Papyri.info

sign in

o.berenike.3.264 = HGV O.Ber. 3 264 = Trismegistos 641934DDbDP transcription: o.berenike.3.264 [xml]

r
Γάιος Ἰού̣[λιος   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ι̣ώ̣τ̣η[ς -ca.?- ]
σπείρης γ Εἰτο̣υ̣ρ̣α̣ί̣ω̣ν(*) (ἑκατονταρχίας) Τυλλ̣ί̣ου καὶ
Γάιος Οὐαλέριος Σα̣το̣ρ̣ν̣ε̣ῖ̣ν̣ος στρ̣α̣τ̣ι̣[ώτης -ca.?- ]
σπείρης γ Εἰτο[υραίω]ν̣(*) (ἑκατονταρχίας) Τυ̣λ̣ί̣ου(*) κ̣α̣[ὶ]
5Κ  ̣  ̣υεις εἱππ̣[εὺς](*) [τύρμης] Κ̣οίντου Δομετί̣ο̣υ̣(*) [ -ca.?- NN]
στρατιώτου̣ [σπείρη]ς β Εἰτουραίων(*) (ἑκατονταρχίας)
Βάσσ̣ου
ζ̣υ̣τοπω  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣] ον̣αντιμ- ca.11 -
σ̣[τρ]α̣τιώ̣της [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ εἱππ  ̣  ̣(*) ις [ -ca.?- ] Βχη
v
10[ -ca.?- ὡς] προκιαται(*) [  ̣] τὰς τοῦ ἀργυρίου
[δραχμὰς -ca.?- δι]ὰ δὼ(*) μὲ(*) δήναι(*) αὐτοὺ[ς γράμ]μαται(*)
[ -ca.?- ]τ̣ης

Apparatus


^ r.2. l. Ἰτουραίων
^ r.4. l. Ἰτουραίων
^ r.4. l. Τυλλίου
^ r.5. l. ἱππεύς
^ r.5. l. Δομίτιου
^ r.6. l. Ἰτουραίων
^ r.9. l. ἱππεύς
^ v.10. l. πρόκειται
^ v.11. l. τὸ
^ v.11. l. μὴ
^ v.11. l. εἰδέναι
^ v.11. l. [γράμ]ματα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.