Papyri.info

sign in

cpr.30.2 = HGV CPR 30 2 = Trismegistos 129759DDbDP transcription: cpr.30.2 [xml]

r
†̣ ἰδοὺ ἓν πλινθάριν(*) ἐπέμψαμεν τῇ ὑ̣μετέρᾳ περιβλ(έ)π(τῳ)
φιλί[ᾳ] ἵ̣[να] ἐπιτ̣ρ̣έψῃ \καὶ/ πρὸς α̣ὐ̣τὸ ποιήσουσιν(*) ἓξ
[ὅ]μ̣[ο]ι̣α καὶ πρὸς̣ τὸ μῆκος καὶ πρ̣[ὸ]ς τὸ πάχος \καὶ τὸ πλάτο̣ς/ ἀπαραλλάκτως
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ενα τόπ̣ο̣ν εἰς το[ -ca.?- ]  ̣τει̣  ̣κτ  ̣  ̣  ̣  ̣ιε̣  ̣  ̣  ̣(  )
5[ -ca.?- ]  ̣ καὶ εἰς αὐτ[ -ca.?- ]  ̣ε̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣ δ̣η̣μ̣όσ̣ι̣α̣ δὶ̣ς̣
[συν]νεξ[ -ca.?- ]λ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]λο̣[ -ca.?- ]  ̣ε̣ι το̣[ -ca.?- ] ε̣ι̣[ -ca.?- ]ί̣ο̣υ αὐτὸ̣ν
[ἵν]α̣ κάμνωσιν ἐκεῖ καὶ ἐπιτρέψῃ τοῖς διοικηταῖς
——
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment d+c
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8[ -ca.?- ] ἵ(*)να ἐνέγκωσ̣ι[ν -ca.?- ]ιν Καλιοπίῳ καὶ τα  ̣τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κ̣α̣ὶ̣ τέσσαρα̣ς [ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣ε̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment a
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10[ -ca.?- εἰς] τ̣ὴ̣ν̣ χρεί[αν] αὐτῶν καβαλλίναν
[ -ca.?- ἀ]φ’ ἑκάστου τόπου βλέπῃ δὲ δέκα τέ[σσαρα]ς̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment b
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]τ̣  ̣  ̣  ̣
ὁλοκοτ’τ̣ί̣ν̣ο̣υ̣ς̣ καὶ παρά[σ]χῃ τοῖ[ς] αὐτοῖς γεωργοῖς
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
(hand 2) ☧ τῷ τὰ πά(ντα) περιβλ(έ)π̣(τῳ) τ̣ι(μῆς) ἀ̣ξ̣ί̣ῳ (seal) Σενουθίῳ διοικ(η)τ(ῇ) † Ἰωάν̣[νης -ca.?- ]
15
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.1. l. πλινθάριον
^ r.2. l. ποιήσωσιν
^ d+c.8. ϊνα papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.