Papyri.info

sign in

bgu.4.1194 = HGV BGU 4 1194 = Trismegistos 18644DDbDP transcription: bgu.4.1194 [xml]

27BC Herakleopolis

1
ἔτους γ Ἐφ(*) β  ̣ ἐ̣ν̣ Ἡ̣ρα̣(κλέους πόλει).
διαγρα(φὴ) διὰ τῆς Ἡροκρ(άτους) τ̣ρα(πέζης).
Πτολεμαῖος ὁ παρʼ Ὥρου
προφήτου καὶ ἐπιστάτου
5ἱερῶν Προ̣[ί]τωι καὶ
Μαρσύαι τοῖς παρὰ
Σαραπίωνος τοῦ
ἐπὶ τῶν προσόδων
τοῦ ἱεροῦ πύργου τιμ(ὴν) ι
10καπ̣τ̣έρ̣ων τῶ̣ν καθη(κόντων) το(*) ἱ̣ε̣ρ̣ῷ̣
τελεῖσθαι ἐκ τοῦ ἐν Ἡρα(κλέους) πό(λει)
αὐ(τῷ) ἀνιερω(μένου) ε̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣ε(  )
  ̣  ̣  ̣  ̣ειτ̣ο̣μ̣α̣ τ̣ο̣ῦ̣ [ἱ]ε̣ρο̣ῦ̣
π̣ύρ̣γ̣ο̣υ̣ πρὸς [  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
15  ̣  ̣  ̣  ̣μη τ̣αμιε(  )
[χ]αλ̣(κοῦ) (τάλαντα) η ε  ̣λε
ἀ̣λ̣λ̣α̣γ̣ὴ̣ (δραχμαὶ) ρλδ
2
-ca.?-

Apparatus


^ 1.1. l. Ἐ<πὶ>φ
^ 1.10. l. τῷ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.