Papyri.info

sign in

o.bodl.2.1338 = HGV O.Bodl. 2 1338 = Trismegistos 72020DDbDP transcription: o.bodl.2.1338 [xml]

AD139 Thebes

Traces
μεμ(έτρηται) εἰς θησ(αυρὸν) μ̣η̣τ̣ροπ(όλεως) γενή(ματος) β (ἔτους)
Ἀντωνίν̣ο̣υ Κα̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ κ̣υ̣ρ̣ίου
Παῦνι θ̣ ὑπ(ὲρ) Νό̣(του) ὀνό(ματος) Π̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣
Ὥρου Φθο̣υ̣μ̣ώ̣ν̣θ̣ο̣υ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) δ̣ 𐅵 γ´ κδ´
5(γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) δ 𐅵 γ´ κ̣δ̣´   ̣  ̣  ̣  ̣ δ̣ι̣ὰ̣ γ̣ε̣ω̣(ργοῦ)
Π̣ε̣κ̣ύ̣(σιος)   ̣  ̣  ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.