyrus
^ r,2.4. cf. BL 3.8 : ἀπὸ τῆς μητροπόλεωσ prev. ed.
^ r,2.11. l. οὗ
^ r,2.23. l. θυγάτηρ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: bgu.1.113 [xml]

AD60/1 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.214] MChr214
[Reprinted in: chr.wilck.458] WChr 458

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: bgu.1.114 [xml]

AD60/1 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.214] MChr214
[Reprinted in: chr.mitt.372] MChr 372

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.458 [xml]

AD 140 ?
[Reprinted from: bgu.1.113] BGU 1,113

r
ἐκ τόμου ἐπικρίσεων Γαίου Ἀουιδίου Ἡλιοδώρου γενομένου ἡγεμόνος, οὗ προγραφή· οἱ ὑπογεγραμένοι(*)
οὐετρανοὶ στρατευσάμενοι ἐν εἴλαι[ς] κ[αὶ] ἐν σ[π]είραις καὶ ἐν κλάσσαις δυσὶ Μεισηνάτῃ καὶ Συριακῇ
ἐπιτυχόντες σὺν τέκνοις καὶ ἐγγόνοις τῆς Ῥωμαίων πολειτίας(*) καὶ ἐπιγαμιαν(*) πρὸς γυναῖκας,
ἃς τότ[ε] εἶχον, ὅτε αὐτοῖς ἡ πολει[τ]ία(*) ἐδόθ[η], ἢ εἴ τινες ἄγαμοι εἶεν, πρὸς ἃς ἐὰν μεταξὺ ἀγάγωσι,
5τ[ο]ῦ μ[έ]χρι μιᾶς ἕκα[στο]ς, ἔτι δὲ κ[αὶ] ἕτ[ε]ροι οὐε[τρ]ανοὶ οἱ χωρὶς χαλκῶν καὶ ἕτεροι οὐετρανοὶ
[καὶ] αὐτο[ὶ ἐ]πιτυχόν[τ]ες μόνοι τῆς Ῥωμαίω[ν] πολειτίας(*), ὁμοίως δὲ καὶ Ῥωμαῖοι καὶ ἀπ̣ε-
λ̣[εύθ]ερο[ι] καὶ δοῦλ[ο]ι καὶ ἕτεροι παρεγένο[ντ]ο πρὸς ἐπίκρισ[ιν] Γαίου Ἀουιδίου Ἡλιοδώρου
ἐ[πάρχου Αἰγ]ύπτ[ο]υ ἀπὸ τῆς πρ[ὸ] ιε καλανδῶν Μ̣[αρτίω]ν̣, ἥτι[ς ἐστ]ὶ [το]ῦ [Μ]εχεὶρ κα, ἄ[χρι τ]ῆς π̣[ρὸ ιζ]
[καλανδῶν Ἰου]νίων̣, [ἥτι]ς ἐστὶν μ[ηνὸς Παχὼν] κα τοῦ ἐνεστῶτος γ (ἔτους) Αὐτοκράτορος
10[Καίσαρος Τ]ίτου Αἰλί[ου Ἁδριανοῦ Ἀν]τωνε[ίν]ου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς. ἃ δὲ παρέθεντο δικαιώμ(ατα)
[- ca.11 -]ιω̣νατ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ χιλιάρχ]ῳ [λ]ε̣γει[ῶν]ος(*) β Τραιανῆς Ἰσχυρᾶς, ἑκάστῳ ὀνόματι παράκ(ειται).
μ[εθʼ (ἕτερα) σελίδ]ων η [- ca.17 -]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ βουλόμενος παρεπιδημεῖν πρὸς καιρὸν
[ἐν νομῷ Ἀρσινο]είτῃ [- ca.23 -]  ̣θ̣[- ca.10 -]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
ἀντίγρα(φον) ἐπικ[ρ]ίσ[εως   ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.12 -]
15οὐετρανοῦ καὶ   ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣
θυγατρὸς αὐτοῦ

Apparatus


^ r.1. l. ὑπογεγραμμένοι
^ r.3. l. πολιτείας
^ r.3. l. ἐπιγαμίας
^ r.4. l. πολιτεία
^ r.6. l. πολιτείας
^ r.11. l. λεγιῶνος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.mitt.372 [xml]

IIspc ?
[Reprinted from: bgu.1.114] BGU1,114,1

1rp
[- ca.22 -]ει̣[  ̣  ̣]τος καὶ αὐτὸν
ἔ̣χ[ει]ν περί τινων πρὸς αὐτήν, Λοῦπος εἶπεν· περὶ
[- ca.23 -] τὸν στρατηγὸν
τῆ[ς] πόλεως κριτή[ν σοι] δ[ίδ]ωμι.
——
5(ἔτους) κ Θε̣οῦ Τραιανοῦ Τῦβι δεκάτῃ.
Λουκ̣ίας(*) Μακρίνας διὰ Φανε̣ί̣ου ῥ[ήτ]ορος εἰπούσης
ἀπαιτεῖν παρακαταθήκην ἐξ ὑπαρχόντων
Ἀντωνίου Γερμανοῦ στρατιώτου τετελευτηκό-
τος Λοῦπος εἶπεν· νοοῦμεν ὅτι αἱ παρακα-
10ταθῆκαι προῖκές εἰσιν. ἐκ τῶν τοιούτων αἰτιῶν
κριτὴν οὐ δίδωμι. οὐ γὰρ ἔξεστιν στρατιώτην
γαμεῖν. εἰ δὲ προῖκα ἀπαιτεῖς, κριτὴν διδο̣ὺ̣[ς](*)
δόξω πεπεῖσθαι νόμιμον εἶναι τὸν γάμον.
——
ἐξ ἀναπομπῆς Μαμερτείνου·
15(ἔτους) ιη Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίου [Φ]αμενὼθ α, {α} ἐν
Κόπτῳ, Χθινβόις πρὸς Κάσι[ο]ν Γεμέλλον
[ἱ]ππέα Βουκοντίων ἐπ[ὶ] παρ[όν]τι τῷ [π]α[τ]ρὶ
[αὐ]τῆς Ὀρεστοοῦφι. Ἀπολιναρίου ῥήτορος εἰπόν-
τος ὀφειλομένων ὑπὸ Γεμ[έ]λλ[ο]υ Τινβόιδ̣[ι]
20δραχμάς(*) ἑπτακοσιας(*) κατὰ διαγ[ρ]αφὴν με-
τειέ[ν]αι(*) τοῦτον ἀκολούθως τῇ διαγρα[φ]ῇ,
Ἀλεξάνδρου καὶ Ἡρακλείδου ῥ[ητ]όρω[ν ἀ]ποκρι-
ναμένων Χθινβόιν ὡς γεγ[α]μημέν[ην] αὐτῷ
ἀπαιτεῖν αὐτὸν βούλεσθαι προοῖ[κ]α(*) [ἣ]ν ἀπ[ο-]
25δέδωκεν αὐτῷ μήτε δ[υ]να[τ]αι(*) λαβ̣εῖ[ν]
2rp
ἀπηγορευομένου(*) στρατι[ώταις ἑλέσθαι]
γυναῖκες(*), τὸν δὲ πατέρα α[ὐτῆς ἐπιτρο]πεύ-
σαντα αὐτοῦ λογοτεθηθή[ντα](*) [πρὸς αὐ]τὸν
προεῖσθαι αὐτῷ γράμματα ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ρη-
5κέναι ἐν τούτῳ λογο̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] περὶ
προοικὸς(*) πι[σ]τευθεῖσα τ̣ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πο̣ τοῦ
μετάλλου οἴκημα ἐκτ̣ε̣π̣ρ̣ο̣θ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣α αὐ-
τοῦ καὶ ἄλλα πλεῖστα κα[ὶ πε]ρὶ τ[ῆς ὑ]φαιρέ-
σεως <τὴν> ἐνκαλουμένην [  ̣  ̣  ̣]ειλ[ηγ]έναι τὴν
10τοῦ λόγου τάξιν, δε̣ῖ̣σθ̣αι οῦ̣[ν] ἃ ὑφείλατο
ἐπαναγκασθῆναι ἀ[ν]τ̣α̣[π]οδοῦναι,
τοῦ συνηγοροῦντος [  ̣]ε̣  ̣[ν] τι προενεγ-
καμένου μηδὲν μὲν αὐ[τ]ὴν ὑφῃρῆ̣σθαι
τοῦ Γεμέλλου, δε[δ]ανεικέν[α]ι̣ δὲ αὐ[τ]ῷ
15κατὰ δύ[ο δ]ιαγραφὰς [τ]ὰς ἑπτ[α]κοσίας δρ[α-]
χμάς, κατὰ μὲν πρώτη[ν] σξ κατ[ὰ] δ[ὲ]
δευτέραν υμ, καὶ ο̣ὐ̣χ ὡ[ς ἄνδρα] ἀ̣λ̣λ̣ʼ ὡς
ὑπόχρεον ταύτας ἀπαι[τεῖν, ἀνα]γνωσ-
θεισῶν τῶν διαγραφῶ[ν ὁ ἱερεὺς] καὶ
20ἀρχιδικαστής. στρα[τι]ώ[ταις μὲν ἀπηγό-]
ρευται γυναῖκας ἑλ̣[έσθαι -ca.?- ]
δὲ αὐτοὺς οὐδὲ εις  ̣[ -ca.?- ]
μὴ περιεχούσης τῆς [δευτέρας διαγρα-]
φῆς εἰς προοικὸς(*) [λόγον ἀναφέρεσ-]
25θαι τὰς υμ, α[ -ca.?- ]
3
ταύτας αὐτῇ ἀποδ[οῦναι],   ̣  ̣α̣ δε κατὰ τὴν δευ-
τέραν διαγραφὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ο  ̣  ̣ι τῶν σξ κρα-
τεῖσθαι οὐ δύναται, [π]ροοικὸς(*) δίκαια τού-
των ἐχουσῶν. [Γ]εμέλλου ἀξιοῦντος
5τηρηθῆναι αὐτῷ [λόγο]ν τῆς ὑφαιρέσεως πρὸς
τὴν Χθινβόιν   ̣λ̣[  ̣  ̣  ̣], Οὔλπιος Ἀσκληπιά-
δης γενόμενος ἔπαρχος σπείρης δευτέρας
Ἱ[σπ]α[ν]ῶν ὁ ἱερεὺς κα[ὶ] ἀρχιδικαστής· ἐάν
τ̣[ι]να[ς] ἐναργεῖς ἀποδ[εί]ξεις ἔχῃς,
10ἐὰν ἐπενέ[γ]κῃς, ἀκούσομαί σου(*).
(ἔτους) [ι]η̣ Τραιανοῦ Φαῶφι ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι. Λονγίνου
Υ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ου εἰπόντος Ῥωμα[ῖ]ον ἑαυτὸν ὄντα ἐστρα-
[τεῦσθαι ἐν] σπείρῃ πρώτῃ Θηβαίων ὑπὸ Σε-
ουῆ[ρον], συνῳκηκέναι δὲ ἐν τῇ στρατείᾳ
15γυν[αι]κὶ Ῥωμα[ί]ᾳ ἐξ ἧς πεπαιδοποιῆσθαι
Λον[γε]ῖ̣ν̣[ο]ν Ἀπολινάριον καὶ Λονγείνιον Πομ-
πώ[νι]ον οὕσπερ ἀξιοῖ ἐπικριθῆναι,
Λοῦπ[ος] λαλήσας μετὰ τῶν νομικῶν εἶπεν·
[ἐπεὶ σεσ]ή[μα]ν̣ται(*) ο̣ἱ παῖδες ὡς ἐκ Ῥωμαίας
20[γεγενημέ]νοι, σὺ αὐτοὺς καὶ̣ θ̣[έ]λει[ς] ἐξ ἐπι-
[κρίσεως νομί]μους(*) καταλείπειν, νόμιμον
δὲ π̣α̣τ̣έρα αὐτῶν ποιεῖν οὐ δύνομα[ι](*).
4
(ἔτους) ιη Τραϊ(*)ανοῦ Παῦνι ι.
Χρώτιδος διὰ Φιλοξένου ῥήτορος εἰπούσης
ἀστὴν ἑαυτὴν οὖσαν συνεληλυθέναι Ἰσιδώ-
ρῳ ἀστῷ, μετ[ὰ τ]αῦτα δὲ στρατευσαμένου ἐκείνου
5ἰς(*) χώρτην ἐσχηκέναι ἐξ αὐτοῦ υἱὸν Θεόδω-
ρον περὶ οὗ ἐντυγχάνει ἀξιουσαν(*) εἰ(*) ἠμε-
λήθη ἀπαρχὴν αὐ[τ]οῦ ἀποτεθῆναι, ὅτι δ̣ὲ̣ υἱός
ἐστιν ἐκείν[ο]υ̣ ἐγ(*) διαθήκης ἣν ἔγραψε φανε-
ρὸν ε[ἶ]ναι, κληρονόμον γὰρ αὐτὸν τῶν ἰ(*)δίων ἀπολε-
10λοιπέναι, ἀναγνωσθείσης διαθήκης Ἰουλίου
Μαρτιαλίου στρατιώτου σπείρης πρώτης Θη-
βαίων, vac. ? Λοῦπος λαλήσας μετὰ τῶν
φίλων εἶπεν· οὐκ ἐδύνατο Μαρτιά[λιος]
στρατευόμενος νόμιμον υἱὸν ἔχειν,
15κληρονόμον δὲ αὐτὸν ἔγραψεν νομί[μως].
——
(ἔτους) ε Ἀντωνείνου τοῦ κυρίου ἐπαγομένων γ.
προσελθόντων Ὀκταουίου Οὐάλεντος καὶ Κα-
σίας Σεκούνδης πρὸ μιᾶς ὑ(*)περτεθέντω[ν],
Εὐδα[ί]μων βουλευσάμενος σὺν τοῖς παρο[ῦ]σι
20εἶπεν· καὶ ἐχθὲς εὐθὺς τῶν ὑ(*)πομνη[μ]ά-
των τοῦ κρατίστου Ἡλιοδώρου ἀναγνω[σθ]έν-
των καὶ τῆς αἰτίας διʼ ἣν ὑ(*)περέθετ[ο] δή[λ]ης
5
γενομένης ἰδεῖν περὶ ἀπηγορευ[μέν]ω̣ν̣ πράγματος
ἐντυχοῦσαν τὴν μητέραν(*) τὴν τοῦ [παι]δ̣ὸ̣ς̣ τούτου,
καὶ σήμερον ἐντυχὼν τοῖς ἰς(*) τοῦτο δ̣[ι]αφέρουσιν πρά-
γμασιν βεβαιῶ ὃ ἐχθὲς ὑπελάμ[βα]νον. ἐξερχομέ-
5νου εἴτε ἐν τάξει εἴτε ἐν σπείρᾳ εἴτε [ἐ]ν εἴλῃ ὁ γεννη-
θεὶς οὐ δύναται εἶναι νόμιμος υ(*)ἱὸς. ⟦μη⟧ μὴ ὢν δὲ
νόμιμος υἱὸς τοῦ πατρὸς ὄντος Ἀλεξανδρέως Ἀλε-
ξανδρεὺς οὐ δύναται εἶναι. ὁ παῖς [ο]ὗτος γεγέννη-
ται(*) τῷ Οὐάλεντι στρατευομένου(*) ἐ[ν] σπείρᾳ· ὀθνεῖος
10αὐτοῦ ἐστιν· εἰσαχθῆναι ἰς(*) τὴν πολειτείαν(*) τὴν Ἀλεξαν-
δρέων οὐ δύναται. καὶ προσέθηκεν· ἐχθὲς ἔφης
ἄλλους ἐσχηκέναι παῖδας· ποίας ἡ[λ]ικίας εἰσίν, πότε
ἐγεννήθησαν; Ὀκταούιος Οὐάλης ἀ[πε]κρείνατο(*) ⟦  ̣⟧
ὁ εἷς νῦν, ὁ εἷς δὲ προγενέστερός ἐστ[ιν.] Εὐδαίμων
15εἶπεν· ὁ προγενέστερος ποῦ σοι σ[τρα]τ[ε]υομ[έ]νῳ
ἐγένετο; Οὐάλης ἀπεκρείνατο(*) ἐ[ν] χώρτῃ καὶ οὗ-
τος ὁ μεικρότερος(*). Εὐδαίμων εἶπεν· ἴσθι
καὶ ἐκείνους τῆς αὐτῆς τάξεως τούτῳ ὄντας.
Ἔνια ἀπαράβατά ἐστιν. Οὐάλη[ς] εἶπεν· ἄρτι, ἐὰν γένηταί με ἀποδημεῖν, σὺ αὐτός μ[οι] ὑπογράψεις
20διʼ ἐπιτρόπου ἀπολαβεῖν με τὰ δίκ[αι]α. τί ἠδίκησαν
οἱ παῖδες; Εὐδαίμων ε[ἶ]πεν· [εὔ]η̣θες π[ε]π̣οίηκα
διὰ πολλῶν εἰπὼν ὃ ἐδυνάμη[ν]   ̣  ̣τ̣ευσαι ἐν ἐ-
λαχίστῳ. ἐπιδὴ(*) τοίνυν ἐπιχειρεῖς τοῖς ἀδυνάτοις,
οὔτε οὗτος οὔτε οἱ ἄλλοι υἱ̣ο̣ί̣ σ̣ο̣υ Ἀ[λε]ξανδρέων
25πολεῖταί(*) εἰ[σι]ν.
6
ἰδίου λόγου Ἰουλιανοῦ.
ἔτους κ Ἁδριανοῦ τοῦ κυρί[ου] Ἁθὺρ κε.
Σαραπίωνος Ἀπολλωνίου καὶ Ἀμοισοισᾶ Ἡλιοδώρου [κα]τηγορούντων
Κορνηλίας διʼ Ἀπολλωνίου [π]ρεσβυτέρου ῥήτορος ὡς ἐπικρατούσης
5ἀνδραπόδων ζ καταγραφένων α̣ὐτῇ ὑ(*)πὸ ⟦Ἰουλίου⟧ Ἀκουτιανοῦ
ἀκ̣ληρονομήτου ἐν τῷ τῆς συνβιώσεως χρόνῳ, καὶ Θέωνος
ῥήτορος παριστα⟦  ̣  ̣⟧μένου [τ]ῇ Κορνηλίᾳ φάσκοντος γ̣ά̣μ̣ον νόμιμον
μὴ̣ [γ]εγονέναι, στρατευομέ[ν]ῳ γὰρ συμβεβληκέναι τῷ Ἀκουτιανῷ
καὶ τὰ ἀνδράποδα ταύτη̣ν ἐωνῆσθαι, ἀναγεινώσκοντός(*) τε
10ὠνὴν Μούσης σὺν ὑποτιτθικῷ ἐπὶ τοῦ δωδεκάτου ἔτους καὶ
Δάφνης ἐπὶ τοῦ ιθ, οἰκογενείας δὲ Θρεπτοῦ καὶ Συντρόφου,
φ[ά]σκοντος δ̣ὲ̣ Ὡρείωνος ῥήτορος παρισταμένου αὐτῇ
Σ[εου]ῆρον ὑ(*)ποτίτθιον ἔ̣[τι εἶ]ναι ἐκ Μούσης γενόμενον, Ἐλπι-
δηφόρου δὲ οἰκογένειαν ⟦δὲ⟧ μ̣[ὴ] ἔχειν, τοῦτο δὲ ἐπὶ πολλῶν φιλεῖν
15γενέσθαι, μ[ὴ] γὰρ παί[δων](*)[ ο]ἰκογενείας τάσσεσθαι, Ἰουλιανός·
τὸ μετὰ τὴν σ[τ]ρατεί[αν ὠνη(?)]θὲν ἀνδράποδον καὶ οὗ μὴ ἐπή-
ν̣ε̣[γ]κας οἰκογένειαν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ται [ε]ἰς τ̣ὸ̣ν̣ κυριακὸν λόγον τὰ ἄλλα
σοι ἀνίημι. ἀξιούσης αὐτῆς ἀποδοθῆναι τάλαντον
ὃ ἔσχεν παρʼ αὐτῆς Ἀκουτιανὸς ἐν παρακαταθήκῃ καὶ ἀνα-
20γινωσκούσης τὰ γράμματα, τοῦ δὲ κατηγόρου λέγον-
τος τοῦτο εἶναι τὸ γαμικὸν συμβόλαιον, του(*) γὰρ στρατευομένους
οὕτ̣ω συμβάλλει[ν], Ἰουλιανός· τὸ ἀναγνωσθὲν δάνειον
ἐκβάλλω ἐκ παρανόμου γάμου γενόμενον.

Apparatus


^ 1rp.6. BL 8.226 : Λου[κ]ίας prev. ed.
^ 1rp.12. BL 8.226 : δίδωμ̣[ι] prev. ed.
^ 1rp.20. l. δραχμῶν
^ 1rp.20. l. ἑπτακοσίων
^ 1rp.20-21. l. με|τιέναι
^ 1rp.24. l. προῖκα
^ 1rp.25. l. δύνασθαι
^ 2rp.1. l. ἀπηγορευμένου, corr. ex αποπορευομενου
^ 2rp.2. l. γυναῖκας
^ 2rp.3. l. λογοθετηθέ[ντα]
^ 2rp.6. l. προικὸς
^ 2rp.24. l. προικὸς
^ 3.3. l. προικὸς
^ 3.10. corr. ex ⟦ο⟧σου
^ 3.19. BL 2.2.90 :   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η[  ̣  ̣]ν̣ται prev. ed.
^ 3.20-21. BL 2.2.90 : ἐπι[- ca.9 -]μους prev. ed.
^ 3.22. l. δύναμαι
^ 4.1. τραϊανου papyrus
^ 4.5. l. εἰς
^ 4.6. l. ἀξιοῦσα
^ 4.6. corr. ex ε⟦ντ⟧ι̣
^ 4.8. l. ἐκ
^ 4.9. ϊδιων papyrus
^ 4.18. ϋπερτεθεντω[ν], papyrus
^ 4.20. ϋπομνη[μ]α papyrus
^ 4.22. ϋπερεθετ[ο] papyrus
^ 5.2. l. μητέρα
^ 5.3. l. εἰς
^ 5.6. ϋιοσ. papyrus
^ 5.8-9. corr. ex γεγενη⟦θε⟧ται
^ 5.9. l. στρατευομένῳ
^ 5.10. l. εἰς
^ 5.10. l. πολιτείαν
^ 5.13. l. ἀπεκρίνατο
^ 5.16. l. ἀπεκρίνατο
^ 5.17. l. μικρότερος
^ 5.23. l. ἐπειδὴ
^ 5.25. l. πολῖταί
^ 6.5. ϋπο papyrus
^ 6.9. l. ἀναγιγνώσκοντός
^ 6.13. ϋποτιτθιον papyrus
^ 6.15. BL 2.2.90 : παῖ[δας ἐξ] prev. ed.
^ 6.21. l. τοὺ<ς>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.