Papyri.info

sign in

c.pap.gr.1.24 = HGV PSI 3 203 = Trismegistos 20031 = psi.3.203DDbDP transcription: c.pap.gr.1.24 [xml]

AD 87 Oxyrhynchus
[Reprinted from: psi.3.203] PSI 3 203

[ἔτους ἕκτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβα]στοῦ Γερμανικοῦ Ἐπε[ὶφ ιθ (?)]
[ὁμολογεῖ Φιλωτέρα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μητρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ἀπὸ κώμης Σενέπτ[α, μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς ἀν]δρὸς Πετεήσιος τοῦ Φιλίσκου τοῦ Ἀμμωνίου μητρὸς αράσιος τῆς Οὐεττίου
[Παποντῶτι - ca.9 - τοῦ Δ]ιονυσίου μητρὸς Ταιερ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως ἐν] ἀγυιᾷ, παρειληφέναι παρʼ αὐτοῦ ὃ ἀνῄρηται τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ κο-
[πρίας δουλικὸν παιδίον ὑποτίτθιον ἀρσενικὸν ᾧ ὄνομα Δ]ιονύσιος, ὃ καὶ ἐπάνα[γκον αὐτὴν θρέψαι καὶ θηλάσαι ἔτ]ι δὲ καὶ τιθηνῆσαι ἐπὶ χρόνον ἔτη δύο ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐνεστώσης ἡμέρας
5[ἕως τῆς ι ((dot)) θ Ἐπεὶφ τοῦ η (ἔτους) Δομιτιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου, ὑπὲρ] τροφείων καὶ ἱμ[ατισμοῦ μισθὸν λαμβάνουσ]α κατὰ μῆνα ἀργυρίου δραχμῶν ἑπτὰ καὶ ἐλαίου Ὀασετικοῦ κοτυ-
[λῶν δύο. αὐτόθεν δὲ ἀπέσχηκεν ἡ Φιλωτέρα παρὰ τοῦ Παπ]οντῶτος τὰς [συναγομένας εἰς τὸ πρῶτον ἔ]τος δραχμὰς ὀγδοηκοντατέσσαρας, τούτου δὲ πληρωθέντος δώσει
[ὁ Παποντῶς τῇ Φιλωτέρα τὰς τοῦ δευτεροῦ ἔτους δραχμὰς ὀγδ]οηκοντατέσσ[αρας] [- ca.20 -]να. μὴ ἐξέστω δὲ τῇ Φιλωτέρᾳ προσρείπτειν(*) τῷ Παποντῶτι τὸ σωμά-
[τιον ἐντὸς τοῦ χρόνου - ca.20 -]  ̣  ̣αι τὸ γάλα μηδε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ σ]ωματίου προστασίαν καὶ ἐπιμέλειαν ποιησαμένη, ὡς καθήκει. παρα-
[δότω δὲ μετὰ τὸν χρόνον τὸ σωμάτιον ἀπογεγαλα]κτισμένον. ἐὰν μὴ τ[- ca.22 -] ὧν ἐὰν ᾖ τετροφευκυῖα μηνῶν καὶ ἐὰν μὲν βούληται ὁ Παποντῶς
10[ἀποσπάσαι αὐτῆς τὸ σωμάτιον, χωρὶς τοῦ μηδὲν αὐτὴν πρὸς τ]ὸν ἐνλείποντα χρόνον [ἐπιζητεῖν παρὰ τοῦ Παποντῶτος ἀπο]δότω αὐτῇ ἡ Φιλωτέρα ὃ ἐὰν φανῇ ὀφείλουσα πρὸς ὃν οὐδέπω τετρό-
[φευκε χρόνον. ἐὰν δὲ μὴ ποιήσῃ ἡ Φιλωτέρα καθότι γέγ]ραπται, ἀποτεισά[τω τῷ Παποντῶτι ὅ τι εἴληφεν ὡς] πρόκειται ἀργύριον μεθʼ ἡμιολίας καὶ ἐπίτειμον(*) ἄλλας ἀργύριον δραχμὰς
[  ̣  ̣  ̣  ̣, καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας, καὶ ἡ πρᾶξις ἔστω] τῷ Παποντῶτι ἔκ [τε αὐτῆς καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῇ πάντων καθ]άπερ ἐγ(*) δίκης. κυρία ἡ συγγραφή. (hand 2) ἔτους ἕκτου Αὐτοκράτορος
[Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ, Ἐπεὶφ] ἐννεακα[ιδεκάτῃ (?)- ca.17 -]μη(  ) Μνησιθέων ἀγοραν(όμος) κεχρη(μάτικα).

Apparatus


^ 7. l. προσρίπτειν
^ 11. l. ἐπίτιμον
^ 12. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.stras.8.764 [xml]

AD109/10 Arsinoite
[Reprinted from: c.pap.gr.1.25] cfCPapGr1,25

msup
(hand 1) ἀντίγραφον ὑπομνηματισμοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπιστρατήκου(*) 1
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣υμ  ̣  ̣δ̣ε  ̣  ̣  ̣ων ἀπὸ τῆς τω̣(*) νῦν ἐπὶ τὸν ἁπαν(*) χρόνον
[κ]ατὰ τὴνδε [τ]ὴν (hand 2) δι̣αιρεσ̣ε(*)   ̣φ  ̣  ̣ει  ̣ περὶ μὲν Κερκεσοῦχ̣ο Ὥρου
[ -ca.?- ]ε̣σθ̣α̣ι αὐτ̣ῷ̣ τ̣ὸν ὁμολογοῦντα τῆς δ[ι]ὰ̣ παντὸς γεωργίας
3aTraces
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣ τ̣ῆ̣ς Πολέμωνος μερίδος ἐν μιᾷ σφραγῖδι προσο-
5[δικῆς γῆς ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ης σχοινίῳ ϙϛ π̣ήχ(εων) ὧν γίτωνες(*) νότου
4aTraces
[ -ca.?- ]  ̣ολλου̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ Χα̣ιρᾶτος   ̣  ̣κ  ̣  ̣νος γεωργι̣  ̣ προσοδ[ι]κῆς γῆς
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣ ἀπ]ὸ τ̣οῦ αὐ̣τοῦ ἐνεστῶ̣τος τρισκαιδεκά[τ]ου(*) (ἔτους) λαμβανο(  )
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ὑπὲ]ρ τῆς γεωργίας ἀργυρίου δραχμῶν ἑκατὸν τεσ-
[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ [ὁ] ὁμολογῶν ἀποτισά̣τ̣ω(*) εἱμιοίαν(*) τῆς
10[ -ca.?- ]λ̣λ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]υ̣ vac. ?
[ -ca.?- τὸν ὁμολογοῦ]ντα εἰσπορὰν λ̣αχανοσπέρμου γῆς ἀρούρας δύο ἥ-
[ -ca.?- -ca.?- ]αρακο  ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣ωναις σπορᾶς τοῦ ἐν[ε]στῶτος τρισκαιδε-
[ -ca.?- τέ]σσαρας   ̣  ̣ αὐτο  ̣  ̣  ̣ ἀπέχειν τὸν ὁμολογοῦντα παρὰ τ̣οῦ
[ -ca.?- ]  ̣ολ  ̣  ̣[  ̣ Ἀ]λ̣έ̣ξ̣ανδρον τὰς αὐτὰς̣ ἀρο(ύρας) δύο ἥμισυ ὡς πρόκιται
15[ -ca.?- ]α̣σ̣μ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣ π]αραδότω α  ̣ρ[  ̣]  ̣  ̣  ̣ι̣ς τὰ ἐδάφη   ̣  ̣σ̣  ̣  ̣ην
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣αὶ ἐπίτιμον ἀργ(υρίου) διακοσί̣ας καὶ εἰς τὸ δημ[ό]σ[ι]ον τὰς
[ἴσας -ca.?- ἀ]ρ̣ταβῶν τεσσάρων ἡμίσους καθʼ ἃς ἔχει αὐτοῦ̣ διαγραφὰ̣ς ι̣  ̣  ̣  ̣(  )
[μετ]ὰ̣ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς συνγενοῦς Πρωτ̣  ̣[  ̣ο]υ̣ Μάρωνο[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣α̣ρθ̣έ[ν]ῳ̣ οὔσηι εἰς φερνῆς λόγον ἀρ̣[γυ]ρίου δραχμὰς
20[ -ca.?- ]  ̣τ[  ̣]  ̣  ̣ ζεῦ̣γ̣ο̣ς̣ τ̣ρίτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣υ τετάρτ̣ω(ν)
[ -ca.?- κον]τα ἀφʼ ἧς ἐὰν ἀπαιτηθῇ   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ων̣ης τ̣  ̣ν̣
[ -ca.?- ] vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣μα δι[ὰ] χιρὸς(*) ἐξ οἴ̣κ̣ου [χρ]ῆσιν ἔ̣ν̣τοκο(ν)
[ -ca.?- ] καθὰ γέγραπται ἀποτισ̣ά̣τ̣ω̣(*) [μ]εθʼ ἡμ̣ιολία̣(ς)
25[ -ca.?- ] vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣ᾷ καὶ Ἡρακλῆς ὡς (ἐτῶν) μα οὐλ(ὴ) ἀντικνημί\ῳ/ ἀ[ρ]ιστ(ερῷ)
[ -ca.?- τοὺ]ς ὁμ̣ο̣λ̣ο̣γοῦν̣τας εἰσπορὰν χόρτου ἐσπαρμένους̣   ̣  ̣α  ̣ο(  )
[ -ca.?- ]  ̣α[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ι σπορᾶ̣ς τοῦ̣ ἐ̣ν̣εστῶτος τρι[σκαιδε]κάτου(*) (ἔτους)
[ -ca.?- ]  ̣μα διὰ χιρὸ[ς](*) ἐξ οἴκου καὶ βε[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣τους ὁ-
30[μολογοῦντας -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣ότες vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ν Ἀλεξάνδρῳ Ἀλεξάνδρ[ο]υ ὡς (ἐτῶν) κ̣   ̣  ̣  ̣ ὀ̣φρύ-
-ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ρου πρότερον Διογένους τῆς προκιμέ̣ν̣ης κώ-
[μης -ca.?- ἐ]ὰ̣ν̣ δ̣ὲ̣ μ̣[ὴ ἀπ]ο̣δῷ καθὰ γέγραπ[τ]αι ἀποτισάτωσαν(*) μεθʼ ἡμιολί(ας)
2,FrA
γινομ[ένης τῆς πράξεως -ca.?- ]
35ἧς ἔχει   ̣[ -ca.?- κατοι-]
κικῶν κ̣[λήρων -ca.?- ]
ὁμολ(ογεῖ) Θαυβα[ -ca.?- ]
τη  ̣φε[ -ca.?- ]
μερίδος [ -ca.?- τροφεύσειν καὶ θηλάσειν παρʼ ἑαυτῇ]
40τῷ ἰδίῳ γ̣[άλακτι εἰς ἔτη δύο ἀπὸ τοῦ προκειμένου χρόνου καὶ τιθηνήσειν ἐπʼ ἄλλους μῆνας ἓξ τὸ γεγονὸς τῇ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐκ τῆς]
ὑπαρχού̣[σης αὐτῷ δούλης (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀρσενικὸν ἔγγονον ᾧ ὄνομα (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λαμβάνουσα παρὰ τοῦ (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑπέρ τε τῶν τῆς γάλα-]
κτοτροφ[ίας κατὰ μῆνα δραχμὰς   ̣  ̣  ̣ καὶ ἐλαίου κοτύλας δύο καὶ τῶν τῆς - ca.40 -]
τιθηνήσ[εως κατὰ μῆνα τὸ ἥμισυ - ca.75 -]
καθʼ(*) ἔτος [ -ca.?- ]
45τοῦ χρόνου   ̣[ -ca.?- ]
τιθηνήσ[εως -ca.?- ]
τος τὰς   ̣[ -ca.?- ]
ὁμολ[ο]γία̣[ -ca.?- ]
χρόνῳ   ̣[ -ca.?- ]
50καθήκει   ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣βαι  ̣[ -ca.?- ]
ὁ δὲ προσε̣[ -ca.?- ]
2,FrB,ms
κϛ 2,FrB
ὁμο̣λ̣(ογεῖ) Χρ̣  ̣[ -ca.?- ]
τὸν ὁμολ[ογοῦντα -ca.?- τε-]
55τάρτου το[ -ca.?- ἐ-]
νεστῶτος τ̣[ρεισκαιδεκάτου -ca.?- ]
καὶ αὐτόθεν̣ [ -ca.?- παραχρῆ-]
μα διὰ χιρὸς(*) [ -ca.?- ]
το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
2,FrB,ms
60κζ 2,FrB
60ὁμ̣ο̣λ̣(ογεῖ)   ̣  ̣  ̣ης[ -ca.?- ]
παρὰ τοῦ Νεφ[ -ca.?- ]
τὸν ὁμολογοῦ̣[ντα -ca.?- ]
ἀποτισάτω(*)   ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ msup.1. l. ἐπιστρατήγου
^ 1.1. l. τοῦ
^ 1.1. l. ἅπαντα
^ 1.2. l. διαίρεσιν
^ 1.5. l. γείτονες
^ 1.7. l. τρεισκαιδεκάτου
^ 1.9. l. ἀποτεισάτω
^ 1.9. l. ἡμιολίαν
^ 1.23. l. χειρὸς
^ 1.24. l. ἀποτεισάτω
^ 1.28. l. τρεισκαιδεκάτου
^ 1.29. l. χειρὸ[ς]
^ 1.33. l. ἀποτεισάτωσαν
^ 2,FrA.44. l. κατʼ
^ 2,FrB.58. l. χειρὸς
^ 2,FrB.63. l. ἀποτεισάτω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: c.pap.gr.1.25 [xml]

AD87 Oxyrhynchus
[Reprinted from: psi.3.203] PSI3,203
[Reprinted in: p.stras.8.764] PStras 8,764,2,FrA,37_52

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.