Papyri.info

sign in

cpr.4.4 = HGV CPR 4 4 = Trismegistos 82137DDbDP transcription: cpr.4.4 [xml]

[ † [σὺν θ(εῷ)] Φλ(άουιος) Ἀτίας υἱὸ(ς) Γοε̣δ̣ο [ⲡϥⲥϩⲁⲓ -ca.?- ]
[ⲡⲣⲱⲙⲉ] ϣ̣ⲙ̣ⲟ̣ⲩ̣[ⲛ] ϫⲉ ⲛⲁ̣ⲓ̣(*) ⲛ[ⲉ] ⲛ[ⲧ]ⲁ̣ⲥ̣ⲧ̣ⲁ̣ϩ̣ⲟⲕ̣ [ⲉⲙⲟⲟⲩ ⲛⲅⲧⲁⲁⲩ (?) -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ⲁⲩ [ⲉ]ⲧ̣ⲃⲉ   ̣ⲙ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ⲕ( )ⲧ( ) - ca.12 -
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ⲛ ⲉⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲁⲗⲗ(ⲉⲥ)ⲑ(ⲁⲓ)(*) ⲉⲧⲥⲁⲕⲕⲉⲗⲗⲁ(*) ⲛ̅ⲇⲉⲕ(ⲁ)ⲧ(ⲏⲥ)(*) ⲓⲛⲇ(ⲓⲕⲧⲓⲱⲛ)ⲟ(ⲥ)(*) ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ(*) ⲛⲉ̣
5[  ̣  ̣ ⲥ]ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲁⲣⲓⲑⲙⲓⲛ(*) ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲡⲁϣ ⲧⲣⲓⲙⲏⲥⲓⲛ(*) ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛ-
[ⲧⲁⲕⲧⲁ]ⲁ[ϥ] ϣ̣[ⲁ] ⲡ̣ⲟⲟⲩ ⲏⲡ ⲉⲣⲟⲕ. γ̣ί̣(νεται) ἀ̣ρ(ί)θ(μια) νο(μίσματα) β ϛ´   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*), μη(νὶ) Φαμ(ενὼ)θ ιϛ̣ ἰ(ν)δ(ικτίωνος) ια.
γί(νεται) ἀρ(ί)θ(μια) νο(μίσματα) β ϛ´ μό(να).

Apparatus


^ 2. ⲁ̣ⲓ̈ papyrus
^ 4. i.e. Greek καταβάλλεσθαι
^ 4. i.e. Greek σάκελλα
^ 4. i.e. Greek δεκάτη
^ 4. i.e. Greek ἰνδικτίων
^ 4. ⲛⲁⲓ̈ papyrus
^ 5. i.e. Greek ἀρίθμιος
^ 5. i.e. Greek τριμήσιον
^ 6. or δ̣[ύο ἕκτ(ον)]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.