Papyri.info

sign in

chr.mitt.265 = HGV BGU 1 13 = Trismegistos 8908 = bgu.1.13DDbDP transcription: chr.mitt.265 [xml]

AD 289 Alexandria
[Reprinted from: bgu.1.13] BGU 1 13

r
Α[ὐρ]ήλιοι Ἀπολλῶς Σαραπίωνος τοῦ καὶ Συρίωνος καὶ Ἡρᾶς
[Ἀ]μμων[ᾶ] \ἀμφότεροι/ ἀπὸ χώρας Χενεβριτῶν τοῦ Μαρεώτου Αὐρηλίῳ
Ἀ[ν]τινόῳ π(ριμι)π(ιλαρίῳ)(*) ἐπάρχου Αἰγύπτου vac. ? χαίρειν.
ὁ[μο]λογοῦμεν πεπρακέναι σοι κάμηλον ἄρρενα ἀραβικὸν τῷ
5[σ]ώματι κατηρτυκότα τειμῆς(*) ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος
τ[αλ]άντων ιϛ καὶ δραχμῶν τρισχειλίων(*) , ἅπερ ἐντεῦθεν ἀπέσ-
[χ]αμεν παρὰ σοῦ πλήρης διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου σου καὶ παρα-
[δε]δώκαμέν σοι τὸν κάμηλον ἀχάρακτον ὑγίην(*) καὶ ἀσινῆν
πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ νῦν παριληφότα(*) σεαυτὸν ἐξουσίαν ἔχειν
10ἑτέροις πωλεῖν καὶ διοικεῖν καὶ ἐπιτελεῖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἐὰν
αἱρῇ, ἐφʼ ὃν καὶ οὐκ ἐπελευσόμεθα οὔτε ἡμῖς(*) οἱ πεπρακότες
οὔτε ἄλλος ὑπὲρ ἡμῶν οὐδεὶς κατʼ οὐδένα τρόπον, τὸν δὲ καὶ
ἐπελευσόμενον ἢ ἐμποιησόμενον τοῦ πεπραμένου καμή-
λου ἢ μέρους αὐτοῦ χάριν ἡμεῖς αὐτὸν ἀποστήσωμεν καὶ
15ἐκδικήσωμεν παραχρῆμα τοῖς ἰδίοις ἑαυτῶν δαπανήμασιν
καθάπερ ἐκ δίκης, καὶ ἐγράφη ἡ ὁμολογεία(*) μοναχὴ ἐπὶ ὑπο-
[γρ]αφῆς ἡμῶν καὶ κυρία ἔστω καὶ ἐπερωτηθέντες ὡμο-
[λο]γήσα[μεν]. ἔτους πέμπτου τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος
Δ[ι]οκλητιανοῦ καὶ ἔτους δ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου
20Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Μεσορὴ πέμπτῃ.
(hand 2) Αὐρήλιος Ἀμμῶνις ἀπὸ χώρας Νεθειτῶν ἀξειοθεὶς(*) ὑπαὶ-
ρ(*) ἀτῶν(*) γράματα(*) μεὶ(*) εἰδώτων(*) ἔγραψα ὑπαὶρ(*) ἀτῶν(*).
v
ὠνὴ καμήλου ἐκ τοῦ Φεκ̣ούλ̣ο̣υ.

Apparatus


^ r.3. cf. BL 8.17 : ππ prev. ed.
^ r.5. l. τιμῆς
^ r.6. l. τρισχιλίων
^ r.8. l. ὑγιῆ
^ r.9. l. παρειληφότα
^ r.11. l. ἡμεῖς
^ r.16. l. ὁμολογία
^ r.21. l. ἀξιωθεὶς
^ r.21-22. l. ὑπὲ|ρ
^ r.22. l. α<ὐ>τῶν
^ r.22. l. γράμματα
^ r.22. l. μὴ
^ r.22. l. εἰδότων
^ r.22. l. ὑπὲρ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: stud.pal.20.63 [xml]

AD266 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: stud.pal.5.119 | chr.wilck.377 | chr.mitt.275 | bgu.1.13] CPR 1.39; Stud.Pal. 5.119,r,7; W.Chr 377; M.Chr 275; BGU 1.13

[τ]ῇ κρατίστῃ βουλῇ Ἑρμου̣π̣ό̣λεως τ[ῆς μεγάλης]
ἀρχαίας καὶ λαμπρᾶς καὶ σεμνοτάτ[ης διὰ Αὐρηλίου]
Κορελλίου Ἀλεξάνδρου ἱππικοῦ ἀπὸ στρ[ατιῶν]
γυμνασιάρχου βουλευτοῦ ἐνάρχου πρυτάνεως
5τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ ὡς χρηματίζει
[πα]ρὰ Αὐρηλίου Μενελάου Πασχειουτος μητρὸς
Ἐγευτος ἀπὸ κώμης Θελβώνθεως· βούλομαι
[ἑ]κουσίως μισθώσασθαι ἐκ τοῦ π[ο]λειτικοῦ(*) λόγου
ἐπὶ χρόνον ἔτη τέσσαρα ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιδ (ἔτους)
10περὶ τὴν α[ὐ]τὴν Θέλβωνθιν ἐκ τοῦ Φιλοκράτους
κλήρου ἀρούρας ἓξ εἰ(*) σπορὰν πυροῦ καὶ ἀναπαυ-
ματικῶν γενῶν κατʼ ἔτος κατὰ τὸ ἥμισυ ἐκφορί-
ου καὶ φόρου κατʼ ἔτος ἀποτά[κ]του τῶ[ν ὅλων]
ἀρουρῶν πυροῦ ἀρταβῶν δέκα ὀκτὼ καὶ ἀργυ-
15ρίου δραχμῶν ἑβδομήκοντα δύο ἃς ἀποδώσω
καὶ μετρήσω ἐν τῷ Παῦνι καὶ Ἐπεὶφ μησὶ κατʼ ἔτος
τὸ μὲν ἀργύρι̣[ο]ν δόκιμον, τὸν δὲ πυρὸν εἰς τὸ δη-
μόσιον πρώτῃ μετρήσει μία[ν] δοχικῷ ἀντὶ
μιᾶς Ἀθηναίου καὶ ποισω(*) μέτρησιν κα[θ]αρὰν εἰς τὸ
20[  ̣  ̣]ασταλῆναι, τῶν δημοσίων πάντων τῆς γῆς
καὶ ἐπιμερισμῶν ὄντων πρὸς τὸν τῆς πόλεως
λόγον· ἐὰν δὲ ὃ μὴ γείνοιτο ἄβροχος γένηται ἀπὸ το[ῦ]
ἑξῆς ἔτου[ς] ἐπάναγκες ἐπαντλήσω κ[αὶ] τ̣ελέσω
τῶν προκειμένων φόρων τὸ ἥμισυ, ἐπιθαί-
25ματος(*) δὲ γεινομένου ἐξὸν ἑτέροις μεταμισθοῦν
ἢ καὶ αὐτουργ[εῖ]ν καὶ ἐπερωτ(ηθεὶς) ὡμολ(όγησα). (ἔτους) ιδ Αὐτοκράτορο[ς]
Καίσαρος Πουπλίου Λικιννίου Γαλλιηνοῦ
Γερμανικοῦ Μεγίστου Περσικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς
Εὐτυχοῦς Σε[β]αστοῦ Χοιὰκ γ
30[Α(ὐρήλιος)] Μενέλα[ος Πασχειουτ]ος μεμίσθωμαι ὡς πρόκ(ειται).
Α(ὐρήλιος(?)) Κοπρῆ[ς ἔγρ(αψα) ὑ(πὲρ) αὐτ(οῦ) μ]ὴ ε̣ἰ̣δ(ότος) γρ(άμματα).

Apparatus


^ 8. l. πολιτικοῦ
^ 11. l. εἰ<ς>
^ 19. l. <ἐ>ποιήσω
^ 23. ἐπάναγ’κες papyrus
^ 24-25. l. ἐπιθέ|ματος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 8908 Translation (German) [xml]

1 Die A[ur]relii Apollôs, Sohn des Sarapiôn, alias Syriôn und Hêras, Sohn des [A]mmôn[as], beide aus Chôra Chenebritôn im Mareôtês, grüßen Aurelius Antinoos, den primipilarius des Präfekten von Ägypten.
4 Wir bestätigen, daß wir Dir verkauft haben ein Kamel – männlich, arabisch, körperlich ausgewachsen – zum Kaufpreis von 16 Talenten und dreitausend Drachmen Silber im kaiserlichem Münzgeld, die wir jetzt von Dir vollständig auf die Hand aus Deinem Haus erhalten haben. 7 Und wir haben Dir das Kamel unmarkiert, gesund und unversehrt übergeben, so daß Du, nachdem Du es jetzt empfangen hast, das Recht hast, es anderen zu verkaufen, es zu verwalten, und über es zu verfügen, wie es Dir beliebt. 11 Auf es werden weder wir, die (es) verkauft haben, noch jemand anderes für uns in irgendeiner Weise Ansprüche erheben; wenn aber jemand Ansprüche oder Forderungen erhebt auf das verkaufte Kamel oder einen Teil von ihm, werden wir ihn davon abhalten und ihn verklagen, unverzüglich und auf unsere eigenen Kosten, wie infolge eines Gerichtsentscheides. 16 Und die Vereinbarung soll in einfacher Ausfertigung aufgesetzt werden mit unserer Unterschrift und rechtsgültig sein, und auf Befragen haben wir zugestimmt. 18 Im fünften Jahr unseres Herren, des Imperator D[i]ocletianus und im 4. Jahr des Imperator Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus, der Augusti, am fünften Mesoré.
21 (2. Hand) Ich, Aurelius Ammônis aus Chôra Netheitôn, habe auf ihre Bitte, weil sie Analphabeten sind, für sie geschrieben.

Verso
Verkauf eines Kamels aus Phekûlû.

HGV 8908 Translation (English) [xml]

1 The A[ur]elii Apollos, son of Sarapion alias Syrion and Heras, son of [A]mmon[as], both from the chora Chenebriton in Mareotis, to Aurelius A[n]tinous, primipilarius of the prefect of Egypt, greetings. 4 We acknowledge that we have sold to you a male, physically fully developed Arabian camel for the price of 16 talents and three thousand drachmas of imperial silver coinage, which we have received from you fully from hand to hand out of your house. 7 And we have handed over the camel to you, unmarked, healthy and unblemished, so that you yourself having received have the right from now on to sell it to others and to deploy it and to make use of it as you please. 11 Neither we the sellers nor anyone else acting on our behalf in any way shall take legal action on its account. And if anyone takes legal action or makes any claim on the camel which has been sold or on any part of it, we shall oppose him and take legal action against him at once at our own expenses just as in consequence of a legal decision. 16 And the contract was written in a single copy with our signatures and let it be normative and in answer to the formal question we gave our consent. 18 Year five of our lord Imperator Diocletianus and year 4 of Imperator Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximinianus Augusti, Mesore the fifth.
21 (m. 2) I, Aurelius Ammonis from the Chora Netheiton, having been asked wrote on their behalf because they do not know letters.
Verso
Sale of a camel from Phekoulou.