Papyri.info

sign in

cpr.17A.11 = HGV CPR 17 A 11 = Trismegistos 17708DDbDP transcription: cpr.17A.11 [xml]

AD320 Hermoupolis Magna

[ὑπα]τείας τ[ῶν δεσπο]τῶν ἡμ[ῶ]ν̣
Κωνσταν̣[τίνου Σε]βαστοῦ τὸ ϛ καὶ Κ̣ω̣ν̣σ̣τ̣[α]ν̣τ̣[ίνο]υ̣
τ̣[οῦ] ἐ̣π̣ιφα̣ν̣[εστάτου Κα]ί̣σ̣αρος τὸ α.
Αὐρ̣η̣λ̣ίῳ Ἀ̣δ̣ε̣λ̣[φίῳ Ἀ]δ̣ε̣λφίου γυμ(νασιάρχῳ) β̣ο̣υλ(ευτῇ) Ἑρμ̣(οῦ πόλεως)
5παρὰ Αὐρη̣λ̣ί̣ο̣υ̣   ̣  ̣ω̣ν̣ο̣ς̣ Ἑρμοῦ ἀπὸ τῆ̣ς̣ (αὐτῆς) π̣ό̣λ̣(εως).
βούλομαι ἑκουσίως μισθώσασθαι παρὰ σοῦ
ἐπʼ ἔτ̣η δύο ἀπὸ νέων καρπῶν τῆς εὐτυχο̣ῦ̣ς
ἐνάτης ἰ(*)νδικ(τίωνος) τὰς ὑπ̣α̣ρχούσας [σο]ι ἐ̣ν περ̣ιχώ̣-
ματι Ὀξοπώλου του̣τ̣έστιν τὰς λιμνασθ̣ε̣ίσ̣[ας]
10ἀρούρας ἀπὸ (ἀρουρῶν) ζ εἰς κατάθεσιν χόρτου κατ̣ʼ ἔτο̣ς̣
φ[όρο]υ̣ ἀ̣π̣[ο]τάκτου τοῦ τρίτου μέρο̣υ̣ς̣ τῶν ἐ̣κ̣β̣η̣-
σ̣[ο]μένων χορτασμάτων, ὅπερ παρέξο̣μ̣α̣ι̣
ὁπη̣νίκα ἂ̣ν̣ α̣ἱ̣ρ̣ῇ ἐν ἀγροῖς, μισ̣θώ̣[σασ]θ̣α̣ι̣ δὲ̣ κ[αὶ]
ἐπ̣ὶ̣ ἐ̣ναε̣τ̣ῆ̣ χρόνον καὶ τὸν ἐ̣κ̣ Λ̣ι̣β̣ὸ̣ς̣ τ̣ῶ̣ν̣
15[χ]ω̣ρ̣[ίων] σ̣ο̣υ ψειλο̣ν̣(*) τό̣π[ο]ν ἐ̣ν ᾧ φ̣[ρ]έα̣ρ
[ἐξό]π̣τ̣η̣ς̣ π̣λ̣ε̣ί̣νθου(*) πρὸς καταν̣ο̣μ̣ὴ̣ν̣ κτην̣ῶν
[ -ca.?- ]  ̣ι  ̣ι ἐμῶν ἀνανκα̣ί̣ων κ̣αὶ παρεξ  ̣  ̣  ̣  ̣
[μηνὶ Ἁ]θὺρ τῆς ὀγδόης ἰνδικτίωνος
[ -ca.?- ]  ̣α̣  ̣[  ̣] Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 8. ἱνδικ(τίωνος) papyrus
^ 15. corr. ex ψειλ  ̣ν, l. ψιλὸν
^ 16. l. πλίνθου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.