Papyri.info

sign in

bgu.8.1873 = HGV BGU 8 1873 = Trismegistos 4952DDbDP transcription: bgu.8.1873 [xml]

Isac Herakleopolite

r
(hand 2) ἔλ(αβον) Traces
[ -ca.?- ]μ̣ένας τ̣ῷ̣ ἀσχολουμένῳ \  ̣  ̣  ̣  ̣σιν/
π̣α̣π̣ω̣νασδ̣ι̣α̣τ  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣αὶ κούφισον
(hand 1) Σωκράτ̣η̣ς Ἡ̣λ̣[ιο]δ̣ώ̣[ρωι τῶ]ι ἀδελφῷ
5χαίρει[ν] καὶ ὑγιαίνειν. περὶ ὧν γέγραφα
ἀντιπε̣φ̣ώ̣νηκας. καταντήσας οὖν
πρὸς τὸν γεωργὸν Παποντῶν περὶ τῶν
τεσσάρων ἀρου[ρῶν] εἶπε μὴ δύνασθαι
ἑτέρῳ γένει εἰ μὴ ἀράκωι σπαρῆναι, ἐπι-
10δέχεσθαι δʼ αὐτόν, ὥς φησιν, [τοῦτο κατʼ]
ἄρουραν παρελέγξαι, ὅ̣τ̣ε̣ δ̣ὲ̣   ̣[  ̣  ̣  ̣ εἶ]π̣α
κατὰ μέρος εἰς αὐτὸν φ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣ρ̣οσ-
έθηκε ἑκάστῃ (ἀρτάβῃ) 𐅵 ὥ̣σ̣[τε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τα δὲ
ἐὰν αἱρῆι (ἔτη) ε (ἀρταβ ) β̣  ̣ ο̣μ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣α̣  ̣(  )
15ἐπὶ τοῦ παρόντος (ἀρτάβας) δ \λωτί̣ν̣ο̣υ̣/ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
εἶπε κομιεῖν· τὸ δὲ πρὸς Λεωνίδην   ̣
πιττάκιον ἀπέδωκεν ἡμεῖν(*) λ̣έ̣γ̣ω̣ν̣
ἄλλο τε(*) αὐτῶι ἐν Ἡρακλ̣έ̣ο̣υ̣ς̣ π̣ό̣(λει) δεδ̣ό̣σ̣θ̣α̣ι̣
καὶ μὴ προσδεδέχθαι. ἐ̣ὰ̣ν̣ [οὖ]ν̣ τὴν ἐπί-
20γνωσιν λάβω ὅτι ἐν Ἡρακλέους πόλ(ει) [εἶ],
πέμψω σοὶ τὸ πιττάκιον. τῶι πατρὶ
[κ]α̣ὶ̣ Γλαυκίᾳ τὰ ἐπιστόλια ἀπεδώκαμε(ν)
Traces 1 line
24-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
25Ἡλιοδώρῳ

Apparatus


^ r.17. l. ἡμῖν
^ r.18. l. τι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.