Papyri.info

sign in

cpr.23.26 = HGV CPR 23 26 = Trismegistos 70304DDbDP transcription: cpr.23.26 [xml]

AD 320 Hermopolite

[Σώστρατος Αἰλιανὸς] στρατ[ηγὸ]ς ἤτο̣ι̣ ἐξάκτω̣[ρ Ἑρμοπολ(ίτου)]
[- ca.15 -]οις Ταρ[ο]ύ̣θεως χ̣α̣ί̣ρ[ειν.]
[- ca.15 - επ]ιδέδωκεν βιβλία Α̣[ὐ]ρ̣ή̣λ̣ι̣ο̣ς̣
[Ἀδέλφιος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ποιῆσαι ἕκαστον τὴν   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣
5[- ca.13 -]ο̣ραν ὑπʼ αὐτοῦ συνχ̣υ̣ (*)  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]ή̣σ̣ο̣νται γὰρ εἰ περὶ γ̣ῆ̣[ς] ἀ̣μ̣φ̣  ̣  ̣
[- ca.13 -] γεωμέτρην̣ λ̣α̣βόντε̣ς̣ κ̣α̣τ̣α̣
[- ca.9 - διαφ]έ̣ρουσαν ἑκάστῳ(*) αὐτῶν. εἰ δὲ
[- ca.11 - αὐ]τ̣ῶν ἀντιλ̣έ̣γ̣ο̣ι, ἀγαγεῖν αὐτὸν
10[- ca.11 - σπ]ουδάσατε. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς
εὔχομαι.
[ὑπατείας τῶν] δ̣εσποτῶν ἡ[μ]ῶν Κωνσταντίνου
[Σεβαστοῦ τὸ ϛ] κ̣α̣[ὶ Κ]ω̣[νσταντί]ν̣ου τ̣ο̣ῦ ἐ̣π̣ιφ̣α̣ν̣εστάτου
[Καίσαρος τὸ α ][ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 5. l. συγχυ
^ 8. corr. ex αικαστου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.