Papyri.info

sign in

cpr.5.4 = HGV CPR 5 4 R = CPR 5 4 V = Trismegistos 16026 = Trismegistos 16027



DDbDP transcription: cpr.5.4 [xml]

AD237-38 ?

r,1
[ -ca.?- ]ψ̣εν̣ ἡ̣μῖν τ̣ινα
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]δ̣ιου γενο-
[ -ca.?- ]ν. ἅ(*)περ ἀναγει-
[ -ca.?- ] vac. ?
5[ -ca.?- ]  ̣ι  ̣ἐξ ἀξ[ι]ώσεω[  ̣]
[ -ca.?- ]ωνπε̣[  ̣]
[ -ca.?- ]γεινω[  ̣]
vac. ?
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,2
ἐξο̣δια[  ̣  ̣] τὴν τιμὴν ἐν (δραχμαῖς)   ̣ [  ̣  ̣  ̣ ἵ]να εἰδῆ-
τε ἀναφέρω ὑμῖν.
10ὁ β[α]σιλικὸς διαδεχόμε̣[ν]ο̣ς τὴν στρατηγίαν ἐπ[έ-]
στειλεν ἡμε̣ῖ̣ν(*) [τιν]α̣, ὑποτεταγμένων τ[ῶν]
γραφέντων α̣ὐ̣[τ]ῷ̣ ὑπὸ τοῦ κρατίστου πρ[ὸς]
τῷ ἰδίῳ λόγῳ Γ[εμ]ινίου Οὐαλεριανοῦ πε[ρὶ]
κήνσου Εὐδαίμ[ο]νος γενομένο̣υ βουλε̣[υ-]
15τοῦ. ἅ(*)περ ἀνα[γει]ν̣[ώ]σ̣κεται ὑμῖν. τί οῦ̣[ν]
δοκεῖ; vac. ?
[ -ca.?- ]ἐπέστειλε   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ἐξ ἀξιώσεω̣[ς]
[  ̣  ̣]λ̣βανου  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣χ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]γεινω [- ca.15 -]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,3
20π̣ρότερον ευδ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] βουλευτ  ̣[ -ca.?- ]
  ̣ο̣υν  ̣  ̣ν̣υ  ̣[ -ca.?- ]
ὁμοίως περὶ   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
μης  ̣[  ̣  ̣  ̣] vac. ? τιο  ̣[ -ca.?- ]
25ὁμ[οίως] περὶ [  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣  ̣ο̣υ.[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣]υ γ̣υμνας [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ε̣μ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
20[  ̣  ̣  ̣]ν ἐπὶ κακίαι̣ς̣ διαβόητον. οὐ λέγω ὅτι οὐκ’ ἐφρόντισεν συλλαβεῖν ο  ̣  ̣  ̣[  ̣]ς̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ρ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]υ καὶ καθʼ(*) αὐτό βα  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν ἔνκλημα, ἀλλὰ κ[αὶ] συλλημφθὲν ἀφῆκεν̣. ἀπο-
λογίας ο[ὖν ἀ]νάγ̣’κη\ν/ ἑα[υ]τῷ ἐπέ̣[θ]η̣κεν ἔξωθεν ὤν. ὁ̣ [δὲ ε]ἰ̣ρ̣ήναρχος κωλ̣[ύ]ε̣ιν ὀφείλων
οὐκ’ ἐκ[ώ]λ̣υσεν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣εθηκ[  ̣  ̣] ἔλαβες τριάκοντα [ἡ]μέρας εἰς τὸ παρα[σ]τῆσαι τὸ προ
  ̣  ̣[- ca.15 -]μ̣ιναυ̣τα̣ [  ̣  ̣] καὶ οὔπω παρέσ[τ]η[σ]ας αὐτό. ἀπεκρίνατο οὐδέπω
25ς̣[- ca.20 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣ροθεσμίαν.   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ἔπαρχος Αἰγ[ύπτο]υ̣ αὐτῷ εἶ[(πεν(?))]
[- ca.30 -]  ̣ ρηνη̣υ̣π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] β̣ουλωσπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣
[- ca.30 -]  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣ι̣ωνειρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣]  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ r,1.3. ἁπερ papyrus
^ r,2.11. l. ἡμῖν
^ r,2.15. ἁπερ papyrus
^ v.21. l. κατʼ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.