Papyri.info

sign in

chr.mitt.171 = HGV P.Lips. 1 4 = P.Lips. 1 5 = Trismegistos 22325 = Trismegistos 22326 = p.lips.1.4DDbDP transcription: chr.mitt.171 [xml]

AD293 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: p.lips.1.4] PLips4‡7`5

1
[ἐπὶ τῆς τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκ]λητιανοῦ Σεβαστοῦ [τ]ὸ ε [κα]ὶ Μαξιμιανοῦ [Σε]βαστοῦ τὸ δ ὑπατί[ας](*).
[ἔτους δεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρ]ος Γαίου Αὐρηλίου Οὐαλερίου Δι[ο]κλητιανοῦ κ[αὶ ἔ]τους ἐνάτου Αὐτοκράτορος Καί[σ]α[ρο]ς Μάρκου
[Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Γερμα]νικῶν Μεγίστων Σαρματικῶν Μεγίστων καὶ ἔτους δευτέρου Φλαυίου Οὐαλερίου Κωνστ[αντί-]
[ου καὶ Γαίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ] Ἐπιφανεστάτων Καισάρων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν μηνὸς Δίου Θῶθ ιγ ἐν Ἑρμ[οῦ πόλει]
5[τῇ μεγάλῃ ἀρχαίᾳ καὶ σεμνοτάτῃ] καὶ λαμπροτάτῃ. ὁμολογεῖ Αὐρήλιος Κάστωρ [ὁ κα]ὶ Εὐδαίμων βουλ(ευτὴς) τη(*) λαμπροτάτης Ἀντινό[ου]
[πόλεως - ca.10 - μετὰ συνβεβαι]ωτοῦ πειστικελευστοῦ(*) τοῦ καὶ ἐγγυωμένου τ[ήν]δε τὴν πρᾶσιν καὶ πάσας τ[ὰς ἐγ]γεγραμμένα[ς δια-]
[στολὰς Αὐρ(ηλίου) Ἑρμαπόλλωνος τοῦ καὶ Δ]ιοσκόρ[ο]υ Διδύμου Ἑρμοπολείτου(*) ἀναγραφομ[έν]ου ἐπʼ ἀμφόδου φρουρίου ἀπηλιώτου ὡς (ἐτῶν) [  ̣  ̣]
[Αὐρηλίᾳ Κυριλλοῦτι Ἱέρακος ἀπὸ τῆς α(ὐτῆς) Ἑρ]μοῦ πόλεως ἀναγραφομένῃ ἐ[πὶ τ]οῦ α(ὐτοῦ) ἀμ[φόδου] χωρὶ[ς κ]υρίου χρηματιζού[σῃ] τέκνω[ν]
[δικαίῳ συνεστῶτος αὐτῇ τοῦ] ἀνδρὸς αὐτῆ[ς] Αὐρ(ηλίου) Ἑρμείου τοῦ [κ]αὶ Κρο[νίου ἐξ]ηγ(ητεύσαντος) εὐθηνιάρχου βουλ(ευτοῦ) ἀπ[ο]δεδι[γμένου](*)
10[γυμνασιάρχου τῆς α(ὐτῆς) Ἑρμοῦ πόλεω]ς πεπρακέναι τὸν ὁμολογοῦντα Κ[άστορα] τὸν καὶ Εὐδαίμονα τῇ Κυριλλοῦτι   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 - κτητικὴν δούλην ὀ]νόματι Στεφάνην ἐπικεκλημένην [Στε]φανοῦν ἢ καὶ καὶ τίνει(*) ὀνόματι καλεῖται [ἢ κλη-]
[θήσεται γένει Κρητικὴν εὐθύρινα οὐλὴ]ν ἔχουσ[α]ν ἀνωτέρω ἀστραγάλου δε[ξιοῦ] ποδὸς ὡς (ἐτῶν) κ, ἣν καὶ αὐτὸς αἰώνηται(*)
[- ca.17 - τῷ θ καὶ η καὶ α (ἔτει)] Ἐπεὶφ παρὰ Ὡριγένους τοῦ καὶ Σωφρᾶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωνος Κρ̣η̣ν̣ατ̣ιου συνβεβαιοῦντο[ς]
[αὐτῷ Αὐρ(ηλίου) - ca.21 -]   ̣  ̣υβι  ̣  ̣μ̣  ̣  ̣ Σωσικουσμίου τοῦ καὶ Ἀλθαι[έως ἀκο]λούθως τῇ γενομένῃ εἰς αὐτὸν
15[τὸν Κάστορα παρʼ αὐτοῦ τοῦ Ὡριγένους ἀσφαλείᾳ ἥ]ν̣περ [ἀ]σφάλειαν μετὰ καὶ τῆς ἀ[πογρα]φ[ῆ]ς καὶ ἀνακρείσεως(*) ἧς πεπ̣[οίηται]
[- ca.24 - τ]ῷ κ[α]ὶ Ἱππίᾳ τοῖς ἀξι[ο]λ̣[ο]γ̣ω[τά]τ̣ο̣ι̣ς̣ [ἐ]ν[ά]ρ̣χοις ὑπομνημ(ατογράφοις) μετὰ [κ]α̣ὶ τ[ῆς γενο-]
[μένης εἰς αὐτὸν τὸν Ὡριγένη καὶ ἀποδοθείσ]η̣ς τῷ Κάστορι προκτητικῆς ἀ[σ]φα[λ]εία̣ς̣ τ[ῆ]ς α̣(ὐτῆς) [δού]λης ἀνέδωκεν(*) ὁ ἀ[ποδόμενος]
[Κάστωρ τῇ ὠνουμένῃ Κυριλλοῦτι αὐ]τὴν καὶ τὴν ἀπὸ τούτων ἀσφάλειαν κα[ὶ β]εβαίωσειν(*) ἥνπερ δούλη[ν] ὀ̣ν̣ό-
[ματι Στεφανοῦν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ παρέδωκε τῇ] ὠνουμένῃ Κυριλλοῦτι ταύ[τ]ην τοιαύτην [ἀ]ναπόριφον(*) ἐκτὸς οὖσαν [ἱερ]ᾶς νό[σου]
20[καὶ ἐπαφῆς, τὴν δὲ πρὸς ἀλλήλους συνπεφων]η̣μένην τιμὴν ἀρ[γ]υ̣ρ̣[ίου και]νοῦ [Σ]εβαστῶ[ν] νομίσματος τάλα[ντα]
[δέκα πέντε (γίνονται) ἀργ(υρίου) (τάλαντα) ιε ἀπέσ]χεν ὁ ἀποδόμενος Κάσ[τ]ωρ [πα]ρὰ τῆς πρι[α]μένη[ς] Κυριλλοῦτος κατὰ δ[ι]αγραφ[ὴν]
[τὴς ἐν Ἑρμοῦ πόλει Μισθωτῶν τραπέζ]ης ἐκ πλήρους καὶ εἶναι π[ερὶ α]ὐτὴν τὴν ὠνουμέ[ν]ην καὶ τοὺς παρʼ α[ὐτ]ῆς
[τὴν τῆς πεπρ]αμένης αὐτῇ δούλης ὀνόμ[α]τι Στεφανοῦτος ὡς πρόκειται καὶ τῶν [τ]αύτης
[ἐγγόνων ἐπὶ τὸ ἀεὶ κυρίαν κ]α̣ὶ̣ κράτησιν χρωμένο[υ]ς καὶ οἰκ[ο]ν[ο]μοῦ[ν]τας ὑπὲρ αὐτῶν καθʼ ὃν ἐ[ὰ]ν αἱρ[ῶνται]
25[τρόπον ἐπὶ τὸν ἅπαντα] χρόνον τῆς βεβαιώσεως διὰ πα[ντὸ]ς πρὸς πᾶσαν βεβαίωσειν(*) ἐξακολο[υθούσης]
[τῷ τε πωλοῦντι Κάστορι καὶ τῷ συνβε]βαιωτῇ Ἑρμαπόλλωνι καὶ μὴ ἐπελεύσεσθαι αὐτὸν μηδʼ ἄλλον ὑπὲρ αὐ[τ]οῦ
[ἐπὶ τὴν ὠνουμένην μηδʼ ἐπὶ τοὺς π]αρʼ αὐτῆς περὶ μηδενὸς τῆσδ[ε] τῆ[ς] πράσ[ε]ως τρόπῳ μηδενί, ἐὰν δὲ [ἐ]πέλθῃ
[ἢ μὴ βεβαιώσῃ, ἥ τʼ ἔφοδος ἄκυρος ἔστ]ω καὶ προσαποτίσει(*) ἢ ὁ ὑπὲρ αὐ[τ]οῦ ἐπ[ελ]ε[υσό]με[ν]ος τῇ ὠνουμένῃ ἢ [τ]οῖς παρʼ
[αὐτῆς τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ἐ]πιτίμο[υ] ὡς εἴδιον(*) χρέος διπλῆν [τ]ὴν τι[μὴ]ν [κα]ὶ εἰς τὸ δημόσιον τὴν ἴσην
30[καὶ μηδὲν ἧσσον ἡ πρᾶσις κυρία ἔστω, ἐ]τάξατο δὲ ἡ ὠνουμένη τῷ τε ἐγγυκλείῳ(*) [κα]ὶ τῇ ἀγορανομίᾳ τὰ ὀφιλό[μ]εν[α](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[περὶ δὲ τοῦ ταῦτα οὕτως ὀρθῶς καὶ καλ]ῶς γενέσθαι ἐπερώτησέν τε ἡ ὠνο[υμ]ένη Κυριλλοῦς ὡμολόγησε[ν ὁ ἀποδόμε-]
[νος Κάστωρ. (hand 2) Αὐρήλιος Κάστωρ ὁ κ]αὶ Εὐδαίμων βουλ(ευτὴς) πέπρακα τὴν προκι[μένην δ]ούλην ὀνόματι Στεφάνην
[ἐπικεκλημένην Στεφανοῦν καὶ β]εβαιώσω ὡ[ς π]ρόκειται. (hand 3) Αὐρήλ[ιος Ἑρμαπ]όλλωνος̣(*) ὁ κ[α]ὶ Δ[ιόσ-]
[κορος Διδύμου ἐγγ]υ̣ῶ̣μαι καὶ συν[βεβαιῶ ὡ]ς πρόκει[τ]α[ι].
2
(hand 1) ἐπὶ τῆς τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλ[ητια]νοῦ Σεβαστοῦ τὸ ε καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστοῦ τὸ δ ὑπατίας(*).
Αὐρήλιος Κά[σ]τωρ ὁ καὶ Εὐδαίμ[ω]ν βουλε[υτὴς τ]ῆς λα[μπ]ροτάτης Ἀντινόου πόλεως μετὰ συμβεβαιωτοῦ πιστεικελευστοῦ(*) τοῦ [κα]ὶ ἐ[γγ]υωμ[έ]νου τὴν πρᾶ-
σιν καὶ συμβεβαι[οῦντ]ος τὰς ἐγγεγ[ρα]μμέν[ας δι]ασ[τ]ολ[ὰς Αὐ]ρ(ηλίου) Ἑρμαπόλλωνος τοῦ καὶ Διοσκόρου Διδύμου Ἑρμοπολίτου [ἀ]ν[αγρα(φομένου) ἐπʼ ἀμφό]δου Φρουρίου
ἀπηλιώτου ἐπηκολούθη[κ]α τῇδε τῇ δι[αγρα]φῇ καὶ ἀ̣νείρ̣ημαι(*) παρὰ Αὐρ(ηλίας) Κυριλλοῦτος Ἱέρακος ἀπὸ τῆς αὐτῆς Ἑρμοῦ π[ό]λεως ἀ[ν]αγρα(φομένης) ἐπʼ ἀμφόδου
5τοῦ αὐτ[ο]ῦ χωρὶς κυρίου χρη(ματιζούσης) τέκ[ν]ων δικ[αίῳ σ]υνεστῶ[το]ς αὐτῇ τοῦ ἀνδρ[ὸς] αὐτῆς Αὐρ(ηλίου) Ἑρμείου τοῦ καὶ Κρονίου ἐξη[γητ]ε̣[ύσα]ν̣[τος] εὐθηνιάρχ[ο]υ
[β]ουλευτοῦ ἀποδεδιγμένου(*) γυμνασιάρχου τ[ῆ]ς α[ὐτ]ῆς Ἑρμοῦ πόλεως ὑπὲρ τιμῆς ἧς ἀπεδόμην αὐτῇ κτητικῆς δούλ[ης ὀνόματι Στε]φ[άν]ης
ἐπικεκλημένης Σ[τ]εφανοῦ[τος] ἢ καὶ τίν[ι] ὀνό[μα]τι κ[α]λεῖται ἢ κληθήσεται, γένει Κρητικῆς, ὡς (ἐτῶν) κ εὐθυρίνου οὐ[λ]ὴν [ἐ]χούσης ἀ̣ν̣ω̣[τ]έρω ἀστρα-
γάλου δεξιοῦ π[ο]δός, ἥνπερ αὐτῇ παρ̣έδω[κ]α ταύτην τοιαύτην ἀναπόριφον(*) ἐκτὸς οὖσαν ἱερᾶς νόσου καὶ [ἐ]παφῆς [ἀ]κολ[ού]θως τῇ ἀ̣[νε]ν̣ε-
χ[θ]ησομένῃ δι[ὰ το]ῦ ἐν Ἑρμοῦ πόλει γραφείου ὁμολογίᾳ τῆς πράσεως ἀργ[υ]ρίου καινοῦ Σεβασ[τ]ῶν νομίσματος τάλαντα δέκα πέντε
10(γίνονται) ἀργ(υρίου) (τάλαντα) ιε ἐκ πλήρους καὶ ἐπερωτηθ(εὶς) ὡμολόγ(ησα). (ἔτους) ι Αὐτοκράτορος Καίσαρος Γα[ί]ου Α[ὐρη]λί[ο]υ Οὐαλ[ερίου] Διοκλητιανοῦ
καὶ [(ἔτους)] θ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μά[ρ]κου Αὐρη[λ]ίου Οὐαλερίου Μαξιμια[ν]οῦ [Γ]ερ[μ]ανικῶν Μεγίστων Σα[ρ]ματικῶν Μ̣ε̣[γ]ί̣σ̣τ̣ω̣ν [καὶ] (ἔτους) β
Φλ[αυίου Ο]ὐαλερίου Κωνσ[τ]αντίου καὶ Γαλε[ρ]ίου Οὐαλερίου Μαξιμιανο[κῦ] Ἐπιφανε[σ]τάτων Και[σ]άρων Εὐσεβῶν Ε[ὐτ]υχῶν [Σ]ε̣β̣[αστῶ]ν̣ [Θῶυ]θ ιγ.
(hand 2) Αὐρή[λ]ι[ος] Κά[στ]ωρ ὁ καὶ Εὐδαίμων βουλ(ευτὴς) πέπρακα τὴν προκειμένην δούλην ὀ[ν]όματι Στεφάνην [καὶ ἀπέσ]χοντα τῆς
τι[μ]ῆς [ἀ]ρ[γυρίο]υ νομίσματος τάλαντα δέκα πέντε ἐκ πλ[ή]ρους ὡς [π]ρ[όκειτ]αι. (hand 3) Αὐρ(ήλιος) Ἑρμαπ[όλ]λων
15ὁ καὶ Διόσκορος Διδύμου ἐγ̣γ̣υ̣ῶμ[αι κ]αὶ συνβεβαιῶ καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὁμ[ο-]
λ[ο]γ(*).

Apparatus


^ 1.1. l. ὑπατείας
^ 1.5. l. τῆ<ς>
^ 1.6. l. πιστικελευστοῦ
^ 1.7. l. Ἑρμοπολίτου
^ 1.9. l. ἀποδεδειγμένου
^ 1.11. l. τίνι
^ 1.12. l. ἐώνηται
^ 1.15. l. ἀνακρίσεως
^ 1.17. corr. ex αναδωκεν
^ 1.18. l. [β]εβαίωσιν
^ 1.19. l. ἀναπόρριφον
^ 1.25. l. βεβαίωσιν
^ 1.28. l. προσαποτείσει
^ 1.29. l. ἴδιον
^ 1.30. l. ἐγκυκλίῳ
^ 1.30. l. ὀφειλόμεν[α]
^ 1.33. l. [Ἑρμαπ]όλλων
^ 2.1. l. ὑπατείας
^ 2.2. l. πιστικελευστοῦ
^ 2.4. l. ἀνῄρημαι
^ 2.6. l. ἀποδεδειγμένου
^ 2.8. l. ἀναπόρριφον
^ 2.15-16. l. ὡμ[ο]|λ[ό]γ(ησα)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.lips.1.5 [xml]

99BC Pathyris
[Reprinted in: chr.mitt.171] MChr 171

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.