Papyri.info

sign in

cpr.4.9 = HGV CPR 4 9 = Trismegistos 82142DDbDP transcription: cpr.4.9 [xml]

⳨ [ⲁ]ⲛ̣ⲟⲕ [ⲡ]ⲁ̣ⲡ̣ⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲣⲱⲛ(*)
ⲧⲁ  ̣[  ̣]ⲣ̣ⲁ̣ ϩⲛ̣ ⲡⲧⲟϣ ϣⲙⲟⲩⲛ
ϩⲓⲧⲛ̣ ⲡⲁⲙⲓⲛ ⲡⲣ ⲡⲓⲙⲁ ⲛ-
ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲡⲁ ⲃⲁⲥⲓ[ⲗ]ⲉ
5ⲡⲗⲁⲙⲡⲣⲟⲧ(ⲁⲧⲟⲥ)(*) ⲡϣⲉ ⲛ̣ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓ(ⲟⲥ)(*)
ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲉ ⲡⲣⲱ̣ⲙ̣ⲉ ϣⲙⲟⲩⲛ
ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲟⲩϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧⲧⲛ̣(*) ⲁϥ-
ⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧ ϫⲟⲩⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ
ⲟⲩϭⲟⲥ ⲛ̣[ⲕ]ⲉ̣ⲣ̣ⲁ̣ⲧ ϩⲁ ⲡⲇⲏⲙⲟ-
10ⲥⲓⲟⲛ(*)ⲉⲃⲇⲟⲙⲏⲥ(*) ⲓⲛⲇ(ⲓⲕⲧⲓⲱⲛⲟⲥ)(*) γί(νεται)
νό(μισμα) α ἀπὸ κ  ̣( )τ( )(*) κβ 𐅵
ⲡⲉⲕⲱⲣϫ
ⲟⲩⲛ(*) ⲁⲓ(*)ⲥⲙ ⲡⲓⲉⲧⲁⲅ(*)
ⲛⲁⲕ ἐγράφ(η) Μ(ε)χ(ειρ) ιϛ ἰνδ(ικτίωνος) ζ
\ⲥⲏⲙⲱⲛ(*)/ /ⲡⲁⲙⲓⲛ\ † † † ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲙⲓⲛ ⲡⲣⲙ
15ⲧⲁ  ̣[  ̣]  ̣ⲁ̣ ⲉ̣ⲓ̣ⲉ̣ⲓ̣ⲣ̣ⲉ̣ ⲡⲉⲡⲣⲟ-
ⲥⲱⲡⲟⲛ(*) ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ
ⲡⲥⲁϩ ⲧⲓⲙⲉ ϯⲥⲧⲟⲓⲭⲉⲓ(*) ⲉ-
ⲡⲓⲉⲛⲧⲁⲅ(*) ⲑⲉ ⲉϥⲥⲏϩ -
ⲙⲟⲥ ⳨ ⲥⲁⲣⲁⲡⲓⲱⲛ ⲡⲓⲉⲗⲁⲭ̣(ⲓⲥ)ⲧ(ⲟⲥ)(*) -
20ⲇⲓⲁⲕⲟ(ⲛⲟⲥ)(*) ⲧⲁϥ̣ⲕⲟⲣϣ ⲁⲓ(*)ⲥϩⲁⲓ ϩⲁ-
ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛϥⲛ̣ⲟⲓ(*) ⲁⲛ̣ ⲁⲩⲱ ϯ
ⲧⲣⲉ ⳨

Apparatus


^ 1. l. ⲡⲣⲱⲙ
^ 5. i.e. Greek λαμπρότατος
^ 5. i.e. Greek μακάριος
^ 7. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 9-10. i.e. Greek δημόσιον
^ 10. i.e. Greek ἕβδομος
^ 10. i.e. Greek ἰνδικτίων
^ 11. l. κερατίων
^ 12. i.e. Greek οὖν
^ 12. ⲁⲓ̈ⲥⲙ papyrus
^ 12. i.e. Greek ἐντάγιον
^ 14. i.e. Greek σημεῖον
^ 15-16. i.e. Greek πρόσωπον
^ 17. i.e. Greek στοιχεῖν
^ 18. i.e. Greek ἐντάγιον
^ 19. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 20. i.e. Greek διάκονος
^ 20. ⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ papyrus
^ 21. ⲛ̣ⲟⲓ̈ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.