Papyri.info

sign in

o.berenike.3.266 = HGV O.Ber. 3 266 = Trismegistos 641727DDbDP transcription: o.berenike.3.266 [xml]

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]β̣ο̣ς βαρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ ὥστ(ε) Παμ  ̣  ̣  ̣[  ̣]̣ διὰ Κολ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ ὥστ(ε) Μ̣ατ̣ο̣  ̣  ̣[  ̣](*) γυναικ(  ) [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ vac.
[ -ca.?- ] καὶ ὥστε Τ̣ι̣σ̣ας(*) βαρβ(άρῳ) διὰ Ραο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ ὥστ(ε) Α̣εια̣μιβτοκ(*) βαρβ(άρῳ) δ[ι]ὰ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ ησθα̣ διὰ̣αλ̣ιλητω(  ) κε̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ ὥστ(ε) Αγ̣ειρτ̣ι̣ διὰ Παμ  ̣  ̣τ[ -ca.?- ](*)
10[ -ca.?- ] καὶ υλ̣εισα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λαι ὑπο(  ) ὥστ(ε) [ -ca.?- ]
[Δ(?)]ωσαρίω̣νι  ̣  ̣  ̣αυ̣  ̣  ̣ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] εἰς βάρ̣β̣(αρον) ὥ̣σ̣τ(ε)  ̣  ̣  ̣  ̣ετ̣ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣μ  ̣(  ) χ  ̣ρ  ̣(  )
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
v
Χωτ̣ι̣ατε(*) βαρβάρωι [ -ca.?- ]
ταῖς ἄλλαις γυναιξ̣(ὶ) καὶ [ -ca.?- ]
κϛ[  ̣  ̣  ̣] αρτω̣  ̣ αὐτ(oῦ) [ -ca.?- ]
κθ Αγαβα̣σ̣σ̣ι̣(*) βα[ρβάρωι]
5γυναικ(ὶ) αὐτοῦ [ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.4. or Λο̣λτο  ̣  ̣[  ̣], or Λ̣ατ̣ο̣  ̣[  ̣]
^ r.6. or Λ̣ι̣σ̣ας
^ r.7. or Α̣εια̣μιβηκ, or Χ̣εια̣μιβτοκ, or Χ̣εια̣μιβηκ
^ r.9. or Παμυ̣ν̣τ̣[ -ca.?- ], or Παμι̣ν̣τ̣[ -ca.?- ]
^ v.1. or Χων̣ατε
^ v.4. or Ἀγαβα̣σ̣ε̣ι̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.