Papyri.info

sign in

o.bodl.2.1322 = HGV O.Bodl. 2 1322 = Trismegistos 72004DDbDP transcription: o.bodl.2.1322 [xml]

AD135 Thebes

με(μέτρηται) εἰς θησ(αυρὸν) μη(τροπόλεως) γε̣ν̣ή(ματος)
ιθ (ἔτους) Ἁ̣δρ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ τοῦ κυ̣ρ̣ί̣ο̣υ
Μεσ̣ο̣ρ̣ὴ̣   ̣  ̣ ὑπ(ὲρ) Νή(σων) ὀνό(ματος) Σεν̣  ̣  ̣  ̣  ̣
Α  ̣  ̣  ̣  ̣ Φθ̣ο̣υ̣μ̣ώ̣ν̣θ̣ο̣υ̣
5(πυροῦ ἀρτάβ ) ι  ̣  ̣  ̣  ̣ κρ(ιθῆς) κδ´.
Γ̣(  ) σ̣ε̣σ̣η(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.