Papyri.info

sign in

cpr.9.3 = HGV CPR 9 3 = Trismegistos 45303DDbDP transcription: cpr.9.3 [xml]

V-VIspc Hermopolite

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces
[ -ca.?- ἀπὸ Ἑρ(μοῦ πόλεως) ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐ]τ̣ο̣ῦ̣ γ̣ρά̣μ̣μα̣τ̣α̣ μὴ εἰδό̣το̣ς †. (hand 2) Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος(?))   ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ἀπὸ Ἑρ(μοῦ πόλεως) μαρτυρ]ῶ̣ τῷ γρ̣α̣μμ̣α̣τ̣ε̣ίῳ̣ ἀκο̣ύσα̣ς π̣α̣ρ̣ὰ̣ τ̣οῦ θε̣μένο̣υ̣.
[(hand 3) -ca.?- ἀπ]ὸ̣ Ἑρ(μοῦ πόλεως) μ̣[αρ]τ̣υ̣ρ̣ῶ̣ τ̣ῷ̣ γ̣ρ̣αματίῳ(*) ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου.
5[(hand 4) † διʼ ἐμοῦ Θεοδοσίου συμβολα]ιογράφ(ου) ἐγράφ(η) κ(ύρι)ε βοήθ(ει)
monogr.

Apparatus


^ 4. l. γραμματείῳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.