Papyri.info

sign in

chr.wilck.84 = HGV BGU 1 193 = BGU 1 194 = Trismegistos 8954 = Trismegistos 8955 = bgu.1.194DDbDP transcription: chr.wilck.84 [xml]

AD 177 Arsinoite
[Reprinted from: bgu.1.194] BGU 1,194

[- ca.12 -]  ̣  ̣φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
vac. ?
Φλα[υ]εί[ω]ι Ἀπολ[λ]ωνίωι
Ἀρσινοείτου Ἡρακ(λείδου) μερίδος
παρὰ Ἡρᾶ κωμογρα(μματέως) Νείλου πόλεως.
5ἀντὶ Ὤπεως Ἐνούπεως κλη[ρ]ωθ(έντος)
ἐκ τῆς τῶν εὐσχημόνων γραφῆς
εἰς πρακτορίαν ἀργυρικῶν τῆς κώμης
γνωσθέντος μοι εἶναι ἱ(*)ερέως τοῦ ὄντος
ἐν τῇ κώμῃ ἱεροῦ καὶ τῶν λειτουργιῶ[ν]
10ἀφεθέντων, καθὰ ἠξίωσαν οἱ ἀπὸ τῆς κώ-
μης ἀναδεξάμενοι ἐκ συνκαταθέσεως τὰς
λειτουργείας(*) \ἐπιβαλλούσας αὐτοῖς/ ⟦αὐτῶν⟧ ἐκτελέσ\ειν/(*), ἀ[κ]ολούθως
τῷ παρακομισθ[έ]ντι σοι βιβλιδίῳ \μ[ὲν](*)/ ἐπὶ ὑπο-
γραφῆς τοῦ κρατίστου ἐπιστρα(τήγου), ᾧ ἐνπεριεί-
15λη\μ/πται ἀντίγρ(αφα) ἐπιστολῶν δύο, μειᾶς(*) μὲν
Σκ̣ουτίῳ(*) Ἀσκληπιοδότῳ(*), τὴν δὲ ἑτέραν σοῦ, καθʼ ἃς ἀντὶ ἑτέρου \ἱερέως/ ⟦ἀπὸ τοῦ εἴδους⟧ ἀπολυθέντο(ς)
ἕτεροι εἰς κλῆρον πεμφθ\έν/τος(*) ἐκλη-
ρώθησαν, καὶ τοῦ(*) ἐκ συνκαταθέσεως τῶν
ἀπὸ [τ]ῆς κώμης γενομένου(*) ἐπὶ Ποτάμωνος
20στρατηγήσαντος υπομνηματισμοῦ(*) δίδωμει(*) τοὺς ὑπογεγρ(αμμένους) ⟦ἀντὶ αὐτοῦ⟧ ὄντος(*) εὐπόρους καὶ ἐπι-
τηδείους πεμφθησομένους εἰς κλῆρον τῷ
κρατίστῳ ἐπιστρ(ατήγῳ). εἰσὶ δὲ· Σαραπίων Καλ̣  ̣  ̣υ Α,
Διόσκορος Νείλ(ου) ἐπικαλ(ουμένου) Ο[  ̣  ̣  ̣  ̣] Α.
(ἔτους) ιη λο(  ) Ἁθὺρ α [ -ca.?- ]

Apparatus


^ 8. ϊερεωσ papyrus
^ 12. l. λειτουργίας
^ 12. corr. ex εκτελεσ⟦αι⟧
^ 13. cf. BL 8.20 : μ[ου] prev. ed.
^ 15. l. μιᾶς
^ 16. l. Σκουτίου
^ 16. l. Ἀσκληπιοδότου
^ 17. l. πεμφθ\έν/τες, corr. ex ⟦ε⟧πεμφθ⟦ησαν⟧τος
^ 18. l. τῷ
^ 19. l. γενομένῳ
^ 20. l. ὑπομνηματισμῷ
^ 20. l. δίδωμι
^ 20. l. ὄντας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: bgu.1.193 [xml]

AD136 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.268r] Chr.Mitt. 268r

1
(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣πα
[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- το]ῦ κυρίο[υ]
[ -ca.?- ]ς β τοῦ α(ὐτοῦ)
[ -ca.?- Φαμε]νώθ
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣ο
[ -ca.?- π]ολιτευο-
10[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ] Σαταβο(ῦτος)
[ -ca.?- ]π  ̣ιπης
[ -ca.?- ]ου
15[ -ca.?- ]ψι
[ -ca.?- ο]υ Δημητρίο(υ)
[ -ca.?- ]αλ[  ̣  ̣]ευ
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]α κε
[ -ca.?- ]α ((unintelligible))
2
(hand 1) [ἀντί]γρα(φον)(*) ὠνῆς. (ἔτους) κα Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τρται(*)ανοῦ(*) [Ἁ]δρι[ανοῦ]
[Σεβ]αστοῦ Φαῶφι λ [ἐ]ν Πτολεμαίδι Εὐερ[γέ]τιδι τοῦ Ἀρσινοείτου νο-
[μ]οῦ. ὁμολογεῖ [Σ]εγᾶθις Σαταβοῦτος τοῦ Στοτοήτι[ος] ὡς ἐ[τ]ῶ[ν εἴκο]σι
ἐννέα οὐλὴ ἀστραγάλῳ ποδὸς ἀριστεροῦ καὶ ἡ ταύτης [μήτη]ρ Θασὴς
5[Σ]τοτοήτιος τοῦ Μεσονοέως ὡς (ἐτῶν) νγ ἄση(μος), ἀμφότ(εραι) [μετὰ κ]υρίου τοῦ
τῆς Θασῆτος υἱοῦ, ὁ[μοίω]ς δὲ κ[α]ὶ τη(*) Σεγάθιος ὁμοπ[ατρί]ου ἀδελφοῦ
Στοτοήτιος ὡς (ἐτῶν) λβ οὐλ(ὴ) ὀφρ(ύι) ἀριστ(ερᾷ) Θεανῶ Σαραπίωνος το[ῦ Δη]μ[η-]
τρίου ἀστῇ ὡς (ἐτῶν) λγ ἀσή(μῳ) μετὰ κυρίου τοῦ συνγενο(ῦς) Πτολεμαίου Μαρί[ωνος]
τοῦ Πτολεμαίου Σωσικοσμείου τοῦ καὶ Ἀλθαιέως ὡς (ἐτῶν) μη ἀσήμ(ου), ἡ μὲν
10Σεγᾶθις πεπρακέναι τῇ Θ[εα]νῶ κατʼ ὠν̣ὴν διὰ τοῦ ἐν τῇ προγε[γ(αμμένῃ)] πόλει(*)
ἀγορανομείου ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸ ὑπάρχον τῇ
Σεγάθι οἰκογενὸς(*) δουλικὸν ἔγγονον Σωτᾶν ὡς (ἐτῶν) η ἄσημον τοῦτο τοι-
οῦτο ἀναπόριφον πλὴν ἐπαφῆς καὶ ἱερᾶς νόσου καὶ ἀπέχειν τὴν
Σεγᾶθιν παρὰ τῆς Θεανῶ τὴν συμπεφωνη[μ]ένην τοῦ πεπρα[μένο]υ δου-
15[λικο]ῦ ἐγγόνου Σωτᾶ τιμὴν πᾶσ[α]ν ἐκ [π]λήρους ⟦διὰ χειρ[ὸς]⟧ [ἀργυρίου]
δ[ραχ]μὰς ἑπτακοσίας διὰ τῆς [  ̣  ̣  ̣]ου τραπέζης Φρέμει κ[αὶ βε-]
βα[ι]ώ[σειν] τὴν Σ[εγᾶ]θιν καὶ τοὺς παρʼ αὐ[τ]ῆς [τ]ὸ πεπραμένο[ν ὡς](*)
πρόκιται(*) δουλικὸ[ν ἔγ]γονον [Σωτ]ᾶν [πάσ]ῃ βεβ[αι]ώσ[ει καὶ παρέξεσθαι](*)
ἀνέπαφον καὶ ἀνεν[ε]χύρα[στο]ν καὶ ἀνεπι[δάνει]στ[ον] κ[αὶ] καθ[αρὸν ἀπὸ]
20πα[ν]τὸς ὀφιλήματ[ος](*) δημο[σί]ου μέχρι νῦν   ̣[  ̣  ̣]  ̣ν  ̣[  ̣]ω[  ̣  ̣  ̣] ἀπὸ(*)
[δὲ](*) εἰδιωτικῶν(*) κ[αὶ π]άσης ἐμπο[ι]ήσεως διὰ [πα]ντὸ[ς]   ̣[  ̣  ̣  ̣ μηδ]έ-
να κολύοντα(*) Θεανὼ(*) μηδὲ τοὺς [π]αρʼ αὐτῆς(*) κυριεύοντ[ας τοῦ δο]υ-
λι[κοῦ ἐ]γγόνου Σω[τ]ᾶ καὶ οἰκονομοῦντας κατʼ [α]ὐτ[οῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*)
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι · ἐὰν δὲ [μ]ὴ βεβαιοῖ(*) ἢ μὴ παρέχητ[αι] καθαρὸ[ν] ἀπο-
25τισάτω ἡ Σεγᾶθις [τ]ῇ Θεανῶ, ἣν ἀπείληφεν τ[ιμ]ὴν μεθʼ ἡ[μ]ιολ[ίας](*)
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ καὶ ἀ[ν]ηλωμένα δ[ι]πλᾶ καὶ ἐπιτι[μον](*) ἀργυρ[ίου] δραχ[μὰ]ς
[ἑ]πτακοσί[ας καὶ(*)] εἰς τὸ δ[ημό]σιον τὰς ἴσας χωρὶς(*) [τοῦ μένειν](*)
κύρ[ι]α τὰ προγεγ[ρ(αμμένα)] · ἡ δὲ Θασῆ[ς ε]ὐδοκῖ(*) τῇδ[ε τῇ] πράσε[ι]. ὑ[π]ο[(γραφεὺς)](*)
τῶν ὁμολογούντων Σαραπίων Σεύθου ὡς (ἐτῶν) ογ οὐλὴ   ̣[  ̣  ̣]ε[  ̣]
30μέσῳ.

Apparatus


^ 2.1. bgu 3 p.2 : [ἀντίγ]ραφ(ον) prev. ed.
^ 2.1. l. Τραιανοῦ, corr. ex τρταυανου : τρταϊανου papyrus
^ 2.6. l. τῆ<ς>
^ 2.10. cf. BL 1.25 : προ[γ]ε[γρ(αμμένῃ) κ]ώ[μῃ] prev. ed.
^ 2.12. l. οἰκογενὲς
^ 2.17. bgu 1 p.358 : παρὰ [τ]ῆς [πρ]ογεγραμ(μ)ένη[ς   ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 2.18. bgu 1 p.358 : προ  ̣  ̣ται prev. ed.
^ 2.18. bgu 1 p.358 + 2 p.354 : [ἔγ]γονον [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]η  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ωσ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 2.20. l. ὀφειλήματος
^ 2.20. bgu 1 p.358 + 2 p.354 : [  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 2.21. bgu 2 p.354 : [  ̣  ̣] prev. ed.
^ 2.21. l. ἰδιωτικῶν
^ 2.22. l. κωλύοντα
^ 2.22. bgu 1 p.358 : θέλει[ν] prev. ed.
^ 2.22. bgu 1 p.358 : [κ]αθʼ αὑτῆσ prev. ed.
^ 2.23. BL 1.434 : καὶ [  ̣]  ̣  ̣[- ca.10 -] prev. ed.
^ 2.24. bgu 1 p.358 :   ̣ν  ̣ιοι prev. ed.
^ 2.25. bgu 1 p.358 : ἡ[μ]ιολ[ίου] prev. ed.
^ 2.26. bgu 2 p.354 : επι  ̣  ̣[  ̣  ̣] prev. ed.
^ 2.27. BL :   ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 2.27. bgu 1 p.358 : δ[ημό]σιον τὰς ἴσας χωρὶσ prev. ed.
^ 2.27. bgu 2 p.354 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 2.28. l. [ε]ὐδοκεῖ
^ 2.28. bgu 3 p.2 : ἔγρ(αψα) ὑ(πὲρ) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 8955 Translation (German) [xml]

Reste einer Zeile
2 An Fla[v]i[us] Apol[l]ônios(?), den <Strategen> des Hêrakleidês-Bezirks des Arsinoïtês,
4 von Hêras, dem Dorfschreiber von Neilû Polis.
5 Anstelle des Ôpeus, Sohn des Enûpis, der durch das Los aus der Aufstellung der Wohlhabenden für das Amt zur Einnahme der Geldsteuern des Dorfes bestimmt wurde, obwohl mir bekannt war, daß er Priester des im Dorf befindlichen Heiligtums und von den Liturgien freigestellt ist, 10 gemäß welcher Sache die Leute aus dem Dorf beantragt haben, daß sie nach gemeinsamem Beschluß dafür haften, die ⟦ihre⟧ 'ihnen auferlegten' Liturgien zu leisten, 12 entsprechend der Dir mit übersandten Eingabe mit Randentscheidung des Epistrategen, des vir egregius, 14 der beigefügt sind Abschriften zweier Briefe – eines des Scutius Asklêpiodotos und eines anderen von Dir (selbst) –, nach denen anstatt eines anderen ⟦von der Art (von Abgabe)⟧ befreiten 'Priesters' Andere als für das Los vorgeschlagen erlost wurden, 19 und dem unter dem Strategen Potamôn nach gemeinsamem Beschluß der Leute aus dem Dorf erstellten Protokoll 21 benenne ich ⟦an seiner Stelle⟧ die unten Genannten, die wohlhabend und geeignet sind, damit sie dem Epistrategen, dem vir egregius, für das Los eingesandt werden. 23 Es sind: Sarapiôn, Sohn des Kal[.o]s, (mit einem Vermögen von) 1000 (Drachmen); Dioskoros, Sohn des Neilos, genannt O[....], (mit einem Vermögen von) 1000 (Drachmen).
25 Im 18. Jahr *** am 1. Hathyr [ -ca.?- ].