Papyri.info

sign in

chr.mitt.239 = HGV BGU 3 887 = BGU 3 888 = Trismegistos 20070 = Trismegistos 9400 = bgu.3.888DDbDP transcription: chr.mitt.239 [xml]

AD159/60 Arsinoite
[Reprinted from: bgu.3.888] BGU3,888

Ἀχ[ιλ]λεὺς ὁ κ[α]ὶ Ἡ[ρω]δια[νὸς] ἀρ[χ]ιδικαστὴ[ς Ἡ]ρακλείδου μερίδ[ο]ς Ἀρσιν[ο]ίτου σ[τ]ρατηγῶι
τοῦ δεδομέν[ου ὑπ]ομνήμα[τ]ος [ἀ]ντ[ίγ]ραφον μ[ετ]αδ[ο]θήτω ὡς ὑπόκιται(*). ἔτους κγ̣
Αὐτοκράτορος Κ[αί]σαρος Τί[του] Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Μεχεὶρ ιβ. ―
Ποτάμων νομογράφος ἀγορᾶς· διʼ ἐμοῦ ἐγρ[ά]φη ἡ [οἰκον]ο̣μία.
5Νικολάῳ Ἡρωδιαν[ο]ῦ γενομένου ἀρχιδικαστοῦ καὶ ὑπ[ομν]ηματογράφου υἱῷ γενομένῳ στρατηγ[ῷ]
τῆς πόλεως ἱερ[εῖ] ἀρχιδικαστῇ καὶ πρὸς τῇ ἐπι[μ]ελείᾳ [τῶ]ν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων
παρὰ Γαίου Ἰουλίου Ἀπολιναρίου στρατιώτου σπ[είρης πρώτ]ης Ἀπαμηνῶν ἑκατονταρχίας Ἡρακλ[εί-]
δου ὡς δὲ πρὸ τῆ[ς] στρατείας κεχρημάτ[ικε   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ος τοῦ Μύστου. ὀφειλομένων ἐμοί τ[ε]
πρὶν ἢ ἐν στρα[τ]είᾳ γένωμαι κ[αὶ] τῷ ἀδ[ελφῷ μου Σ]αβείνῳ(*) ὑπὸ Θεναπ[ύγ]χιος τῆς Σαμ̣β̣ᾶ̣ ἀπὸ
10κώμης Καρα[ν]ί[δ]ος τῆς Ἡρακλείδ[ο]υ μερίδ[ος τοῦ Ἀρσι]νοείτου νομοῦ κατὰ συνγραφὴν γεγονυῖ-
αν διὰ τοῦ ἐ̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣] Ἱερᾶς νήσου [  ̣]  ̣  ̣[- ca.9 - τῆ]ς αὐτῆς μερίδος ἀγορανομίου
τῷ ἑκκαιδε[κάτ]ῳ ἔτει θεοῦ Ἁδριανοῦ Μεχὶ[ρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δραχμ]ῶν δισχειλίων(*) τ̣όκων [δ]ρ̣[αχμι]αί̣ω̣ν̣
εἰς ἀπόδοσιν Τῦβι τοῦ ἑξῆς ἑπτακαιδε[κάτου ἔτους] ἐφʼ ὑ[π]αλλάγμασι τοῖς ὑπάρχουσι αὐ̣τ̣ῇ̣
περὶ κώμην Καρανίδα τὴν̣ π̣ρ̣ο̣γ̣ε̣γ̣ρ̣αμ̣[μένην ἐκ κλή]ρου κατοικικοῦ ἀ[ρ]ούραις δυσὶ ἐν μιᾷ
15σφραγεῖδι(*) καὶ π[α]τρικῶν αὐ[τ]η διμοίρῳ μ[έρει(?) φοινι]κῶνος ἐν ἑκτο̣λ[ογ]ο̣υ̣μένῃ τάξει(?)(*) αἰ-
ρημίᾳ(*) καὶ ἐν τῇ αὐτῇ Καρανίδι πατρικῇ α[ὐτῆς οἰ]κ̣ίᾳ καὶ αὐλη(*) πε[ρ]ὶ Βακχιάδα τῆς αὐ-
τῆς μερίδος ὁμοίως ἐκ κλήρο[υ κ]ατοικικο[ῦ ἀρούρ]αις δυσὶ ἡμίσαι(*) ἐφʼ οἷς ἄλλοις ἡ συνγραφηι(*)
π̣[ε]ρ̣ι̣έ̣χει καὶ̣ τ̣[ῆ]ς ἀποδόσε̣ως μ̣ὴ γενομέ̣[νης με]τηλλαχότος δὲ τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ κλη-
ρονόμῳ ἐμοὶ ἀξιῶ [σ]υντάξα[ι] γράψαι τῷ [τῆς Ἡρα]κλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου στρα-
20τηγῷ μεταδοῦναι το[ῖ]ς τῆς Θεναπύγχ[ιος μετη]λλαχυίης κληρονόμοις τελείοις, ἐὰν δ̣[ὲ]
ἀ[φήλ]ικες ὦσι, τοῖς τούτ[ων νο]μίμοις ἐπιτρ̣[όποις ὧν] τὰ ὀνόματα ἐπὶ [τῶ]ν τ̣όπ̣ω̣ν̣ δ̣ηλω̣θή-
σ[ε]ται ὡς κα[θ]ήκει, ὅπως [ἀ]π[οδ]ῶσί μοι τὸ π[ροκείμενον] κεφάλαιον κα[ὶ τόκ]ους ἴσους ἢ εἰδ[ῶσι]
ἐ[σο]μένην [μοι] τὴν [π]ρᾶξ[ι]ν ὡς καθήκει ἀφʼ ὧ[ν ἐὰν τελ]ειώσω ἐνεχ̣υ̣ρ̣[α]σίας γραμμάτω̣[ν]
ἔ[κ τε] τῶ̣ν̣ π̣[ροκ]ειμέν[ων ὑπ]αρχόντων καὶ ἐ̣[ξ ὧν ἂ]ν ἄλλων εὑρίσκ[ω] αὐτῆς
25ὡς καθ[ή]κει. ἔτου[ς κγ] Αὐτοκράτορος Καί[σαρο]ς [Τ]ίτου Αἰλίου Ἁδρια[ν]οῦ Ἀντωνίν̣ο̣υ̣
[Σε]βαστοῦ [Εὐσεβοῦς] Φα̣ῶ̣φ̣[ι] ϛ Σεβ(αστῇ).

Apparatus


^ 2. l. ὑπόκειται
^ 9. [Σ]αβείνῳ[σ]αβεινω corr. ex [σ]αβεινου
^ 12. l. δισχιλίων
^ 15. l. σφραγῖδι
^ 15. l. αὐ[τ]ῆ<ς>, cf. BL 1.441 : αὐ̣[τ]ῆ̣ς̣ δ̣ι̣μ̣οίρων   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μωνος ἐν ἐκτελ[  ̣  ̣]  ̣μέ̣ν̣ῃ τ̣ά̣ξ̣ε̣ι̣ prev. ed.
^ 15-16. l. ἐ|ρημίᾳ
^ 16. l. αὐλῆ<ς>
^ 17. l. ἡμίσει
^ 17. l. συνγραφὴ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: bgu.3.887 [xml]

AD151 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.272] ll12-20=MChr272

[Σέξτῳ(*) Κουιντιλίῳ Μαξ]ίμῳ καὶ Σέξ̣στῳ(*) [Κ]ουιντιλίῳ Κονδ[ιανῷ] ὑπάτο[ις π]ρὸ η̣ εἰδῶν(*) Ἰουλίων ἐν Σίδῃ ἐπὶ δημιουργοῦ(*) ἱερέως
[θεᾶς Ῥώμης - ca.11 -]κ̣ου(*) Δημονείκου   ̣υ̣ρου(*) μηνὸς Πανήμου ((unintelligible)) Ἀρτεμίδωρος Καισέου Ἀλεξανδρεὺς ἐπρίατο ἐν ἀγορᾷ
[παρὰ Λουκίου Ἰουλίου] Πρωτοκτήτου κοράσιον Σαμβατίδα τὴν μετονομασθεῖσαν Ἀθηναίδα \ἢ εἴ τινι ἑτέρῳ ὀνόματι καλεῖται/ γένει Φρυγίαν ὡς ἐ-
[τῶν δεκαδύο (*) ἀργ]υρίου (δηναρίων) τν βεβαιοῦντος καὶ τῇ ἰδίᾳ πίστει κελεύον[το]ς Ἑρμείου Ἡφαιστᾶ ὑγιῆ ἐκ διατάγματος
5[- ca.14 - ἀνέπα]φ̣ον(*) πρὸς πάντων καὶ μήτε ῥέ̣[μβ]ο̣ν̣ μήτε δραπετικὸν ἱερᾶς τε νόσου ἐκτός· ἐὰν δέ τι τούτων ᾖ(*)
[ἢ μὴ ᾖ ὑγιὲς ἢ ἐπαφ]ὴ(*) αὐτοῦ ἢ ἐκ μέρους γένηται καὶ ἐκνεικηθῇ(*), τότε διπλῆν τὴν τειμὴν(*) χωρὶς παρανγελί-
[ας](*) [καλῶς δοθῆναι(*)] πίστει ἐπηρώτησεν Ἀρτεμίδωρος [Κα]ι̣σ[ίου] πίστει δοῦνα[ι]. ὡμολόγησεν Λούκιος Ἰούλιος Πρωτόκτη-
[τος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴν τιμὴν] κεκομε[ῖσθ]αι(*) καὶ [τ]αῦτ[α] ὑπὲρ αὐτοῦ τῇ [ἰ]δίᾳ π[ίσ]τει καὶ βεβαιώσει εἶναι ἐκέλευσεν Ἑρμείας Ἡφαιστᾶ.
(hand 2) [Λούκιος Ἰούλιος] Πρωτόκτ[η]τος πέπρ[ακα τὸ] κ̣[ο]ρ̣[ά]σ̣[ι]ον δηναρίων τριακοσίων πεντή-
10[κοντα καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ὴ̣[ν τιμὴν κεκόμ]ισμαι ὡ̣ς̣ προγέ[γ]ρ[α]πται.
(hand 3?) [Ἑρμείας Ἡφαιστᾶ] βεβαιῶ τ[ὸ] κοράσιον κ̣α̣ὶ̣ τ̣ῇ̣ ἰ̣δ̣ί̣ᾳ̣ π̣ί̣σ̣τ̣ε̣ι̣ κ̣ε̣λ̣ε̣ύ̣ω̣(*) ὡς προγέ̣γρα̣π̣τ̣α̣ι̣.
(hand 4) [Σέξτῳ(*) Κουιντιλίῳ Μαξίμῳ καὶ Σέξτῳ(*) Κουιντιλίῳ Κο]νδιανῷ ὑπ[ά]τοις πρ̣ὸ ὀκ̣[τ]ὼ̣(*) εἰδῶν Ἰου[λ]ίων ἐν Σίδῃ ἐπὶ δημιουργο[ῦ](*) [ἱε]ρέως
[θεᾶς Ῥώμης - ca.28 -](*)[ μηνὸς] Πα[νή]μου ἓξ κα[ὶ] δ[ε]κάτης· Ἀρτεμίδωρος Κα[ισίου] Ἀλεξαν[δ]ρ[εὺ]ς
[ἐπρίατο ἐν ἀγορᾷ παρὰ Λουκίου Ἰουλίου Πρωτοκτήτου κοράσ]ι̣[ον Σαμβα]τί[δα τὴν μετονομασθεῖσα]ν Ἀθηναίδ[α ἢ ε]ἴ [τι]νι ἑτ̣έ̣ρῳ [ὀνό-]
15[ματι καλεῖται γένει Φρυγίαν ὡς ἐτῶν - ca.12 - ἀ]ρ̣γ̣[υρίου (δηναρίων) τν β]εβ̣[α]ιο̣ῦ̣[ντος] κ̣α̣ὶ̣
[τῇ ἰδίᾳ πίστει κελεύοντος Ἑρμείου Ἡφαιστᾶ ὑγιῆ ἐ]κ̣ [διατάγματος - ca.10 -]  ̣ ἀνέ̣π̣[α]φ̣[ον](*) [π]ρ̣ὸ̣ς̣ π̣[άντων κα]ὶ̣ μ̣[ήτε ῥέμ]β̣ο̣ν̣
[μήτε δραπετικὸν ἱερᾶς τε νόσου ἐκτός. ἐὰν δέ τι(*)] τούτων ᾖ ἢ [μὴ ᾖ ὑγι]ὲ̣ς ἢ̣ [ἐπ]αφὴ(*) αὐτ[ο]ῦ ἢ [ἐκ] μ[έ]ρο[υς γ]ένη̣[τ]α̣ι̣ κ[αὶ ἐκνι-]
[κηθῇ, τότε διπλῆν τὴν τιμὴν χωρὶς παραγγελίας κ]αλῶς [δοθῆναι](*)[ πί]στει ἐπη[ρ]ώτησεν Ἀρτ[εμίδω]ρ[ος Κ]α̣ι̣σ̣[ίου] π̣ί̣σ̣τ̣ε̣ι̣ δ̣ο̣ῦ̣ν̣α̣ι̣·
[ὡμολόγησεν Λούκιος Ἰούλιος Πρωτόκτητος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ὴ̣ν̣ [τ]ει[μὴ]ν(*) [κ]ε̣κομε[ῖσθα]ι(*) καὶ ταῦ[τ]α ὑπὲ[ρ αὐτοῦ τῇ ἰδ]ί̣ᾳ [πί]στει κ[αὶ βε]βα̣ι̣ώ̣[σει]
20[εἶναι ἐκέλευσεν Ἑρμείας Ἡφαιστᾶ.]
(hand 2) [Λο]ύ̣κ̣[ιο]ς Ἰ̣ο̣ύ̣λ̣ι̣ο̣ς̣ Πρ[ω]τόκτητος πέπ[ρ]ακα τὸ κο[ρ]άσιον δ[η]ναρ̣[ί]ω̣[ν] τ̣[ριακοσ]ί[ων] π̣[εν-]
[τή]κ̣[ον]τα κ[αὶ] τὴν τειμὴν(*) κεκόμισμαι ὡς [πρ]ο̣γ̣[έ]γ̣ρ̣[απται]
(hand 5) [Ἑρμείας Ἡφαιστᾶ] βεβαιῶ τὸ κοράσιον καὶ τ̣ῇ̣ ἰ̣δ̣ί̣ᾳ̣ π̣ί̣σ̣τ̣ε̣ι̣ κ̣ε̣λ̣ε̣ύ̣ω̣(*) ὡς προ[γ]έ̣γρα̣π̣τ̣α̣ι̣.
[- ca.14 -] δημόσιος ὑπέγραψα ὑπὲρ αὐτ[ο]ῦ [δι]ὰ τὸ λέ[γ]ειν αὐτὸν γρά[μματα]
25[μὴ εἰδέναι.]
(hand 6) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ [τὸ κο]ράσιον̣ ἐ̣π̣ρ̣ι̣ά̣μη̣ν ((unintelligible)) ο κα̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣
(hand 3?) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ε̣α  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣σ̣τ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
(hand 7?) Ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γ̣ί̣(νεται(?)) σλ̣δ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ γ̣ί̣(νεται)   ̣  ̣  ̣  ̣ γ̣ί̣(νεται) (δραχμαὶ) σλ̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
σ[  ̣  ̣  ̣  ̣]σφρ̣α[γ]ιστη̣σ̣ι̣
30τῆς [πρά(?)]σιος κ̣ο̣σ̣  ̣  ̣σιου   ̣τ̣ο  ̣λ̣ε †̣
(hand 6) Ἀρτεμ[ί]δωρος Κασίου ὁ προγεγραμμέν[ος]   ̣[  ̣]  ̣α̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ δούλ̣η̣ς Σαμ̣-
βατίδος μετονομασθείσης Ἀθηναίδ[ο]ς   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣δ̣υ̣ο̣ π[ε]πρᾶσται(*)

Apparatus


^ 1. bgu 3 p.7 : Σείστῳ prev. ed.
^ 1. l. Σέξτῳ, Σείστῳ prev. ed.
^ 1. l. ἰδῶν
^ 1. Δημιουργοῦ prev. ed.
^ 2. BL 7.16 : [- ca.20 -]κ̣ου prev. ed.
^ 2. bgu 3 p.7 : δην̣ονεικου   ̣ο̣ρου prev. ed.
^ 4. BL 3.15 : - ca.13 - prev. ed.
^ 5. BL 8.36 : [- ca.19 -]  ̣αν prev. ed.
^ 5. BL 8.36 : δʼ ἐκ τούτων prev. ed.
^ 6. BL 8.36 : [- ca.15 - ἐπαφ]ῇ prev. ed.
^ 6. l. ἐκνικηθῇ
^ 6. l. τιμὴν
^ 6-7. l. παραγγελί|[ας]
^ 7. BL 8.36 : δίδοσθαι prev. ed.
^ 8. l. κεκομ[ῖσθαι]
^ 11. bgu 3 p.7 : κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]η̣[  ̣]  ̣ prev. ed.
^ 12. Σείστῳ prev. ed.
^ 12. BL 8.36 : ὄ̣γ̣[δοο]ν̣ prev. ed.
^ 12. Δημιουργο[ῦ] prev. ed.
^ 13. BL 8.36 : - ca.37 - prev. ed.
^ 16. BL 8.36 : [- ca.10 -]ι̣αν[  ̣]τ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣] prev. ed.
^ 17. BL 8.36 : δʼ ἐκ prev. ed.
^ 17. BL 8.36 : η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἢ [ἐπ]αφῇ prev. ed.
^ 18. BL 8.36 : δίδοσθαι prev. ed.
^ 19. l. [τ]ι[μὴ]ν
^ 19. l. [κ]εκομ[ῖσθαι]
^ 22. l. τιμὴν
^ 23. καὶ   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ω̣ prev. ed.
^ 32. l. π[ε]πρᾶσθαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.