Papyri.info

sign in

p.dion.11 = HGV P.Dion. 11 = Trismegistos 3094 = chr.mitt.26



DDbDP transcription: p.dion.11 [xml]

108BC Hermoupolis Magna
[Reprinted from: chr.mitt.26] PRein1,18;MChr26

r
Ἀσκληπιάδ̣ει συγγενεῖ καὶ στρατηγῶι
παρὰ Διονυ̣σ[ί]ο̣υ τοῦ Κεφαλᾶ βασιλικοῦ γεωργοῦ
τῶν ἐκ κώμη̣ς Τήνεως τῆς καὶ(*) Ἀκώρεως
τοῦ Μωχίτου̣. διὰ τὰς ἐπὶ τοῦ πράγματος ὑπο-
5δειχθησομ̣έ[ν]ας αἰτίας γραψαμένου ἐμοῦ τε
καὶ τῆς μη̣[τρ]ός μου Σεναβολλοῦτος Ἀδμή-
τῶι τῶι καὶ Χ̣εσθώτηι τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς
κώμης συγ̣γ̣ρ̣αφὴν δανείου διὰ τοῦ μνημο-
νείου πυρῶν̣ (ἀρταβῶν) ρν ἐν τῶι θ (ἔτει), οὐ μόνον,
10δʼ ἀλλὰ καὶ ἐθέμ̣ην αὐτῶι̣ ἐν πίστει καθʼ ὧν
ἔχω ψιλῶν τό̣π̣ων συγγραφ̣ὴν ὑποθήκης·
ὁ ἐγκαλούμεν̣ο̣ς ἐγκρατὴς̣ γενόμενος
τῶν συναλλάξ̣[ε]ω̣ν οὐθὲν τῶν διασταθέντων
μοι πρὸς αὐτὸ̣ν̣ ἐπὶ τέλος ἤγαγεν, ὧν
15χάριν οὐκ ὀλί[α] μοι βλάβη διʼ αὐτὸν παρη-
κολούθησεν· κ̣[α]ὶ̣ νῦν δʼ ἐπʼ ἀδίκου στάσεως
ἱστάμενος, συν̣ορῶν με περὶ τὴν κατα-
σπορὰν ἧς γεω̣ρ̣γῶ γῆς κατασχολούμενον,
καταδρομάς μο̣υ ποιούμενος οὐκ ἐᾷ <με> πρὸς
20τῆι γεωργίᾳ γίν̣εσθαι παρὰ τὰ περὶ ἡμῶν
τῶν γεωργῶν δι̣ὰ̣ πλειόνων προστετα-
γμ̣ένα· ὅθεν τῆ̣[ς γ]ῆς ἐ̣κφ̣υ̣[γεῖ]ν κινδυνευ-
ού̣σης ἠνάγ̣κ̣α̣σ̣μαι, ἐπ̣ὶ̣ τ̣οῦ̣ παρόντος
οὐ δυν̣άμενος π̣ρὸς αὐτὸν περὶ τῶν συν-
25αλλαγμάτων δ[ι]αδικεῖν, τὴν ἐπὶ σὲ κατα-
φυγὴν ποιήσασθ̣αι. ἀξιῶ, ἐὰν φ̣αίνηται,
συντάξαι πρὸ π̣ά̣ντων μὲν γράψαι τῶι τῆς
Ἀκώρεως ἐπιστ̣[ά]τ̣ει μὴ ἐπιτρέ̣πειν τῶι
ἐγκαλουμένω̣ι̣ μήτʼ ἐμὲ μή̣τε τὴν
30μητέρα μου πα̣ρενοχλεῖν, δοῦναι
δʼ ἐμοὶ τὰς πίστε̣ις διʼ ἐγγράπτω̣ν, μέχρι τοῦ
ἀπὸ τῆς κατασπ̣ορᾶς γενόμενόν με
συστήσασθαι αὐ̣τῶι τὸν περὶ ἑκάστων
λόγον· τούτου δὲ̣ γενομένου οὐθ̣ὲν τῶν τῶι
35βασιλεῖ χρησίμ̣ω̣ν διαπεσεῖται, ἐγώ τʼ ἔ-
σο̣μ̣αι ἀντειλη̣μ̣μένος.
εὐτύχει.
(hand 2) Βίαντι· ε[ἰ ἔ]σ̣τ̣ι̣ βα̣σιλικὸς
γεωργός, [π]ρ̣ονοηθῆναι ὡς
40ἀπερίσπα̣[στ]ο̣ς̣ κατασταθήσεται
μέχρι ἂν [ἀπὸ] τ̣οῦ σπόρου
γένηται.
(ἔτους) ι Θῶυθ κδ.
v
(hand 3) Διονυσίου
45☓ Βίαντι.

Apparatus


^ r.3. corr. ex κωα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: bgu.1.153 [xml]

AD152 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.26] 115-29=MChr261

ἔτους πεντεκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρ[ος Τίτου]
Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβ[οῦς]
μηνὸς Ξανδικοῦ κδ Μεχεὶρ κδ ἐν Διονυσιάδι τ[ῇ]
πρὸς τοῖς Χαλκωρ[υ]χίο[ι]ς τῆς Θεμίστου μερίδος τοῦ Ἀρσιν[οείτου]
5νομοῦ. ὁμολογεῖ Διδύμη Πετεσούχου τοῦ Παποῦτος [ἀπὸ]
κώμης Διονυσιάδος ὡς ἐτῶν πεντήκοντα ἄσημος [με-]
τὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Ἀγχορίμφιος τοῦ Πάπου ὡς ἐτῶν ἑξ[ή-]
κοντα οὐλῇ δακτύλῳ πρώτῳ χιρὸς(*) ἀριστ(ερᾶς) Ἁρπαγά[θῃ] ὡ[ς]
ἐτῶν ἑξήκοντα οὐλῇ ὀφρύει(*) δεξιᾷ, καὶ Σαταβοῦ[τι ὡς]
10ἐτῶν πεντήκοντα οὐλῇ πήχει ἀριστερῷ, ἀμ[φοτέροις]
Σαταβοῦτος τοῦ Ἁρπαγάθου ἀπὸ κώμης Σοκνοπαί[ου Νή-]
σου Ἡρακλείδου μερίδος πεπρακέναι τὴν ὁμολογο[ῦσαν]
Διδύμην τῷ Ἁρπαγάθῃ καὶ Σαταβοῦτι κοινῶς ἐξ [ἴσου]
ἀπὸ τοῦ νῦν διὰ παντὸς τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῇ Διδύμῃ
15κάμηλον μίαν τελείαν θήλειαν μελαίνην(*) κεχαρα-
γμένην ἐπὶ τῷ δεξιῷ μηρῷ θῆτα ε καὶ νῦ ἦτα καὶ [ἐπὶ] τῇ
δεξι[ᾷ σ]εαγόνι(*) κα κλαὶ(*) ἄλφα, ἣν κ[αὶ] παρείληφαν ὅ τε(*)
Ἁρ[παγά]θης καὶ Σαταβοὺς ταύτην τυαύτην(*) ἀναπόριφον
ἀφʼ [ὧν ἔ]χει(*) ἡ Διδύμη ἐν ἀπογραφ[ῇ] καμήλων ἐπὶ κ[ώμης]
20Διονυσιάδος κὰ ἀπέχειν τὴν Διδύμην παρὰ Ἁρπα-
γάθου καὶ Σαταβοῦτος τὴν συνπεφωνημένην τῆς(*) καμή-
λου τιμὴν κοινῶς̣ ἀργυρίου δραχμὰς ὀκτακοσίας παρα-
χρ[ῆ]μα καὶ βεβαιώσιν(*) τὴν Διδύμην πάσῃ βεβαίωσι(*) καὶ
ἀπὸ δημοσίων ταύτης μέχρι τοῦ ἐνεστῶτος πεντεκαιδεκάτου
25(ἔτους) καὶ αὐτοῦ καὶ ἐπάναγκον τὸν Ἁρπαγάθην καὶ Σαταβοῦν
ταύτην ἀπογράψασθαι ἐν τῇ τῶν καμήλων ἀπογραφῇ τοῦ ἰσιόν-
τος(*) ἑκκαιδεκάτου (ἔτους) ἐπʼ ὀνόματος αὐτῶν ἐπὶ κώμης Σοκν[οπαίου]
Νήσου κ̣α̣ὶ̣ ἀ[π]οδώσιν(*) αὐτοὺς τὰ ἀπὸ τοῦ (*) ἑκκαιδεκάτου [(ἔτους) δημό-]
σια ταύτης(*). ὑπογρ(αφεῖς)(*) τῆς αὐτῆ(ς) Διδύμης Ἀγχο(ρῖμφις) ὁ προγ(εγραμμένος) τῶν δὲ ἄλλων Ἁρπα[γάθης](*)
30(hand 2) Διδύμη Πετεσούχου τοῦ Παποῦτος μετὰ κυρ[ίου τοῦ]
ἀνδρὸς Ἀγχορίμφιος Πάπου ὁμολογῶ πεπρακέ[ναι]
το(*) Ἁρπαγάθι καὶ Σαταβοῦτι κοινο͂ς(*) τὴν προγιμέ[νην](*)
κάμηλον μίαν θήλιαν(*) τελίαν(*) μέλειναν(*) [κεχαρα-]
γμένην ἐπὶ το(*) δεξιῷ μηρῷ θε καὶ νη καὶ ἐπὶ τῇ
35δεξιᾷ σεαγόνι(*) κλα ταύτην τυαύτην(*) ἀναπόρι-
φον καὶ ἀπέχω τὴν τιμὴν ἀργυρίου δραχμὰς
ὀκκτακοσίας(*) καὶ βεβεώσω(*) ὡς πρόγιται(*). Ἀγχορῖνφ[ις]
ἔγραψα καὶ ὑπὲρ αὐτῆς μὺ(*) εἰτύεις(*) γράμματα.
(hand 1) Ἁρπαγάθης καὶ Σαταβοὺς ἀμφότεροι Σαταβοῦτος τοῦ Ἁρπ[αγάθου]
40ἠκοράκαμεν(*) κοινῶς τὴν προκειμένην κάμηλον ἣν
καὶ ἀπογραψόμεθα ἐν (τ)ῇ τοῦ ἑκκαιδεκάτου ἔ[τ]ου(ς) ἀπογραφῇ καμή[λ(ων)]
καθὼς πρόκειται. ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν Ἁρπαγάθης Πακύσεως
μὴ εἰδότων γράμματα. (hand 3) (ἔτους) ιε Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου
Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβα(στοῦ) Μεχ(εὶρ) κδ ἀναγέγραπ(ται)(*)
45διὰ γραφείο[υ(?)] Διον̣υ̣σ̣ι̣[άδος(?)]

Apparatus


^ 8. l. χειρὸς
^ 9. l. ὀφρύι
^ 15. l. μελαίναν
^ 17. l. [σ]ιαγόνι
^ 17. l. καὶ, BL 5.10 : κακ λαμ prev. ed.
^ 17. παρείληφαμ̣ε̣ν̣ prev. ed.
^ 18. l. τοιαύτην
^ 19. bgu 1 p.395; 3 p.1 : αφ  ̣  ̣λ̣ει prev. ed.
^ 21. bgu 1 p.357 : τ̣ο̣ῦ̣ prev. ed.
^ 23. l. βεβαιώσειν
^ 23. l. βεβαίωσει
^ 26-27. l. εἰσιόν|τος
^ 28. l. ἀποδώσειν, bgu 1 p.395 : ε̣π̣ι̣[  ̣]ο  ̣  ̣ειν prev. ed.
^ 28. bgu 1 p.395 : αὐτοῦ prev. ed.
^ 28-29. bgu 1 p.395 : [(ἔτους) ὀνό]μ̣ατ̣ι̣ αὐτῆς prev. ed.
^ 29. bgu 1 p.395 : ὑπογρ(αφεὺς) prev. ed.
^ 29. bgu 1 p.395 : προγ(είμενος) (l. προκ(είμενος)) τῷ διαγ(εγραμμένῳ) Ἁρπα[γάθῃ]. prev. ed.
^ 32. l. τῷ
^ 32. l. κοινῶς
^ 32. l. προκειμένην
^ 33. l. θήλειαν
^ 33. l. τελείαν
^ 33. l. μέλαιναν
^ 34. l. τῷ
^ 35. l. σιαγόνι
^ 35. l. τοιαύτην
^ 37. l. ὀκτακοσίας
^ 37. l. βεβαιώσω
^ 37. l. πρόκειται
^ 38. l. μὴ
^ 38. l. εἰδυίης
^ 40. l. ἠγοράκαμεν
^ 44. bgu 1 p.357 : ἀναγεγρα(μμένον) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.rein.1.18 [xml]


[Reprinted in: p.dion.11] PDion 11

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.