Papyri.info

sign in

cpr.17A.AnhangB = HGV CPR 17 A Anhang b Z. 9 - 16 = CPR 17 A Anhang b Z. 1 - 8 = Trismegistos 17738DDbDP transcription: cpr.17A.AnhangB [xml]

AD318-`51 Hermoupolis Magna

1
Traces 14 lines
1[ -ca.?- ]  ̣α̣σ̣ι (μυριὰς) α Β
[ -ca.?- ]  ̣ διεγρ(α )
[ -ca.?- τ]άλαντα
[ -ca.?- σε]σ̣η̣μ̣είωμαι
[ -ca.?- ]ε̣τ̣ος
[ -ca.?- ]α̣υ̣ταις
[ -ca.?- χ]αίρειν
[ -ca.?- ἐ]ξ̣αργυρ̣ισμοῦ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δραχμὰς [ -ca.?- ]
2
θ πάγ̣ο̣υ̣ Σ̣ελιλάεως Χ[αρίτη Ἀμ]α̣ζονίου
Traces ἐνά̣τ̣ης ἰ̣ν̣[δικ](τίωνος)
[  ̣]νο  ̣ιοσιερέ̣ω̣ς̣ τοῦ̣ Traces
Traces ὄγδοον
5συν Traces τρίτον Traces
Traces
διʼ ἐμοῦ σερήνο̣υ̣ γ̣νωστῆ̣ρ̣ο̣ς̣ σεση(μείωμαι) καὶ
ἔ̣σ̣τιν μου ἰ̣δ̣ιόγρ(αφον)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9(hand 2) θ πάγου Σιναρχήβ̣[εως· Χ]αρίτη
10Ἀμαζο̣νίου κρέ̣ω̣ς̣ ἰ̣δ̣[ιωτι]κ̣οῦ
κανόνος δεκάτ̣η̣ς̣ ἰ̣ν̣δικ(τίωνος) [λίτ]ρ̣ας
[ἑκατ]ὸ̣ν̣ τεσσεράκ̣ο̣ν̣τ̣α̣   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣·
ζ ἰνδικ(τίωνος) ὁμοίως̣ λίτρας
ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά ·
15η ἰ̣ν̣δικ(τίωνος) ὁμοίω̣ς̣ λίτρας
[ὀγδο]ήκ[οντα ]Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.