Papyri.info

sign in

bgu.7.1624 = HGV BGU 7 1624 = Trismegistos 30947DDbDP transcription: bgu.7.1624 [xml]

IIIspc Philadelphia

[ -ca.?- ]νο[  ̣]  ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] ἀπεγράψατο περὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀ]πὸ κληρονομί[α]ς τοῦ πατρὸς Χρυσᾶ Χαιρήμον[ος   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- εληλυ]θυίης(*) μ  ̣  ̣  ̣  ̣το  ̣ [ἀ]πὸ κληρονομίας τοῦ μ̣ει̣α  ̣  ̣  ̣πα  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ης βιβλιοθ[ή]κη Φαρμ(οῦθι) ιζ κολ(λήματος) ιζ   ̣τ̣ο̣  ̣  ̣λο  ̣  ̣  ̣  ̣
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣ς.
[ -ca.?- ]  ̣ τοῦ Διοσ[κό]ρ[ο]υ [ἀ]πεγράψατο περὶ Ψενῦριν σιτ(ικ ) (ἀρουρ )   ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ρ̣ο
[ -ca.?- ]  ̣ Ψ[ε]νύρεω[ς] φ[ -ca.?- ]  ̣ (ἀρουρ ) α φοινεικῶνο(ς)(*) (ἀρουρ ) β̣ (?) [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἀρουρ ) β
[ -ca.?- φοιν]εικῶνο(*)(ς) (ἀρουρ ) γ̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ σιτικ(  ) (ἀρουρ ) δ ἐλαιῶ(νος) (ἀρουρ )   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ης πα̣ραλε
[ -ca.?- ]  ̣τισμοὺς β   ̣  ̣[  ̣  ̣]κλησεως κ̣  ̣  ̣δυ̣σ̣π̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣ε̣βει  ̣[  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]  ̣ κ
[ -ca.?- ]  ̣ς απ  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ μ̣[ε]γίστου Μάρκου Πομπ[ηίου]   ̣  ̣  ̣στ̣ουδε
[ -ca.?- ]ημα δηλῶν   ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣έναι διὰ τοῦ καταλογείου Ἀνθεστίᾳ
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ια φοινεικ(ῶνος)(*) (ἀρουρ ) η περὶ Φιλαδέλφι[αν] β[ι]βλιοθήκ̣[η Πα]χὼ(ν) η
[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ Φιλαδελ(φια )   ̣  ̣  ̣ ἐκ τῶν τῆς ἀδε̣λ(φῆς) Λογγειν̣[ί]ας   ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣ωλ(  ) π  ̣  ̣ν̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ θ ἐγ(*) Φιλαδελφ(ίας)
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ κατὰ ἀραβῶνα(*) παρὰ Μαξίμου Ἀρητίωνο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] Φαρμοῦθι ιζ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ κολ(λήματος(?)) α
20[ -ca.?- ]λβ κολ(λήματος) ι̣ζ

Apparatus


^ 3. l. [εληλυ]θυίας
^ 7. l. φοινικῶνο(ς)
^ 8. l. [φοιν]ικῶνο
^ 13. l. φοινικ(ῶνος)
^ 16. l. ἐκ
^ 17. l. ἀρραβῶνα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.