Papyri.info

sign in

cpr.17A.7 = HGV P.Charite 13 Z. 24 - 45 = P.Charite 13 Z. 1 - 11 = P.Charite 13 Z. 12 - 23 = CPR 17 A 7 Z. 22 - 43 = CPR 17 A 7 Z. 1 - 21 = Trismegistos 15570 = Trismegistos 17701DDbDP transcription: cpr.17A.7 [xml]

AD 317 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: p.vind.worp.8] P.Vind.Worp 8,r

1
Αὐρήλιος Σαρ̣απίων ναύκληρο̣[ς] ἀπ̣ὸ τοῦ
Μενδησίο̣υ πλοίου δ̣[η]μοσί̣ου ἀγωγ(ῆς) Εσ
ὧ̣ παρ̣ά̣ση[μον   ̣  ̣  ̣]χος Αὐρηλίῳ Ἀδελ-
φίῳ [ἄ]ρ̣ξ̣(αντι) [βουλ(ευτῇ) Ἑρ]μ̣ο[ῦ] πόλεως ὑπὲρ θ
5πάγ̣ου̣ κ̣ώ̣[μης Σ]ι̣ν̣αρ̣χήβεως χαίρειν.
μεμέτρημ̣α̣ι̣ [καὶ] ἐ̣νεβ̣αλόμην παρὰ
σοῦ εἰς τὸ προκίμενον πλο̣ῖον
ὑπὲρ ε ἰνδικτίωνος κανόνος πυ-
ροῦ καθαροῦ σὺν (ἑκατοσταῖς) δέκα ἀρτάβας τεσ-
10σεράκοντα τέσσα[ρ]α̣ς ἥμισυ, (γίνονται) (ἀρτάβαι) μδ 𐅵
καὶ τούτων τὰ κ̣ο̣ύ̣μ̣ο̣υ̣λ̣α̣ κ̣α̣ὶ̣ [τ]ὸ δη-
νάριον ἑκάστου μ̣[ο]δ̣ί̣ο̣υ̣. ἡ [ἀπο]χὴ
κυρία καὶ ἐπερωτ[ηθεὶς ὡ]μ̣[ολόγη]σ̣α̣.
ὑπατίας(*) Ὀουνίου(*) Γαλλικαν[οῦ καὶ]
15[ -ca.?- ]}
Κεσσωνίου(*) Βάσσου τῶν λαμπροτάτ[ω]ν̣
Μεσορὴ κθ.
Αὐρήλιος Σαραπίων ὁ προκίμενος
ἐνεβαλόμην τὰς προκιμένας τοῦ
20πυροῦ ἀρτάβ(ας) τεσσεράκοντα τέσσαρες(*)
ἥμισυ μ̣ό̣νας ὡς πρόκιται.
2
Αὐρ̣ήλιος Φιβίων Ἑρμοῦ ναύκληρ(ος)(*) ἀπὸ
Ἑρμοῦ πόλεως διʼ ἐμοῦ Tριατέλφου(*)
κυβερνή̣τ̣ου Αὐρηλίῳ Ἀδελφιοω(*)
25χαίρειν̣. [με]μ̣έ̣τρημαι καὶ ἐνεβαλό-
μην [εἰς τὸ π]α̣ρα̣κείμενον πλοῖον
ὑπ(ὲρ) ἰ(*)δι[ωτικο]ῦ κανόνος κώμης Σιν-
αρχήβε̣[ως] τοῦ θ πάγου γενή-
ματος ε ἰνδικτίωνος κριθῆς
30καθαρὰ̣ς ἀρτάβας τριάκοντα
γ(ίνονται) κριθῆς ἀρτ(άβαι) λ καὶ τούτων
τὴν ἀπο̣γ̣ό̣μωσ̣ι̣ν̣ καὶ τ̣ὸ̣ [δην]ά̣ρ̣ιον
τοῦ μοδίου. ἡ ἀπ[ο]χὴ κυρ̣[ία]
καὶ ἐπερωτηθ̣ε̣ὶ̣ς̣ ὡ̣μολόγησα(*).
35ὑπατίας(*) Ὀουν̣ί̣ου(*) Γαλ̣λι̣ανου(*)
καὶ Κεσσων̣ί̣ου(*) βα̣σ̣σων(*) τῶ̣ν
λαμπροτάτων, Μεσορὴ ἐπα-
γομένω̣ν̣ β. Αὐρήλιος Φιβίω̣ν̣
Ἑρμοῦ διʼ ἐ̣[μοῦ Τρι]α̣δ̣έλφου κυβερ-
40νήτ̣ο[υ μεμέτ]ρ̣ημαι καὶ ἐναι-
βαλόμ̣[ην](*) [ὡς πρ]ό̣κειται ―
Αὐρήλ̣ι̣ο̣[ς   ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣λων Ὀφελλίου
ἔγραψα ὑ(πὲρ) <αὐτοῦ> μὴ ε̣ἰ[δ]όδος̣(*) γ̣ρ̣ά̣μ̣ματα̣.

Apparatus


^ 1.14. l. ὑπατείας
^ 1.14. l. Ὀουινίου
^ 1.16. l. Καισωνίου
^ 1.20. l. τέσσαρας
^ 2.22. corr. ex αποκληρ
^ 2.23. l. Tριαδέλφου
^ 2.24. corr. ex αδελφιος, l. Ἀδελφίῳ
^ 2.27. ϊδι[ωτικο]υ papyrus
^ 2.34. corr. ex ω̣μολ  ̣γησα
^ 2.35. l. ὑπατείας
^ 2.35. l. Ὀουινίου
^ 2.35. corr. ex καλ̣λι̣κανοῦ, l. Γαλλι<κ>ανοῦ
^ 2.36. l. Καισωνίου
^ 2.36. l. βάσσου
^ 2.40-41. l. ἐνε|βαλόμ[ην]
^ 2.43. l. εἰ[δ]ότος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.charite.13 [xml]

AD324-327 Hermopolite
[Reprinted from: p.vind.worp.8] PVindobWorp8,v

1
Αὐρή̣λιος Δίδυμος Σερήνου βουλ(ευτὴς) ἐ̣πιμελ(ητὴς) Ἑρμοῦ ερμοπόλ(εως)(*)
Αὐρηλ(ίᾳ) Χαρίτῃ Ἀμαζονίου ἀπὸ τῆς (αὐτῆς) χαίρειν.
παρέλαβον(*) παρὰ σοῦ ἀπὸ λόγου ἰδιωτικοῦ
κανόνος γ̣ε̣ν̣ή(ματος) ιγ ἰνδικτίωνος
5θ πάγου οἴν[ου] ξέστας Ἰταλ(ικοὺς) νέου ἑπτακο-
σίους τριάκοντα, γί(νονται) οἴ(νου) ξ(έσται) ψλ καὶ ταύτην
τὴν(*) ἀπογόμωσιν ἐκ πλήρους. ἡ ἀποχὴ κυρία
καὶ ἐπερωτηθ(εὶς) ὡμολόγ(ησα). Φαῶφι ιϛ.
Αὐρ(ήλιος) Δίδυμος Σερήνου διʼ ἐμοῦ τοῦ ἀδελφ(οῦ) Τ̣αυρίνου
10σεσημ[είωμαι]. (hand 2?) Αὐρ(ήλιος) Ἀχιλλεὺς σεσ̣σημίωμ\ε/(*). Φ̣[αῶφι]
ιβ χν, ιγ ξ(έσται) π.
(hand 3) Αὐρήλιος Λέων Πολυδεύκου[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐπιμελητ(ὴς) κρέως Αὐρηλ̣[ί]ᾳ̣ [Χαρί]τ̣ῃ̣
Ἀμαζονίου χαίρειν. π̣α̣ρ̣έ̣λαβο̣ν̣ παρὰ̣ σοῦ
15ὑπὲρ ιε ἰνδικτίωνος κανόν̣ο̣ς̣ κρ̣έ̣ω̣ς
λίτρας τεσσεράκοντα ἓξ καὶ ὑπὲρ ιδ
ἰνδικτίωνος λίτρας ὀγδοήκ̣ο̣ντα̣ ἔ̣ν̣νεα ,
(γίνονται) λί(τραι) ρλε ὑπὲρ ι πάγου Σινα̣ρ̣χ̣ή̣β̣ε[ω]ς̣
καὶ ὁμοίως ὑ̣π̣ὲ̣ρ ια πάγου Σ̣ι̣ν̣α̣πὴ
20ι. ἰν̣δικ̣[τί]ω̣[νο]ς̣ κανόνος λίτρα̣ς
τρ̣ιά̣κ[ο]ν̣τ̣[α ἑ]π̣[τ]ὰ̣ ἥ̣μ̣ισυ, (γίνονται) λί(τραι) λζ 𐅵.
Α̣[ὐρ]ή̣[λ]ι̣ο̣[ς Λέων ἐπ]ιμελη(τὴς) σε̣σ̣ημ̣ί̣[ω]μ̣αι(*).
Φαμενὼθ κδ̣.
2
(hand 4) Αὐρήλιος Τύραν\ν/ος Βήκιος μητρὸς
25Τρουτὸς ὡς ἐτῶν(*) τεσεράκοντα(*)
οὐλὴ δακτύλῳ(*) λιχανῷ(*) ἀριστερᾶς
χειρὸς ἀπὸ κώμη[ς Τ]ε̣μ̣σεὺ Μώρων
τοῦ Ἑρμουπολίτο[υ ἐπι]π̣λοου(*) ἀχύρου
Αὐρηλίᾳ Χαρίτι(*) Ἀμ[αζ]ω̣νίου(*) γυμνα-
30συαρχήσαντος(*) γεν[ομένο]υ βουλευτοῦ
Ἑρμοῦ πόλεως χαίρι[ν](*). [πα]ρίληφα(*)
παρὰ σοῦ καὶ(*) ἐνεβ[αλό]μην εἰς τὸ
33παρασταθὲν πλοῖον ἀπὸ λόγου ἰ(*)δι(*)δωτικοῦ(*) κανόνος γενήματος
35τρισκαιδεκάτης(*) ἰνδικτύωνος(*)
[ὑ]πὲρ ἐνά̣τ̣ου πάγου ἀχύρου σιτίνου
λ̣ί̣τ̣[ρας Ἰ]ταλικὰ̣ς̣ π̣ε̣ν̣τ̣α̣κ̣ισχιλίας
(γίνονται(?)) λ̣ί̣(τραι) Ε̣. ἡ ἀ̣π̣ο̣χ̣ὴ̣ κ̣υρία̣ καὶ ἐπε-
[ρωτη]θ̣(εὶς) [ὡμο]λ̣(όγησα). ὑ̣π̣α̣τ̣ε̣ί̣ας Ἀνικίου
40[Παυλίνου καὶ Και]ω̣ν̣ί̣ο̣υ̣ Ἰ̣ουλιανοῦ
[τῶν λαμπροτάτ]ω̣ν̣ Θ̣ὼθ κϛ.
(hand 5) Αὐ̣ρ̣[ήλιος Τύρανν]ος Βή̣κ̣ι̣ο̣ς̣ ἐ̣π̣ίπλοος ἀχύρου
θ̣ πά̣γ̣(ου) πα̣ρ̣[είλη]φα παρ̣ὰ̣ [σ]ο̣ῦ̣ ἀ̣χύρου λί(τρας) Ἰδαλ(ικὰς)(*) πεντα-
κισ̣χε̣ι̣λίας̣(*) ὡ̣ς̣ πρόκ(ειται). Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) Traces
45Traces φα Traces

————————

Apparatus


^ 1.1. l. πόλ(εως)
^ 1.3. corr. ex παραλαβον
^ 1.7. corr. ex αην
^ 1.10. l. σεσημείωμαι
^ 1.22. l. σεσημεί[ω]μαι
^ 2.25. corr. ex   ̣  ̣ων
^ 2.25. l. τεσσεράκοντα
^ 2.26. corr. ex τακτυλω
^ 2.26. corr. ex λ  ̣χανω
^ 2.28. l. [ἐπί]πλοος
^ 2.29. l. Χαρίτῃ
^ 2.29. l. Ἀμ[αζ]ονίου
^ 2.29-30. l. γυμνα|σιαρχήσαντος
^ 2.31. l. χαίρει[ν]
^ 2.31. l. [πα]ρείληφα
^ 2.32. corr. ex κε
^ 2.33-34. l. ἰδι|ωτικοῦ : ϊδϊδωτικου papyrus : δϊδωτικου papyrus
^ 2.35. l. τρεισκαιδεκάτης
^ 2.35. l. ἰνδικτίωνος
^ 2.43. l. Ἰταλ(ικὰς)
^ 2.43-44. l. πεντα|κισχιλίας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.