Papyri.info

sign in

cpr.17A.2 = HGV CPR 17 A 2 = Trismegistos 17695DDbDP transcription: cpr.17A.2 [xml]

AD313 Hermoupolis Magna

Αὐρ(ηλίῳ) Ἀδε̣[λ]φ̣ίῳ Ἀδε̣[λ]φ̣[ίου ἀπὸ Ἑρμοῦ πόλεως]
τῆς λαμπ̣[ρο]τ̣άτ̣η̣ς̣   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
π̣α̣[ρὰ] Αὐρ(ηλίων) Ἡρ̣ώδ̣ο̣υ̣ Φ̣  ̣ε̣  ̣[ -ca.?- ]
ἀ[ναγ]ραφομένου ἐπʼ ἀμφό̣[δου -ca.?- ]
5Διδύμου ὁμοίως [ἀ]πὸ [κώμης -ca.?- ]
κα̣[τ]α̣μένοντος [ἐν] τ̣ῇ̣ [αὐτῇ πόλει. βουλόμεθα ἑκουσίως]
[μισ]θ̣ώ̣σασθαι παρ̣ὰ̣ [σοῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- ού]σης δευτέρα̣ς̣ ἰ[νδικτίωνος -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τη[  ̣]α̣π̣[ -ca.?- ]
10[- ca.10 -]ουα̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣μ̣ί̣ου ὁλη  ̣[ -ca.?- τὸ δὲ ἐκφόριον ἀποδώσο-]
μέ̣ν̣ σοι δ̣ι̣ʼ ἀλληλεγγ̣ύ̣η̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.