Papyri.info

sign in

chr.wilck.1 = HGV P.Petr. 3 74 (a) = Trismegistos 7530 = LDAB 2602 = p.petr.2.45DDbDP transcription: chr.wilck.1 [xml]

c246BC Arsinoite
[Reprinted from: p.petr.2.45 | p.petr.3.74] P.Petr 2.45B

1
[ -ca.?- ἐ]πὶ τὰ τείχη [  ̣]νεσθαι
[ -ca.?- ]  ̣ ἑτέρους καταβιάσας παρε-
[ -ca.?- ]αι κατέστ[η]σεν ἐπὶ τῶν
[ -ca.?- ἀποσ]τείλας τινὰ πρὸς τὸν
5[ -ca.?- περὶ τῶν γεγε]νημέν[ων] ἐμφανίσας
[ -ca.?- τοὺ]ς στρατιώτας προσαγόντων
[ -ca.?- τῆς   ̣ φυλ]ακῆς εἰς ὃν συνέθοντο(*) καιρὸν
[ -ca.?- ]ους ἐπὶ τῆς ἄκρας καὶ περὶ τῶν
[ -ca.?- ]  ̣ Εὔμαχον καὶ Ἀριστέαν ἐπι
10[ -ca.?- ]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λαι προυπαρχον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- επ]ιθεμένους ἐπεὶ καιρὸν
[ -ca.?- ]ον τόνδε συνέλαβον
[ -ca.?- ] παρὰ τοῦ Ἀνδρίσκου πεμ-
[ -ca.?- ]εν ἅπαντας ἐν τοῖς ἐπιτη-
15[δείοις - ca.17 - τ]ῶν δʼ ἐκ τῆς ἄκρας ὑποτιθε-
[νενων - ca.16 - κ]αὶ δεη[θ]έντων μηθὲν παρα-
[- ca.15 - μήδʼ ἐνα]ντίον ἔφησεν ἔσεσθαι φανερὰν
[αὐτοῖς εἰς τὸ λοιπὸν τ]ήν τε παρʼ ἡμῶν καὶ τὴν παρὰ
[- ca.23 -]ίαν, μετὰ δὲ ταῦτα δεξιὰν
20[δοὺς αὐτοῖς καὶ καταστ]ήσας Ἐπιγένην ἐπὶ τῆς
[ἄκρας καὶ παραδοὺς αὐτῷ] τὴν πόλιν ἅμα τῆι ἡμέραι
[ -ca.?- ]ντων ἐπιστείλας ὑπῆγεν
[ -ca.?- κα]τὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς Πυθαγόρας
[καὶ Ἀριστοκλῆς - ca.10 -]ι̣ε σκάφη τῆς ἀδελφῆς πρὸς αὐτοὺς
2
διαπεμψαμένης εἰ[ς τὸ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν προθύμως
καὶ τὴν λοιπὴν χρεία[ν παρέχεσθαι] καὶ παραπλεύ-
σαντες εἰ(*) Σόλους τοὺς [Κιλικίο]υς ἀ[νέ]λαβον τὰ
ἐ[κεῖ]σε κατασκ̣εθέντ[α](*) [χρή]ματα καὶ παρεκόμισαν
5εἰς Σελεύκειαν, ὄντα Αφ [ἀργ(υρίου)] (τάλαντα), [ἃ διε]νοεῖτο μὲν
Ἀρίβαζος ὁ ἐν Κιλίαι(*) στρατ[ηγὸς] ἀποστέλλειν
εἰς Ἔφεσον τοῖς περὶ τον(*) Λαοδίκην, [σ]υνφωνησάντων δ[ὲ]
πρὸς αὑτοὺς τῶν τε Σολείων καὶ <τῶν> στρατ[ιωτῶν] τῶν
[αὐ]τόθεν καὶ μετ[ὰ] β[ίας] ἐπιβοηθησάντ[ων τ]ῶν
10περὶ τὸν Πυθαγόρα[ν] καὶ Ἀριστοκλῆ   ̣υ  ̣θρων
καὶ γενομένων ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἁπάν[τ]ων, συνέβη
ταῦτά τε κατασ\χ/κεθῆναι(*) καὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν
ἄκραν καθʼ ἡμᾶς γενέσθαι   ̣  ̣ τοῦ Ἀριβάζου δὲ ἐκπε-
πεδηκότος(*) καὶ πρὸς τὴν ὑπερβολὴν τοῦ Ταύρου
15συνάπτοντος, τῶν ἐνχωρίων τινὲς τὴν [κε]φ[αλὴν]
ἀποτεμόντες ἀν[ήνε]γκεν(*) εἰς Ἀντιόχεια[ν. ἡμεῖς δὲ]
ἐπεὶ(*) τὰ κατὰ τὰς ν[αῦς] ε̣τ̣  ̣  ̣  ̣νάμεθα, πρώτης
φυλακῆς ἀρχομένης [ἐμ]βάντες εἰς τοσαύτας ὅσας
ἔμμελον(*) ὁ ἐν Σελευκεί[αι λ]ιμὴν δέξασθαι, παρεπλεύσαμεν
20εἰς φρούριον τὸ καλούμενον [Π]οσίδεον καὶ καθ\ω/ορμίσθημεν(*) τῆς
ἡμέρας(*) περὶ ὀγδ[όην ὥ]ραν. ἐντεῦθεν δὲ ἑωθινῆς [ἀ-]
ναχθέντες παραγενόμεθα(*) εἰς τὴν Σελεύκειαν.
τῶν δὲ ἱερέων καὶ ἀρ[χόντ]ων καὶ [τῶ]ν ἄλλων πολιτῶν
καὶ τῶν ἡγεμόνων καὶ τῶν στρατιωτῶν στεφανη-
25φορησάντων καὶ τὴν ἐπὶ τὸν λιμένα συναντησάν-
3
[των ὁδὸν - ca.13 - πρὸς ἡμ]ᾶς εὐνοίας καὶ
[ -ca.?- ]  ̣ εἰς τὴν πόλιν
[ -ca.?- τὰ παραστα]θέντα θύματα
[ -ca.?- βωμ]οῖς τοῖς ὑπʼ α[ὐ]τ\ῶν/(*)
5κατασ[κευασθεῖσι - ca.15 -]ς καὶ \τὰς/ τιμὰς ἐν \τῶι ἐμ/πορίωι
\α/νήγ(*) [- ca.20 - τα]ύτην μὲν \τὴν/ ἡμέ-
ραν(*) [ -ca.?- ]ν, τῆι δὲ \ἑ/ητέραι(*)
  ̣  ̣η[ -ca.?- ] ὡς ἐνδέχεται
μάλισ[τα -ca.?- ]ες ἐν αἷς ὑπεδε-
10ξάμε[θα -ca.?- πάντ]\α/ς(*) τοὺς με-
θʼ ἡμῶ[ν πλεύσαντας καὶ τοὺς αὐτ]όθεν \σατράπας/ ⟦στρατιώτας⟧
καὶ στ[ρατηγοὺς καὶ τοὺς ἄλλους] ἡγεμόνας ὅσοι οὐκ ἦ[σ]αν
τ[εταγμένοι - ca.17 - κα]τὰ τὴν πόλιν καὶ τὴν
[ἄκραν - ca.19 - φρου]ρᾶς ἐάσαντ[ες]
15[ -ca.?- ἦ]σαν γὰρ θαυμαστοὶ
[ -ca.?- ]  ̣νται με[τὰ τα]ῦτα εἰς Ἀντιόχειαν
[ -ca.?- ] τοιαύτην τὴν παρασκευὴν καὶ τῶν
[ -ca.?- εὕ]ρ̣ο̣μεν ὥστε καταπλήτ\τ/εσθαι
[ἡμᾶς. -ca.?- ἀπήντησαν] γὰρ ἡμῖν ἐκτὸς τῆς πύλης
20οἱ [- ca.16 -] σατράπαι καὶ οἱ ἄλλοι ἡγε-
μόν[ες καὶ <οἱ> στρατιῶ]ται καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ αἱ συναρχίαι
καὶ [πάντες οἱ ἀπ]ὸ τοῦ γυμνασίου νεανίσκοι καὶ ἄλλος
ὄχ[λος -ca.?- ἐστεφ]ανωμένος καὶ τὰ ἱερὰ πάντα εἰς τὴ[ν]
πρὸ [τῆς πύλης] ὁδὸν ἐξήνεγκαν, καὶ οἱ μὲν ἐδεξιοῦ[ντ]ο
25οἱ δὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡμᾶς] μετὰ κρότου καὶ κραυγῆς
4
[- ca.12 -]
[- ca.11 -] παρʼ ἑκάστην οἰκία[ν -ca.?- ]
[- ca.10 -]  ̣ους ποιούμενοι διετέλεσα[ν -ca.?- ]
15[- ca.10 -] πολλῶν ἡμῖν ὄντων τῶν
[- ca.10 -]  ̣ οὐθενὶ οὕτως ἡδόμεθα ὡ[ς]
[ἐπὶ τῆι] τ̣[ού]των ἐκτενείαι, ἐπεὶ δʼ οὖν ⟦α̣ι̣⟧ \α[ -ca.?- ]/ π[ -ca.?- ]
παρασταθέντα θύματα παρα τετ  ̣[  ̣]η̣με[ -ca.?- ]
κὰ(*) τ\ῶ/ν(*) ἰδ\ιωτῶν/(*) κατεσπείσαμεν, ἤδη
20ἡλίου περὶ καταφορὰν ὄντος εἰσέλθομεν εὐθέω[ς]
πρὸς τὴν ἀδελφὴν καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς τῶ[ι]
π̣ρ̣άσσειν τι τῶν χρησίμων ἐγινόμεθα, τοῖς [τε]
ἡγεμόσιν καὶ τοῖς στρατιώταις καὶ τοῖς ἄλλοις [τοῖς]
κατὰ τὴν χώραν χρηματίζοντες καὶ περ̣ὶ̣ [τῶν ὅ-]
25λ̣ων βουλόμενοι(*). πρὸς τούτοις δὲ ἡμέρας τιν[ὰς]

Apparatus


^ 1.7. l. συνέθεντο
^ 2.3. l. εἰ<ς>
^ 2.4. l. κατασχεθέντ[α]
^ 2.6. l. Κιλι<κί>αι
^ 2.7. l. τὴν
^ 2.12. l. κατασχεθῆναι
^ 2.13-14. l. ἐκπε|πηδηκότος
^ 2.16. l. ἀνήνεγκαν
^ 2.17. l. ἐπὶ
^ 2.19. l. ἤμελλεν
^ 2.20. l. καθωρμίσθημεν
^ 2.21. corr. ex ημε⟦τε⟧ρας
^ 2.22. l. παρεγενόμεθα
^ 3.4. corr. ex α[υ]τ⟦οις⟧
^ 3.6. corr. ex ⟦η⟧νηγ
^ 3.6-7. corr. ex ημε⟦τε⟧ραν
^ 3.7. l. ἑτέραι
^ 3.10. corr. ex [παντ]⟦ε⟧ς
^ 4.19. l. κα<ὶ>
^ 4.19. corr. ex τ⟦ο⟧ν
^ 4.19. corr. ex ιδ⟦α  ̣των⟧
^ 4.25. l. βουλ<ευ>όμενοι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.petr.3.74 [xml]

IIIsac Gurob

A
Φιλοκύδης Κερτ̣  ̣μ̣ου \Ἀμφιπολίτης τῶν [ -ca.?- ]/ Εὐμή̣[λωι -ca.?- ]
ὁμολογῶ ἐπικεχωρηκέν[αι σοι τὸν]
κλῆρον \μου/ πυρῶν ἀκινδύνων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τεσσαράκοντα πέντε ἀ[ρταβῶν]
5ἀπὸ τοῦ ιδ (ἔτους) εἰς τὸ πέν[τε καὶ δέκατον]
ἐφʼ ὧι ⟦κομισάμενος τὰς τ[εσσαρά-]
κοντα πέντε ⟧ \ἀρτάβας/ τῶν πυρῶν ἀκινδύνων
βεβαιώσω σοι ἕως ἂγ(*) κομίσωμ[αι]
τὰς τεσαράκοντα(*) πέντε ἀ[ρτάβας]
10τῶμ(*) πυρ[ῶν]· ἕ̣ω̣ς δὲ τοῦ κομίσασθα[ι]
μὴ ἐγβα[λεῖ]ν σε μήδ̣[ε]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μηθὲν [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
αὐτὸς [ -ca.?- ἐὰν]
δὲ μὴ(*) β[ε]βαιώσω ἀπ[οτίνειν δρα-]
15χμὰς(*) φ̣.
B
(PPetr 3,74,B reprinted in
[Reprinted in: p.petr.2.44] PPetr 2,44)

Apparatus


^ A.8. l. ἂν
^ A.9. l. τεσσαράκοντα
^ A.10. l. τῶν
^ A.13-14. [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ A.14-15. [  ̣  ̣  ̣]ας prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.