Papyri.info

sign in

bgu.4.1207 = HGV BGU 4 1207 = Trismegistos 18657DDbDP transcription: bgu.4.1207 [xml]

28BC Herakleopolite

r
(hand 3) ἔλ(αβον) (ἔτους) γ Ἁθὺρ θ διὰ Πτολ(λίωνος)
  ̣  ̣  ̣  ̣
——
(hand 1) Ἰσιδώραι(*) Ἀσκληπιάδηι τῶι ἀδελφῶι χαίρειν
καὶ ὑγιαίνειν [δι]ὰ παντ[ός.   ̣  ̣]κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣η̣  ̣  ̣  ̣ ἐγεγράφε̣ι̣ς
5κεκ[όμισμαι - ca.10 - περι]στρώματα
σανδύκινα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ω̣νια ι ἀεροε̣[ι]δ̣ῆ̣ γ
περιστρώμα[τα] σ̣υ̣κ̣α̣ν̣ι̣ωνια β. περὶ δὲ
Πανίσκου τοῦ ἀδελφοῦ πέπομφε Νουμήνι[ος]
Φ[ί]λωνα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐπʼ αὐτὸν
10κα[τασπουδαίως](*) ἐπὶ τὴν διοίκησιν. σὺ οὖν κ̣α̣ὶ̣
[Ἁραμώτης] ἀνδραγαθεῖτε καὶ εἰσάγεσθε
τ̣[ιμὴν φ]ακο̣ῦ̣ ὀλυρίω(*). καὶ τἆλλα(*) σατοῦ(*) δὲ
ἐπιμ[ελοῦ] ἵ̣ν̣ʼ ὑ̣(γιαίνῃς).
ἔρρωσο. (ἔτους) γ Ἁθὺρ γ.
15ἐὰν δέ τι προσπ[έ]σηι σημανῶ ὑμεῖν(*),
[εἰ δ]ο̣κεῖ ἄ̣γ̣ε̣σ̣θ̣ε(*) ἕως \⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧/ γράψω
——
κεκόμισμαι διὰ τοῦ χειριστοῦ ἀ̣ρ̣γ̣υ̣(ρίου) (δραχμὰς(?)) Βω
καὶ κομίζει σοὶ Πτολλίων ἀπολογη̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐὰν οὖν πέμπῃς [ἀρ]γύριον με̣λ̣η  ̣  ̣  ̣ τ̣έ̣λ̣ο̣ς̣
20εἰκοστόν.
v
Ἀσκληπιάδηι Fr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ r.3. l. Ἰσιδώρα
^ r.10. cf. BL 2.25 : κα[τὰ σπουδὴν] prev. ed.
^ r.12. l. ὀλυρίου
^ r.12. l. τὰ ἄλλα
^ r.12. l. σεαυτοῦ
^ r.15. l. ὑμῖν
^ r.16. l. ἄγεσθαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.