Papyri.info

sign in

chla.11.468 = HGV ChLA 11 468 = ChLA 10 456 = Trismegistos 69960DDbDP transcription: chla.11.468 [xml]

AD 95 ?
[Reprinted in: .] cf. Ch.L.A. 10,456

r,1
[ -ca.?- ]  ̣ulpi  ̣  ̣  ̣u  ̣  ̣  ̣c  ̣  ̣  ̣r
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ co(n)s(ul ) a xxiii
[ -ca.?- ]  ̣  ̣c̣r  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ocaẹ
[ -ca.?- ]v co(n)s(ul ) a xxii
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣ṛṛ  ̣  ̣as ·   ̣  ̣oc
[ -ca.?- ]  ̣riciụ[  ̣]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ulmạ  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] Augusta[nus] C̣ḷaud
[ -ca.?- ] Neroni[anus] Claud
10[ -ca.?- ] Felix Claud
[ -ca.?- ] Ḷongus Claud
[ -ca.?- ]m  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] C̣laud
[ -ca.?- ] Maxiṃiṇ[u]s Claud
[ -ca.?- P]ompei  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣s Claud
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ c̣ọ(n)ṣ(ul ) a xxi
[ -ca.?- ]  ̣m  ̣  ̣ c̣ạṣṭṛ
[ -ca.?- ]vii [c̣ọ(n)ṣ(ul )] a x̣x̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Cḷạud
[ -ca.?- ]  ̣vi[ii co](n)s(ul) ạ xix
20[ -ca.?- ]acil  ̣  ̣ Am  ̣  ̣  ̣e
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ x
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ḷampe
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ C̣ḷạud
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,2
[  ̣  ̣]  ̣eg  ̣m  ̣  ̣ c  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣m  ̣  ̣  ̣  ̣ l  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
im[p(eratore) D]ọmitiano [C]ạeṣaṛ[e -ca.?- ]
  ̣[  ̣]h[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣⟧m si  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5  ̣  ̣  ̣ṣeroris c cạ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
iṃp̣(erator ) Domitiano C̣ạẹṣ[ -ca.?- ]

————————   ̣c   ̣  ̣  ̣  ̣r[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ g  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
  ̣a  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
- ca.9 - onci  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣  ̣]gị[  ̣]l   ̣  ̣  ̣ol  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]

————————m an  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15ạ[d c]hora secutor[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣s (centur ) P  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣su ld  ̣  ̣  ̣n  ̣[ -ca.?- ]

————————c   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
⟦li  ̣no  ̣  ̣te⟧ m  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ṣṣ nos  ̣o  ̣por  ̣  ̣[ -ca.?- ] Ịulius [ -ca.?- ]
20  ̣  ̣lusti vic[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣r  ̣lụ[ -ca.?- ]

————————[ -ca.?- ]  ̣n  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]

————————[ -ca.?- I]ulius [ -ca.?- ]

————————[ -ca.?- ][ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,1
Traces 30-40 lines v,2
Traces 30-40 lines

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.10.456 [xml]

AD 95/96 ?
[Reprinted in: chla.11.468] cf. Ch.L.A. 11,468

r,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ co(n)s(ul )   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ] Maxiṃụṣ   ̣  ̣  ̣ṃos
[ -ca.?- ]viii co(n)s(ul ) [a xv]i
5[ -ca.?- ]ụs Ualenṣ   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ṃax̣imus   ̣  ̣tio
[ -ca.?- L]ọng̣uṣ   ̣  ̣  ̣nd
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ s
[ -ca.?- ] Ụalens [D]amas
10[ -ca.?- ]ṣ Apẹr Ḷaodi
[ -ca.?- ]  ̣osso  ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣u
[ -ca.?- ]  ̣rippa Antio
[ -ca.?- ]nịus   ̣er  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣mus   ̣audị
r,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
5Imp(  ) D[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
v
[16 lines missing]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.